รับทำบัญชี.COM | ธุรกิจสร้างรีสอร์ทขนาดเล็ก 1 ไร่ลงทุนเท่าไร

Click to rate this post!
[Total: 171 Average: 5]

เริ่มต้นทำ รีสอร์ทจะต้องทำอย่างไร

เมื่อคุณต้องการเริ่มต้นธุรกิจรีสอร์ท คุณควรดำเนินขั้นตอนต่อไปนี้

 1. วางแผนธุรกิจ (Business Planning) จัดทำแผนธุรกิจที่รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของธุรกิจรีสอร์ท กลยุทธ์ทางธุรกิจ ศักยภาพตลาด และแผนการดำเนินงานอื่น ๆ

 2. ศึกษาตลาด (Market Research) ศึกษาและวิเคราะห์ตลาดเพื่อให้คุณเข้าใจลักษณะลูกค้าเป้าหมาย ความต้องการของตลาด และการแข่งขันในอุตสาหกรรม

 3. วางแผนการเงิน (Financial Planning) กำหนดแผนการเงินที่รวมถึงรายรับและรายจ่ายที่คาดหวัง การจัดทำงบประมาณ และการวิเคราะห์การเงินเพื่อประเมินความเป็นไปได้ของธุรกิจ

 4. สร้างแบรนด์และการตลาด (Brand Building and Marketing) สร้างแบรนด์ที่น่าสนใจและมีความแตกต่าง วางแผนการตลาดเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของคุณให้ถูกต้องและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

 5. สร้างสถานที่พักและบริการ (Facility Setup and Services) วางแผนและก่อสร้างสถานที่พักที่มีคุณภาพและความสะดวกสบาย พัฒนาบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

 6. จัดการดูแลและบริหารงาน (Operations and Management) กำหนดกระบวนการดำเนินงาน การจัดการการจองห้องพัก การบริการลูกค้า และดูแลสถานที่

 7. สร้างทีมงาน (Team Building) จัดทีมงานที่มีความรู้และความสามารถในการดำเนินธุรกิจรีสอร์ท และประสบการณ์ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

 8. การตรวจสอบและปรับปรุง (Evaluation and Improvement) ตรวจสอบผลการดำเนินงานและปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อให้ธุรกิจรีสอร์ทดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้อง

business plan รีสอร์ท

Business plan สำหรับรีสอร์ทเป็นเอกสารที่อธิบายและวางแผนการดำเนินธุรกิจรีสอร์ท ข้อมูลที่ควรรวมอาจประกอบด้วย

 1. Executive Summary (สรุปผู้บริหาร) อธิบายธุรกิจรีสอร์ทและความเป็นมาของธุรกิจในลักษณะทั่วไป

 2. Company Description (รายละเอียดของบริษัท) อธิบายเกี่ยวกับบริษัท ประวัติความเป็นมา สถานที่ตั้ง และโครงสร้างองค์กร

 3. Market Analysis (การวิเคราะห์ตลาด) ศึกษาและวิเคราะห์ตลาดเพื่อให้คุณเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของลูกค้า แนวโน้มในตลาด และการแข่งขันในอุตสาหกรรม

 4. Products and Services (ผลิตภัณฑ์และบริการ) รายละเอียดเกี่ยวกับห้องพัก บริการอาหารและเครื่องดื่ม และบริการอื่น ๆ ที่รีสอร์ทให้

 5. Marketingand Sales Strategy (กลยุทธ์การตลาดและการขาย) วางแผนการตลาดเพื่อโปรโมตและขายผลิตภัณฑ์และบริการของรีสอร์ท รวมถึงกลยุทธ์การสร้างแบรนด์และการตลาดออนไลน์

 6. Organization and Management (องค์กรและการบริหาร) อธิบายโครงสร้างองค์กร บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลภายในธุรกิจรีสอร์ท

 7. Financial Projections (การคาดการณ์การเงิน) รายละเอียดเกี่ยวกับรายรับ รายจ่าย กำไรสุทธิ และอัตราผลกำไรที่คาดหวัง

 8. Funding Request (คำขอเงินทุน) ถ้าคุณต้องการขอเงินทุนสนับสนุนในการเริ่มต้นหรือขยายกิจการ ระบุจำนวนที่ต้องการและวัตถุประสงค์การใช้เงิน

รายรับ รายจ่าย (บาท) รีสอร์ท รูปแบบ comparison table

ตาราง comparison table ของรายรับและรายจ่ายในรีสอร์ท สามารถมีรายการดังต่อไปนี้

รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท)
การจองห้องพัก xxx,xxx xxx,xxx
บริการอาหารและเครื่องดื่ม xxx,xxx xxx,xxx
บริการสปาและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ xxx,xxx xxx,xxx
บริการอื่น ๆ xxx,xxx xxx,xxx

คำสังเกต

 • รายรับส่วนใหญ่มาจากการจองห้องพักและบริการอื่น ๆ ที่รีสอร์ทให้
 • รายจ่ายส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการดูแลและบำรุงรักษาสถานที่พัก บริการอาหารและเครื่องดื่ม และบริการสปาและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ

อาชีพ รีสอร์ท ที่เกี่ยวข้องกับ อาชีพอะไรบ้าง

การทำงานในธุรกิจรีสอร์ทเกี่ยวข้องกับอาชีพต่อไปนี้

 1. ผู้จัดการรีสอร์ท (Resort Manager) ผู้รับผิดชอบในการดูแลและบริหารจัดการรีสอร์ททั้งหมด รวมถึงการวางแผนกลยุทธ์ การดูแลลูกค้า การจัดการทรัพยากร และการบริหารงานทั่วไป

 2. ผู้บริหารอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Manager) ผู้รับผิดชอบในการวางแผน ดูแล และบริหารงานด้านอาหารและเครื่องดื่มที่รีสอร์ท รวมถึงการจัดการเชฟและบาร์

 3. ผู้จัดการการตลาด (Marketing Manager) ผู้รับผิดชอบในการวางแผนและดำเนินกิจกรรมการตลาด เพื่อโปรโมตและตลาดรีสอร์ท รวมถึงการจัดการการโฆษณา การตลาดออนไลน์ และการสร้างความสนใจต่อบริการ

 4. ผู้จัดการฝ่ายการขาย (Sales Manager) ผู้รับผิดชอบในการตลาดและขายห้องพัก รวมถึงการค้นหาลูกค้าใหม่ การเสนอราคา และการจัดการการสัญญา

 5. พนักงานต้อนรับและบริการลูกค้า (Front Desk and Customer Service Staff) พนักงานที่มีหน้าที่ต้อนรับแขก จัดการการเช็คอินและเช็คเอาท์ และให้บริการลูกค้าต่างๆ เช่น ให้ข้อมูลเกี่ยวกับรีสอร์ท แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว และตอบคำถามเกี่ยวกับบริการ

 6. พนักงานทำความสะอาด (Housekeeping Staff) พนักงานที่รับผิดชอบในการทำความสะอาดและบำรุงรักษาความสะอาดของห้องพักและสถานที่ส่วนกลาง

 7. พนักงานทำอาหารและเสิร์ฟ (Kitchen and Service Staff) พนักงานที่รับผิดชอบในการเตรียมอาหารและเสิร์ฟอาหารแก่ลูกค้าในร้านอาหารของรีสอร์ท

 8. พนักงานดูแลสวนหรือสระว่ายน้ำ (Gardener or Pool Attendant) พนักงานที่รับผิดชอบในการดูแลสวนหรือสระว่ายน้ำเพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้บริการได้อย่างสะดวกสบาย

วิเคราะห์ SWOT รีสอร์ท

การวิเคราะห์ SWOT ในธุรกิจรีสอร์ทจะช่วยให้คุณสามารถระบุปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจของคุณได้ โดยประกอบด้วย

 1. Strengths (จุดแข็ง) คุณสมบัติเด่นและความสามารถที่เป็นข้อได้เปรียบของธุรกิจรีสอร์ท เช่น ทำเลที่ดี สิ่งอำนวยความสะดวกที่มีคุณภาพ บริการลูกค้าอันเป็นเอกลักษณ์

 2. Weaknesses (จุดอ่อน) ความจำเป็นในการพัฒนาหรือปรับปรุงข้อด้อยของธุรกิจ เช่น ความไม่มั่นคงในการจัดการ ขาดแนวคิดสร้างสรรค์ในการตลาด

 3. Opportunities (โอกาส) สถานการณ์หรือปัจจัยภายนอกที่สามารถสร้างโอกาสให้กับธุรกิจรีสอร์ท เช่น การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ การเพิ่มประสิทธิภาพในการตลาดออนไลน์

 4. Threats (อุปสรรค) ปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือปัญหาต่อธุรกิจรีสอร์ท เช่น การแข่งขันที่รุนแรง สถานการณ์เศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน

การวิเคราะห์ SWOT ช่วยให้คุณสามารถนำปัจจัยที่ได้มาใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจและการดำเนินงาน เพื่อให้ธุรกิจรีสอร์ทของคุณเติบโตและประสบความสำเร็จได้

10 คำศัพท์พื้นฐานเฉพาะรีสอร์ทที่ควรรู้ (ไทย/อังกฤษ/อธิบายเพิ่มเติมภาษาไทย)

 1. ห้องพัก (Room) พื้นที่ที่ใช้ในการพักผ่อนและพักผ่อนสำหรับลูกค้าในรีสอร์ท

 2. บริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Service) การบริการอาหารและเครื่องดื่มที่ให้บริการในรีสอร์ท

 3. สวนหย่อม (Garden) พื้นที่ที่ปลูกพืชต้นไม้และดอกไม้เพื่อให้ความร่มรื่นและความสวยงามในรีสอร์ท

 4. สระว่ายน้ำ (Swimming Pool) พื้นที่ที่ใช้สำหรับการว่ายน้ำและพักผ่อนสำหรับลูกค้าในรีสอร์ท

 5. สปา (Spa) สถานที่ที่ให้บริการดูแลและความผ่อนคลายสำหรับลูกค้า ซึ่งอาจรวมถึงการนวดและการดูแลผิวพรรณ

 6. ศูนย์การประชุม (Conference Center) พื้นที่ที่ใช้สำหรับการประชุมและการจัดกิจกรรมทางธุรกิจในรีสอร์ท

 7. ทีมงานบริการลูกค้า (Customer Service Team) ผู้ที่รับผิดชอบในการให้บริการลูกค้า รับแจ้งปัญหาและช่วยเหลือลูกค้าที่มาพักในรีสอร์ท

 8. การจองห้องพัก (Room Reservation) กระบวนการที่ลูกค้าทำเพื่อจองห้องพักในรีสอร์ท

 9. บริการรถรับส่ง (Shuttle Service) บริการขนส่งลูกค้าไป-กลับระหว่างรีสอร์ทและสถานที่หรือสถานีต่างๆ

 10. การต้อนรับและการเช็คอิน (Welcome and Check-in) กระบวนการที่ทีมงานทำเพื่อต้อนรับลูกค้าและทำการลงทะเบียนเข้าพักในรีสอร์ท

ธุรกิจ รีสอร์ท ต้องจดทะเบียนอะไรบ้าง

ธุรกิจรีสอร์ทต้องจดทะเบียนธุรกิจและได้รับอนุญาตตามกฎหมายของประเทศที่กำหนด เป็นตัวอย่างของการจดทะเบียนธุรกิจรีสอร์ทที่อาจต้องทำ

 1. จดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนบริษัทหรือธุรกิจเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายของประเทศ เพื่อให้ธุรกิจมีสถานะทางกฎหมายและสิทธิประโยชน์ทางธุรกิจ

 2. รับอนุญาตที่ต้องการ ตรวจสอบกฎหมายและกฎระเบียบท้องถิ่นเพื่อดูว่าต้องการรับอนุญาตอื่น ๆ เช่น ใบอนุญาตการท่องเที่ยว ใบอนุญาตการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

 3. การจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก ตรวจสอบกฎหมายท้องถิ่นเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกที่ต้องการในธุรกิจรีสอร์ท เช่น สระว่ายน้ำ สปา หรือร้านอาหาร

 4. การเปิดบัญชีธุรกิจ เปิดบัญชีธุรกิจเพื่อจัดการเรื่องการเงิน รวมถึงรับชำระเงินจากลูกค้าและการจ่ายเงินให้กับผู้รับสินค้าและบริการณ์อื่น ๆ

การจดทะเบียนและการรับอนุญาตต่าง ๆ จะแตกต่างไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของแต่ละประเทศ ดังนั้นควรตรวจสอบกฎหมายและกฎระเบียบในประเทศที่คุณต้องการดำเนินธุรกิจรีสอร์ท

ธุรกิจ รีสอร์ท เสียภาษีอะไร

ธุรกิจรีสอร์ทอาจมีการเสียภาษีตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศ ตัวอย่างของภาษีที่อาจมีในธุรกิจรีสอร์ทได้แก่

 1. ภาษีอากรบริการ บางประเทศอาจมีการเรียกเก็บภาษีอากรบริการสำหรับบริการที่ให้บริการในรีสอร์ท เช่น การให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม

 2. ภาษีอากรที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รีสอร์ทที่มีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอาจต้องเสียภาษีอากรตามมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เกี่ยวข้อง

 3. ภาษีอากรเงินได้ บางประเทศอาจมีการเรียกเก็บภาษีอากรเงินได้จากกำไรที่ได้รับจากธุรกิจรีสอร์ท

 4. อื่น ๆ อาจมีภาษีและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาษีขายหรือบัญชีรายจ่าย

การเสียภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จะแตกต่างไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของแต่ละประเทศ คุณควรรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทางภาษีหรือทนายความที่เชี่ยวชาญในประเทศที่คุณดำเนินธุรกิจรีสอร์ท

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )