สมุดรายวันซื้อ

รับทำบัญชี.COM | สมุดรายวันซื้อสมุดบัญชีขั้นต้นการซื้อเชื่อเท่านั้น?

สมุดรายวันซื้อ

สมุดบัญชีขั้นต้นที่ใช้บันทึกเฉพาะรายการที่เกี่ยวข้องกันการซื้อเชื่อเท่านั้น

สมุดรายวันซื้อ (Purchases Journal) หมายถึง สมุดบัญชีขั้นต้นที่ใช้บันทึกเฉพาะรายการที่เกี่ยวข้องกันการซื้อเชื่อเท่านั้น โดยหากเป็นการซื้อด้วยเงินสดรายการจะถูกนำไปบันทึกในสมุดรายวันจ่ายเงินแทน

สมุดรายวันซื้อ (Purchase Journal) เป็นสมุดบัญชีที่ใช้ในการบันทึกรายการการซื้อสินค้าหรือบริการของธุรกิจ โดยสมุดรายวันซื้อมักถูกใช้ในบริษัทหรือธุรกิจที่มีปริมาณการซื้อสินค้าหรือบริการมากๆ และมีรายการการซื้อที่มีความซับซ้อน เพื่อจัดเก็บบันทึกรายการการซื้ออย่างเรียบง่ายและครบถ้วน สมุดรายวันซื้อมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากสมุดรายวันอื่นๆ เนื่องจากมีรายการเชื่อที่มาพร้อมกับการซื้อสินค้าหรือบริการ

สิ่งที่บันทึกในสมุดรายวันซื้อรวมถึง

  1. วันที่ วันที่ทำรายการการซื้อสินค้าหรือบริการ

  2. รายละเอียดของผู้ขาย ชื่อและที่อยู่ของผู้ขายหรือผู้จัดจำหน่าย

  3. รายการสินค้าหรือบริการ รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ซื้อ เช่น รายการสินค้า รหัสสินค้า ชื่อสินค้า หน่วยสินค้า ราคาต่อหน่วย เป็นต้น

  4. จำนวนหน่วยหรือปริมาณ จำนวนหน่วยของสินค้าหรือบริการที่ซื้อ

  5. ราคาต่อหน่วย ราคาต่อหน่วยของสินค้าหรือบริการ

  6. จำนวนเงินรวม จำนวนเงินรวมที่ต้องชำระ (ราคาต่อหน่วย x จำนวน)

  7. เงื่อนไขการชำระเงิน ระยะเวลาที่กำหนดให้ชำระเงิน เช่น การเชื่อ 7 วัน 15 วัน หรือ 30 วัน

สมุดรายวันซื้อช่วยให้ธุรกิจติดตามการซื้อสินค้าหรือบริการได้อย่างเรียบง่ายและครบถ้วง นอกจากนี้ เมื่อมีรายการชำระเงินตามเงื่อนไขที่กำหนด เช่น การจ่ายในระยะเวลาที่กำหนดหรือชำระเงินเงินสด รายการชำระเงินจะถูกบันทึกในสมุดรายวันการชำระเงิน (Payment Journal) หรือสมุดรายวันทั่วไป (General Journal) ตามกรณี การบันทึกรายการการซื้อและการชำระเงินในสมุดรายวันซื้อจะช่วยในการบริหารจัดการการเงินของธุรกิจและการตรวจสอบรายการการซื้อและรายการชำระเงินในภายหลัง

อ่านเพิ่มเติม >> ฐานภาษี

 
สมุดรายวันซื้อ
Click to rate this post!
[Total: 40 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )