ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักภาษีนำส่งจากเงินปันผลที่จ่ายให้แก่นิติบุคคลในต่างประเทศ

พลาด 21 ธค ภาษีเงินปันผลต่างประเทศ ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณี

Click to rate this post!
[Total: 140 Average: 5]

ภาษีเงินปันผลต่างประเทศ ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักภาษีนำส่งจากเงินปันผลที่จ่ายให้แก่นิติบุคคลในต่างประเทศ

ข้อหารือที่ กค 0811/12836
เลขที่หนังสือ
: กค 0811/12836
วันที่
: 21 ธันวาคม 2542
เรื่อง
: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักภาษีนำส่งจากเงินปันผลที่จ่ายให้แก่นิติบุคคลในต่างประเทศ
ข้อกฎหมาย
: มาตรา70
ข้อหารือ
: บริษัท ม จำกัด ขอให้รับรองการนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งตั้งอยู่ใน
ประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นเงิน 29.8 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะมีการประกาศจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15
กันยายน 2542 และทำการจ่ายในวันที่ 29 กันยายน 2542 แต่บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะนำส่งภาษีหัก
ณ ที่จ่าย ในวันที่ 15 กันยายน 2542 ณ วันที่ประกาศจ่ายเงินปันผล โดยที่ สรรพากรพื้นที่ เห็นว่าการ
นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินปันผลดังกล่าวก่อนวันที่จ่ายเงินปันผลตามความเป็นจริง เป็นผลดีต่อ
ทางราชการ ไม่ถือว่าเป็นการขัดต่อมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร และสรรพากรภาค ได้พิจารณา
แล้วเห็นว่า การจ่ายเงินปันผลซึ่งเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(4) แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่
บริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทยบริษัทฯ ผู้จ่ายจะต้องหักภาษี
จากเงินได้พึงประเมินที่จ่ายและนำส่งภายใน 7 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินได้พึงประเมิน
ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร กรณีตามข้อเท็จจริงปรากฏว่าบริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลให้
บริษัทต่างประเทศไปจริง ในวันที่ 29 กันยายน 2542 แต่บริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการนำส่งภาษี
ดังกล่าวในวันที่ 15 กันยายน 2542 ซึ่งเป็นวันที่บริษัทฯ ประกาศจ่ายเงินปันผล และเพียงการประกาศ
จ่ายเงินปันผลยังถือไม่ได้ว่าเป็นการจ่ายเงินได้พึงประเมินออกไปให้แก่บริษัทต่างประเทศ ผู้จ่ายเงินได้ฯ
ไม่มีหน้าที่หักภาษีและนำส่งตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร กรณีจึงถือว่าบริษัทฯ ยังมิได้นำส่งภาษี
หัก ณ ที่จ่าย จากเงินปันผลภายในกำหนดทำให้ต้องรับผิดชำระภาษีพร้อมเงินเพิ่มเพิ่มเติม แต่การที่บริษัท
ฯ หักภาษีและนำส่งตามแบบฯล่วงหน้าดังกล่าวมิได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ประกอบกับ
การจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าวเป็นการที่บริษัทต่างประเทศมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งกฎหมายไทย
ไม่อาจบังคับจัดเก็บภาษีอากรในต่างประเทศได้ จึงได้มีบทบัญญัติให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินมีหน้าที่ต้องหัก
ภาษีจากเงินที่จ่าย แล้วนำส่งรัฐบาลโดยบริษัทต่างประเทศนั้นไม่มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี
เมื่อบริษัทผู้จ่ายได้หักภาษีจากเงินปันผลและนำส่งภาษีไว้ครบถ้วนอันเป็นผลดีแก่ทางราชการ เห็นควร
อนุมัติให้การยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.ง.ด.54) ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2542 เป็นการยื่น
แบบฯ ที่ถูกต้องภายในกำหนดเวลาตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร แต่กรณีดังกล่าวกรมสรรพากร
ยังไม่มีแนวทางให้ถือปฏิบัติแต่อย่างใด สรรพากรภาค จึงขอทราบความเห็นของกรมสรรพากรเพื่อจะได้
ถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป
แนววินิจฉัย
: 1. เงินปันผลเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อ
บริษัทไทยประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ ซึ่งมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย
การหักภาษีนำส่งจากเงินปันผลที่จ่าย ให้หักเมื่อมีการส่งเงินปันผลออกไปยังต่างประเทศ
2. กรณีตามข้อหารือ เป็นกรณีบริษัทผู้ถือหุ้นในประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้รับ
เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ที่จ่ายจากประเทศไทย บริษัทผู้ถือหุ้นจึง
มีหน้าที่ต้องเสียภาษีโดยให้บริษัท ม จำกัด ซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินหักภาษีจากเงินได้พึงประเมินที่จ่ายในอัตรา
ร้อยละ 10 และนำส่งพร้อมกับการยื่นแบบฯ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินได้นั้น
ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร ข้อเท็จจริงตามข้อหารือ บริษัทฯ ประกาศจ่ายเงินปันผลในวันที่
15 กันยายน 2542 แต่ได้มีการจ่ายจริงในวันที่ 29 กันยายน 2542 และบริษัทฯ ประสงค์จะนำส่งเงิน
ภาษีดังกล่าวในวันที่ 15 กันยายน 2542 ซึ่งเป็นกำหนดเวลาเดือนเดียวกัน (กันยายน 2542) และตาม
กฎหมายบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องนำส่งภาษีภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2542 ดังนั้น หากบริษัทฯ ได้หักและนำส่ง
ภาษีในวันที่ 15 กันยายน 2542 ซึ่งไม่เกินกำหนดเวลาดังกล่าว จึงชอบที่จะกระทำได้ ไม่ต้องห้ามตาม
กฎหมายแต่อย่างใด
เลขตู้
: 62/28724

สำนักงานบัญชี บริการอะไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 23, 2023

Leave a Comment

Scroll to Top