รับทำบัญชี.COM | รับเหมาก่อสร้างอาคารซ่อมแซมและติดตั้งค่าแรง?

Click to rate this post!
[Total: 28 Average: 5]

รับเหมาก่อสร้างอาคาร

การรับเหมาก่อสร้างบ้าน กับ การรับเหมาก่อสร้างอาคาร

การรับเหมาก่อสร้างเป็นกิจกรรมที่มีความหลากหลายและกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในสาขาต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่มีการแบ่งกลุ่มเป็นสองประเภทหลัก คือ “การรับเหมาก่อสร้างบ้าน” และ “การรับเหมาก่อสร้างอาคาร” โดยทั่วไปบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดเล็กมักมีการดำเนินงานในทั้งสองประเภทนี้ ดังนั้นเราจะมาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการรับเหมาก่อสร้างบ้านและการรับเหมาก่อสร้างอาคาร รวมถึงการรับเหมาก่อสร้างทั่วไปของบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดเล็ก

การรับเหมาก่อสร้างบ้าน (Residential Construction)

 1. บ้านพักอาศัย การรับเหมาก่อสร้างบ้านมักเน้นในการสร้างบ้านพักอาศัยขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ โดยมุ่งเน้นในการตอบสนองความต้องการและรสนิยมของเจ้าของบ้าน
 2. การทำงานบนแปลงที่ บ้านพักอาศัยมักมีการรับเหมาก่อสร้างบนแปลงที่ที่เป็นทรัพย์สินส่วนบุคคล มีความสำคัญในการออกแบบและรับรู้ข้อกำหนดของผู้ว่าจ้าง
 3. การปรับปรุงบ้าน การรับเหมาก่อสร้างบ้านยังรวมถึงการปรับปรุงหรือประสานงานกับบ้านที่มีอยู่เพื่อเพิ่มคุณค่าและความสะดวกสบาย

การรับเหมาก่อสร้างอาคาร (Commercial Construction)

 1. อาคารพาณิชย์และอาคารสำนักงาน การรับเหมาก่อสร้างอาคารพาณิชย์และอาคารสำนักงานเน้นในการสร้างสถานที่ใช้งานทางธุรกิจ โดยมักต้องประสานงานกับความต้องการในการเก็บรักษาและการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยี
 2. โรงงานและอาคารอุตสาหกรรม การรับเหมาก่อสร้างอาคารอุตสาหกรรมมุ่งเน้นในการสร้างโรงงานและอาคารที่ใช้ในการผลิตสินค้าหรือบริการ
 3. โครงการสาธารณะ การรับเหมาก่อสร้างอาคารสาธารณะอาจเป็นโรงพยาบาล, โรงเรียน, สนามกีฬา, หรือโครงการราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการสังคม

รับเหมาก่อสร้างทั่วไป (General Contracting)

 1. การจัดการโครงการ ทั้งการรับเหมาก่อสร้างบ้านและอาคารต้องมีการบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ เพื่อควบคุมการดำเนินงาน, ระบบการจัดการ, และการจัดการทรัพยากร
 2. การบริหารความเสี่ยง ทั้งสองประเภทของการรับเหมาก่อสร้างต้องจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง รวมถึงปัจจัยเช่นสภาพอากาศ, ความปลอดภัย, และความเสี่ยงทางการเงิน
 3. ความชำนาญในวิชาชีพ การรับเหมาก่อสร้างทั่วไปต้องมีความชำนาญในการดำเนินงานทั้งด้านวิศวกรรมและการบริหารโครงการ
 4. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ ทั้งสองประเภทของการรับเหมาก่อสร้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับอาคารที่เกี่ยวข้องในการสร้าง

โดยสรุปแล้ว การรับเหมาก่อสร้างบ้านและอาคารมีความแตกต่างในลักษณะและลักษณะของการก่อสร้างอาคาร แต่ทั้งคู่ต้องมีความเชี่ยวชาญในการบริหารโครงการและการจัดการทรัพยากรอย่างมืออาชีพ เราอาจพบบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดเล็กที่รับทั้งบ้านและอาคารหรือมีความเชี่ยวชาญในบางส่วนของกิจการก่อสร้างทั้งสองประเภทนี้ได้ การเลือกบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่เหมาะสมกับโครงการของคุณเป็นสิ่งสำคัญเพื่อความสำเร็จของโครงการ

การรับเหมาก่อสร้างอาคารเป็นกิจกรรมที่รวมถึงการก่อสร้างหรือสร้างอาคารตามแบบแผนและรายละเอียดที่กำหนดไว้ในสัญญารับเหมา งานรับเหมาก่อสร้างอาคารส่วนใหญ่ประกอบด้วย

 1. การวางแผนและออกแบบ การรับเหมาก่อสร้างอาคารต้องเริ่มต้นด้วยการวางแผนและออกแบบอาคาร นี่รวมถึงการเตรียมแบบแผนทางวิศวกรรมและแบบแผนสถาปัตยกรรมของอาคาร
 2. งานก่อสร้าง งานหลักในการรับเหมาก่อสร้างคือการก่อสร้างโครงสร้างอาคาร ซึ่งรวมถึงการตั้งระบบรางน้ำ ระบบไฟฟ้า การติดตั้งผนัง ประตู หน้าต่าง ฯลฯ
 3. การจัดการงานโครงสร้าง งานนี้รวมถึงการควบคุมคุณภาพของงาน การปฏิบัติตามกำหนดเวลา การจัดการทรัพยากรมนุษย์และวัสดุให้เป็นไปตามแผน
 4. การสร้างระบบอาคาร การติดตั้งระบบสายไฟฟ้า ระบบประปา ระบบน้ำร้อน ระบบทำความร้อน ระบบระบายน้ำ ระบบปรับอากาศ และระบบความปลอดภัยในอาคาร
 5. งานตกแต่ง หลังจากการก่อสร้างโครงสร้างอาคารเสร็จสิ้น งานตกแต่งจะรวมถึงการติดตั้งพื้นที่ใช้งาน เช่น พื้นรั้ว ฝาปิดและการตกแต่งภายในอาคาร เช่น ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือการเพียงพองอากาศ
 6. การทดสอบและตรวจสอบ งานสุดท้ายคือการทดสอบและตรวจสอบความพร้อมใช้งานของอาคาร รวมถึงการตรวจสอบระบบที่ติดตั้งให้มีประสิทธิภาพ และรับรองว่าทุกสิ่งอยู่ในสภาพที่ดี

การรับเหมาก่อสร้างอาคารเป็นงานที่มีความซับซ้อนและต้องการความรอบรู้และทักษะทางวิศวกรรมและการบริหารจัดการ คุณต้องจัดทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในงานต่าง ๆ เพื่อให้โครงการสำเร็จและประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างอาคาร

ซ่อมแซมต่อเติม ติดตั้ง อาคาร

การรับเหมาต่อเติมอาคารเป็นกระบวนการที่ผู้รับเหมาจะรับผิดชอบในการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมส่วนหนึ่งของอาคารที่มีอยู่แล้ว งานต่อเติมอาคารสามารถมีลักษณะและขอบเขตที่แตกต่างกันไปตามความต้องการของลูกค้าและสภาพการทำงาน โดยส่วนใหญ่ประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้

 1. การประเมินและวางแผน ขั้นแรกคือการประเมินและวางแผนงานต่อเติมอาคาร รวมถึงการรับรู้ความต้องการและความสะดวกสบายของลูกค้า การวางแผนนี้จะรวมถึงรายละเอียดทางวิศวกรรมและการจัดการทรัพยากร
 2. การขออนุญาต ก่อนที่จะเริ่มโครงการต่อเติมอาคาร คุณอาจต้องขออนุญาตจากหน่วยงานท้องถิ่นหรือรัฐบาล เช่น การขอใบอนุญาตการสร้าง, การขออนุญาตการใช้สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
 3. การรับเหมาและการสรรหาภายใน หลังจากได้รับอนุญาตแล้ว คุณอาจเลือกรับเหมาบริษัทรับเหมาที่มีความเชี่ยวชาญในงานต่อเติมอาคาร หรือสรรหาลูกช่างและฝีมือต่าง ๆ ที่จะทำงานในโครงการ
 4. การเริ่มงาน งานต่อเติมอาคารจะเริ่มต้นโดยการทำการก่อสร้างหรือการปรับปรุงตามแผนที่รวมถึงการติดตั้งระบบโครงสร้างใหม่ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของงานและการควบคุมคุณภาพ
 5. การตรวจสอบและการทดสอบ การตรวจสอบคุณภาพของงานต่อเติมอาคารเป็นส่วนสำคัญในขั้นตอนนี้ รวมถึงการทดสอบระบบที่ติดตั้งใหม่ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา และระบบความปลอดภัย
 6. การเสร็จสิ้นและการส่งมอบ เมื่องานต่อเติมอาคารเสร็จสิ้นตามแผนและมีการตรวจสอบคุณภาพแล้ว งานจะถูกส่งมอบให้กับลูกค้า รวมถึงการทำงานสำหรับระเบียงและเพิ่มเติม
 7. การเอกสารและรับชำระเงิน ขั้นตอนสุดท้ายคือการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการต่อเติมและการรับชำระเงินจากลูกค้าตามสัญญาที่กำหนด

การรับเหมาต่อเติมอาคารเป็นกิจกรรมที่ต้องการความรอบรู้และทักษะทางวิศวกรรม การจัดการโครงการและการทำงานร่วมกับลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จและมีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้า

งานรับเหมาก่อสร้างอาคาร การออกแบบ และงานต่อเติม

การรับเหมาก่อสร้างอาคารเป็นกระบวนการที่มีความซับซ้อนและต้องใช้ความรอบคอบในทุกขั้นตอน เพื่อให้สามารถสร้างอาคารที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตามแผนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ ในบทความนี้เราจะพูดถึงสองประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้างอาคาร คือ การออกแบบและงานต่อเติม โดยในกระบวนการรับเหมาก่อสร้างนั้นการออกแบบและการต่อเติมมีบทบาทสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพของงานสร้างอาคาร

การออกแบบ (Design)

การออกแบบเป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการรับเหมาก่อสร้างอาคาร เนื่องจากมันมีผลโดยตรงต่อความสำเร็จและคุณภาพของโครงการ ในการออกแบบอาคารพาณิชย์ควรพิจารณาปัจจัยหลายประการ เช่น การใช้งานที่แน่นอน, ความปลอดภัย, ความสวยงาม, และการอนุรักษ์พลังงาน การออกแบบที่ดีจะสร้างอาคารที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ การรับเหมาก่อสร้างอาคารควรใช้วิศวกรและผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบเพื่อให้มั่นใจว่าแผนการก่อสร้างถูกสร้างตามข้อมูลออกแบบ

งานต่อเติม (Renovation)

งานต่อเติมเป็นกระบวนการที่ทำให้อาคารเก่ามีการปรับปรุงและการปรับใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการใหม่ งานต่อเติมอาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายใน, การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค, หรือการเพิ่มส่วนขยายอาคาร เป็นส่วนสำคัญของการบริหารจัดการอาคารให้มีประสิทธิภาพในระยะยาว การต่อเติมควรดำเนินการโดยใช้วิศวกรและช่างผู้ชำนาญในงานนี้ เพื่อให้งานต่อเติมเสร็จสมบูรณ์และปลอดภัย

การรับเหมาก่อสร้างอาคารคือกระบวนการที่อุดมไปด้วยความซับซ้อน การออกแบบและงานต่อเติมเป็นส่วนสำคัญที่ไม่ควรปล่อยให้ขาดลอย การรับเหมาก่อสร้างควรดำเนินการโดยใช้ความรอบคอบและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สร้างผลงานที่มีคุณภาพและปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนด

ภาษีที่เกี่ยวข้อง รับเหมาก่อสร้างอาคาร

การรับเหมาก่อสร้างอาคารมีผลกระทบต่อภาษีในประเทศไทย โดยภาษีที่เกี่ยวข้องที่สำคัญได้แก่ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (บุคคลธรรมดา) ต่อไปนี้คือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีที่เกี่ยวข้องในกระบวนการรับเหมาก่อสร้างอาคาร

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
  • การรับเหมาก่อสร้างอาคารพาณิชย์ถือเป็นการบริการตามกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ซึ่งหมายถึงผู้รับเหมาต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ในราคาที่กำหนด ณ อัตราที่ใช้ในการคำนวณในสาขาของกิจกรรมก่อสร้างอาคาร ภาษีนี้จะถูกนำเข้ากับราคาของการรับเหมาก่อสร้างและจะต้องนำเข้าคำนวณเพิ่มเข้าไปในราคาที่ตกลงในสัญญา
 2. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (บุคคลธรรมดา)
  • หากคุณเป็นบุคคลธรรมดาที่มีรายได้จากงานรับเหมาก่อสร้างอาคาร คุณจะต้องรายงานรายได้นี้ในแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและชำระภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่เป็นไปตามกฎหมายภาษีเงินได้ของประเทศไทย การรับเหมาก่อสร้างอาคารมักจะถูกจัดลำดับให้เป็นรายได้โดยอัตโนมัติตามกฎหมายภาษีเงินได้
 3. ภาษีที่ดินและสิทธิประโยชน์ทางดิน
  • หากคุณเป็นเจ้าของที่ดินที่ใช้ในกระบวนการรับเหมาก่อสร้างอาคาร คุณจะต้องชำระภาษีที่ดินและสิทธิประโยชน์ทางดินตามอัตราที่กำหนดโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่นั้น ภาษีนี้จะคำนวณจากมูลค่าที่ปรากฏในสัญญาการเช่าที่ดินหรือราคาประเมินทางดิน
 4. ภาษีอื่น ๆ
  • นอกเหนือจากภาษีที่กล่าวมา ยังอาจมีภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อย่างเช่น ภาษีศุลกากรหรือภาษีอื่นที่ระบุโดยกฎหมาย ควรติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่นั้นเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม

ควรระวังและเป็นไปตามกฎหมายเมื่อมีความเกี่ยวข้องกับภาษีในกระบวนการรับเหมาก่อสร้างอาคาร เพื่อป้องกันปัญหาทางกฎหมายในอนาคตและให้ผลผลิตที่เชื่อถือได้ในการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ในประเทศไทย

อ้างอิง

 • ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง รับเหมาก่อสร้าง พศ 2563
 • พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พศ 2522
 • พระราชกฤษฎีกา ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) พศ 2562
 • พระราชกฤษฎีกา กำหนดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พศ 2564
 • พระราชกฤษฎีกา แก้ไขกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิทธิประโยชน์ทางดิน พศ 2564

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )