เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นตามขั้นตอนต้องแจ้งภายในกี่วัน?

Click to rate this post!
[Total: 468 Average: 5]

ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น

เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น

อยากเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นและกรรมการ แต่ไม่ได้ปิดงบการเงิน สามารถทำได้หรือไม่
สามารถทำได้ โดยต้องให้ผู้ถือหุ้นเดิม โอนหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใหม่ การเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้นนั้น ให้ จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น(บอจ.5) และ หนังสือนำส่ง บอจ.5 ยื่นเปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นต่อ ฝ่ายรับบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น
การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นเป็นเรื่องภายในบริษัทของบริษัท ไม่ต้องจัดทำคำขอมายื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงต่อนายทะเบียน

เมื่อบริษัทดำเนินการแก้ไขรายการในสมุดทะเบียนหุ้นของบริษัทแล้ว หากบริษัทมีความประสงค์จะแจ้งยื่นสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ฉบับใหม่ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้านั้น ก็ให้กรรมการของบริษัทจัดทำสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ( บอจ.5 ) ฉบับใหม่ พร้อมหนังสือนำส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น มาแจ้งยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ส่วนแบบสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ( แบบ บอจ.5 ) และหนังสือนำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นนั้น คุณสามารถดาวน์โหลดแบบได้ที่หัวข้อ “ดาวน์โหลดแบบพิพม์” เลือก “งานงบการเงิน”

เอกสารที่ต้องใช้

โอนหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใหม่ เอกสารที่ต้องใช้
1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นคนใหม่ เพื่อจัดพิมพ์ในแบบ บอจ.5 และระบุอาชีพ
2. ใบโอนหุ้น ( แนะนำว่าควรมีการจัดทำ ) เพื่อมิให้มีการฟ้องร้องกันในภายหลัง ซึ่งเป็นการลงลายมือชื่อของผู้โอนหุ้นคนเก่า และผู้รับโอนหุ้นคนใหม่ เพราะเคยมีกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น โดยที่เจ้าตัวไม่ทราบเรื่อง แล้วมาฟ้องร้องกับทางบริษัทครับ
3. แบบ บอจ.5 ( บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ) ฉบับเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นแล้ว
4. หนังสือนำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ต่อนายทะเบียน
5. แบบขอคัดรายชื่อผู้ถือหุ้นฉบับใหม่ พร้อมค่าธรรมเนียม หน้าละ 50 บาท

หนังสือสัญญาโอนหุ้นในบริษัทจำกัด

หลักฐานการโอนหุ้น บริษัท ในการโอนหุ้นบริษัท ผู้ถือหุ้น รายเก่าและรายใหม่ ควร ทำหนังสือสัญญาโอนหุ้นไว้ ทั้งสองฝ่าย

หนังสือสัญญาโอนหุ้นในบริษัทจำกัด

หนังสือสัญญาฉบับนี้ ได้ทำ ณ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………..เมื่อวันที่…………………………………………………………………………………………………………………………….

เพื่อเป็นหลักฐานแสดงการโอนหุ้น ของบริษัท……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  1. ผู้โอนชื่อ……………………………………………………………………….
  2. ผู้รับโอนชื่อ……………………………………………………………………………อยู่บ้านเลขที่……………………………………………………………………….

ถนน…………………………………………………..แขวง……………………………………………………..เขต………………………………………………………………………………..

จังหวัด…………………………………………………

  1. ผู้รับโอนตกลงรับโอนหุ้น หมายเลขที่…………………………………………………………………………………………………………………………………..

ถึงเลขที่…………………………………………..รวม……………..หุ้น ดังระบุไว้ในหุ้นเลขที่………………………………………………………………………………………………

                ผู้โอนและผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นดังกล่าวแล้วข้างบนนี้โดยการ…………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………….แก่กัน ตั้งแต่วันที่………………………………………………………………………………………………………………………………

รวมเป็นเงิน……………………………………………………………………………(……………………………………………………………………………………………………………….)

ผู้โอนยอมขาดจากเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับโอนยอมเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………จำกัด

  1. ผู้โอนได้รับเงินค่าหุ้นตามสัญญาข้อ 3 ไปเรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ)………………………………………………………………………………..ผู้โอน

                        (…………………………………………………………)

(ลงชื่อ)………………………………………………………………………………..ผู้รับโอน

                        (…………………………………………………………)

(ลงชื่อ)………………………………………………………………………………..พยาน

                        (…………………………………………………………)

(ลงชื่อ)………………………………………………………………………………..พยาน

                        (…………………………………………………………)

                                      อนุมัติให้โอนหุ้นข้างต้นนี้

(ลงชื่อ)………………………………………………………………………………..กรรมการ

                        (…………………………………………………………)

(ลงชื่อ)………………………………………………………………………………..กรรมการ

                        (…………………………………………………………)

เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น

หนังสือสัญญาโอนหุ้นในบริษัทจำกัด Doc

หลักฐานเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น

หากมีการโอนหุ้นภายในบริษัทเรียบร้อยแล้ว ต้องจัดยื่น หนังสือนำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น พร้อม บอจ.5 บองบริษัทฉบับล่าสุด ให้นายทะเบียน เพื่อจัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ตัวอย่าง หนังสือนําส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

 
 

ส่งบัญชีรายชื่อ

ตัวอย่าง บอจ 5

 
 

ตัวอย่าง บอจ 5

ตัวอย่าง บอจ 5

ยื่น บอจ.5 ภายในกี่วัน

การนำส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)

กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรรมการบริษัทจำกัดต้องนำส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือ
หุ้นไปยังนายทะเบียนอย่างน้อยปีละครั้งภายในกำหนด 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญ หากไม่นำส่งมี
โทษปรับตามกฎหมาย
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า คงมาตรการผ่อนผันกรณีที่บริษัทจำกัดสามารถนำส่งสำเนาบัญชี
รายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) พร้อมการนำส่งงบการเงินประจำปีได้ โดยไม่ต้องชำระค่าปรับ แต่ต้องเป็นการ
นำส่งงบการเงินภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น (งบการเงินต้องนำส่งภายใน 1 เดือนนับแต่
วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น)
กรณีบริษัทจำกัดไม่นำส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) หรือส่งล่าช้าหรือนำส่งพร้อม
งบการเงินแต่งบการเงินนั้นล่าช้าเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด จะต้องถูกดำเนินคดีฐานไม่นำส่งสำเนาบัญชี
รายชื่อผู้ถือหุ้นภายในกำหนด 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญตามพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับ
ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคมและมูลนิธิ พ.ศ.2499 มาตรา 26 และ
หากบริษัทจำกัดไม่มีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นครั้งหนึ่งเป็นอย่างน้อยทุกเวลาสิบสองเดือน จะต้องถูก
ดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัท
จำกัด สมาคมและมูลนิธิ พ.ศ.2499 มาตรา 16
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป

กลุ่มกฎหมายปกครองและคดี
สำนักกฎหมาย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
โทร. 0 2547 4469

ยื่น บอจ.5 ภายในกี่วัน

ตัวอย่าง เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น ทําอย่างไร

รายชื่อ+ที่อยู่ผู้ถือหุ้น เดิม

 

1.นายเกริกวิทย์  ปุญญธนานนท์              หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน :  1-1101-235489-51-3

ที่อยู่ 61/115 หมู่ที่ 5   ตำบลบางพลับ   อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

จำนวนหุ้นที่ถือ    9,800 หุ้น

2.นางจารุพิชญ์  โชติฐิติเมธาสกุล             หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน :  1-1031-64132-16-8

ที่อยู่ 41/32 หมู่ที่ 9   ตำบลบางพูด   อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

จำนวนหุ้นที่ถือ    100 หุ้น

3.นายทัตธน ภัทรธีระวงศ์            หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน :  1-1321-35481-53-4

ที่อยู่ 65/189 หมู่ที่ 5   ตำบลบางพลับ   อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

จำนวนหุ้นที่ถือ    100 หุ้น

 

รายชื่อ+ที่อยู่ผู้ถือหุ้น คนใหม่

 

1.นายจักรดุลย์ อัศววัฒน์สกุล                  หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน :  1-1082-57132-15-7

ที่อยู่ 13/39 หมู่ที่ 5   ตำบลบางพลับ   อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

จำนวนหุ้นที่ถือ    9,800 หุ้น

2.นายชนิตพล  ธนาปรีชัยสกุล                  หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน :  3-2046-58715-64-8

ที่อยู่ 139/201 หมู่ที่ 1   ตำบลบางพูด   อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

จำนวนหุ้นที่ถือ    100 หุ้น

  1. .นางสาวณิขนันทน์ ทรัพย์ภัทรสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน : 8-5215-47325-46-8

ที่อยู่ 105/65 หมู่ที่ 8   ตำบลบางพลับ   อำเภอปากเกร็ด

จำนวนหุ้นที่ถือ    100 หุ้น

หุ้น

1. หุ้น ในบริษัทจำกัด เป็น ทรัพย์สิน ของ ผู้ถือหุ้น มิใช่ของบริษัทจำกัดนั้น
2. การจำหน่ายจ่ายโอนให้แก่ผู้ใด โดยหลักแล้วเป็นสิทธิเด็ดขาดของ ผู้ถือหุ้น นั้น
3. การโอนหุ้น จะต้องทำเป็นหนังสือลงชื่อระหว่าง ผู้โอน กับ ผู้รับโอน และมีพยานอย่างน้อย 1 คน ลงชื่อรับรองลายมือชื่อนั้น เว้นแต่จะมีข้อบังคับของบริษัทจำกัดไว้เป็นอย่างอื่น ถ้าไม่ทำตามแบบที่กฎหมายบัญญัติไว้การโอนหุ้นนั้นเป็นโมฆะ และการโอนหุ้นจะใช้ยันกับบริษัทจำกัดนั้น และบุคคลภายนอกได้ ต้องแจ้งการโอนนั้นกับบริษัท และบริษัทได้จดแจ้งการโอนโดยระบุชื่อผู้รับโอน และที่อยู่ ลงในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัดแล้วการโอนหุ้นจึงจะสมบูรณ์ตามกฎหมาย
4. การโอนหุ้น จึงมิได้มีการจดทะเบียน กับ นายทะเบียน (กรมฯ) แต่อย่างไร
5. บริษัทจำกัดใด มีการเปลี่ยนแปลงในรายการทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท จะแจ้งให้ นายทะเบียน ทราบ โดยการจัดทำหนังสือนำส่ง พร้อมสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ก็ได้ แต่กฎหมายไม่ได้บังคับไว้ จะทำหรือไม่ทำก็ได้
6. ผลของการนำส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นไว้กับนายทะเบียน หนังสือนำส่ง และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่นายทะเบียนรับไว้ จะเป็นเอกสารราชการ จะได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ผู้ใดกล่าวอ้างว่าไม่ถูกต้องอย่างไรจะต้องมีภาระในทางกฎหมายนำสืบพิสูจน์หักล้างข้อสันนิษฐานตามกฎหมายนี้
7. แต่ผู้ที่ลงนามในหนังสือนำ ในสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบอำนาจที่นำส่ง อาจจะต้องร่วมกันรับผิดในทางอาญา และทางแพ่งได้ ถ้าหนังสือนำส่ง สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น เป็นเท็จ และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น
8. การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น จึงต้องเป็นความสมัครใจของผู้ถือหุ้น และผู้โอนหุ้น ของผู้ที่เกี่ยวข้องกัน ทำการโอนหุ้น กันให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่ต้องมาจดทะเบียนกับนายทะเบียนแต่อย่างไร

ที่มาถามตอบ DBD

ตัวอย่างพิมพ์ Excel สำหรับอัพโหลด DBD