รับทำบัญชี.COM | รายได้ที่ต้องเสียภาษีตามกฎหมายภาษี?

เงินได้ที่ต้องเสียภาษี

เงินได้อะไรบ้างที่ต้องเสียภาษี ตามกฎหมาย เงินได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เรียกว่า “เงินได้พึงประเมิน” หมายถึง เงินได้ของบุคคลใดๆ หรือหน่วยภาษีใดข้างต้นที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของปีใดๆ หรือเงินได้ ที่เกิดขึ้นในปีภาษี ได้แก่

 1. เงิน – ที่ได้รับจริงที่ได้รับจริง(เกณฑ์เงินสด)
 2. ทรัพย์สินซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน – ที่ได้รับจริงที่ได้รับจริง(เกณฑ์เงินสด)
 3. ประโยชน์ซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน – ที่ได้รับจริงที่ได้รับจริง(เกณฑ์เงินสด)
 4. เงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้
 5. เครดิตภาษีตามที่กฎหมายกำหนด

เงินได้พึงประเมิน (Taxable Income) คือ รายได้ที่ต้องเสียภาษีตามกฎหมายภาษี ซึ่งเป็นรายได้ทั้งหมดหรือบางส่วนที่เสียภาษีตามอัตราร้อยละหรืออัตราเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดโดยหน่วยงานภาษี เงินได้พึงประเมินประกอบด้วยรายได้จากหลายแหล่ง รวมถึง

 1. รายได้จากการงานที่มีรายได้ประจำ เงินเดือน, เงินเดือนโบนัส, สวัสดิการ, เบี้ยเลี้ยง, ค่ารักษาความปลอดภัย และสวัสดิการอื่น ๆ ที่คุณได้รับจากการทำงาน

 2. รายได้จากธุรกิจหรืออาชีพ รายได้ที่คุณได้จากการประกอบกิจการของคุณ รวมถึงรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการ

 3. รายได้จากการลงทุน รายได้จากการลงทุนในหุ้น, ตราสารหนี้, อสังหาริมทรัพย์, หรือแหล่งลงทุนอื่น ๆ ที่คุณถือครอบครอง

 4. รายได้จากเงินออมและการลงทุน รายได้จากดอกเบี้ยบัญชีเงินออม, ดอกเบี้ยตราสารหนี้, การลงทุนในกองทุนรวม, และแหล่งรายได้อื่น ๆ ที่เกิดจากการลงทุน

 5. รายได้จากสัญญาจ้างงานอิสระ รายได้จากการทำงานเป็นอิสระหรืองานอิสระ เช่น อาชีพอิสระ, งานพิเศษ, หรือการประกอบกิจการส่วนตัว

 6. รายได้จากเพื่อนและครอบครัว รายได้ที่คุณได้รับจากเพื่อนและครอบครัวในรูปแบบของของขวัญ, เงินชดเชย, หรือรายได้อื่น ๆ

 7. รายได้จากค่าตอบแทนเพิ่ม รายได้จากการขายทรัพย์สิน, รายได้อื่น ๆ ที่เกิดจากการขายหรือการแลกเปลี่ยนทรัพย์สิน

เมื่อคำนวณเงินได้พึงประเมิน คุณสามารถลดหย่อนภาษีโดยใช้ลดหย่อนที่กำหนดในกฎหมายภาษี เพื่อคำนวณภาษีที่คุณต้องจ่ายให้กับรัฐ การวางแผนเงินได้พึงประเมินอย่างรอบคอบสามารถช่วยให้คุณจ่ายภาษีอย่างเหมาะสมและประหยัดเงินในระยะยาว

 
Click to rate this post!
[Total: 37 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )