รายละเอียดของการทำบัญชี แต่ละประเภท มีข้อจำกัดอย่างไร

รับทำบัญชี.COM | รายละเอียดของการทำบัญชีแต่ละประเภทมีข้อจำกัดอย่างไร

Click to rate this post!
[Total: 40 Average: 5]

รายละเอียดของการทำบัญชี แต่ละประเภท มีข้อจำกัดอย่างไร

ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ตาม พ.ร.บ.การบัญชี 2543 หรือนักกฎหมายบัญชี  คือผู้ที่มีหน้าที่สำหรับในการจัดทำบัญชี ซึ่งจะประกอบด้วย ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทมหาชนจำกัด บริษัทจำกัด และนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย  รวมทั้งกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร และสถานที่ประกอบธุรกิจเป็นประจำ บวกกับบุคคลธรรมดา และห้างหุ้นส่วนสามัญ ที่มิได้จดทะเบียนตามที่รัฐมนตรีประกาศ ความหมายของผู้ทำบัญชี ผู้ทำบัญชี คือ ผู้รับผิดชอบในการทำบัญชีของธุรกิจซึ่งอาจจะเป็นลูกจ้าง หรือเจ้าของกิจการเอง  แต่บางบริษัทก็อาจจ้างสำนักงานบัญชีจัดทำ
ซึ่งผู้ทำบัญชีของธุรกิจจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด คืออยู่ในประเทศไทยและมีความรู้ภาษาไทยเพียงพอที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ทำบัญชีได้ ที่สำคัญคือ ต้องไม่เคยต้องโทษจำคุกในความผิดตามกฎหมายบัญชี กฎหมายวิชาชีพบัญชี หรือกฎหมายผู้สอบบัญชี และมีคุณสมบัติด้านคุณวุฒิการศึกษา ตามขนาดธุรกิจที่กำหนดในแต่ละกลุ่ม ซึ่งบัญชีของกิจการส่วนใหญ่ที่จะต้องทำมีอยู่หลักๆ ก็คือบัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภท และบัญชีสินค้า
การจัดทำบัญชีในแต่ละประเภท บัญชีรายวัน รับเงิน เป็นบัญชีสำหรับบันทึกรายการต่างๆ ที่กิจการได้รับเงินสด หรือเมื่อมีเงินฝากในธนาคารเพิ่มขึ้น หากมีบัญชีธนาคารหลายบัญชี ต้องแยกแต่ละเลขที่ของบัญชีธนาคาร ส่วนบัญชีรายวันจ่ายเงิน คือบัญชี สำหรับการใช้บันทึกรายการเมื่อทำการจ่ายเงินสดออกไป หรือเงินฝากในธนาคารลดลง  แต่หากเป็นบัญชีรายวันซื้อ คือจะใช้บันทึกเฉพาะรายการที่เกี่ยวกับการซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อเท่านั้น  และบัญชีรายวันขาย เป็นบัญชีสำหรับบันทึกเฉพาะรายการที่เกี่ยวกับการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อเท่านั้น  บัญชีแยกประเภท เป็นบัญชีสำหรับการทำงบการเงินแต่ละประเภท
ที่ผ่านรายการตามประเภทบัญชีที่เกิดขึ้น อย่างการทำบัญชีแยกประเภทสินทรัพย์ หนี้สิน ค่าใช้จ่าย ทุน รายได้ ลูกหนี้ และเจ้าหนี้  และบัญชีสินค้า เป็นบัญชีที่แสดงการเคลื่อนไหวของปริมาณสินค้าหรือวัตถุดิบของกิจการแต่ละชนิดว่ามีปริมาณรับเข้ามาหรือจ่ายออกไปรวมทั้งมียอดคงเหลือเท่าไหร่  ตามกฎหมายบัญชีจะมีการกำหนดให้ธุรกิจที่ทำการผลิตหรือซื้อขายสินค้าต้องจัดทำบัญชีสินค้า หรือวัตถุดิบด้วย ข้อความและรายการที่ต้องมีในบัญชี ข้อความและรายการของการทำบัญชีที่จะต้องทำคือ เป็นบัญชีของใคร, ประเภทของบัญชี (บัญชีเงินสด, บัญชีรายวัน หรือบัญชีแยกประเภท)  เป็นบัญชีเล่มที่เท่าไหร่ เพราะหากมีบัญชีหลายเล่ม จะต้องมี ชื่อบัญชี ที่แยกออกมาจากชื่อบัญชีหลัก อย่างค่าเงินเดือน ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าบริจาค
โดยจะต้องดูรยะเวลาและการลงวันที่ในบัญชีด้วย เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นโดยบุคคลภายนอก อย่างใบเสร็จรับเงิน ที่ได้มาจากการซื้อสินค้า ใบรับสินค้า ใบกำกับสินค้า ฯลฯ รวมถึงเอกสารที่จัดทำขึ้นโดยผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี เพื่อที่จะออกให้แก่ลูกค้า อย่าง ใบเสร็จรับ เงิน โดยผู้ประกอบการก็จะเก็บเป็นตัวสำเนาไว้ และเอกสารที่ใช้ภายในกิจการ อย่างใบบันทึกรายการต่างๆ อย่างของใช้ในออฟฟิศ ซึ่งหากไม่มีใบเสร็จ ก็อาจจะบันทึกขึ้นมาเอง แต่ต้องเขียนเป็นรายการซื้อและลงวันที่ ฯลฯ การจัดทำบัญชีผู้จัดทำต้องมีความรู้ทางด้านบัญชี อันจะทำให้สามารถลงบัญชีได้อย่างถูกต้องครบถ้วนเป็นประโยชน์ต่อกิจการ

ห้างหุ้นส่วนต้องปิดบัญชีครั้งแรก ภายในกี่เดือนนับแต่วันเริ่มทำบัญชี

12 เดือน แล้วปิดบัญชีทุกรอบสิบสองเดือนนับแต่วันปิดบัญชีครั้งก่อน
รายละเอียดของการทำบัญชี แต่ละประเภท มีข้อจำกัดอย่างไร