ภพ 30

ภพ 30 คืออะไร ยื่นทำไม ยังไง ในกี่วัน || รับทำบัญชี.COM

Click to rate this post!
[Total: 558 Average: 5]

ภพ 30

ภพ 30 คือ

ภ.พ 30 คือ แบบที่ใช้ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ จะเรียกว่า แบบที่ใช้แสดงรายกการภาษีมูลค่าเพิ่มใช้ในการแสดง มูลค่าภาษีขาย และ มูลภาษีซื้อ

ใครยื่น ภพ 30

ธุรกิจที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ( จดvat ) นิติบุคคลเหล่านี้ที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่า จะต้องยื่นแบบ ภ.พ.30 ทุกๆ เดือน และยื่นภายใน 15 ของเดือนถัดไปของเดือนภาษีนั้นๆ

รายละเอียดในแบบ ภพ 30 คืออะไร

 
1. เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก
2. ชื่อสถานประกอบการ
3. ที่อยู่ (ใช้ที่อยู่เข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม)
4. สาขา (ถ้ามี)

 

ในปัจจุบัน (พ.ศ.2563) การใช้แบบ ภ.พ.30 นั้นสามารถยื่นแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แล้ว ภาครัฐได้พัฒนาระบบเพื่อให้ความสะดวกแก่ผู้เสียภาษีที่เป็นนิติบุคคลเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อกรอกรายละเอียดแล้ว

         1.นำยอดขายที่ขายได้ในเดือนที่ต้องการยื่น มาคูณด้วย 7 % (บางกิจการได้สิทธิภาษีในอัตรา 0%

         2.นำยอดซื้อที่สามารถใช้สิทธิได้ มาคูณด้วย 7 %

         3.นำยอดภาษีขาย ลบด้วย ภาษี ซื้อ หากภาษีขายมากกว่าให้ นำยอดมาใส่ในช่อง “ต้องชำระ”

    • หากภาษีซื้อเยอะกว่าให้ นำยอดมาใส่ในช่อง “ชำระเกิน”
    • ในกรณีที่ยื่นชำระภาษีล้าช้า จะต้องมีการเสียค่าปรับเงินเพิ่ม เบี้ยปรับ เพิ่มเติมตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

***หากต้องการขอคืนภาษีก็จำเป็นต้องใช้แบบ ภ.พ.30 เช่นกัน

Leave a Comment

Scroll to Top