ภาษี

ภงด 90 กับ 91 ต่างกันอย่างไร

ภงด 90 คือ ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา อะไร
5 (461)

[Total: 461 Average: 5] ในหน้านี้ ภงดภงด คือ ?ภงด 90 คือ ?ภงด 91 คือภงด 90/91 คือ กันอย่างไรภงด 90 ยื่นเมื่อไหร่ภงด  ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา ภงด 90 คื …

ภงด 90 คือ ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา อะไร Read More »

อาชีพ

5 ความหมายของวิชาชีพ เป็นวิชาชีพมีอะไร
5 (723)

[Total: 723 Average: 5] ในหน้านี้ ความหมายของวิชาชีพการเป็นวิชาชีพ ?หลักการของวิชาชีพ ?องค์ประกอบความเป็นวิชาชีพความหมายของวิชาชีพ อาชีพ คือ การทำมาหา …

5 ความหมายของวิชาชีพ เป็นวิชาชีพมีอะไร Read More »

4 การวัดมูลค่า งบการเงิน การจัดเรียง
5 (134)

[Total: 134 Average: 5] ในหน้านี้ การรับรู้ การวัดมูลค่า และการแสดงรายการเกี่ยวกับหนี้สินหมุนเวียนในงบการเงินข้อมูลเกี่ยวกับหนี้สินหมุนเวียนที่ต้องแสด …

4 การวัดมูลค่า งบการเงิน การจัดเรียง Read More »

2 ประมาณการ หนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์
5 (433)

[Total: 433 Average: 5] ในหน้านี้ ความรู้เกี่ยวกับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นได้ในทางบัญชีตัวอย่างของผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าเช่น ?ตัวอย่างของหนี้สิ …

2 ประมาณการ หนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ Read More »

4ด้าน BSC อัตราส่วนทางการเงิน อะไรบ้าง สรุป ตัวอย่าง
5 (162)

[Total: 162 Average: 5] ในหน้านี้ อัตราส่วนทางการเงินวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น กันอย่างไรถึงไม่ขาดทุน ?สำนักงา …

4ด้าน BSC อัตราส่วนทางการเงิน อะไรบ้าง สรุป ตัวอย่าง Read More »

15% ภาษีอีเซอร์วิส ขึ้นภาษี อีเซอวิส อีเซอร์วิส
5 (62)

[Total: 62 Average: 5] ในหน้านี้ ภาษีอีเซอร์วิสกลุ่มประเทศจี 7 บรรลุข้อตกลงประวัติศาสต์จัดเก็บภาษีนิติบุคคลขั้นต่ำ15% ?การบรรลุข้อตกลงนี้จะส่งผลอย่างส …

15% ภาษีอีเซอร์วิส ขึ้นภาษี อีเซอวิส อีเซอร์วิส Read More »

ลักษณะหนี้สิน

13 ตัวอย่าง ลักษณะของหนี้สิน ประเภท
5 (544)

[Total: 544 Average: 5] ในหน้านี้ ลักษณะของหนี้สินหนี้สิน Liability ลักษณะสำคัญของหนี้สิน ?สำนักงานบัญชี บริการอะไร ?ลักษณะของหนี้สิน ความรู้ทั่วไปเกี …

13 ตัวอย่าง ลักษณะของหนี้สิน ประเภท Read More »

สินทรัพย์ถาวร

9 สินทรัพย์ถาวร คือ เรียกอีกอย่างว่า บ้าง
5 (201)

[Total: 201 Average: 5] สินทรัพย์ถาวรจะแบ่งออกเป็น กี่ประเภท ? สินทรัพย์ถาวรจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ สินทรัพย์ที่มีตัวตน (Tangible Fixed Asse …

9 สินทรัพย์ถาวร คือ เรียกอีกอย่างว่า บ้าง Read More »

4 การจัดสรรกำไรสะสม หมายถึง จัดสรรแล้ว
5 (475)

[Total: 475 Average: 5] ในหน้านี้ ความหมายของงบกำไรสะสมและการจัดสรรกำไรสะสมการจัดสรรกำไรสะสม คืออะไร วิธีการจัดสรรกำไรมีวิธีปฏิบัติอย่างไรบ้าง ?สำนักง …

4 การจัดสรรกำไรสะสม หมายถึง จัดสรรแล้ว Read More »

ภาษีใช้บริการในต่างประเทศ

16 ธค ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักร
5 (52)

[Total: 52 Average: 5]CHANATEE NGUESAบัญชีปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นักบัญชี ที่ชอบทำบทความ รักการทำบทความมากว่า 10 ปี

การเขียนหนังสือมอบอำนาจ

6 ส่วน หนังสือมอบอำนาจ กี่แบบ พยาน เอกสาร
5 (1215)

[Total: 1215 Average: 5] ในหน้านี้ หนังสือมอบอํานาจแบบฟอร์ม หนังสือมอบอํานาจ ใบมอบอํานาจหนังสือมอบอํานาจทั่วไป บุคคลทั่วไปวิธีเขียนหนังสือมอบอำนาจบุคค …

6 ส่วน หนังสือมอบอำนาจ กี่แบบ พยาน เอกสาร Read More »

3 ยานพาหนะ คือ บันทึกหมวดบัญชี ภาษี
5 (296)

[Total: 296 Average: 5] ในหน้านี้ ยานพาหนะยานพาหนะ คือ (vehicle) ? ยานพาหนะ อยู่หมวดไหน ? ยานพาหนะ อยู่ในงบอะไร ? ยานพาหนะ บันทึกบัญชี ?ยานพาหนะ ANUSA …

3 ยานพาหนะ คือ บันทึกหมวดบัญชี ภาษี Read More »

20 คำศัพท์ทางบัญชีเบื้องต้น คำศัพท์บัญชี ศัพท์บัญชี
5 (260)

[Total: 260 Average: 5] ในหน้านี้ คำจำกัดความในภาษาบัญชีและการเงินคำจำกัดความในภาษาบัญชีและการเงินสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบ …

20 คำศัพท์ทางบัญชีเบื้องต้น คำศัพท์บัญชี ศัพท์บัญชี Read More »

2 ประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคล ประกอบด้วย
5 (63)

[Total: 63 Average: 5] ในหน้านี้ ประมาณการภาษีเงินได้ประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคล อยู่หมวดไหน ในงบอะไร และการบันทึกบัญชี ?สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ …

2 ประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคล ประกอบด้วย Read More »

3 สำรองหนี้สูญ คือ บันทึกหมวดบัญชี
5 (212)

[Total: 212 Average: 5] ในหน้านี้ สำรองหนี้สูญสำรองหนี้สูญ อยู่หมวดไหนสำรองหนี้สูญ อยู่ในงบอะไรสำรองหนี้สูญ คืออะไร อยู่ในหมวดไหน และการบันทึกบัญชี ?ส …

3 สำรองหนี้สูญ คือ บันทึกหมวดบัญชี Read More »

6 งบกระแสเงินสดกิจการ ตัวอย่างงบ
5 (133)

[Total: 133 Average: 5] ในหน้านี้ งบกระแสเงินสดกิจการงบกระแสเงินสดของกิจการ Statement of Cash Flow-SCF ?สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำน …

6 งบกระแสเงินสดกิจการ ตัวอย่างงบ Read More »

3 งบกระแสเงินสด คือ ประโยชน์ ตัวอย่าง มีอะไร
5 (281)

[Total: 281 Average: 5]งบกระแสเงินสด คือ (Cash flow statement) งบกระแสเงินสด (Cash flow statement) หมายถึง งบการเงินที่แสดงถึงการได้มาหรือจ่ายไปของกิจ …

3 งบกระแสเงินสด คือ ประโยชน์ ตัวอย่าง มีอะไร Read More »

5 ขั้นตอน ชนิดเงินปันผล บันทึกบัญชี
5 (238)

[Total: 238 Average: 5] ในหน้านี้ ชนิดเงินปันผลชนิดของเงินปันผล และการบันทึกบัญชี เงินปันผลมี 5 ชนิด คืออะไร ?สนใจใช้บริการ รับทำบัญชี จะติดต่อได้อย่า …

5 ขั้นตอน ชนิดเงินปันผล บันทึกบัญชี Read More »

2 ตัวอย่างสารสนเทศทางการบัญชี ระบบสารสนเทศ
5 (143)

[Total: 143 Average: 5]ระบบสารสนเทศทางการบัญชีในอนาคต ระบบสารสนเทศทางการบัญชีในระบบเดิมนั้น เน้นการบันทึกรายการด้านบัญชีเพื่อจัดทำรายงานการเงินแสดงผลก …

2 ตัวอย่างสารสนเทศทางการบัญชี ระบบสารสนเทศ Read More »

180 การเลิกบริษัท เลิกกิจการ (ไม่) เสร็จการชำระบัญชี
5 (245)

[Total: 245 Average: 5] ในหน้านี้ การเลิกบริษัทการเลิกบริษัท และชำระบัญชี บริษัทจำกัดเป็นนิติบุคคลคำสั่งศาลหรือไม่ ?สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้ …

180 การเลิกบริษัท เลิกกิจการ (ไม่) เสร็จการชำระบัญชี Read More »

2 รถยนต์ ปรับปรุงโครงสร้างหนี้
5 (84)

[Total: 84 Average: 5] ในหน้านี้ ปรับปรุงโครงสร้างหนี้วัตถุประสงค์ในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ?ทางเลือกในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ?ข้อดีของการปรับปรุงโ …

2 รถยนต์ ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ Read More »

20% การจำหน่ายหุ้นทุนทำได้กี่วิธี สามัญ
5 (434)

[Total: 434 Average: 5] ในหน้านี้ การจำหน่ายหุ้นการรบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นทุนของบริษัทจำกัดการจองซื้อหุ้นการจำหน่ายหุ้นในราคาที่ต่ำกว่ามูล …

20% การจำหน่ายหุ้นทุนทำได้กี่วิธี สามัญ Read More »

3 การบัญชีเพื่อความยั่งยืน บทความ วิจัย วิจัยการบัญชี
5 (196)

[Total: 196 Average: 5] ในหน้านี้ บัญชีเพื่ความยั่งยืนการบัญชีสำหรับความยั่งยืนยาวนาน Accounting Sustainability ?การบัญชีสำหรับความยั่งยืนประกอบด้วย ? …

3 การบัญชีเพื่อความยั่งยืน บทความ วิจัย วิจัยการบัญชี Read More »

15 รายการ หนี้สินหมุนเวียน บัญชีชั้นกลาง
5 (277)

[Total: 277 Average: 5]หนี้สินหมุนเวียนอื่น คือ ( Other Current Liabilities ) หนี้สินหมุนเวียนอื่น (Other Current Liabilities) คือหนี้สินหมุนเวียนที่ก …

15 รายการ หนี้สินหมุนเวียน บัญชีชั้นกลาง Read More »

3 หนี้สินหมุนเวียน ตัวอย่างหนี้สิน ตัวอย่างการบันทึกบัญชี
5 (263)

[Total: 263 Average: 5] ในหน้านี้ หนี้สินโดยประมาณหนี้สินโดยประมาณ หมายถึงอะไร ?สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได …

3 หนี้สินหมุนเวียน ตัวอย่างหนี้สิน ตัวอย่างการบันทึกบัญชี Read More »

3 การบัญชีตั๋วเงินจ่าย คือ ตั๋วเงินจ่าย
5 (354)

[Total: 354 Average: 5] ในหน้านี้ การบัญชีตั๋วเงินจ่ายการบัญชีตั๋วเงินจ่าย คืออะไร ความหมาย มีอะไรบ้าง ? สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำ …

3 การบัญชีตั๋วเงินจ่าย คือ ตั๋วเงินจ่าย Read More »

หางานปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว

10 เทคนิค สมัครงาน ลาดหลุมแก้ว
5 (106)

[Total: 106 Average: 5] ผู้ที่ต้องการหางานปทุมธานีอำเภอลาดหลุมแก้วควรจะเป็นบุคคลที่สามารถทำงานในบริษัทขนาดกลางและขนาดใหญ่ได้ทั้งนี้ตำแหน่งงานจะมีเข้าม …

10 เทคนิค สมัครงาน ลาดหลุมแก้ว Read More »

หางานบัญชี

3 หางานสํานักงานบัญชี จบใหม่ งานสํานักงานบัญชี
5 (66)

[Total: 66 Average: 5] ในหน้านี้ หางานสํานักงานบัญชีหางานสำนักงานบัญชีให้ถูกที่ มีงานดีดีทำได้อีกนาน ?สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนัก …

3 หางานสํานักงานบัญชี จบใหม่ งานสํานักงานบัญชี Read More »

สมัครงานสำนักงานบัญชี

3 สมัครงาน สำนักงานบัญชี หยุดเสาร์ อาทิตย์
5 (170)

[Total: 170 Average: 5] ในหน้านี้ สมัครงาน สำนักงานบัญชีเรื่องที่ควรรู้ก่อนสมัครงานสำนักงานบัญชี ?สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบ …

3 สมัครงาน สำนักงานบัญชี หยุดเสาร์ อาทิตย์ Read More »

ใบสั่งซื้อคืออะไร

2 ตัวอย่าง ใบ PO PR คือ ย่อจาก ใบขอซื้อ
5 (964)

[Total: 964 Average: 5] ในหน้านี้ POใบ PO คือ ?ใบ PR คือ ?ความแตกต่างระหว่าง ใบ PR กับ ใบ POแสดงตัวอย่างการเดินทางของ PR กับ POข้อดี ประโยชน์ ของใบสั่ …

2 ตัวอย่าง ใบ PO PR คือ ย่อจาก ใบขอซื้อ Read More »

ใบเสนอราคาตัวอย่าง

3 ตัวอย่าง ใบเสนอราคา บุคคลธรรมดา ฟรีแลนซ์
5 (939)

[Total: 939 Average: 5] ในหน้านี้ ใบเสนอราคาใบเสนอราคา คือ ?ประโยชน์ของใบเสนอราคา ?ใบเสนอราคาประกอบไปด้วย ดังนี้ทำไมต้องทำใบเสนอราคาตัวอย่างใบเสนอราคา …

3 ตัวอย่าง ใบเสนอราคา บุคคลธรรมดา ฟรีแลนซ์ Read More »

3 บอจ คือ ภาษาอังกฤษ บอจ 5 คืออะไร บอจ.2 3 4 5 คืออะไร
5 (224)

[Total: 224 Average: 5] ในหน้านี้ แบบ บอจ.3 คือ           บอจ คือ บอจ.3 ภาษาอังกฤษเป็นแบบไหน ?ส …

3 บอจ คือ ภาษาอังกฤษ บอจ 5 คืออะไร บอจ.2 3 4 5 คืออะไร Read More »

4 บอจ 4 คือ ตัวอย่าง อะไร ขอ ออนไลน์ || รับทำบัญชี.COM
5 (327)

[Total: 327 Average: 5] ในหน้านี้ บอจ 4 คือบอจ 4 คือ ?สำนักงานบัญชี บริการอะไร ?บอจ 4 คือ   CHANATEE NGUESAบัญชีปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาลัยธุรกิจบ …

4 บอจ 4 คือ ตัวอย่าง อะไร ขอ ออนไลน์ || รับทำบัญชี.COM Read More »

5 บอจ 5 คือ รายชื่อผู้ถือหุ้น ยื่นภายในกี่วัน
5 (477)

[Total: 477 Average: 5] ในหน้านี้ บอจ 5บอจ 5 คือ ?สำนักงานบัญชี บริการอะไร ?บอจ 5 CHANATEE NGUESAบัญชีปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นักบัญช …

5 บอจ 5 คือ รายชื่อผู้ถือหุ้น ยื่นภายในกี่วัน Read More »

รับทำบัญชี

7% ยื่นภาษี สำนักบัญชี อัตรา ทำบัญชี บริษัท
5 (1321)

[Total: 1321 Average: 5] ในหน้านี้ ทำบัญชีสํานักงานบัญชี ปังปอนบริษัท ปังปอน จำกัดรับทำบัญชี ยื่นภาษีอากรวิธีคิด ค่าบริการทำบัญชีราคารับทำบัญชี อัตราค …

7% ยื่นภาษี สำนักบัญชี อัตรา ทำบัญชี บริษัท Read More »

ภงด 1 คือ หักกี่เปอร์เซ็นต์ ยื่นวันไหน
5 (1521)

[Total: 1521 Average: 5] ในหน้านี้ ภงด 1ใครบ้าง ที่เป็นผู้หัก และ ผู้ถูกหักหลักการคำนวณ ภ.ง.ด.1ตัวอย่างการคำนวณ ภงด.1  กรณี บริษัท หัก ณ ที่จ่าย …

ภงด 1 คือ หักกี่เปอร์เซ็นต์ ยื่นวันไหน Read More »

ธุรกิจออนไลน์ที่น่าสนใจ

3 ธุรกิจออนไลน์ที่น่าสนใจ
5 (325)

[Total: 325 Average: 5]ธุรกิจออนไลน์ที่น่าสนใจ (1) หากจะถามว่า ธุรกิจออนไลน์ มีอะไรบ้าง เชื่อว่าทุกคนคงจะสามารถหยิบยกขึ้นมาหนึ่งถึงสองธุรกิจ …

3 ธุรกิจออนไลน์ที่น่าสนใจ Read More »

งบดุล

3 เดือน งบดุล คือ แสดงสถานะทางการเงิน || รับทำบัญชี.COM
5 (901)

[Total: 901 Average: 5] ในหน้านี้ งบดุลงบดุล คือ ?งบดุลแสดงอะไร ?งบดุล ANUSAK NGUESAปริญญาตรี บัญชี นักบัญชี ที่ชอบทำบทความ รักการทำบทความมากว่า 20 ปี

สินค้าสำเร็จรูป

5 สินค้าสำเร็จรูป คือ ตัวอย่าง สูตรประกอบ
5 (2237)

[Total: 2237 Average: 5] ในหน้านี้ สินค้าสำเร็จรูปสินค้าสำเร็จรูป คือ ?สินค้าสำเร็จรูป อยู่หมวด ?สินค้าสำเร็จรูป ANUSAK NGUESAปริญญาตรี บัญชี นักบัญชี …

5 สินค้าสำเร็จรูป คือ ตัวอย่าง สูตรประกอบ Read More »

ภพ 30

ภพ 30 คืออะไร ยื่นทำไม ยังไง ในกี่วัน || รับทำบัญชี.COM
5 (1681)

[Total: 1681 Average: 5] ในหน้านี้ ภพ 30ภพ 30 คือ ?ใครยื่น ภพ 30 ? รายละเอียดในแบบ ภพ 30 คืออะไรภพ 30 รายละเอียดในแบบ ภพ 30 คืออะไร   1. เลขประจำ …

ภพ 30 คืออะไร ยื่นทำไม ยังไง ในกี่วัน || รับทำบัญชี.COM Read More »

ภงด53

ภงด 53 คือ ย่อ กี่เปอร์เซ็นต์ ใบแนบ
5 (732)

[Total: 732 Average: 5] ในหน้านี้ ภงด 53วิธียื่น ภงด 53เงินได้ที่ต้องถูกหัก ภงด 53หลักการคำนวณอัตราภาษี หัก ณ ที่จ่าย ภงด 53ตัวอย่าง การหัก ภาษี ณ ที่ …

ภงด 53 คือ ย่อ กี่เปอร์เซ็นต์ ใบแนบ Read More »

ภงด 3

ภงด 3 คืออะไร หักกี่เปอร์เซ็นต์ ยื่นวันไหน
5 (1202)

[Total: 1202 Average: 5] ในหน้านี้ ภงด 3ภงด 3 คือ ?ภงด 3 กับ 53 ?แบบ ภงด 3วิธียื่น ภงด 3เงินได้ที่ต้องถูกหัก ภงด 3หลักการคำนวณอัตราภาษี หัก ณ ที่จ่าย …

ภงด 3 คืออะไร หักกี่เปอร์เซ็นต์ ยื่นวันไหน Read More »

กฎระเบียบบริษัท

3 สำคัญ กฎระเบียบบริษัท ตัวอย่าง การเขียน
5 (4994)

[Total: 4994 Average: 5] ในหน้านี้ กฎระเบียบบริษัทข้อบังคับบริษัท ทำได้หรือไม่ ?ข้อบังคับบริษัท ?สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบั …

3 สำคัญ กฎระเบียบบริษัท ตัวอย่าง การเขียน Read More »

Scroll to Top