รับทำบัญชี.COM | ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีลักษณะอย่างไร อะไร?

Click to rate this post!
[Total: 59 Average: 5]

ลักษณะธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นกิจการที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ตามคำสั่งหรือสัญญากับลูกค้า ธุรกิจนี้มีลักษณะที่หลากหลายและมีขอบเขตงานที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับขนาดและประเภทของโครงการที่รับเหมา อาทิเช่น บ้านพักอาศัย, อาคารพาณิชย์, โรงงานอุตสาหกรรม, สะพาน, ทางด่วน, อู่ซ่อมรถ, แลนด์มาร์ค เป็นต้น

ลักษณะธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาจมีดังนี้

 1. การประเมินและเสนอราคา ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างต้องการประเมินราคาการก่อสร้างให้ถูกต้อง โดยการประเมินความต้องการของลูกค้า และคำนวณค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอราคาให้กับลูกค้า การวิเคราะห์งบประมาณเป็นส่วนสำคัญในขั้นตอนนี้

 2. การจัดหาวัสดุและเครื่องมือ หลังจากได้รับสัญญาก่อสร้างแล้ว ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างต้องจัดหาวัสดุก่อสร้างและเครื่องมือที่จำเป็นในการดำเนินงาน อาจเป็นซากพื้น, ปูน, เหล็ก, เครื่องมือก่อสร้าง เป็นต้น

 3. การวางแผนและการติดตั้ง ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจะใช้แผนที่และแบบบ้านหรือโครงสร้างอื่น ๆ เพื่อวางแผนและติดตั้งงานก่อสร้างให้ถูกต้อง รวมถึงการกำหนดระยะเวลาในการดำเนินโครงการ

 4. การควบคุมคุณภาพ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจะต้องมีการควบคุมคุณภาพในกระบวนการก่อสร้าง เพื่อให้งานสร้างตรงตามมาตรฐานที่กำหนด รวมถึงการตรวจสอบความปลอดภัยในสถานที่ก่อสร้าง

 5. การจัดการทรัพยากรบุคคล ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างต้องจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การจ้างงานช่างต่าง ๆ และพนักงานในการดำเนินงานต่าง ๆ การบริหารจัดการเวลาและทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญในกระบวนการนี้

 6. การควบคุมงบประมาณ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างต้องควบคุมงบประมาณให้เข้ากับค่าใช้จ่ายที่กำหนดไว้ในสัญญา และการจัดการค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในขณะดำเนินงาน

 7. การบริการหลังการก่อสร้าง เมื่อโครงการก่อสร้างเสร็จสิ้น ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาจให้บริการหลังการก่อสร้าง เช่น การซ่อมแซมหรือการบำรุงรักษาสิ่งปลูกสร้างให้กับลูกค้า

ลักษณะธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนี้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเภทของโครงการ และขนาดของธุรกิจนั้น การจัดการโครงการและทรัพยากรที่มีอยู่ เป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอย่างประสบความสำเร็จ

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง คือ

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง คือ กิจการที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ตามคำสั่งหรือสัญญากับลูกค้า ธุรกิจนี้มักจะรับงานก่อสร้างตลอดจนถึงการสร้างหรือปรับปรุงสิ่งที่อยู่อาศัยเช่น บ้านหรืออาคารพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม สะพาน ทางด่วน สนามกีฬา หรือโครงการสาธารณูปโภค เช่น ถนน สนามบิน สถานีรถไฟ และอื่น ๆ

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมักมีลักษณะที่ต้องการความเชี่ยวชาญในด้านการวางแผนโครงสร้าง การจัดหาวัสดุก่อสร้างและเครื่องมือที่จำเป็น การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เช่น ช่างก่อสร้าง และการควบคุมคุณภาพในการก่อสร้าง รวมถึงการควบคุมงบประมาณและสนับสนุนในการบริการหลังการก่อสร้างเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจกับผลงานที่ได้รับ.

วิเคราะห์ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

การวิเคราะห์ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นกระบวนการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจและประเมินความเป็นไปได้ของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งสามารถทำได้โดยการดำเนินการวิเคราะห์ต่อไปนี้

 1. การศึกษาตลาด การวิเคราะห์ตลาดจะช่วยให้คุณเข้าใจถึงความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าในตลาดการก่อสร้าง โดยใช้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของลูกค้า และการแข่งขันในตลาด

 2. การวิเคราะห์การเงิน การวิเคราะห์การเงินเป็นสิ่งสำคัญในการประเมินความสามารถในด้านการเงินของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์รายได้, ค่าใช้จ่าย, กำไรสุทธิ, และการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

 3. การวิเคราะห์ความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงจะช่วยให้คุณรับรู้ถึงปัจจัยที่อาจส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เช่น ความเสี่ยงทางเทคนิค, ความเสี่ยงทางกฎหมายและการประกันภัย, และความเสี่ยงทางการเงิน

 4. การวิเคราะห์ความสามารถในด้านทรัพยากร การวิเคราะห์ความสามารถในด้านทรัพยากรเป็นการประเมินความสามารถในการจัดหาวัสดุก่อสร้างและเครื่องมือที่จำเป็นในการดำเนินงาน รวมถึงการวิเคราะห์ทรัพยากรมนุษย์ เช่น ความรู้และความชำนาญของบุคลากรที่มีอยู่ในองค์กร

 5. การวิเคราะห์กลยุทธ์ การวิเคราะห์กลยุทธ์จะช่วยให้คุณกำหนดแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการพัฒนาและขยายกิจการรับเหมาก่อสร้าง โดยใช้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดและธุรกิจ เพื่อสร้างความเป็นไปได้และประสบความสำเร็จในอนาคต

การวิเคราะห์ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้คุณสามารถวางแผนและดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในตลาดการก่อสร้างเต็มรูปแบบ

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง บัญชี

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีการบันทึกบัญชีเพื่อติดตามรายได้และรายจ่ายของธุรกิจ โดยระบบบัญชีสามารถช่วยให้เจ้าของธุรกิจและผู้จัดการเข้าใจสถานะการเงินของธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานแต่ละโครงการเพื่อให้สามารถตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีเหตุผล ต่อไปนี้คือบางรายการที่เกี่ยวข้องกับบัญชีธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

 1. บัญชีรายได้ บันทึกรายได้ที่ได้รับจากโครงการรับเหมาก่อสร้าง เช่น เงินค่าแรงงานรับเหมา, รายได้จากการขายวัสดุก่อสร้าง, รายได้จากการบริการหลังการก่อสร้าง เป็นต้น

 2. บัญชีค่าใช้จ่าย บันทึกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานรับเหมาก่อสร้าง เช่น ค่าวัสดุก่อสร้าง, ค่าเช่าอุปกรณ์และเครื่องมือ, ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานช่างและพนักงาน, ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น

 3. บัญชีสินทรัพย์ บันทึกสินทรัพย์ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เช่น อาคารสำนักงาน, รถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง, เครื่องมือก่อสร้าง เป็นต้น

 4. บัญชีหนี้สินและเจ้าหนี้ บันทึกหนี้สินที่ธุรกิจต้องชำระและเจ้าหนี้ที่ธุรกิจคาดว่าจะได้รับเงินจากนั้น เช่น เจ้าหนี้สินค้า, เจ้าหนี้ค่าจ้างงาน และบันทึกหนี้สินที่ได้รับจากลูกค้า เป็นต้น

 5. บัญชีส่วนของเจ้าของ บันทึกส่วนของเจ้าของธุรกิจในภาษีเงินได้และกำไร ซึ่งรวมถึงการจ่ายเงินเดือนและผลประโยชน์ต่าง ๆ ของเจ้าของธุรกิจ

การบันทึกบัญชีในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจำเป็นต้องเป็นไปตามหลักการบัญชีที่ถูกต้องและมีความเป็นมาตรฐาน เพื่อให้มีข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องและสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีเสถียรภาพ

บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ทำ อะไรบ้าง

บริษัทรับเหมาก่อสร้างมีหลากหลายบริการและกิจกรรมที่มีความหลากหลาย ต่อไปนี้คือบางสิ่งที่บริษัทรับเหมาก่อสร้างสามารถทำได้

 1. วางแผนและออกแบบโครงการ บริษัทรับเหมาก่อสร้างมีความเชี่ยวชาญในการวางแผนและออกแบบโครงการก่อสร้าง ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์และจัดทำแบบบ้านหรือแผนที่เพื่อการก่อสร้าง

 2. การจัดหาวัสดุและเครื่องมือ บริษัทจัดหาวัสดุก่อสร้างและเครื่องมือที่จำเป็นในการดำเนินงาน อาทิเช่น ปูน, ท่อระบายน้ำ, โครงสร้างเหล็ก เป็นต้น

 3. การก่อสร้างและการปรับปรุง บริษัทรับผิดชอบในการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างตามแผนและการออกแบบ รวมถึงการปรับปรุงสิ่งที่อยู่อาศัยเช่น บ้านพักอาศัย, อาคารพาณิชย์, โรงงานอุตสาหกรรม, สถานที่สำหรับกีฬา และอื่น ๆ

 4. การติดตั้งและปรับปรุงระบบ บริษัทรับเหมาก่อสร้างอาจรับผิดชอบในการติดตั้งและปรับปรุงระบบต่าง ๆ เช่น ระบบไฟฟ้า, ระบบประปา, ระบบปรับอากาศ เป็นต้น

 5. การจัดการโครงการ บริษัทรับเหมาก่อสร้างมักมีฝ่ายจัดการโครงการที่รับผิดชอบในการวางแผน, ติดตามความคืบหน้า, การจัดหาทรัพยากร, การควบคุมงบประมาณ และการจัดการความเสี่ยง

 6. การบำรุงรักษาและซ่อมแซม บริษัทรับเหมาก่อสร้างอาจให้บริการในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างหลังจากการก่อสร้างเสร็จสิ้น เพื่อรักษาความพร้อมใช้งานและความปลอดภัย

 7. การประเมินและควบคุมคุณภาพ บริษัทรับเหมาก่อสร้างมีการประเมินและควบคุมคุณภาพในกระบวนการก่อสร้าง เพื่อให้งานสร้างตรงตามมาตรฐานและความต้องการของลูกค้า

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีความหลากหลายและความซับซ้อนขึ้นอยู่กับประเภทและขนาดของโครงการที่รับเหมา และบริษัทสามารถให้บริการเพิ่มเติมอื่น ๆ ตามความต้องการของลูกค้า

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เกี่ยวข้องกับ ใคร บาง

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเกี่ยวข้องกับผู้มีบทบาทหลายฝ่าย ดังนี้

 1. ลูกค้า เป็นฝ่ายที่ต้องการบริการรับเหมาก่อสร้าง เช่น เจ้าของที่ดิน, บริษัทพัฒนาโครงการ หรือองค์กรทางราชการ ที่มองหาบริษัทรับเหมาก่อสร้างเพื่อดำเนินการก่อสร้างหรือปรับปรุงสิ่งปลูกสร้างตามความต้องการของตน

 2. วิศวกรสถาปัตย์และออกแบบ วิศวกรสถาปัตย์และผู้ออกแบบมีบทบาทสำคัญในการวางแผนและออกแบบโครงการรับเหมาก่อสร้าง พวกเขาจะทำการวิเคราะห์และออกแบบแผนที่ต้องการให้กับลูกค้า รวมถึงสร้างแบบบ้านหรือแผนที่ในการก่อสร้าง

 3. ช่างก่อสร้างและคนงาน ช่างก่อสร้างและคนงานที่เชี่ยวชาญในงานก่อสร้างมีบทบาทสำคัญในการดำเนินการก่อสร้าง พวกเขารับผิดชอบในการติดตั้งและก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างตามแผนและสำเร็จการที่กำหนดไว้

 4. ผู้จัดการโครงการ ผู้จัดการโครงการมีบทบาทในการควบคุมและจัดการกับการดำเนินการรับเหมาก่อสร้าง พวกเขาติดต่อและประสานงานระหว่างลูกค้า วิศวกรสถาปัตย์ ช่างก่อสร้าง และคนงาน เพื่อให้โครงการดำเนินไปตามแผนและเป็นไปตามกำหนด

 5. ผู้บริหารและเจ้าของธุรกิจ ผู้บริหารและเจ้าของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีบทบาทในการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องและประสบความสำเร็จในตลาดการก่อสร้าง

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )