ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีแสดงรายการภาษีสุทธิชำระเกินยกมาในแบบ ภ.พ.30 ผิดช่อง

รับทำบัญชี.COM | แสดงยอดภาษีผิดช่องภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีแสดงรายการ

Click to rate this post!
[Total: 19 Average: 5]

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีแสดงรายการภาษีสุทธิชำระเกินยกมาในแบบ ภ.พ.30 ผิดช่อง

ข้อหารือที่ กค 0811(กม)/พ.2108
เลขที่หนังสือ
: กค 0811(กม)/พ.2108
วันที่
: 14 ธันวาคม 2541
เรื่อง
: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีแสดงรายการภาษีสุทธิชำระเกินยกมาในแบบ ภ.พ.30 ผิดช่อง
ข้อกฎหมาย
: มาตรา 89, มาตรา 89/1
ข้อหารือ
: บริษัทฯ ยื่นแบบ ภ.พ.30 สำหรับเดือนมกราคม 2538 โดยมีภาษีที่ชำระเกินยกมาจาก
เดือนธันวาคม 2537 บริษัทฯ มิได้นำไปกรอกในช่อง “ภาษีที่ชำระเกินยกมา” แต่ได้นำจำนวนภาษี
ดังกล่าวไปรวมไว้ในช่อง “ภาษีสุทธิชำระเกินยกไป” และขอยกยอดภาษีไปเครดิตในเดือนถัดไป
แนววินิจฉัย
: กรณีตามข้อเท็จจริง บริษัทฯ มีภาษีสุทธิชำระเกินยกไป สำหรับเดือนธันวาคม 2537 ซึ่งใน
การยื่นแบบ ภ.พ.30 สำหรับเดือนมกราคม 2538 บริษัทฯ ไม่ได้นำภาษีดังกล่าวไปแสดงในช่องภาษีที่
10 “ภาษีชำระเกินยกมา” และบริษัทฯ ได้ยกภาษีดังกล่าวไปแสดงรวมในช่องที่ 12 “ภาษีสุทธิชำระเกิน
” (ระบุผิดช่อง) โดยยังมียอดภาษียกไปเครดิตในเดือนถัดไป (ไม่มีภาษีที่ต้องเสีย) จึงเป็นกรณีที่บริษัทฯ
แสดงรายการเครดิตภาษีผิดพลาดคลาดเคลื่อน แต่ไม่เป็นเหตุให้จำนวนภาษีที่ต้องเสียในเดือนภาษี
คลาดเคลื่อนไป และไม่เป็นเหตุให้จำนวนภาษีขายและจำนวนภาษีซื้อในเดือนภาษีที่แสดงไว้คลาดเคลื่อน
ไป บริษัทฯ จึงไม่ต้องรับผิดเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามมาตรา 89 และมาตรา 89/1 แห่ง
ประมวลรัษฎากรแต่อย่างใด
เลขตู้
: 62/27393