ภาษี

กำลังปรับปรุง

3 หักลดหย่อนภาษีค่าเบี้ยประกันภัย

หักลดหย่อนภาษีค่าเบี้ยประกันภัย สวัสดีค่ะเพื่อนๆ นักบัญชี ปัจจุบันค่าเบี้ยประกันภัยที่กรมสรรพากรยินยอมให้ผู้มีเงินได้ สามารถที่จะนำมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มี 3 ประเภทหลักๆ ได้แก่1. ค่าเบี้ยประกันชีวิตของตัวผู้มีเงินได้เอง โดยนำมาหักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท โดยมีเงื่ …

3 หักลดหย่อนภาษีค่าเบี้ยประกันภัย Read More »

ภงด 90 กับ 91 ต่างกันอย่างไร

ภงด 90 คือ ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา อะไร

ในหน้านี้ ภงดภงด คือ ?ภงด 90 คือ ?ภ งด 90 91 คืออะไรภงด 91 คือภงด 90 91 ต่างกันอย่างไรภงด 90 91 94 คือภงด 90 ยื่นเมื่อไหร่ภ งด 90 คือ ลดหย่อนอะไรได้บ้างภงด ภงด คือ ? ภงด คือ ภงดเ ป็นคำย่อ มาจากคำว่า “ภาษีเงินได้” ภงด 90 คือ ? ภงด 90 คือ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินไ …

ภงด 90 คือ ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา อะไร Read More »

อาชีพ

5 ความหมายของวิชาชีพ

ในหน้านี้ ความหมายของวิชาชีพการเป็นวิชาชีพหลักการของวิชาชีพองค์ประกอบความเป็นวิชาชีพความหมายของวิชาชีพ อาชีพ คือ การทำมาหากิน ทำธุรกิจ ตามความชอบหรือความถนัด ได้ค่าตอบแทนเป็นค่าจ้าง หรือเงินเดือน ธุรกิจ หมายถึง อาชีพ หรือการประกอบการที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้เกิดผลกำไร ผู้ประกอบการหรือผู้ประกอบธุรกิ …

5 ความหมายของวิชาชีพ Read More »

4 การวัดมูลค่า งบการเงิน การจัดเรียง

ในหน้านี้ การรับรู้ การวัดมูลค่า และการแสดงรายการเกี่ยวกับหนี้สินหมุนเวียนในงบการเงินข้อมูลเกี่ยวกับหนี้สินหมุนเวียนที่ต้องแสดงในงบดุลหรือเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหนี้สินหมุนเวียนในหมายเหตุประกอบงบการเงินการรับรู้ การวัดมูลค่า และการแสดงรายการเกี่ยวกับหนี้สินหมุนเวียน …

4 การวัดมูลค่า งบการเงิน การจัดเรียง Read More »

2 ประมาณการ หนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์

ในหน้านี้ ความรู้เกี่ยวกับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นได้ในทางบัญชีตัวอย่างของผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า เช่นตัวอย่างของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น คืออะไรความรู้เกี่ยวกับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นได้ในทางบัญชี เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในภายหน้า หมายถึงสภาพหรือสถานการณ์หรือเหตุการณ์บางอย่างอันอาจจะมีผลทำให้เกิ …

2 ประมาณการ หนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ Read More »

4ด้าน BSC อัตราส่วนทางการเงิน อะไรบ้าง สรุป ตัวอย่าง

ในหน้านี้ อัตราส่วนทางการเงินวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น กันอย่างไรถึงไม่ขาดทุนสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร บริษัทตัวอย่างอัตราส่งนทางการเงิน บริษัท บ้านดี จำกัดมาวิเคราะห์ตามตารางข้างล่างนี้อัตราส่วนทางการเงิน เ …

4ด้าน BSC อัตราส่วนทางการเงิน อะไรบ้าง สรุป ตัวอย่าง Read More »

15% ภาษีอีเซอร์วิส ขึ้นภาษี อีเซอวิส อีเซอร์วิส

ในหน้านี้ ภาษีอีเซอร์วิสกลุ่มประเทศจี 7 บรรลุข้อตกลงประวัติศาสต์จัดเก็บภาษีนิติบุคคลขั้นต่ำ15%การบรรลุข้อตกลงนี้จะส่งผลอย่างสำคัญต่อบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ภาษีอีเซอร์วิส กลุ่มประเทศจี 7 บรรลุข้อตกลงประวัติศาสต์จัดเก็บภาษีนิติบุคคลขั้นต่ำ15% ส่งผลสำคัญต่อบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง แอมะซอน เฟซบุ๊ก …

15% ภาษีอีเซอร์วิส ขึ้นภาษี อีเซอวิส อีเซอร์วิส Read More »

ลักษณะหนี้สิน

13 ตัวอย่าง ลักษณะของหนี้สิน ประเภท

ในหน้านี้ ลักษณะของหนี้สินหนี้สิน Liabilityลักษณะสำคัญของหนี้สินลักษณะของหนี้สิน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหนี้สินหมุนเวียน จากความหมายของลักษณะหนี้สินที่กล่าวมาข้างต้น หนี้สิน กล่าวสรุปได้เป็น 3 ลักษณะดังนี้คือ เป็นภาระผูกพันในปัจจุบันของกิจการซึ่งเกิดขึ้นแล้ว และสามารถกำหนดมูลค่าที่ต้องชดใช้ได้ และหรื …

13 ตัวอย่าง ลักษณะของหนี้สิน ประเภท Read More »

สินทรัพย์ถาวร

9 สินทรัพย์ถาวร คือ เรียกอีกอย่างว่า บ้าง

  สินทรัพย์ถาวรจะแบ่งออกเป็น กี่ประเภท สินทรัพย์ถาวรจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ สินทรัพย์ที่มีตัวตน (Tangible Fixed Assets) เป็นสินทรัพย์ประเภทที่มีสภาพเป็นวัตถุมองเห็นได้ สัมผัสได้ ซึ่งโดยปกติแล้วสินทรัพย์ที่มีตัวตนจะแบ่งเป็น ไม่ต้องหักค่าสึกหลอและค่าเสื่อมราคาเนื่องจากอายุการใช้งานไม่จำกัด เ …

9 สินทรัพย์ถาวร คือ เรียกอีกอย่างว่า บ้าง Read More »

4 การจัดสรรกำไรสะสม หมายถึง จัดสรรแล้ว

ในหน้านี้ ความหมายของงบกำไรสะสมและการจัดสรรกำไรสะสมการจัดสรรกำไรสะสม คืออะไร วิธีการจัดสรรกำไรมีวิธีปฏิบัติอย่างไรบ้างความหมายของงบกำไรสะสมและการจัดสรรกำไรสะสม งบกำไรสะสม (Retained Earnings Statement) เป็นรายงานทางการเงินรายงานหนึ่งซึ่งจะแสดงถึงผลกำไรขาดทุนของกิจการตั้งแต่เริ่มดำเนินงานงวดแรกจนถึงปั …

4 การจัดสรรกำไรสะสม หมายถึง จัดสรรแล้ว Read More »

ภาษีใช้บริการในต่างประเทศ

16 ธค ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักร

ภาษีใช้บริการในต่างประเทศ ข้อหารือที่ กค 0811/พ.12649เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.12649วันที่: 16 ธันวาคม 2542เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักร และได้มีการใช้บริการนั้นในต่างประเทศ ซึ่งได้รับสิทธิในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ตามมาตรา 80/1(2) แห่งประมวลรัษฎากรข้อกฎห …

16 ธค ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักร Read More »

การเขียนหนังสือมอบอำนาจ

6 ส่วน หนังสือมอบอำนาจ กี่แบบ พยาน เอกสาร

ในหน้านี้ หนังสือมอบอํานาจแบบฟอร์ม หนังสือมอบอํานาจ ใบมอบอํานาจหนังสือมอบอํานาจทั่วไป บุคคลทั่วไปวิธีเขียนหนังสือมอบอำนาจบุคคลธรรมดาหนังสือมอบอํานาจ ขนส่งหลักสำคัญในการเขียน หนังสือมอบอำนาจ พยานในการทำหนังสือมอบอำนาจ หนังสือมอบอำนาจ อากรแสตมป์ทำไมต้องทำต้องทำหนังสือมอบอำนาจหนังสือมอบอํานาจ …

6 ส่วน หนังสือมอบอำนาจ กี่แบบ พยาน เอกสาร Read More »

3 ยานพาหนะ คือ บันทึกหมวดบัญชี ภาษี

ในหน้านี้ ยานพาหนะยานพาหนะ คือ (vehicle)ยานพาหนะ อยู่หมวดไหนยานพาหนะ อยู่ในงบอะไรยานพาหนะ บันทึกบัญชียานพาหนะ ยานพาหนะ คือ (vehicle) ยานพาหนะ คือ (vehicle) ยานพาหนะ อยู่หมวดไหน ค่าตกแต่งและติดตั้ง อยู่ในหมวดสินทรัพย์ ยานพาหนะ อยู่ในงบอะไร ยานพาหนะ อยู่ในงบดุล ยานพาหนะ บันทึกบัญชี Dr ยานพาหนะCr เงินส …

3 ยานพาหนะ คือ บันทึกหมวดบัญชี ภาษี Read More »

20 คำศัพท์ทางบัญชีเบื้องต้น คำศัพท์บัญชี ศัพท์บัญชี

ในหน้านี้ คำจำกัดความในภาษาบัญชีและการเงินคำจำกัดความในภาษาบัญชีและการเงินสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรคำจำกัดความในภาษาบัญชีและการเงิน คำและความหมายที่ใช้ในเชิงบัญชีและการเงินนั้น เป็นการแสดงให้เห็นถึงสถานะของคำในแต่ละคำ ซึ่งจะอธิบายถึงลักษณะเพื่อควา …

20 คำศัพท์ทางบัญชีเบื้องต้น คำศัพท์บัญชี ศัพท์บัญชี Read More »

2 ประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคล ประกอบด้วย

ในหน้านี้ ประมาณการภาษีเงินได้ประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคล อยู่หมวดไหนในงบอะไร และการบันทึกบัญชีสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรประมาณการภาษีเงินได้ ประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคล อยู่หมวดไหนในงบอะไร และการบันทึกบัญชี ประมาณการภาษีนิติบุคคอยู่ในหมวดสินทร …

2 ประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคล ประกอบด้วย Read More »

3 สำรองหนี้สูญ คือ บันทึกหมวดบัญชี

ในหน้านี้ สำรองหนี้สูญสำรองหนี้สูญ อยู่หมวดไหนสำรองหนี้สูญ อยู่ในงบอะไรสำรองหนี้สูญ คืออะไร อยู่ในหมวดไหน และการบันทึกบัญชีสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรสำรองหนี้สูญ สำรองหนี้สูญ อยู่หมวดไหน เจ้าหนี้การค้า อยู่ในหมวดหนี้สิน สำรองหนี้สูญ อยู่ในงบอะไร เจ …

3 สำรองหนี้สูญ คือ บันทึกหมวดบัญชี Read More »

6 งบกระแสเงินสดกิจการ ตัวอย่างงบ

ในหน้านี้ งบกระแสเงินสดกิจการงบกระแสเงินสดของกิจการ Statement of Cash Flow-SCFสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรงบกระแสเงินสดกิจการ งบกระแสเงินสดของกิจการ Statement of Cash Flow-SCF โดยทั่วไปเมื่อมีผู้กล่าวถึงเงินทุน คนส่วนมากมักจะเข้าใจว่าเงินทุนของกิจการ …

6 งบกระแสเงินสดกิจการ ตัวอย่างงบ Read More »

3 งบกระแสเงินสด คือ ประโยชน์ ตัวอย่าง มีอะไร

งบกระแสเงินสด คือ (Cash flow statement) งบกระแสเงินสด (Cash flow statement) หมายถึง งบการเงินที่แสดงถึงการได้มาหรือจ่ายไปของกิจการ โดนกระแสเงินสดของกิจการจะเกี่ยวข้องกับ 3 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมดำเนินการ กิจกรรมการจัดหาและกิจกรรมการลงทุน   ในหน้านี้ งบกระแสเงินสด คือ (Cash flow statement)งบกระแสเงิ …

3 งบกระแสเงินสด คือ ประโยชน์ ตัวอย่าง มีอะไร Read More »

5 ขั้นตอน ชนิดเงินปันผล บันทึกบัญชี

ในหน้านี้ ชนิดเงินปันผลชนิดของเงินปันผล และการบันทึกบัญชี เงินปันผลมี 5 ชนิด คืออะไรสนใจใช้บริการ รับทำบัญชี จะติดต่อได้อย่างไรชนิดเงินปันผล ชนิดของเงินปันผลและการบันทึกบัญชี จำนวนเงินปันผลที่บริษัทจะจ่ายนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนกำไรที่สะสมเอาไว้ได้แก่ กำไรสะสม หรือขึ้นอยู่กับรายการเกี่ยวกับทุนบางรายการ …

5 ขั้นตอน ชนิดเงินปันผล บันทึกบัญชี Read More »

2 ตัวอย่างสารสนเทศทางการบัญชี ระบบสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศทางการบัญชีในอนาคต ระบบสารสนเทศทางการบัญชีในระบบเดิมนั้น เน้นการบันทึกรายการด้านบัญชีเพื่อจัดทำรายงานการเงินแสดงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา มากกว่าการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเช่น เมื่อเกิดการขายขึ้น ระบบสารสนเทศทางการบัญชีจะบันทึกรายการวันที่เกิดรายการ เดบิตเงินสด หรือลูกหนี้ก …

2 ตัวอย่างสารสนเทศทางการบัญชี ระบบสารสนเทศ Read More »

180 การเลิกบริษัท เลิกกิจการ (ไม่) เสร็จการชำระบัญชี

ในหน้านี้ การเลิกบริษัทการเลิกบริษัท และชำระบัญชี บริษัทจำกัดเป็นนิติบุคคลคำสั่งศาลหรือไม่สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นทุกคนเข้าร่วมประชุมและมีมติเป็นเอกฉันท์การเลิกบริษัท เมื่อผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีเลิกประกอบธุรกิ …

180 การเลิกบริษัท เลิกกิจการ (ไม่) เสร็จการชำระบัญชี Read More »

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีสำรองจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม

7% สำรองจ่ายภาษี ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีสำรอง

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีสำรองจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม ข้อหารือที่ กค 0811/พ.17058เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.17058วันที่: 17 ธันวาคม 2541เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีสำรองจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มข้อกฎหมาย: มาตรา 77/2, มาตรา 82/4, มาตรา 86ข้อหารือ: การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ก. จำกัด ตามสัญญาสัมปทาน …

7% สำรองจ่ายภาษี ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีสำรอง Read More »

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำส่งภาษีขาย

7% นำส่งภาษีขาย ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำส่งภาษีขาย

ลูกจ้างจัดเก็บและรับเงินของรัฐวิสาหกิจได้ถูกคนร้ายชิงทรัพย์เงินที่ออกไป ข้อหารือที่ กค 0811/พ.16979เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.16979วันที่: 16 ธันวาคม 2541เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำส่งภาษีขายข้อกฎหมาย: มาตรา 3 อัฏฐ, มาตรา 78/3(1), มาตรา 83, กฎกระทรวงฯ ฉบับที่ 198 (พ.ศ. 2534)ข้อหารือ: ลูกจ้างจัดเ …

7% นำส่งภาษีขาย ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำส่งภาษีขาย Read More »

2 รถยนต์ ปรับปรุงโครงสร้างหนี้

ในหน้านี้ ปรับปรุงโครงสร้างหนี้วัตถุประสงค์ในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ทางเลือกในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ข้อดีของการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ในศาลข้อเสียของการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ในศาลปรับปรุงโครงสร้างหนี้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ วิกฤตเศรษฐกิจส่วนใหญ่เริ่มขึ้นมาจากภาคธุรกิจประสบปัญหาการขาดทุน ตั้งแต่ปี 2540 …

2 รถยนต์ ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ Read More »

20% การจำหน่ายหุ้นทุนทำได้กี่วิธี สามัญ

ในหน้านี้ การจำหน่ายหุ้นการรบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นทุนของบริษัทจำกัดการจองซื้อหุ้นการจำหน่ายหุ้นในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นการจำหน่ายหุ้นในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นการจำหน่ายหุ้นในราคาที่สูงกว่ามูลค่าหุ้นการจำหน่ายหุ้นในราคาสูงกว่ามูลค่าหุ้นอาจทำโดยรับค่าหุ้นที่ไม่ใช่เงินสดการจำหน่ายหุ้น กา …

20% การจำหน่ายหุ้นทุนทำได้กี่วิธี สามัญ Read More »

3 การบัญชีเพื่อความยั่งยืน บทความ วิจัย วิจัยการบัญชี

ในหน้านี้ บัญชีเพื่ความยั่งยืนการบัญชีสำหรับความยั่งยืนยาวนาน Accounting Sustainabilityการบัญชีสำหรับความยั่งยืนประกอบด้วยบัญชีเพื่ความยั่งยืน การบัญชีสำหรับความยั่งยืนยาวนาน Accounting Sustainability ความยั่งยืนยาวนาน (Sustainability) หมายถึงความร่วมมือกันระหว่างผลประโยชน์ของการพัฒนากับการอนุรักษ์ธ …

3 การบัญชีเพื่อความยั่งยืน บทความ วิจัย วิจัยการบัญชี Read More »

15 รายการ หนี้สินหมุนเวียน บัญชีชั้นกลาง

หนี้สินหมุนเวียนอื่น คือ ( Other Current Liabilities ) หนี้สินหมุนเวียนอื่น (Other Current Liabilities) คือหนี้สินหมุนเวียนที่กิจการไม่ได้แยกรายการไว้ในรายงานทางการเงิน อันเนื่องมาจากสาระสำคัญของแต่ละรายการและแต่ละบริษัทไม่เท่ากัน ซึ่งหาความหมายของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นได้ด้วยการอ่านหมายเหตุประกอบงบ …

15 รายการ หนี้สินหมุนเวียน บัญชีชั้นกลาง Read More »

3 หนี้สินหมุนเวียน ตัวอย่างหนี้สิน ตัวอย่างการบันทึกบัญชี

ในหน้านี้ หนี้สินโดยประมาณหนี้สินโดยประมาณ หมายถึงอะไรหนี้สินโดยประมาณ การบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินโดยประมาณ Accounting Of Estimated Liabilities การบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินโดยประมาณนั้น หมายถึงหนี้สินที่มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับหลายๆอย่างประกอบด้วยจังหวะ เวลา จำนวนที่จะต้องจ่ายชำระ ซึ่งรายละเอียดของการบันทึ …

3 หนี้สินหมุนเวียน ตัวอย่างหนี้สิน ตัวอย่างการบันทึกบัญชี Read More »

3 การบัญชีตั๋วเงินจ่าย คือ ตั๋วเงินจ่าย

ในหน้านี้ การบัญชีตั๋วเงินจ่ายการบัญชีตั๋วเงินจ่าย คืออะไร ความหมาย มีอะไรบ้างการบัญชีตั๋วเงินจ่าย การบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงินจ่าย ในการซื้อขายสินค้าโดยทั่วไปของระบบการขายแบบเงินเชื่อนั้น เจ้าหนี้อาจให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้โดยไม่มีหลักประกัน แต่ในบางกรณีเจ้าหนี้อาจต้องการคำมั่นสัญญาในลักษณะของเอกสารจากลู …

3 การบัญชีตั๋วเงินจ่าย คือ ตั๋วเงินจ่าย Read More »

หางานปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว

10 เทคนิค สมัครงาน ลาดหลุมแก้ว

สมัครงาน เทคนิคหางานปทุมธานีลาดหลุมแก้ว และพื้นที่รอบ ๆ สำหรับใครที่ต้องการหางานจังหวัดปทุมธานีแถวอำเภอลาดหลุมแก้วแล้วนั้น ก็ต้องบอกว่าพื้นที่บริเวณนี้ไม่ใช่บริเวณที่เน้นไปทางห้างสรรพสินค้าส่วนใหญ่พื้นที่บริเวณจังหวัดปทุมธานีแถวอำเภอลาดหลุมแก้วนี้จะเป็นบริษัทหรือโรงงานขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ที่เปิดร …

10 เทคนิค สมัครงาน ลาดหลุมแก้ว Read More »

หางานบัญชี

3 หางานสํานักงานบัญชี จบใหม่ งานสํานักงานบัญชี

ในหน้านี้ หางานสํานักงานบัญชีหางานสำนักงานบัญชีให้ถูกที่ มีงานดีดีทำได้อีกนานสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรหางานสํานักงานบัญชี หางานสำนักงานบัญชีให้ถูกที่ มีงานดีดีทำได้อีกนาน ปัจจุบันการหางานเป็นเรื่องที่มีการแข่งขันกันสูง เพราะแต่ละคนก็จะงัดเอาข้อดี …

3 หางานสํานักงานบัญชี จบใหม่ งานสํานักงานบัญชี Read More »

สมัครงานสำนักงานบัญชี

3 สมัครงาน สำนักงานบัญชี หยุดเสาร์ อาทิตย์

ในหน้านี้ สมัครงาน สำนักงานบัญชีเรื่องที่ควรรู้ก่อนสมัครงานสำนักงานบัญชีสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรสมัครงาน สำนักงานบัญชี เรื่องที่ควรรู้ก่อนสมัครงานสำนักงานบัญชี เพราะการจะเป็นนักบัญชีนั้นจำเป็นต้องอาศัยความรู้ ละเอียด รอบคอบ ฯลฯ เมื่อผู้สมัครงานต้ …

3 สมัครงาน สำนักงานบัญชี หยุดเสาร์ อาทิตย์ Read More »

ใบสั่งซื้อคืออะไร

PO Purchase order 2 PR ตัวอย่าง

ในหน้านี้ POใบ PO คือใบ PR คือความแตกต่างระหว่าง ใบ PR กับ ใบ POแสดงตัวอย่างการเดินทางของ PR กับ POข้อดี ประโยชน์ ของใบสั่งซื้อ PO มีดังนี้ คือตัวอย่างใบ POส่วนประกอบของ ใบสั่งซื้อ มีอะไรบ้างดาวน์โหลด ใบ POข้อดี ประโยชน์ ของใบสั่งซื้อ PR มีดังนี้ คือตัวอย่างใบ PRส่วนประกอบของ ใบขอซื้อ มีอะไรบ้างดาวน …

PO Purchase order 2 PR ตัวอย่าง Read More »

ใบเสนอราคาตัวอย่าง

3 ตัวอย่าง ใบเสนอราคา บุคคลธรรมดา ฟรีแลนซ์

ในหน้านี้ ใบเสนอราคาใบเสนอราคา คือประโยชน์ของใบเสนอราคาใบเสนอราคาประกอบไปด้วย ดังนี้ทำไมต้องทำใบเสนอราคาตัวอย่างใบเสนอราคาดาวน์โหลดใบเสนอราคา Wordใบเสนอราคา ใบเสนอราคา คือ ใบเสนอราคา คือ (Quotation) เอกสารที่ผู้ขาย ออกให้กับผู้ซื้อ เพื่อแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าและบริการก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ ภาย …

3 ตัวอย่าง ใบเสนอราคา บุคคลธรรมดา ฟรีแลนซ์ Read More »

3 บอจ คือ ภาษาอังกฤษ บอจ 5 คืออะไร บอจ.2 3 4 5 คืออะไร

ในหน้านี้ แบบ บอจ.3 คือ           บอจ คือ บอจ.3 ภาษาอังกฤษเป็นแบบไหนสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรแบบ บอจ.3 คือ            บอจ คือ บอจ.3 ภาษาอ …

3 บอจ คือ ภาษาอังกฤษ บอจ 5 คืออะไร บอจ.2 3 4 5 คืออะไร Read More »

4 บอจ 4 คือ ตัวอย่าง อะไร ขอ ออนไลน์ || รับทำบัญชี.COM

ในหน้านี้ บอจ 4 คือบอจ 4 คือบอจ 4 คือ   บอจ 4 คือ บอจ. 4 คือ รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ เอกสารชุดฉบับนี้เป็นเอกสารที่จะมีความสำคัญเฉพาะตอนที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติมหรือมีมติพิเศษอะไรบางอย่างในเรื่องการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้นมา โดยจะไม่ได้อยู่ในทุกขั้นตอนของการยื่นเอกสารจัดตั้งบ …

4 บอจ 4 คือ ตัวอย่าง อะไร ขอ ออนไลน์ || รับทำบัญชี.COM Read More »

5 บอจ 5 คือ รายชื่อผู้ถือหุ้น ยื่นภายในกี่วัน

ในหน้านี้ บอจ 5บอจ 5 คือบอจ 5 บอจ 5 คือ บอจ.5 คือ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น กล่าวคือเป็นเอกสารสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่บริษัทมีจะต้องชี้แจงรายละเอียดของผู้ถือหุ้นแต่ละคนให้ทางนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ทราบถึงข้อมูลและรายละเอียดของผู้ถือหุ้นแต่ละคนนั่นเอง เอกสารฉบับนี้ใช้แนบในขั้นตอน …

5 บอจ 5 คือ รายชื่อผู้ถือหุ้น ยื่นภายในกี่วัน Read More »

ภงด 1 คือ หักกี่เปอร์เซ็นต์ ยื่นวันไหน

ในหน้านี้ ภงด 1ใครบ้าง ที่เป็นผู้หัก และ ผู้ถูกหักหลักการคำนวณ ภ.ง.ด.1ตัวอย่างการคำนวณ ภงด.1  กรณี บริษัท หัก ณ ที่จ่าย เพื่อยื่น ภงด 1วิธีคำนวณ หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ค่าลดหย่อนที่จะนำไปคำนวณรวม มีอะไรบ้างอัตราบุคคลธรรมดา ภาษีหัก ณ ที่จ่าย สรุปภงด.1 กับ ภงด.1ก แตกต่างกันอย่างไรภงด …

ภงด 1 คือ หักกี่เปอร์เซ็นต์ ยื่นวันไหน Read More »

สรรพากรเลื่อน จ่ายภาษี

19 COVID สรรพากรเลื่อนยื่นแบบ-จ่ายภาษี ช่วยผู้ประกอบการสู้โควิด-19

สรรพากรเลื่อนยื่นแบบ-จ่ายภาษี ช่วยผู้ประกอบการสู้โควิด-19 สรรพากรเลื่อนยื่นแบบ-จ่ายภาษี ช่วยผู้ประกอบการสู้โควิด-19วันที่ 31 มีนาคม 2563 กระทรวงการคลังอนุมัติขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรออกไปให้ครอบคลุมผู้ประกอบการเป็นการทั่วไป เพื่อช่วยผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่ไ …

19 COVID สรรพากรเลื่อนยื่นแบบ-จ่ายภาษี ช่วยผู้ประกอบการสู้โควิด-19 Read More »

งบดุล

3 เดือน งบดุล คือ แสดงสถานะทางการเงิน || รับทำบัญชี.COM

ในหน้านี้ งบดุลงบดุล คืองบดุลแสดงอะไรงบดุล งบดุล คือ งบดุล คือ (Balance sheet) เป็นงบการเงินที่แสดงสถานะทางการเงินของกิจการ เช่น จำนวนสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนทุนของเจ้าของ โดยงบดุลจะถูกจัดทำขึ้นและส่งมอบต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ วันสิ้นรอบบัญชีที่กำหนดไว้ เช่น 3 เดือน , 6 เดือน หรือ 1 ปี งบดุลแสดงอะ …

3 เดือน งบดุล คือ แสดงสถานะทางการเงิน || รับทำบัญชี.COM Read More »

สินค้าสำเร็จรูป

5 สินค้าสำเร็จรูป คือ ตัวอย่าง สูตรประกอบ

ในหน้านี้ สินค้าสำเร็จรูปสินค้าสำเร็จรูป คือสินค้าสำเร็จรูป อยู่หมวดสินค้าสำเร็จรูป   สินค้าสำเร็จรูป คือ สินค้าสำเร็จรูป คือ (Finished Goods) สินค้าตามสภาพที่สามารถใช้อุปโภคและ/หรือบริโภคได้ โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน ดัดแปลงหรือนำไปผสมกับสิ่งอื่น สินค้าสำเร็จรูป อยู่หมวด อยู่หมวด สินทรัพย์ ANUSAK NGU …

5 สินค้าสำเร็จรูป คือ ตัวอย่าง สูตรประกอบ Read More »

ภพ 30

ภพ 30 คืออะไร ยื่นทำไม ยังไง ในกี่วัน || รับทำบัญชี.COM

ในหน้านี้ ภพ 30ภพ 30 คือใครยื่น ภพ 30รายละเอียดในแบบ ภพ 30 คืออะไรภพ 30 ภพ 30 คือ ภ.พ 30 คือ แบบที่ใช้ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ จะเรียกว่า แบบที่ใช้แสดงรายกการภาษีมูลค่าเพิ่มใช้ในการแสดง มูลค่าภาษีขาย และ มูลภาษีซื้อ ใครยื่น ภพ 30 ธุรกิจที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ( จดvat ) นิติบุคคลเหล่านี้ที่อยู่ใน …

ภพ 30 คืออะไร ยื่นทำไม ยังไง ในกี่วัน || รับทำบัญชี.COM Read More »

ภงด53

ภงด 53 คือ ย่อ กี่เปอร์เซ็นต์ ใบแนบ

ในหน้านี้ ภงด 53วิธียื่น ภงด 53เงินได้ที่ต้องถูกหัก ภงด 53หลักการคำนวณอัตราภาษี หัก ณ ที่จ่าย ภงด 53ตัวอย่าง การหัก ภาษี ณ ที่จ่าย ภงด 53ภงด 53 คือสำนักงานบัญชี บริการอะไรภงด 53 ภงด 53 คือ แบบยื่นเพื่อแจ้งการหักภาษี ณ ที่จ่าย ระหว่างนิติบุคคลด้วยกัน ซึ่งเอกสารที่ว่านี้จะต้องนำส่งภายในวันที่ 7 ข …

ภงด 53 คือ ย่อ กี่เปอร์เซ็นต์ ใบแนบ Read More »

ภงด 3

ภงด 3 คืออะไร หักกี่เปอร์เซ็นต์ ยื่นวันไหน

ในหน้านี้ ภงด 3ภงด 3 คือภงด 3 กับ 53แบบ ภงด 3วิธียื่น ภงด 3เงินได้ที่ต้องถูกหัก ภงด 3หลักการคำนวณอัตราภาษี หัก ณ ที่จ่าย ภงด 3 มีอะไรบ้างตัวอย่าง ภงด 3ภ งด 3 กับ ภ งด 3 ก ต่าง กัน อย่างไรสรุปภงด 3 ภงด 3 คือ ภ.ง.ด. 3 คือ แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 59 แห่งประมวลรัษฎากร สำ หรับการหั …

ภงด 3 คืออะไร หักกี่เปอร์เซ็นต์ ยื่นวันไหน Read More »

กฎระเบียบบริษัท

กฎระเบียบบริษัท 8 ข้อ แบบฟอร์ม ตัวอย่าง

ตัวอย่าง ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน วันทำงาน เวลาทำงานปกติ และเวลาพัก วันหยุดและหลักเกณฑ์การหยุดหยุด หลักเกณฑ์การทำงานล่วงเวลาและการทำงานในวันหยุด วันและสถานที่จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด วันลาและหลักเกณฑ์การลา วินัยและโทษทางวินัย การร้องทุกข์ การเลิกจ้างค่าชดเชย และค่าชดเชยพิเศษ

สินทรัพย์ถาวร มีกี่ประเภท

2 สินทรัพย์ถาวร มีกี่ประเภท มีหลักเกณฑ์ อย่างไร

สินทรัพย์ถาวร มีกี่ประเภท มีหลักเกณฑ์ อย่างไร สินทรัพย์ถาวรจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ          1. สินทรัพย์ที่มีตัวตน ( Tangible Fixed Assets ) เป็นสินทรัพย์ประเภทที่มีสภาพเป็นวัตถุมองเห็นได้ สัมผัสได้ ซึ่งโดยปกติแล้วสินทรัพย์ที่มีตัวตนจะแบ่งออกเป็น ก. ไม …

2 สินทรัพย์ถาวร มีกี่ประเภท มีหลักเกณฑ์ อย่างไร Read More »

บัญชีการเงิน บัญชีเพื่อการจัดการ

2 บัญชีการเงิน บัญชีเพื่อการจัดการ เปรียบเทียบ ข้อ แตกต่าง

บัญชีการเงิน บัญชีเพื่อการจัดการ เปรียบเทียบ ข้อ แตกต่าง บัญชีรายงานการเงิน  เป็นเครื่องมือที่สำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่งในการวิเคราะห์ภาวะการเงิน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันของผู้ใช้งานจึงแยกได้การบัญชีตามวัตถุประสงค์ของการใช้ เป็น 2 แบบ คือ1.การบัญชีการเงิน เป็นบัญชีที่มีวัตถุประส …

2 บัญชีการเงิน บัญชีเพื่อการจัดการ เปรียบเทียบ ข้อ แตกต่าง Read More »

จ่ายแมสเซ็นเจอร์

3% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีจ้างแมสเซ็นเจอร์ ข้างนอก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีจ้างแมสเซ็นเจอร์ ข้างนอก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีจ้างแมสเซ็นเจอร์ ข้างนอก ต้องหัก ณ ที่จ่ายเท่าไรในกรณีที่จ้าแมสเซนเจอร์ข้างนอกมาเพื่อวิ่งงาน กิจการต้องหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของมูลค่าค่าจ้างตั้งแต่มูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบั …

3% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีจ้างแมสเซ็นเจอร์ ข้างนอก Read More »

Scroll to Top