สิทธิประโยชน์เขตนิคมอุตสาหกรรม

กำลังปรับปรุง
[Total: 112 Average: 5]

อนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อประกอบกิจการได้ตามจำนวน ?

 สิทธิประโยชน์ของเขตนิคมอุตสาหกรรม
-ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทั้งที่เป็นคนไทยและคนต่างด้าว อาจได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อประกอบกิจการได้ตามจำนวนที่คณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเห็นสมควร แม้ว่าจะเกินกำหนดที่จะพึงมีตามกฏหมายอื่นๆ
-ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมได้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือ ผู้ชำนาญการ และบุคคลทีอยู่ในอุปการะเข้ามา และอยู่ในราชอาณาจักรตามจำนวนและรยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร
-คนต่างด้าว ซึ่งเป็นช่างฝีมือและผู้ชำนาญการซึ่งได้รับอนุญาตให้อยุ่ในราชอาณาจักรตามาตรา 45 ได้รับอนุญาตให้ทำงานเฉพาะตำแหน่งที่คณะกรรมการเห็นสมควร
-ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมซึ่งมีภูมิลำเนานอกราชอาณาจักรจะได้รับอนุญาตให้ส่งเงินออกไปนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้ เมื่อเงินนั้นเป็นเงินทุนที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร เงินปันผล หรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินทุนนั้น
สิทธิประโยชน์ของเขตนิคมอุตสาหกรรม

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย กรกฎาคม 2, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top