ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีแสดงรายการภาษีสุทธิชำระเกินยกมาในแบบ ภ.พ.30 ผิดช่อง

รับทำบัญชี.COM | แสดงยอดภาษีผิดช่องภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีแสดงรายการ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีแสดงรายการภาษีสุทธิชำระเกินยกมาในแบบ ภ.พ.30 ผิดช่อง

ข้อหารือที่ กค 0811(กม)/พ.2108
เลขที่หนังสือ
: กค 0811(กม)/พ.2108
วันที่
: 14 ธันวาคม 2541
เรื่อง
: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีแสดงรายการภาษีสุทธิชำระเกินยกมาในแบบ ภ.พ.30 ผิดช่อง
ข้อกฎหมาย
: มาตรา 89, มาตรา 89/1
ข้อหารือ
: บริษัทฯ ยื่นแบบ ภ.พ.30 สำหรับเดือนมกราคม 2538 โดยมีภาษีที่ชำระเกินยกมาจาก
เดือนธันวาคม 2537 บริษัทฯ มิได้นำไปกรอกในช่อง “ภาษีที่ชำระเกินยกมา” แต่ได้นำจำนวนภาษี
ดังกล่าวไปรวมไว้ในช่อง “ภาษีสุทธิชำระเกินยกไป” และขอยกยอดภาษีไปเครดิตในเดือนถัดไป
แนววินิจฉัย
: กรณีตามข้อเท็จจริง บริษัทฯ มีภาษีสุทธิชำระเกินยกไป สำหรับเดือนธันวาคม 2537 ซึ่งใน
การยื่นแบบ ภ.พ.30 สำหรับเดือนมกราคม 2538 บริษัทฯ ไม่ได้นำภาษีดังกล่าวไปแสดงในช่องภาษีที่
10 “ภาษีชำระเกินยกมา” และบริษัทฯ ได้ยกภาษีดังกล่าวไปแสดงรวมในช่องที่ 12 “ภาษีสุทธิชำระเกิน
” (ระบุผิดช่อง) โดยยังมียอดภาษียกไปเครดิตในเดือนถัดไป (ไม่มีภาษีที่ต้องเสีย) จึงเป็นกรณีที่บริษัทฯ
แสดงรายการเครดิตภาษีผิดพลาดคลาดเคลื่อน แต่ไม่เป็นเหตุให้จำนวนภาษีที่ต้องเสียในเดือนภาษี
คลาดเคลื่อนไป และไม่เป็นเหตุให้จำนวนภาษีขายและจำนวนภาษีซื้อในเดือนภาษีที่แสดงไว้คลาดเคลื่อน
ไป บริษัทฯ จึงไม่ต้องรับผิดเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามมาตรา 89 และมาตรา 89/1 แห่ง
ประมวลรัษฎากรแต่อย่างใด
เลขตู้
: 62/27393
Click to rate this post!
[Total: 19 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )