ประกันสังคมออนไลน์ 6 สมัคร ลงทะเบียน เว็บไซต์ ระบบ ยื่น ออนไลน์ เข้า ทําประกันสังคม

[Total: 245 Average: 5]

ประกันสังคมออนไลน์ สมัคร ระบบ ยื่นประกันสังคม ออนไลน์ อิเล็กทรอนิกส์ เว็บ

กรณีจดทะเบียนนิติบุคคล
กรณีจดทะเบียนนิติบุคคล (ต้องใช้เอกสารแนบทุกข้อกำหนด)
1.สำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์
2.สำเนาหรือภาพถ่ายใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือสำเนาหรือภาพถ่ายคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.01)
หรือสำเนาหรือภาพถ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.20) หรือสำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
3.แผนที่ตั้งของสถานประกอบการ
4.หนังสือมอบอำนาจ (เฉพาะกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน พร้อมติดอากรแสตมป์ตามที่ประมวลรัษฎากร
กำหนด)
5. แบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง สปส.1-01
กรณีบุคคลธรรมดา (เจ้าของคนเดียว)
1.สำเนาหรือภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน (คนต่างด้าวใช้สำเนาหนังสือเดินทางหรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว)
2.สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน
3.แผนที่ตั้งของสถานประกอบการ
4.สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หรือสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง. 4) หรือสำเนาหรือ
ภาพถ่ายใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือสำเนาภาพถ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ. 20)
5.แผนที่ตั้งของสถานประกอบการ
6.หนังสือมอบอำนาจ (เฉพาะกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน พร้อมติดอากรแสตมป์ตามที่ประมาลรัษฎากร
กำหนด)

ตอบ: สำหรับลูกจ้าง
1. กรอกแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส. 1-03)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นซึ่งทางราชการออกให้
3. สำเนาใบอนุญาตทำงานและสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาใบอนุญาตทำงานและ
สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวในกรณีผู้ประกันตนเป็นชาวต่างชาติ
4. ลูกจ้างที่เคยยื่นแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาแล้วให้แจ้งการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
(สปส. 1-03/1) ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ลูกจ้างเข้าทำงาน กรณีกิจการเป็นเจ้าของ
คนเดียว เจ้าของกิจการคือนายจ้างไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนได้

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย เมษายน 25, 2022

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Scroll to Top