รับทำบัญชี.COM | เต้าหู้นมสดเต้าฮวยมะพร้าวอ่อนพุดดิ้งขายส่ง?

เต้าหู้นมสด

การเริ่มต้นทำธุรกิจเต้าหู้นมสดสามารถทำได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. วางแผนธุรกิจ กำหนดวัตถุประสงค์ของธุรกิจของคุณ และวางแผนที่ชัดเจน เริ่มต้นด้วยการกำหนดประเภทของผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการผลิตเช่น เต้าหู้ นมเปรี้ยว หรือผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง เตรียมรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงาน เช่น แหล่งเงินทุน โครงสร้างองค์กร และแผนการตลาด

 2. วิเคราะห์ตลาด ศึกษาตลาดท้องถิ่นและการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์เต้าหู้นมสด เรียนรู้เกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของลูกค้า ศึกษาคู่แข่งในตลาด และทำการวิเคราะห์ SWOT (ความแข็งแกร่ง ความอ่อนแอ โอกาส และอุปสรรค) เพื่อทำให้คุณสามารถเตรียมตัวให้ดียิ่งขึ้นก่อนเข้าสู่การแข่งขันในตลาด

 3. วางแผนการเงิน ประเมินค่าใช้จ่ายในการสร้างธุรกิจ เช่น การจ้างงาน การสื่อสาร การจัดซื้อวัตถุดิบ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ และกำหนดแผนการเงินเพื่อให้คุณสามารถดำเนินธุรกิจไปได้อย่างยั่งยืนโดยไม่มีปัญหาทางการเงิน

 4. หาแหล่งเงินทุน กำหนดวิธีที่คุณจะได้รับเงินทุนสำหรับธุรกิจของคุณ เช่น การใช้เงินออม การขอสินเชื่อจากธนาคาร หรือการหานักลงทุน

 5. การจัดหาวัตถุดิบ ค้นหาแหล่งผู้ผลิตหรือจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงสุดและราคาที่เหมาะสม เป็นคำนำไปสู่การผลิตผลิตภัณฑ์เต้าหู้นมสดที่มีคุณภาพ

 6. การตั้งค่าการผลิต จัดหาสถานที่และอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับการผลิตเต้าหู้นมสด เช่น การซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต และกำหนดกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ

 7. การตลาดและการขาย สร้างแผนการตลาดเพื่อโปรโมตผลิตภัณฑ์เต้าหู้นมสดของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงการใช้สื่อออนไลน์ การตลาดผ่านสังคมออนไลน์ การโฆษณาในสื่อต่างๆ และการจัดกิจกรรมโปรโมชั่น เพื่อสร้างความรู้จักและสร้างฐานลูกค้า

 8. ปฏิบัติการและการดูแลลูกค้า ดำเนินการผลิตเต้าหู้นมสดตามแผนการผลิตที่กำหนดไว้ และให้บริการลูกค้าอย่างเอื้ออำนวย รักษาคุณภาพและรสชาติของผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความพึงพอใจในลูกค้าและสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของคุณ

 9. การวิจัยและพัฒนา ทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เต้าหู้นมสดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า พัฒนาสูตรใหม่ หรือนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของคุณ

 10. การตรวจสอบและปรับปรุง ตรวจสอบผลการดำเนินงานของธุรกิจ เช่น ยอดขาย กำไร และความพึงพอใจของลูกค้า และปรับปรุงกระบวนการหรือผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสำเร็จของธุรกิจของคุณ

ควรจะทราบว่าการเริ่มต้นธุรกิจเต้าหู้นมสดอาจต้องมีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับท้องถิ่นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารและการผลิตอาหาร อาจต้องขอใบอนุญาตธุรกิจและต้องผ่านการตรวจสอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนเริ่มธุรกิจ อย่าลืมปรึกษากับทนายความหรือผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายท้องถิ่นเพื่อให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและครอบคลุม

ตารางรายรับรายจ่าย ตัวอย่างบัญชี ธุรกิจเต้าหู้นมสด

รายการ รายรับ รายจ่าย
การขายสินค้า    
– นมเต้าหู้นมสด 50,000  
– ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม 10,000  
การบริการ    
– บริการจัดส่งสินค้า 5,000  
ค่าวัตถุดิบและส่วนประกอบ    
– นมวัวสด   20,000
– วัตถุดิบอื่นๆ   5,000
ค่าใช้จ่ายทางการตลาด    
– การโฆษณา   2,000
– การตลาดออนไลน์   3,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ    
– ค่าเช่าสถานที่   10,000
– ค่าอุปกรณ์การผลิต   5,000
รวมรายรับ 60,000  
รวมรายจ่าย   45,000
กำไรสุทธิ   15,000

โดยตารางดังกล่าวเป็นตัวอย่างเพียงแค่ส่วนหนึ่งของรายรับและรายจ่ายที่อาจเกิดขึ้นในธุรกิจเต้าหู้นมสด คุณสามารถปรับแต่งตารางนี้เพื่อระบุรายรับและรายจ่ายที่เป็นมาตรฐานสำหรับธุรกิจของคุณได้ตามความเหมาะสม

วิเคราะห์ SWOT ธุรกิจ ธุรกิจเต้าหู้นมสด

การวิเคราะห์ SWOT เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลต่อธุรกิจของคุณได้ ดังนั้นนี่คือการวิเคราะห์ SWOT สำหรับธุรกิจเต้าหู้นมสด

 1. จุดแข็ง (Strengths)
 • คุณภาพสูง สินค้าเต้าหู้นมสดของคุณมีคุณภาพสูงและได้รับการยอมรับจากลูกค้า
 • ส่วนแบ่งตลาด คุณมีส่วนแบ่งตลาดที่ดีในช่วงเวลานี้และมีลูกค้าซ้ำมาก
 • ตำแหน่งทางทรัพย์สิน คุณมีทรัพย์สินและทรัพย์สินทางปัญญาที่สนับสนุนธุรกิจของคุณ
 1. จุดอ่อน (Weaknesses)
 • การผลิตที่จำกัด ความสามารถในการผลิตเต้าหู้นมสดของคุณอาจจำกัดตามทรัพยากรที่มีอยู่ เช่น จำนวนวัวที่สามารถผลิตนมได้
 • ขึ้นอยู่กับการจัดหาวัตถุดิบ ถ้าไม่สามารถหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงหรือความสะอาดได้ เป็นไปได้ที่คุณจะมีปัญหาในการผลิตสินค้า
 1. โอกาส (Opportunities)
 • ตลาดเติบโต ตลาดผลิตภัณฑ์เต้าหู้นมสดกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากความสำคัญของการบริโภคผลิตภัณฑ์สดและความสามารถในการส่งสินค้าด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
 • นวัตกรรมใหม่ มีโอกาสในการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่หรือการนำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 1. อุปสรรค (Threats)
 • คู่แข่งและการแข่งขัน มีธุรกิจคู่แข่งที่มีผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกับสินค้าเต้าหู้นมสดของคุณ และการแข่งขันอาจกดขี่ราคาและส่วนแบ่งตลาด
 • การเปลี่ยนแปลงในกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายสามารถมีผลต่อธุรกิจเต้าหู้นมสด เช่น กฎระเบียบเกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหาร

เมื่อวิเคราะห์ SWOT เสร็จสิ้น คุณสามารถใช้ข้อมูลที่ได้รับเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจเต้าหู้นมสดของคุณ

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจเต้าหู้นมสด ที่ควรรู้

นี่คือ 10 คำศัพท์พื้นฐานที่เฉพาะกับธุรกิจเต้าหู้นมสดที่คุณควรรู้

 1. นมเต้าหู้นมสด (Fresh Soy Milk)

  • อธิบายเพิ่มเติมภาษาไทย นมที่ผลิตจากถั่วเหลืองสดๆ โดยไม่ผ่านกระบวนการควบคุมความร้อนหรือการประกอบอาหาร
 2. ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม (Additional Products)

  • อธิบายเพิ่มเติมภาษาไทย ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ผลิตนอกเหนือจากนมเต้าหู้นมสด เช่น เต้าหู้ผสมผลไม้ หรือเต้าหู้ที่มีรสชาติเพิ่มเติม
 3. การจัดส่งสินค้า (Delivery Service)

  • อธิบายเพิ่มเติมภาษาไทย การบริการให้ส่งสินค้าถึงที่ลูกค้าโดยตรงหรือผ่านการจัดส่งทางไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่งอื่นๆ
 4. นมวัวสด (Fresh Cow’s Milk)

  • อธิบายเพิ่มเติมภาษาไทย นมที่ได้จากวัวที่สดชื่นโดยตรงและไม่ผ่านกระบวนการควบคุมความร้อนหรือการประกอบอาหาร
 5. วัตถุดิบ (Raw Materials)

  • อธิบายเพิ่มเติมภาษาไทย ส่วนประกอบหรือวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้า เช่น ถั่วเหลืองสด น้ำมันพืช น้ำตาล ฯลฯ
 6. การโฆษณา (Advertising)

  • อธิบายเพิ่มเติมภาษาไทย กิจกรรมการโปรโมตผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อเพิ่มการรับรู้และสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับลูกค้า
 7. การตลาดออนไลน์ (Online Marketing)

  • อธิบายเพิ่มเติมภาษาไทย กิจกรรมการตลาดที่ดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือแพลตฟอร์มการขายออนไลน์
 8. ค่าเช่าสถานที่ (Rental Costs)

  • อธิบายเพิ่มเติมภาษาไทย ค่าใช้จ่ายในการเช่าสถานที่ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ เช่น ร้านค้า โกดัง หรือโรงงาน
 9. ค่าอุปกรณ์การผลิต (Production Equipment Costs)

  • อธิบายเพิ่มเติมภาษาไทย ค่าใช้จ่ายในการจัดหาและบำรุงรักษาอุปกรณ์การผลิตเพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้
 10. กฎระเบียบ (Regulations)

  • อธิบายเพิ่มเติมภาษาไทย กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเต้าหู้นมสด เช่น กฎระเบียบเกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหาร

ธุรกิจ ธุรกิจเต้าหู้นมสด ต้อง จดทะเบียนบริษัท หรือไม่

ในการดำเนินธุรกิจเต้าหู้นมสดในประเทศไทย คุณจะต้องจดทะเบียนและได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้

 1. การจดทะเบียนธุรกิจ คุณจะต้องจดทะเบียนธุรกิจของคุณที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือจะเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาขึ้นอยู่กับโครงสร้างธุรกิจที่คุณตั้งใจจะดำเนินการ

 2. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทุน (SEC) หากคุณต้องการเรียกเงินทุนจากประชาชนหรือเสนอขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ คุณจะต้องดำเนินการขอรับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทุน

 3. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) หากคุณต้องการส่งออกผลิตภัณฑ์เต้าหู้นมสดไปต่างประเทศ คุณอาจต้องติดต่อกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับการส่งออกและเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

 4. สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (OCPB) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการคุ้มครองผู้บริโภคและคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร คุณอาจต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เต้าหู้นมสด

 5. กรมควบคุมโรค (DDC) ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรฐานเกี่ยวกับการผลิตและจัดจำหน่ายอาหารที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและสุขอนามัยที่เป็นไปตามที่กำหนดโดยกรมควบคุมโรค

อย่างไรก็ตาม คำแนะนำข้างต้นเป็นแนวทางเบื้องต้น การจดทะเบียนและอนุญาตขึ้นอยู่กับกฎหมายและข้อบังคับที่มีอยู่ในประเทศที่คุณตั้งธุรกิจ ดังนั้น คุณควรปรึกษากับทนายความหรือผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายท้องถิ่นเพื่อให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและครอบคลุม

บริษัท ธุรกิจเต้าหู้นมสด เสียภาษีอย่างไร

ในธุรกิจเต้าหู้นมสดในประเทศไทย คุณอาจต้องเสียภาษีต่างๆ ตามกฎหมายท้องถิ่นและกฎหมายภาษีที่มีอยู่ ตัวอย่างภาษีที่อาจเกี่ยวข้องกับธุรกิจเต้าหู้นมสดได้แก่

 1. ภาษีอากรขาย (Value Added Tax, VAT) เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากการขายสินค้าหรือบริการ ภาษีอากรขายมีอัตราภาษีที่กำหนดโดยกฎหมาย ซึ่งคุณต้องเสียภาษีอากรขายจากการขายนมเต้าหู้นมสดและผลิตภัณฑ์เต้าหู้เพิ่มเติม (หากมี)

 2. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) ถ้าธุรกิจของคุณเป็นรูปแบบบุคคลธรรมดา คุณอาจต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามอัตราภาษีที่เป็นไปตามกฎหมายภาษี

 3. ภาษีบริการสุขภาพ (Health Contribution) คุณอาจต้องเสียภาษีบริการสุขภาพตามกฎหมายที่กำหนดในการให้บริการเต้าหู้นมสด

 4. อื่นๆ อาจมีภาษีหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค่าใช้จ่ายในการจ้างงาน หรือค่าใช้จ่ายในการประกอบการธุรกิจ

ควรจะระบุว่าการเสียภาษีและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเต้าหู้นมสดจะขึ้นอยู่กับโครงสร้างธุรกิจและกฎหมายที่มีอยู่ในแต่ละประเทศ ดังนั้น คุณควรปรึกษากับทนายความหรือที่ปรึกษาภาษีเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครอบคลุมสำหรับธุรกิจของคุณ

อาชีพ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )