ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการส่งหมายเรียก และแบบ ป.2 ตามมาตรา 8 แห่งประมวลรัษฎากร

รับทำบัญชี.COM | ภาษีเงินได้นิติบุคคลกรณีการส่งหมายเรียก?

ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการส่งหมายเรียก และแบบ ป.2 ตามมาตรา 8 แห่งประมวลรัษฎากร

ข้อหารือที่ กค 0811/16542
เลขที่หนังสือ
: กค 0811/16542
วันที่
: 1 ธันวาคม 2541
เรื่อง
: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการส่งหมายเรียก และแบบ ป.2 ตามมาตรา 8 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อกฎหมาย
: มาตรา 8
ข้อหารือ
: การส่งหมายเรียกและแบบเปรียบเทียบกำหนดค่าปรับ (แบบ ป.2) กรณีต่อไปนี้ถูกต้องตาม
มาตรา 8 แห่งประมวลรัษฎากร หรือไม่
1. ห้างฯ ได้แจ้งเปลี่ยนแปลง สำนักงานใหญ่ ในทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก่อนการ
ออกหมายเรียกแต่มิได้แจ้งย้ายสำนักงานใหญ่ต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทในตราสารจัดตั้ง จังหวัดส่ง
หมายเรียกทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังสำนักงานแห่งเดิม โดยมีภรรยาของหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างฯ
ลงนามรับไว้
2. จังหวัดฯ ได้เปรียบเทียบกำหนดค่าปรับ กรณีไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกโดยเจ้าหน้าที่ได้
ส่งแบบเปรียบเทียบกำหนดค่าปรับ (แบบ ป.2) โดยวิธีปิดหมายที่ประตูบ้านซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่
โดยไม่ปรากฏว่าได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือให้เจ้าพนักงานไปส่งก่อน ตามมาตรา 8 แห่ง
ประมวลรัษฎากร ซึ่งในกรณีนี้นาย ก. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างฯ ได้ยินยอมชำระค่าปรับแล้ว
แนววินิจฉัย
: 1. กรณีตามข้อเท็จจริง สำนักงานใหญ่ตามที่ระบุไว้ในตราสารจัดตั้งห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกับ
ที่ระบุไว้ในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ตรงกัน กรณีดังกล่าวจึงต้องถือว่า สถานที่ซึ่งจดแจ้งไว้ใน
ตราสารจัดตั้งห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเป็นสำนักงานใหญ่และเป็นภูมิลำเนาของห้างฯ ทั้งนี้ตามมาตรา 68
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น เมื่อจังหวัดฯ ได้ส่งหมายเรียกไปยังภูมิลำเนา และมีผู้รับซึ่ง
บรรลุนิติภาวะและอยู่หรือทำงานในบ้านหรือสำนักงานซึ่งเป็นภูมิลำเนานั้นเป็นผู้ลงนามรับไว้ จึงถือว่าการ
ส่งหมายเรียกดังกล่าวถูกต้องตามมาตรา 8 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว
2. กรณีการส่งหนังสือเปรียบเทียบกำหนดค่าปรับ (แบบ ป.2) โดยวิธีปิดหมายที่ประตูบ้าน
นั้น เมื่อนาย ก. ยินยอมชำระค่าปรับโดยมิได้โต้แย้งใด ๆ แล้ว ดังนั้น ปัญหาการโต้แย้งว่าการส่ง
หนังสือแจ้งฯ เป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นั้น จึงเป็นอันยุติ
เลขตู้
: 61/27313
 
อ่านเพิ่มเติม >> แจ้งย้ายสำนักงานพร้อมเอากรรมการออก?

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )