ของตกแต่งบ้าน

รับทำบัญชี.COM | เปิดร้านของตกแต่งบ้านต้องทำเรื่องเสียภาษีอย่างไร?

Click to rate this post!
[Total: 32 Average: 5]

ร้านของตกแต่งบ้าน

เปิดร้านของตกแต่งบ้านต้องทำเรื่องเสียภาษีอย่างไร

เปิดร้านตกแต่งบ้านแต่ไม่ทราบรายละเอียดว่าจะต้องไปทำการเสียภาษีอะไรบ้าง จึงอยากจะขอคำแนะนำ

ไม่ทราบว่าต้องการที่จะเปิดร้านเป็นในนาม ของนิติบุคคลบหรือบุคคลธรรมดาค่ะ แต่จะขอให้ข้อมูลทั้ง 2 กรณี

1 กรณีเป็นนิติบุคคล

กรณีจัดตั้งในรูปของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ต้องเสียภาษีอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ (ยกเว้นกรณีมีทุนจดทะเบียน ไม่เกิน 5 ล้าน เสียภาษีในอัตราร้อยละ 15  30หรือตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร) โดยยื่นรายการซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการคำนวณภาษี พร้อมบัญชีงบดุล บัญชีทำการ และบัญชีกำไรขาดทุน บัญชีรายรับ รายจ่ายที่มีผู้ตรวจสอบบัญชีรับรอง เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด. 50) ภายใน 150 วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี และยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) ภายใน 2 เดือนนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชี
ส่วนในด้านรายรับและรายจ่ายของบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ให้ใช้เกณฑ์สิทธิตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร คือ การคำนวณรายได้และรายจ่ายให้ใช้เกณฑ์สิทธิ โดยให้นำรายได้ที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีใด แม้ว่าจะยังไม่ได้รับชำระในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นมารวมคำนวณเป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น และให้นำรายจ่ายทั้งสิ้นที่เกี่ยวกับรายได้นั้นแม้จะยังมิได้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นมารวมคำนวณเป็นรายจ่ายของรอบระยะเวลาบัญชีนั้นด้วย ทั้งนี้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในมาตรา 65 ทวิและมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร
บริษัทฯมีหน้าที่จัดทำบัญชี ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งเอกสารที่ใช้ประกอบการลงบัญชี ได้แก่ บันทึก หนังสือ หรือเอกสารอื่นๆ
ชนิดบัญชีที่จัดทำโดยทั่วไปประกอบด้วย 1 บัญชีรายวัน 2 บัญชีแยกประเภท 3 บัญชีสินค้า 4 บัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภทอื่นและบัญชีแยกประเภทย่อยอื่นตามความจำเป็นแก่ธุรกิจและยื่นงบดุลที่มีผู้สอบบัญชีรับรอง ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพร้อมแบบนำส่ง สบช.3 ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ลงในงบดุลได้รับอนุมัติในที่ประชุมใหญ่ ( ภายใน 4 เดือนนับแต่วันปิดบัญชี )

2.กรณีเป็นบุคคลธรรมดา
กรณีเป็นบุคคลธรรมดาจะเสียภาษีตามอัตราก้าวหน้า โดยยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด. 90) ภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี ทั้งนี้ในกรณีมีเงินได้ตาม ม.40 (8) ต้องยื่นแบบภาษีครึ่งปีด้วย ไม่ว่าจะมีเงินได้ประเภทอื่นรวมอยู่ด้วยหรือไม่ โดยใช้แบบ (ภ.ง.ด.94) ภายในเดือนกันยายน และในกรณีดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสามารถหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ร้อยละ 70 หรือ ตามความจำเป็นและสมควรก็ได้
อนึ่ง บุคคลธรรมดา ไม่มีหน้าที่จัดทำบัญชี ตามพระราชบัญญัติการบัญชี 2543 เว้นแต่ประกอบธุรกิจ ผลิตจำหน่าย มีไว้เพื่อจำหน่าย ผู้นำเข้ามาในราชอาณาจักร หรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ประเภทสินค้าแถบเสียงเพลง แถบวิดีทัศน์ และแผ่นซีดี มีหน้าที่จัดทำบัญชีด้วย
แต่อย่างไรก็ตามหากบุคคลธรรมดา ที่มิได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เฉพาะมีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 ( 5 )  ( 8 ) ตามประมวลรัษฎากรกำหนดต้องให้จัดทำบัญชี หรือรายงานแสดงรายได้และรายจ่ายประจำวัน ตามประกาศอธิบดีฯเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 161 ทั้งนี้ตั้งแต่ 21 ธันวาคม 2549 เป็นต้นไป

3 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
กรณีที่มีรายได้เกิน 1.8 บาทต่อปี ผู้มีเงินได้ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลต้องจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร ภายใน 30 วันนับแต่ที่มีรายได้ถึงเกณฑ์ดังกล่าว และ จัดทำรายงานภาษีซื้อ และภาษีขาย โดยยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

 
เปิดร้านของตกแต่งบ้านต้องทำเรื่องเสียภาษีอย่างไร
เปิดร้านของตกแต่งบ้านต้องทำเรื่องเสียภาษีอย่างไร

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )