โดนัท กิจการค้า รายรับ รายจ่าย !

Click to rate this post!
[Total: 26 Average: 5]

ธุรกิจโดนัท

การเริ่มต้นธุรกิจโดนัทอาจมีขั้นตอนเบื้องต้นดังนี้

 1. การศึกษาและวิจัยตลาด ก่อนที่จะเริ่มต้นธุรกิจโดนัท ควรศึกษาและวิจัยตลาดให้ละเอียดเพื่อทำความเข้าใจถึงความต้องการและความสนใจของลูกค้าในพื้นที่ที่ต้องการทำธุรกิจ ตัวอย่างเช่น การศึกษาตลาดคือการสำรวจความนิยมของโดนัทในพื้นที่นั้นๆ และศึกษาคู่แข่งในตลาดโดนัท

 2. การวางแผนธุรกิจ หลังจากที่มีข้อมูลเกี่ยวกับตลาดและการทำธุรกิจ ควรทำการวางแผนธุรกิจให้มั่นใจว่าจะสามารถดำเนินกิจการได้ตามเป้าหมาย รวมถึงกำหนดเป้าหมายทางการเงิน การวางแผนธุรกิจคือขั้นตอนในการกำหนดวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และแผนการดำเนินกิจการของธุรกิจโดนัท

 3. การสร้างแบรนด์และตราสินค้า ธุรกิจโดนัทควรสร้างแบรนด์และตราสินค้าที่น่าจดจำและโดดเด่นในตลาด เพื่อช่วยเสริมสร้างความที่เป็นเอกลักษณ์และความไว้ใจให้กับลูกค้า ตัวอย่างเช่น การออกแบบโลโก้และแพ็คเกจของโดนัท

 4. การจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์ ควรวางแผนในการจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตโดนัท เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีวัตถุดิบเพียงพอในการทำธุรกิจและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมา

 5. การตั้งราคาสินค้า การตั้งราคาสินค้าโดนัทควรคำนึงถึงต้นทุนการผลิต ราคาตลาดและกำไรที่คาดหวัง ในการตั้งราคาสินค้าควรคำนึงถึงความเหมาะสมในตลาดและต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

 6. การตลาดและโปรโมชั่น ควรวางแผนการตลาดและโปรโมชั่นเพื่อสร้างความรู้จักและโปรโมทธุรกิจโดนัท ตัวอย่างเช่น การใช้สื่อออนไลน์และสื่อสังคมในการโปรโมท

 7. การดูแลลูกค้า ควรมีนโยบายในการดูแลลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าคืบควบคู่กับธุรกิจ รวมถึงการให้บริการหลังการขาย เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและสร้างความภักดีในตลาด

 8. การดูแลคุณภาพ ธุรกิจโดนัทควรมีการดูแลคุณภาพของสินค้าและกระบวนการผลิตเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ออกมามีคุณภาพเสมอ

 9. การจัดการเรื่องบัญชีและภาษี ควรมีการจัดการเรื่องบัญชีและภาษีเพื่อประกอบการดำเนินธุรกิจโดยประสานกับกฎหมายและเทคนิคการลดภาษีให้เป็นอย่างดี

 10. การพัฒนาธุรกิจ ไม่ควรหยุดพัฒนาธุรกิจโดนัท ควรติดตามและปรับปรุงให้เป็นทันสถานการณ์ตลอดเวลา เพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตและเสริมสร้างความแข็งแกร่งในตลาด

ตารางรายรับรายจ่าย ตัวอย่างบัญชี ธุรกิจโดนัท

ตารางเปรียบเทียบรายรับและรายจ่ายในธุรกิจโดนัทมีรูปแบบดังนี้

รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท)
ยอดขายโดนัท 100,000
ยอดขายของเครื่องดื่ม 50,000
รายรับจากการให้บริการ 20,000
รวมรายรับ 170,000
ต้นทุนการผลิต 50,000
ค่าเช่าร้าน 10,000
ค่าพนักงาน 30,000
ค่าวัตถุดิบและส่วนประกอบ 40,000
ค่าโฆษณาและโปรโมชั่น 5,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 5,000
รวมรายจ่าย 130,000
กำไรสุทธิ 40,000

ตารางนี้แสดงรายรับและรายจ่ายของธุรกิจโดนัท โดยแยกย่อยตามรายการ ซึ่งมีรายการดังนี้

 1. ยอดขายโดนัท รายรับที่ได้จากการขายโดนัทในช่วงเวลาที่กำหนด

 2. ยอดขายของเครื่องดื่ม รายรับที่ได้จากการขายเครื่องดื่มอื่นๆ ที่เสิร์ฟพร้อมกับโดนัท

 3. รายรับจากการให้บริการ รายรับที่ได้จากการให้บริการต่างๆ เช่น รับจัดเลี้ยง, สั่งทำโดนัท และอื่นๆ

 4. รวมรายรับ รวมยอดรายรับทั้งหมดของธุรกิจโดนัท

 5. ต้นทุนการผลิต รายจ่ายที่เกิดขึ้นในการผลิตโดนัท เช่น วัตถุดิบและค่าแรงงานในการผลิต

 6. ค่าเช่าร้าน รายจ่ายในการเช่าพื้นที่ในการดำเนินธุรกิจ

 7. ค่าพนักงาน รายจ่ายในการจ่ายค่าจ้างพนักงานที่ทำงานในร้านโดนัท

 8. ค่าวัตถุดิบและส่วนประกอบ รายจ่ายในการจัดหาวัตถุดิบและส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิตโดนัท

 9. ค่าโฆษณาและโปรโมชั่น รายจ่ายในการโฆษณาและโปรโมชั่นสินค้าเพื่อดึงดูดลูกค้า

 10. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รายจ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจ

 11. รวมรายจ่าย รวมยอดรายจ่ายทั้งหมดของธุรกิจโดนัท

 12. กำไรสุทธิ คำนวณจากรายรับรวมลบด้วยรายจ่ายรวม ในตัวอย่างนี้คือ 170,000 – 130,000 = 40,000 บาท

ตารางเปรียบเทียบรายรับและรายจ่ายนี้จะช่วยให้ธุรกิจโดนัททำความเข้าใจถึงรายรับและรายจ่ายที่เกิดขึ้นในธุรกิจ ทำให้สามารถวิเคราะห์กำไรสุทธิและการจัดการทางการเงินในธุรกิจได้แม่นยำขึ้น

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจโดนัท

อาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดนัท อาจมีดังนี้

 1. ผู้ประกอบการร้านโดนัท เป็นบุคคลหรือกลุ่มที่เปิดร้านค้าโดนัทและดูแลการดำเนินธุรกิจทั้งหมด รวมถึงการวางแผน การจัดการทรัพยากร และเพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปในทิศทางที่เหมาะสม

 2. พนักงานร้านโดนัท คือ คนที่ทำงานในร้านโดนัท เช่น ผู้ทำอาหาร, พนักงานเสิร์ฟ, และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้า

 3. ช่างทำโดนัท เป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในการทำโดนัท รวมถึงการประกอบอุปกรณ์ในการทำโดนัทและซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำโดนัท

 4. ผู้ส่งอาหาร (Delivery) คือ คนที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งอาหารโดนัทถึงที่หมาย ให้กับลูกค้าที่สั่งอาหารผ่านทางออนไลน์หรือแพลตฟอร์มการสั่งอาหารอื่นๆ

 5. พนักงานบริการลูกค้า คือ คนที่ให้ความช่วยเหลือและบริการให้กับลูกค้าที่เข้ามาในร้านโดนัท

 6. พนักงานโฆษณาและการตลาด คือ คนที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและดำเนินกิจกรรมทางการตลาด เพื่อโปรโมทและตลาดธุรกิจโดนัทให้เป็นที่รู้จักและน่าสนใจในตลาด

ธุรกิจโดนัทเป็นธุรกิจที่มีความนิยมและเติบโตอย่างรวดเร็ว มีทั้งกลุ่มผู้ประกอบการและพนักงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการดำเนินธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างความสำเร็จของธุรกิจนี้

วิเคราะห์ SWOT ธุรกิจโดนัท

การวิเคราะห์ SWOT เป็นกระบวนการที่ช่วยให้ธุรกิจโดนัทสามารถตระหนักถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของธุรกิจตัวเอง โดยใช้เครื่องมือ SWOT ซึ่งเป็นตัวอักษรย่อมาจาก Strengths, Weaknesses, Opportunities, และ Threats ซึ่งแยกออกเพื่อทำการวิเคราะห์ดังนี้

 1. Strengths (จุดแข็ง) คือ ปัจจัยหรือทั้งสิ่งที่ทำให้ธุรกิจโดนัทมีความเป็นอยู่ และสามารถทำให้ธุรกิจของคุณเหนือกว่าคู่แข่ง ตัวอย่างของจุดแข็งในธุรกิจโดนัทอาจเป็น

  • สินค้าคุณภาพดีและความนิยมในตลาด
  • บริการลูกค้าที่มีมาตรฐานสูง
  • ทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการทำอาหารโดนัท
  • สถานที่ที่ตั้งที่ดีและมีความเข้าถึงสะดวกสบาย
 2. Weaknesses (จุดอ่อน) คือปัจจัยหรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาหรือข้อเสียของธุรกิจโดนัท ตัวอย่างของจุดอ่อนในธุรกิจโดนัทอาจเป็น

  • สินค้าหรือเมนูที่จำกัดและมีความหลากหลายน้อย
  • ระบบการจัดการหรือโครงสร้างองค์กรที่ไม่เสถียร
  • ปัญหาในการจัดหาวัตถุดิบหรือวัตถุดิบที่คุณภาพไม่ดี
  • การตลาดหรือกลยุทธ์การขายที่ไม่เหมาะสม
 3. Opportunities (โอกาส) คือปัจจัยหรือสิ่งที่สามารถสร้างโอกาสใหม่ให้กับธุรกิจโดนัท ตัวอย่างของโอกาสในธุรกิจโดนัทอาจเป็น

  • ตลาดโดนัทที่กำลังเติบโตและมีความต้องการสูง
  • การเปิดร้านสาขาใหม่ในพื้นที่ต่างๆ
  • การพัฒนาเมนูใหม่หรือการนำเสนอโปรโมชั่นใหม่
 4. Threats (ข้อเสียหายหรืออุปสรรค) คือปัจจัยหรือสิ่งที่อาจเป็นอุปสรรคหรือส่งผลกระทบให้กับธุรกิจโดนัท ตัวอย่างของข้อเสียหายหรืออุปสรรคในธุรกิจโดนัทอาจเป็น

  • คู่แข่งที่แข็งแกร่งและมีส่วนแบ่งตลาดสูง
  • สภาพแวดล้อมที่ทำให้การทำธุรกิจยากลำบาก
  • การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายหรือนโยบายที่อาจกระทำเสียให้กับธุรกิจ

ตัวอย่าง SWOT Analysis ของธุรกิจโดนัท

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) ข้อเสียหาย (Threats)
สินค้าคุณภาพดีและได้รับความนิยมในท้องตลาด เมนูที่มีความหลากหลายน้อย ตลาดโดนัทที่กำลังเติบโตและมีความต้องการสูง คู่แข่งที่มีส่วนแบ่งตลาดสูง
บริการลูกค้าที่มีมาตรฐานสูง ระบบการจัดการหรือโครงสร้างองค์กรที่ไม่เสถียร การเปิดร้านสาขาใหม่ในพื้นที่ต่างๆ สภาพแวดล้อมที่ทำให้การทำธุรกิจยากลำบาก
ทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการทำอาหารโดนัท ปัญหาในการจัดหาวัตถุดิบหรือวัตถุดิบที่คุณภาพไม่ดี การพัฒนาเมนูใหม่หรือการนำเสนอโปรโมชั่นใหม่ การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายหรือนโยบายที่อาจกระทำเสียให้กับธุรกิจ

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจโดนัท ที่ควรรู้

 • โดนัท (Doughnut) คำอธิบาย ขนมวงกลมที่มีรูด้านในและมีการทำขนมที่น่าสนุกสนาน โดยทั่วไปมักใช้น้ำตาลหรือน้ำตาลนมร่วมกับแยมหรือครีมเป็นไล่เลี่ยนที่ใส่ลงในรูกลางของขนม

 • แยม (Jam) คำอธิบาย น้ำตาลที่ต้มจนเป็นน้ำและนำผลไม้มาคลุกเคล้ากันให้เข้ากันเป็นส่วนผสมของขนมหวานหลายชนิด มักนำมาใช้ในการทำโดนัทเป็นแยมโดนัท

 • แป้ง (Flour) คำอธิบาย วัตถุดิบที่ใช้ในการทำโดนัท มาจากการบดเมล็ดข้าวสาลีหรือธัญพืชอื่นๆ ให้เป็นผงที่ใช้ทำอาหาร

 • น้ำมัน (Oil) คำอธิบาย น้ำมันพืชที่ใช้ในการทอดโดนัท หรืออาหารอื่นๆ เพื่อให้ได้ความกรอบภายนอกและซึมซาบดี

 • น้ำตาล (Sugar) คำอธิบาย วัตถุดิบที่มีรสหวาน มักนำมาใช้ในการผลิตโดนัทเพื่อให้ได้รสชาติที่หวานนุ่มนวล

 • ไข่ (Egg) คำอธิบาย น้ำตาลที่ต้มจนเป็นน้ำและนำผลไม้มาคลุกเคล้ากันให้เข้ากันเป็นส่วนผสมของขนมหวานหลายชนิด มักนำมาใช้ในการทำโดนัทเป็นแยมโดนัท

 • เครื่องปรุง (Seasoning) คำอธิบาย ส่วนผสมที่ใช้ในการเพิ่มรสชาติหรือกลิ่นให้กับโดนัท เช่น ผงชูรส เกลือ หรือผงวุ้นเส้น

 • น้ำมะพร้าว (Coconut milk) คำอธิบาย น้ำที่อยู่ในเนื้อมะพร้าว มักนำมาใช้ในการทำขนมโดยเฉพาะขนมในลักษณะของโดนัทเพื่อให้มีกลิ่นและรสชาติที่หอมหวาน

 • ผงฟู (Yeast) คำอธิบาย สารที่ใช้ในการควบคุมการผลิตก๊อกน้ำหมักให้เกิดการฟูขึ้น ในกระบวนการทำโดนัท นั้นมักจะใช้ยีสต์ในการควบคุมการผลิตก๊อกน้ำหมัก

 • น้ำดื่ม (Water) คำอธิบาย น้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตโดนัท สามารถใช้เพื่อผสมส่วนผสมของโดนัทหรือในกระบวนการทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำโดนัท

ธุรกิจ ธุรกิจโดนัท ต้อง จดทะเบียนบริษัท หรือไม่

ธุรกิจโดนัทที่ต้องจดทะเบียนอาจแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามกฎหมายและกฎระเบียบของแต่ละประเทศ โดยทั่วไปแล้ว ธุรกิจโดนัทต้องจดทะเบียนธุรกิจเพื่อเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ และทำธุรกิจในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายท้องถิ่น ต่อไปนี้คือขั้นตอนเบื้องต้นในการเริ่มต้นธุรกิจโดนัทและทะเบียนที่อาจต้องจัดทำ

 1. วางแผนธุรกิจ กำหนดรายละเอียดของธุรกิจโดนัทที่ต้องการเริ่มต้น รวมถึงกำหนดกลุ่มเป้าหมายลูกค้า สินค้าหรือรูปแบบของโดนัทที่เสนอขาย และวิธีการทำธุรกิจที่คาดหวัง

 2. ตรวจสอบกฎหมาย ตรวจสอบกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดนัทในท้องถิ่นที่ต้องการทำธุรกิจ อาจมีกฎหมายที่กำหนดเกี่ยวกับการผลิตและขายอาหาร การให้บริการในร้านอาหาร รายการอาหารที่ได้รับอนุญาต และธุรกิจอื่นๆ ที่อาจต้องตรวจสอบ

 3. จดทะเบียนธุรกิจ กระบวนการจดทะเบียนธุรกิจมีขั้นตอนตามกฎหมายและกฎระเบียบของแต่ละประเทศ อาจต้องเข้าไปจดทะเบียนที่กรมการค้าหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่าง ธุรกิจโดนัทที่ต้องจดทะเบียน อาจเป็นตัวอย่างของกระบวนการในประเทศสมมติ

 1. รับใบอนุญาตและสิทธิ์ อาจต้องรับใบอนุญาตหรือสิทธิ์เพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบรับรองมาตรฐานการผลิตอาหาร ใบรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานอาหารและสุขอนามัย หรือใบรับรองการดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในอาหาร

หากต้องการจดทะเบียนธุรกิจโดนัทในประเทศที่อาศัย ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานท้องถิ่นหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่าการทำธุรกิจเป็นไปตามกฎหมายและไม่ผิดกฎระเบียบของประเทศนั้นๆ อีกทั้งควรตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการที่จะให้บริการ และประเภทธุรกิจโดนัทที่คุณต้องการจะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าคุณได้กระทำตามขั้นตอนที่ถูกต้อง และทำธุรกิจอย่างชอบธรรม และความปลอดภัยสูงสุด

บริษัท ธุรกิจโดนัท เสียภาษีอย่างไร

ธุรกิจโดนัทมีความหลากหลายในการเสียภาษีตามกฎหมายและระเบียบที่มีในแต่ละประเทศ อาจแบ่งเป็นภาษีที่ต้องเสียทั่วไปและภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดนัท ตัวอย่างของภาษีที่อาจเสียในธุรกิจโดนัทได้แก่

 1. ภาษีเงินได้ ธุรกิจโดนัทอาจต้องเสียภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่กำหนดในแต่ละประเทศ ซึ่งอาจคำนวณจากกำไรที่ได้รับหรือรายได้ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) การขายโดนัทและสินค้าที่เกี่ยวข้องอาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายที่มีในแต่ละประเทศ อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มอาจแตกต่างกันไปตามประเทศ

 3. อากรนำเข้า-ส่งออก หากธุรกิจโดนัทมีการนำเข้าหรือส่งออกวัตถุดิบหรือสินค้า อาจต้องเสียอากรนำเข้าหรือส่งออกตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 4. อื่นๆ อาจมีภาษีหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดนัท อย่างเช่น ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หากมีที่ตั้งที่เป็นที่ดินของธุรกิจ) ค่าใช้จ่ายสำหรับการเปิดธุรกิจ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการดำเนินธุรกิจ

การเสียภาษีในธุรกิจโดนัทนั้นอาจแตกต่างกันไปตามขนาดของธุรกิจ และระบบที่ใช้ในแต่ละประเทศ การคำนวณและการเสียภาษีทั้งหมดนี้ควรอ้างอิงจากกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในประเทศที่ธุรกิจโดนัทต้องดำเนินการ

อ่านบทความทั้งหมด >>> รับทำบัญชี.com

ร้านโชห่วย กิจการค้า รายรับ รายจ่าย !

ร้านขาย ของชำ สมัยใหม่ สร้างร้านขายของเล็กๆ เปิดร้านขายของในหมู่บ้าน เปิดร้านขายของ ชํา ต้อง จดทะเบียน อะไรบ้าง ร้านขายของชำ ซื้อของที่ไหน ร้านขาย ของชำ บ้านนอก สร้างร้านขายของ งบน้อย เปิดร้านขาย ของชำ กับ แม็คโคร

แปรรูปสินค้าเกษตร กิจการค้า รายรับ รายจ่าย !

สินค้าเกษตรแปรรูป มีอะไรบ้าง สินค้าแปรรูป มีอะไรบ้าง สินค้าเกษตรแปรรูปแปลกๆ สินค้าเกษตรแปรรูป ส่งออก การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร มีอะไรบ้าง การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร pdf ประโยชน์ของการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร8ข้อ

เช่าชุดแต่งงาน รายรับ รายจ่าย โอกาส !

เปิดร้านเช่าชุดไปคาเฟ่ เปิดร้านเช่าชุดแต่งงาน pantip เปิดร้านเช่าชุด ดี ไหม ทํา ร้านเช่าชุด pantip เปิดร้านเช่าชุดคอสเพลย์ เปิดร้านเวดดิ้ง ลงทุนเท่าไหร่ แฟ รน ไช ส์ เช่าชุดราตรี ธุรกิจเช่าชุดเพื่อนเจ้าสาว

Leave a Comment

Scroll to Top