สัญญากิจการร่วมค้า

รับทำบัญชี.COM | ธุรกิจกิจการร่วมค้าตกลงสัญญาร่วมทุน

Click to rate this post!
[Total: 166 Average: 5]

สัญญาร่วมทุน

สัญญากิจการร่วมค้า

ตัวอย่าง สัญญา กิจการร่วมค้า

สัญญาการเข้าร่วมค้า
เข้าประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง กับภาครัฐ และ หน่วยงานราชการส่วนต่างๆ
…………………………………………………………………………………………………

ข้อตกลงนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่…………………………………………โดยระหว่าง

(1) บริษัท ……………………………….จำกัด ทะเบียนเลขที่………………………………………………….
สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่………………………………………………………………………………
(2) กับบริษัท……………………………จำกัด ทะเบียนเลขที่………………………………………………….

สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่……………………………………………………………………………….

เพื่อเป็นหลักฐานในการร่วมดำเนินการ สำรวจ ร่วมออกแบบและติดตั้ง ซึ่งต่อไปนี้สัญญานี้จะเรียกว่า “งานให้แก่ภาครัฐและหน่วยงานราชการส่วนต่างๆ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “เจ้าของงาน” โดยมีสาระสำคัญดังนี้

    ชื่อกิจการร่วมค้า

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงเข้าหุ้นร่วมกันเป็นกิจการร่วมค้า โดยใช้ชื่อว่า กิจการร่วมค้า……………………………….

    ขอบเขตของการร่วมดำเนินงาน

บริษัททั้งสอง ได้ร่วมมือกันจัดเตรียมข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคาเพื่อดำเนินการออกแบบก่อสร้าง ซึ่งมีหน่วยงานราชการส่วนต่างๆเป็นผู้ว่าจ้าง โดยให้
บริษัท………………………….จำกัด เป็นบริษัทหลัก ทำหน้าที่และรับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคา,เป็นผู้ทำหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญากับทางราชกร และทำหน้าที่เป็นตัวแทนของกลุ่มในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการต่างๆต่อไป โดยใช้สถานที่ทำการของ กิจการร่วมค้า ……………………………..ณ บ้านเลขที่…………………………………………………………………………………………………

    การร่วมทุนและความรับผิดชอบ

ผู้เข้าร่วมค้าทั้งสองจะต้องเข้ามีส่วนร่วมในสิทธิและความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นหรือที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของกลุ่ม ตลอดจนผลกำไรหรือขาดทุนใดๆทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง จะเป็นดังต่อไปนี้
3.1  บริษัท………………………………..จำกัด ร้อยละ  50
3.2  บริษัท…………………………………จำกัด ร้อยละ 50

    หลักความร่วมมือภายในสัญญาเข้าร่วมค้า

ผู้เข้าร่วมทั้งสองจะต้องรับผิดชอบร่วมกันและแทนกันต่อผู้ว่าจ้าง และบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานโดยความสัมพันธ์ภายในสัญญาเข้าร่วมค้า ความรับผิดชอบดังกล่าวของผู้ร่วมค้า จะแบ่งส่วนและจัดสรรตามสัดส่วนของการร่วมลงทุนของผู้ร่วมค้าในแต่ละราย

    ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมค้า

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมค้า จะจำกัดเฉพาะแต่ละการร่วมมือ จัดเตรียมข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคาเพื่อให้บริการออกแบบ ดังกล่าวข้างต้นเท่านั้น

    ผู้มีอำนาจกระทำการลงนาม

ทั้งสองบริษัทที่เข้าร่วมค้า ได้แต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาของแต่ละฝ่ายที่ทำการตกลงดังนี้
6.1 คุณ…………………………………………
6.2 คุณ…………………………………………
6.3 คุณ…………………………………………

โดยให้อำนาจแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ลงนาม ได้แก่ คุณ………………………………..หรือคุณ………………………………หรือคุณ……………………………………….เป็นผู้กระทำปฏิบัติ ติดต่อประสานในนาม “กิจการร่วมค้า…………………………………”
เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ ผู้เข้าร่วมค้าทั้งหลายจึงได้ลงนามในสัญญานี้

ลงชื่อ……………………………………           ลงชื่อ…………………………………………
(                                     )               (                                      )

กรรมการบริษัท…………………………จำกัด         กรรมการบริษัท………………………..จำกัด

ลงชื่อ……………………………………         ลงชื่อ……………………………………
(                                    )     (                                     )
พยาน                                   พยาน

ดาวน์โหลด ตัวอย่างสัญญากิจการร่วมค้า

วิธีเขียน สัญญากิจการร่วมค้า

สัญญาการเข้าร่วมค้า หน้า 1

สัญญาการเข้าร่วมค้า หน้า 2

อ่านเพิ่มเติม >> ภ.พ.36

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )