รับทำบัญชี.COM | ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อต้นทุนโรงเลี้ยงไก่ลงทุน?

Click to rate this post!
[Total: 178 Average: 5]

ธุรกิจไก่เนื้อ

การเริ่มต้นธุรกิจในวงการเลี้ยงไก่เนื้อมีขั้นตอนหลายอย่างที่คุณควรพิจารณา ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนเบื้องต้นในการเริ่มธุรกิจเลี้ยงไก่เนื้อ

 1. วางแผนและการศึกษาความรู้เบื้องต้น

  • ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่เนื้อ รวมถึงวิธีการดูแลสุขภาพของไก่เนื้อ และแนวทางการเลี้ยงอย่างถูกต้อง
 2. วางแผนธุรกิจ

  • กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของธุรกิจ
  • วางแผนการเริ่มต้นทางการเงิน เช่น งบประมาณในการจัดหาไก่ อาหาร ส่วนประกอบของครุภัณฑ์ เป็นต้น
 3. เลือกชนิดของไก่เนื้อ

  • เลือกชนิดของไก่เนื้อที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มต้น และมีความต้องการในตลาด
 4. หาพื้นที่

  • ค้นหาและเลือกที่ดินที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงไก่เนื้อ
 5. สร้างโครงการเลี้ยง

  • ออกแบบและสร้างโครงการเลี้ยงไก่เนื้อ รวมถึงการกำหนดรูปแบบของกรงเลี้ยง อาหาร และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ
 6. จัดหาไก่เนื้อและอาหาร

  • จัดหาไก่เนื้อจากแหล่งจำหน่ายที่เชื่อถือได้ และคัดเลือกอาหารที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยง
 7. ดูแลและบำรุงเสริมสร้างสุขภาพไก่เนื้อ

  • ให้การดูแลสุขภาพที่เหมาะสมให้แก่ไก่เนื้อ รวมถึงการฉีดวัคซีนและการรักษาโรค
 8. การจัดการธุรกิจ

  • วางแผนการจัดการเช่น การจัดสรรเวลา การสร้างแผนการจัดการสต็อก การตลาด การจัดการการเงิน ฯลฯ
 9. ติดต่อเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกฎหมายและการรับรอง

  • ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายและความต้องการในการรับรองธุรกิจ
 10. ขับเคลื่อนการเลี้ยงไก่เนื้อ

  • เริ่มเลี้ยงไก่เนื้อตามแผนการ และทดลองดูผลการดำเนินงานเพื่อปรับปรุง
 11. การตรวจสอบและปรับปรุง

  • ตรวจสอบผลและข้อมูลเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงแผนการต่อไป

เพื่อความแม่นยำและครอบคลุมที่ดีที่สุด แนะนำให้คุณปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงไก่เนื้อและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมปศุสัตว์ หรือผู้ที่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงไก่เนื้อในพื้นที่ท้องถิ่งของคุณ

ตารางรายรับรายจ่าย ตัวอย่างบัญชี ธุรกิจไก่เนื้อ

ดังนี้คือตัวอย่างของ comparison table สำหรับรายรับและรายจ่ายในธุรกิจเลี้ยงไก่เนื้อ

รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท)
รายรับ    
– การขายไก่เนื้อ xxx,xxx  
– รายรับจากการจำหน่ายอาหาร xxx,xxx  
– รายรับจากการให้บริการอื่นๆ xxx,xxx  
รวมรายรับ xxx,xxx  
รายจ่าย    
– ค่าอาหาร   xxx,xxx
– ค่าเช่าที่ดิน   xxx,xxx
– ค่าพันธุ์ไก่เนื้อ   xxx,xxx
– ค่าวัคซีนและยา   xxx,xxx
– ค่าพนักงาน   xxx,xxx
– ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง   xxx,xxx
– ค่าไฟฟ้าและน้ำ   xxx,xxx
– ค่าบำรุงรักษาและการซ่อมแซม   xxx,xxx
– ค่าการตลาด   xxx,xxx
รวมรายจ่าย   xxx,xxx
กำไร (ขาดทุน) xxx,xxx xxx,xxx

โปรดทราบว่าตัวเลขในตารางเป็นตัวอย่างเท่านั้น คุณควรปรับแต่งตามสถานะและเงื่อนไขที่แตกต่างของธุรกิจของคุณเอง นอกจากนี้คุณควรปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญทางการเงินเพื่อคำแนะนำที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจไก่เนื้อ

 1. การผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ การผลิตและจำหน่ายอาหารสำหรับไก่เนื้อ เช่น อาหารเม็ด, อาหารเปียก, อาหารเสริมเป็นต้น เพื่อการเลี้ยงและเจริญเติบโตของไก่เนื้อ.

 2. การผลิตและจำหน่ายพันธุ์ไก่เนื้อ การผลิตและจำหน่ายไก่เนื้อเพื่อการเพาะพันธุ์หรือการจำหน่ายต่อผู้เลี้ยงไก่เนื้ออื่นๆ.

 3. การซื้อขายอุปกรณ์และวัสดุเพื่อการเลี้ยงไก่เนื้อ การซื้อขายอุปกรณ์เช่น กรงเลี้ยง, อุปกรณ์อาหารน้ำ, ระบบรักษาอุณหภูมิ เป็นต้น เพื่อการเลี้ยงไก่เนื้อ.

 4. การให้บริการเกี่ยวกับเวชภัณฑ์สัตว์ การให้บริการสุขภาพ, การวัคซีน, การรักษาโรค เพื่อการดูแลสุขภาพและเก็บรักษาไก่เนื้อ.

 5. การกระจายสินค้าและการค้าปลีก การจัดจำหน่ายไก่เนื้อที่ผ่านการแปรรูปและเครื่องปรุง, ร้านค้าขายอาหารเนื้อ, ร้านขายอุปกรณ์เลี้ยงเป็นต้น.

 6. การจัดการฟาร์มและการเลี้ยงไก่เนื้อในภาคธุรกิจการเกษตร การเลี้ยงไก่เนื้อเป็นธุรกิจเกษตรที่มีการบริหารจัดการฟาร์ม เช่น การวางแผนการเลี้ยง, การจัดการสุขภาพ, การบริหารจัดการทรัพยากร.

อาชีพเหล่านี้เกี่ยวข้องกับธุรกิจเลี้ยงไก่เนื้อและอุตสาหกรรมเกษตรอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์เพื่อการผลิตและการให้บริการในอุตสาหกรรมทางอาหารและเกษตรอื่นๆ.

วิเคราะห์ SWOT ธุรกิจไก่เนื้อ

การวิเคราะห์ SWOT ในธุรกิจไก่เนื้อจะช่วยให้คุณเข้าใจแนวทางที่ควรเน้นพัฒนาและจัดการในแต่ละด้าน ดังนี้

Strengths (จุดแข็ง)

 • การตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ถ้าตลาดต้องการเนื้อไก่มีโอกาสที่ธุรกิจของคุณจะเติบโตอย่างรวดเร็ว.
 • ความเชื่อมั่นในคุณภาพ ถ้าคุณสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าว่าผลิตภัณฑ์ของคุณมีคุณภาพดีและปลอดภัย จะช่วยเสริมแรงจูงใจในการซื้อและบริการจากคุณ.
 • การจัดการสุขภาพของไก่เนื้อ ถ้าคุณสามารถดูแลสุขภาพของไก่เนื้อให้เป็นไปตามมาตรฐานและเป็นอย่างดี จะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นของลูกค้า.

Weaknesses (จุดอ่อน)

 • การบริหารจัดการ ถ้าคุณไม่มีความรู้และทักษะในการจัดการธุรกิจ เช่น การวางแผนการเลี้ยง, การจัดการสถานที่ อาจทำให้ธุรกิจมีปัญหาในด้านดำเนินการ.
 • การรับมือกับโรคและการติดเชื้อ ธุรกิจเลี้ยงสัตว์มักมีความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการระบาดของโรคและการติดเชื้อ ถ้าไม่มีมาตรการและวิธีการเชิงป้องกันอย่างเหมาะสมอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ.

Opportunities (โอกาส)

 • การเพิ่มผลผลิต ถ้าคุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยงและการผลิตไก่เนื้อ จะช่วยเพิ่มกำไรและขยายธุรกิจของคุณได้.
 • การทำความรู้จักและการตลาด หากคุณสามารถสร้างการรับรู้และกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม จะช่วยเพิ่มลูกค้าและรายได้ใหม่ๆ.
 • การปรับตัวตามแนวโน้มในการบริโภค ถ้าคุณสามารถปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อแนวโน้มสุขภาพและโภชนาการของผู้บริโภค เช่น การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อที่มีสารอาหารดี จะเป็นโอกาสที่ดีในการขยายธุรกิจ.

Threats (ความเสี่ยง)

 • การแข่งขันที่สูง หากมีการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดไก่เนื้อ อาจทำให้คุณต้องพึ่งพาค่าต้นทุนต่ำเพื่อเป็นไปในการแข่งขัน.
 • การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและมาตรฐาน มีความเสี่ยงที่กฎหมายและมาตรฐานเกี่ยวกับเพื่อนสัตว์และการผลิตอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจ.
 • การระบาดของโรคและการติดเชื้อ การระบาดของโรคและการติดเชื้อทางสัตว์อาจส่งผลกระทบต่อการผลิตและการส่งออกสินค้า.

การวิเคราะห์ SWOT จะช่วยให้คุณมีภาพรวมแนวทางการดำเนินธุรกิจไก่เนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้คุณสามารถกำหนดกลยุทธ์และแผนการทำงานให้เหมาะสมกับสภาวะทางธุรกิจในขณะนั้นได้.

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจไก่เนื้อ ที่ควรรู้

 1. ไก่เนื้อ (Chicken meat) คำอธิบาย เนื้อของนกไก่ที่นิยมใช้เป็นอาหารมนุษย์ มีรสชาติอร่อยและเป็นแหล่งโปรตีนสูง

 2. เลี้ยงไก่เนื้อ (Chicken farming) คำอธิบาย การเลี้ยงไก่เพื่อเติบโตและผลิตเนื้อไก่เพื่อการบริโภค

 3. ครัวเรือนเลี้ยงไก่เนื้อ (Backyard chicken farming) คำอธิบาย การเลี้ยงไก่เนื้อในขนาดเล็ก เช่น ในบ้านหรือที่ดินขนาดเล็ก

 4. อาหารเลี้ยงไก่เนื้อ (Chicken feed) คำอธิบาย อาหารที่ให้กับไก่เนื้อเพื่อสนองความต้องการโปรตีนและสารอาหารอื่นๆ

 5. สายพันธุ์ไก่เนื้อ (Chicken breeds) คำอธิบาย กลุ่มของไก่ที่มีลักษณะทางกายภาพและพันธุกรรมที่แตกต่างกัน

 6. รองเท้ากันน้ำ (Waterproof boots) คำอธิบาย รองเท้าที่ทำจากวัสดุกันน้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้เท้าเปียกน้ำระหว่างการดูแลไก่เนื้อ

 7. กรงเลี้ยง (Chicken coop) คำอธิบาย สถานที่ที่ใช้ในการเลี้ยงไก่เนื้อ มีความปลอดภัยและสะอาด

 8. สุขภาพไก่ (Chicken health) คำอธิบาย การดูแลและรักษาสุขภาพของไก่เนื้อเพื่อป้องกันและรักษาโรค

 9. การซื้อ-ขายไก่เนื้อ (Chicken trading) คำอธิบาย กิจกรรมการซื้อขายไก่เนื้อระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคหรือผู้ประกอบการ

 10. มาตรฐานอุตสาหกรรม (Industry standards) คำอธิบาย มาตรฐานและกฎระเบียบที่กำหนดโดยอุตสาหกรรมเพื่อความปลอดภัยและความเป็นไปตามมาตรฐานในการผลิตและการตลาด

ธุรกิจ ธุรกิจไก่เนื้อ ต้อง จดทะเบียนบริษัท หรือไม่

เมื่อเริ่มต้นธุรกิจไก่เนื้อ คุณอาจจะต้องจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตในหลายด้านตามกฎหมายและข้อกำหนดของประเทศหรือพื้นที่ที่คุณทำธุรกิจ ตัวอย่างที่อาจจะต้องจดทะเบียนหรือดำเนินการอื่น ๆ ได้แก่

 1. การจดทะเบียนธุรกิจ ต้องลงทะเบียนกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อรับรองธุรกิจของคุณ เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรมการค้าระหว่างประเทศ (ถ้ามีการส่งออกหรือนำเข้าไก่เนื้อ)

 2. การรับอนุญาตและสิทธิ์ บางพื้นที่อาจต้องการให้คุณขออนุญาตเพื่อดำเนินกิจการในสาขาอุตสาหกรรมนี้ เช่น ใบอนุญาตการเลี้ยงสัตว์เลี้ยง

 3. สุขาภิบาล คุณอาจต้องดำเนินการตามมาตรฐานสุขาภิบาลและรักษาสุขภาพของไก่เนื้อตามกฎหมาย

 4. พื้นที่เลี้ยง หากคุณต้องการเลี้ยงไก่เนื้อในพื้นที่ที่สูงกว่าประเทศ คุณอาจต้องขอสิทธิ์การใช้ที่ดินหรือการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน

 5. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม คุณอาจต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในการเลี้ยงไก่เนื้อ

 6. สุขภาพและการรักษาโรค อาจจะต้องลงทะเบียนในการตรวจสุขภาพไก่เนื้อเพื่อป้องกันและควบคุมโรค

 7. การตลาดและการขาย อาจต้องลงทะเบียนเพื่อจัดการการตลาดและการขายไก่เนื้อตามกฎหมาย

ควรตรวจสอบกฎหมายและข้อกำหนดท้องถิ่นและประเทศของคุณเพื่อแน่ใจว่าคุณทำตามข้อกำหนดทั้งหมดเมื่อเริ่มต้นธุรกิจไก่เนื้อ

บริษัท ธุรกิจไก่เนื้อ เสียภาษีอย่างไร

การธุรกิจไก่เนื้ออาจต้องเสียภาษีตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงในแต่ละประเทศหรือพื้นที่ ภาษีที่อาจเกิดขึ้นสำหรับธุรกิจไก่เนื้ออาจมีหลายประเภท เช่น

 1. ภาษีเงินได้ หากธุรกิจไก่เนื้อของคุณมีรายได้จากการขายไก่เนื้อหรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ คุณอาจต้องเสียภาษีเงินได้ตามอัตราที่กำหนดโดยกฎหมายในประเทศหรือพื้นที่ที่คุณทำธุรกิจ

 2. ภาษีอากรเข้าข้าง หากคุณนำเข้าวัตถุดิบหรือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไก่เนื้อ คุณอาจต้องเสียภาษีอากรเข้าข้างตามอัตราที่กำหนดโดยประเทศหรือพื้นที่ที่คุณนำเข้าไป

 3. ภาษีอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับพื้นที่และประเทศ เช่น ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการใช้ที่ดินเพื่อเลี้ยงไก่เนื้อ หรือภาษีเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานสุขาภิบาล

การเสียภาษีขึ้นอยู่กับบริบทที่คุณทำธุรกิจและกฎหมายท้องถิ่น คุณควรปรึกษากับที่ปรึกษาภาษีหรือผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่นเพื่อรับคำแนะนำและข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไก่เนื้อของคุณ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )