ภาษี

ภงด 90 กับ 91 ต่างกันอย่างไร

ภงด 90 & ภงด 91 [ ต่างกัน ] คืออะไร ยื่น ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
5 (461)

[Total: 461 Average: 5] ในหน้านี้ ภงดภงด คือ ?ภงด 90 คือ ?ภงด 91ภงด 90 กับ 91 ต่างกันอย่างไรภงด 90 ยื่นเมื่อไหร่ภงด ภงด 91 ภงด 91 คือ แบบแสดงรายการภาษ …

ภงด 90 & ภงด 91 [ ต่างกัน ] คืออะไร ยื่น ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา Read More »

อาชีพ

ความหมายของวิชาชีพ 5 ความสำคัญ [ หมายถึง ] มีอะไรบ้าง
5 (722)

[Total: 722 Average: 5] ในหน้านี้ ความหมายของวิชาชีพการเป็นวิชาชีพ ?หลักการของวิชาชีพ ?องค์ประกอบความเป็นวิชาชีพความหมายของวิชาชีพ อาชีพ คือ การทำมาหา …

ความหมายของวิชาชีพ 5 ความสำคัญ [ หมายถึง ] มีอะไรบ้าง Read More »

2 การวัดมูลค่า การจัดประเภทรายการใหม่ งบการเงิน การจัดเรียงรายการบัญชี
5 (134)

[Total: 134 Average: 5] ในหน้านี้ การรับรู้ การวัดมูลค่า และการแสดงรายการเกี่ยวกับหนี้สินหมุนเวียนในงบการเงินข้อมูลเกี่ยวกับหนี้สินหมุนเวียนที่ต้องแสด …

2 การวัดมูลค่า การจัดประเภทรายการใหม่ งบการเงิน การจัดเรียงรายการบัญชี Read More »

ประมาณการ หนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหนี้สิน ทําได้ในลักษณะใด ภาระผูกพันจากการอนุมาน คือ
5 (433)

[Total: 433 Average: 5] ในหน้านี้ ความรู้เกี่ยวกับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นได้ในทางบัญชีตัวอย่างของผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าเช่น ?ตัวอย่างของหนี้สิ …

ประมาณการ หนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหนี้สิน ทําได้ในลักษณะใด ภาระผูกพันจากการอนุมาน คือ Read More »

อัตราส่วนทางการเงิน RATIO การวิเคราห์ 4 สภาพคล่อง d/e ratio EXCEL PERIOD อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
5 (162)

[Total: 162 Average: 5] ในหน้านี้ อัตราส่วนทางการเงินวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น กันอย่างไรถึงไม่ขาดทุน ?สำนักงา …

อัตราส่วนทางการเงิน RATIO การวิเคราห์ 4 สภาพคล่อง d/e ratio EXCEL PERIOD อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น Read More »

ภาษีอีเซอร์วิส ขึ้นภาษี 15% อีเซอวิส อีเซอร์วิส จัดเก็บภาษี หน่วยงานที่จัดเก็บภาษี การเก็บภาษี
5 (62)

[Total: 62 Average: 5] ในหน้านี้ ภาษีอีเซอร์วิสกลุ่มประเทศจี 7 บรรลุข้อตกลงประวัติศาสต์จัดเก็บภาษีนิติบุคคลขั้นต่ำ15% ?การบรรลุข้อตกลงนี้จะส่งผลอย่างส …

ภาษีอีเซอร์วิส ขึ้นภาษี 15% อีเซอวิส อีเซอร์วิส จัดเก็บภาษี หน่วยงานที่จัดเก็บภาษี การเก็บภาษี Read More »

ลักษณะหนี้สิน

ลักษณะของหนี้สิน 13 รายการ [ หนี้สิน ] หนี้สินหมุนเวียน หนี้สินระยะยาว
5 (544)

[Total: 544 Average: 5] ในหน้านี้ ลักษณะของหนี้สินหนี้สิน Liability ลักษณะสำคัญของหนี้สิน ?สำนักงานบัญชี บริการอะไร ?ลักษณะของหนี้สิน ความรู้ทั่วไปเกี …

ลักษณะของหนี้สิน 13 รายการ [ หนี้สิน ] หนี้สินหมุนเวียน หนี้สินระยะยาว Read More »

สินทรัพย์ถาวร

สินทรัพย์ถาวร คือ [ Fixed Asset ] ได้แก่ สินทรัพย์ถาวร ในงบการเงิน
5 (201)

[Total: 201 Average: 5]  สินทรัพย์ถาวรจะแบ่งออกเป็น กี่ประเภท ? สินทรัพย์ถาวรจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ สินทรัพย์ที่มีตัวตน (Tangible Fixed Ass …

สินทรัพย์ถาวร คือ [ Fixed Asset ] ได้แก่ สินทรัพย์ถาวร ในงบการเงิน Read More »

บันทึกรายรับรายจ่าย

บัญชี รายรับรายจ่าย 5 ตาราง สมุด ทําเอง วิธี ทําบัญชี ส่งธนาคาร | Excel
5 (1498)

[Total: 1498 Average: 5] ในหน้านี้ ทําบัญชี รายรับรายจ่ายบัญชีรายรับรายจ่าย คือ ?บัญชีรายรับรายจ่าย ทำเอง ?ขั้นตอนการทําบัญชีรายรับรายจ่ายวิธีทําบัญชี …

บัญชี รายรับรายจ่าย 5 ตาราง สมุด ทําเอง วิธี ทําบัญชี ส่งธนาคาร | Excel Read More »

การจัดสรรกำไรสะสม หมายถึง กําไรสะสมจัดสรรแล้ว คือ งบกําไรสะสม คือ ล้าง กำไรสะสม กําไรสะสม งบแสดงฐานะการเงิน
5 (475)

[Total: 475 Average: 5] ในหน้านี้ ความหมายของงบกำไรสะสมและการจัดสรรกำไรสะสมการจัดสรรกำไรสะสม คืออะไร วิธีการจัดสรรกำไรมีวิธีปฏิบัติอย่างไรบ้าง ?สำนักง …

การจัดสรรกำไรสะสม หมายถึง กําไรสะสมจัดสรรแล้ว คือ งบกําไรสะสม คือ ล้าง กำไรสะสม กําไรสะสม งบแสดงฐานะการเงิน Read More »

ภาษีใช้บริการในต่างประเทศ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักร และได้มีการใช้บริการนั้นในต่างประเทศ ซึ่งได้รับสิทธิในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ตามมาตรา 80/1(2) แห่งประมวลรัษฎากร
5 (52)

[Total: 52 Average: 5]chanatee ngeusa บัญชีปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นักบัญชี ที่ชอบทำบทความ รักการทำบทความมากว่า 10 ปี

การเขียนหนังสือมอบอำนาจ

หนังสือมอบอำนาจ คือ 7 [ Word ] ใบมอบอํานาจ ที่ดิน ทั่วไป
5 (1213)

[Total: 1213 Average: 5] ในหน้านี้ หนังสือมอบอํานาจแบบฟอร์ม หนังสือมอบอํานาจ ใบมอบอํานาจหนังสือมอบอํานาจทั่วไป บุคคลทั่วไปวิธีเขียนหนังสือมอบอำนาจบุคค …

หนังสือมอบอำนาจ คือ 7 [ Word ] ใบมอบอํานาจ ที่ดิน ทั่วไป Read More »

ยานพาหนะ ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี vehicle
5 (296)

[Total: 296 Average: 5] ในหน้านี้ ยานพาหนะยานพาหนะ คือ (vehicle) ? ยานพาหนะ อยู่หมวดไหน ? ยานพาหนะ อยู่ในงบอะไร ? ยานพาหนะ บันทึกบัญชี ?ยานพาหนะ ~ หนู …

ยานพาหนะ ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี vehicle Read More »

ตัวอย่างหมวดบัญชี

ผังบัญชี 5 หมวด [ มาตรฐาน ] การ บัญชี บริษัทจํากัด ตัวอย่าง
5 (1174)

[Total: 1174 Average: 5] ในหน้านี้ ผังบัญชีผังบัญชี คือ ?รหัสบัญชีมีตัวเลขกี่ตัว ?ผังบัญชีประกอบไปด้วย ดังนี้ตัวอย่าง ผังบัญชีการจัดหมวดหมู่ของบัญชี แ …

ผังบัญชี 5 หมวด [ มาตรฐาน ] การ บัญชี บริษัทจํากัด ตัวอย่าง Read More »

ประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคล ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Estimate corporate income tax
5 (63)

[Total: 63 Average: 5] ในหน้านี้ ประมาณการภาษีเงินได้ประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคล อยู่หมวดไหน ในงบอะไร และการบันทึกบัญชี ?สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ …

ประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคล ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Estimate corporate income tax Read More »

สำรองหนี้สูญ ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Bad Debt Provision
5 (212)

[Total: 212 Average: 5] ในหน้านี้ สำรองหนี้สูญสำรองหนี้สูญ อยู่หมวดไหนสำรองหนี้สูญ อยู่ในงบอะไรสำรองหนี้สูญ คืออะไร อยู่ในหมวดไหน และการบันทึกบัญชี ?ส …

สำรองหนี้สูญ ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Bad Debt Provision Read More »

งบกระแสเงินสดกิจการ กระดาษทําการ 4 งบกระแส (เงินสด) Cash Flow ตัวอย่างงบกระแสเงิน
5 (133)

[Total: 133 Average: 5] ในหน้านี้ งบกระแสเงินสดกิจการงบกระแสเงินสดของกิจการ Statement of Cash Flow-SCF ?สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำน …

งบกระแสเงินสดกิจการ กระดาษทําการ 4 งบกระแส (เงินสด) Cash Flow ตัวอย่างงบกระแสเงิน Read More »

งบกระแสเงินสด อีก 1 ตัวอย่าง Excel (ทางตรง) การวิเคราะห์ ppt มาตรฐาน แบบฝึกหัด
5 (281)

[Total: 281 Average: 5]งบกระแสเงินสด คือ (Cash flow statement) งบกระแสเงินสด (Cash flow statement) หมายถึง งบการเงินที่แสดงถึงการได้มาหรือจ่ายไปของกิจ …

งบกระแสเงินสด อีก 1 ตัวอย่าง Excel (ทางตรง) การวิเคราะห์ ppt มาตรฐาน แบบฝึกหัด Read More »

ชนิดเงินปันผล บันทึกบัญชี 5 ขั้นตอน (Dbd) อยู่ในส่วนใดของงบการเงิน มาตรฐานการบัญชี
5 (238)

[Total: 238 Average: 5] ในหน้านี้ ชนิดเงินปันผลชนิดของเงินปันผล และการบันทึกบัญชี เงินปันผลมี 5 ชนิด คืออะไร ?สนใจใช้บริการ รับทำบัญชี จะติดต่อได้อย่า …

ชนิดเงินปันผล บันทึกบัญชี 5 ขั้นตอน (Dbd) อยู่ในส่วนใดของงบการเงิน มาตรฐานการบัญชี Read More »

ตัวอย่างสารสนเทศทางการบัญชี ระบบสารสนเทศ ทางการบัญชี ppt เฉลยแบบฝึกหัด ระบบสารสนเทศทางการบัญชี นิยาม ของระบบสารสนเทศ ทางการ บัญชี
5 (143)

[Total: 143 Average: 5]ระบบสารสนเทศทางการบัญชีในอนาคต ระบบสารสนเทศทางการบัญชีในระบบเดิมนั้น เน้นการบันทึกรายการด้านบัญชีเพื่อจัดทำรายงานการเงินแสดงผลก …

ตัวอย่างสารสนเทศทางการบัญชี ระบบสารสนเทศ ทางการบัญชี ppt เฉลยแบบฝึกหัด ระบบสารสนเทศทางการบัญชี นิยาม ของระบบสารสนเทศ ทางการ บัญชี Read More »

การเลิกบริษัท เลิกกิจการ (ไม่) เสร็จการชำระบัญชี 2 ตัวอย่างงบการเงินเลิกกิจการ เสร็จการชําระบัญชี สรรพากร
5 (245)

[Total: 245 Average: 5] ในหน้านี้ การเลิกบริษัทการเลิกบริษัท และชำระบัญชี บริษัทจำกัดเป็นนิติบุคคลคำสั่งศาลหรือไม่ ?สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้ …

การเลิกบริษัท เลิกกิจการ (ไม่) เสร็จการชำระบัญชี 2 ตัวอย่างงบการเงินเลิกกิจการ เสร็จการชําระบัญชี สรรพากร Read More »

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีสำรองจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม

สำรองจ่ายภาษี ( 7% ) ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีสำรองจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม
5 (111)

[Total: 111 Average: 5]chanatee ngeusa บัญชีปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นักบัญชี ที่ชอบทำบทความ รักการทำบทความมากว่า 10 ปี

ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ รถยนต์ ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ scb ปรับปรุงโครงสร้างหนี้แล้ว
5 (84)

[Total: 84 Average: 5] ในหน้านี้ ปรับปรุงโครงสร้างหนี้วัตถุประสงค์ในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ?ทางเลือกในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ?ข้อดีของการปรับปรุงโ …

ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ รถยนต์ ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ scb ปรับปรุงโครงสร้างหนี้แล้ว Read More »

การจำหน่ายหุ้นทุนทำได้กี่วิธี ออกจําหน่ายหุ้นสามัญ บันทึกบัญชี การ จำหน่าย หุ้น บริษัทมหาชน การจำหน่ายหุ้นโดยให้ชำระค่าหุ้นเป็นงวดๆ
5 (434)

[Total: 434 Average: 5] ในหน้านี้ การจำหน่ายหุ้นการรบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นทุนของบริษัทจำกัดการจองซื้อหุ้นการจำหน่ายหุ้นในราคาที่ต่ำกว่ามูล …

การจำหน่ายหุ้นทุนทำได้กี่วิธี ออกจําหน่ายหุ้นสามัญ บันทึกบัญชี การ จำหน่าย หุ้น บริษัทมหาชน การจำหน่ายหุ้นโดยให้ชำระค่าหุ้นเป็นงวดๆ Read More »

การบัญชีเพื่อความยั่งยืน บทความ วิจัย วิจัยการบัญชีเพื่อความยั่งยืน มาตรฐานการบัญชีความยั่งยืน การบัญชีตามความรับผิดชอบ doc
5 (196)

[Total: 196 Average: 5] ในหน้านี้ บัญชีเพื่ความยั่งยืนการบัญชีสำหรับความยั่งยืนยาวนาน Accounting Sustainability ?การบัญชีสำหรับความยั่งยืนประกอบด้วย ? …

การบัญชีเพื่อความยั่งยืน บทความ วิจัย วิจัยการบัญชีเพื่อความยั่งยืน มาตรฐานการบัญชีความยั่งยืน การบัญชีตามความรับผิดชอบ doc Read More »

หนี้สินหมุนเวียน 15 รายการ บัญชีชั้นกลาง 2 หนี้สินหมุนเวียน หนี้สินระยะยาว มีอะไรบ้าง หนี้สินไม่หมุนเวียน pdf
5 (277)

[Total: 277 Average: 5]หนี้สินหมุนเวียนอื่น คือ ( Other Current Liabilities ) หนี้สินหมุนเวียนอื่น (Other Current Liabilities) คือหนี้สินหมุนเวียนที่ก …

หนี้สินหมุนเวียน 15 รายการ บัญชีชั้นกลาง 2 หนี้สินหมุนเวียน หนี้สินระยะยาว มีอะไรบ้าง หนี้สินไม่หมุนเวียน pdf Read More »

หนี้สินหมุนเวียน ตัวอย่างหนี้สิน ตัวอย่างการบันทึกบัญชี ประมาณการหนี้สิน หนี้สินหมุนเวียน 15 รายการ
5 (263)

[Total: 263 Average: 5] ในหน้านี้ หนี้สินโดยประมาณหนี้สินโดยประมาณ หมายถึงอะไร ?สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได …

หนี้สินหมุนเวียน ตัวอย่างหนี้สิน ตัวอย่างการบันทึกบัญชี ประมาณการหนี้สิน หนี้สินหมุนเวียน 15 รายการ Read More »

การบัญชีตั๋วเงินจ่าย คือ 3 [ ตั๋วเงินจ่าย ] การบัญชีตั๋วเงิน ปรับปรุง
5 (354)

[Total: 354 Average: 5] ในหน้านี้ การบัญชีตั๋วเงินจ่ายการบัญชีตั๋วเงินจ่าย คืออะไร ความหมาย มีอะไรบ้าง ? สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำ …

การบัญชีตั๋วเงินจ่าย คือ 3 [ ตั๋วเงินจ่าย ] การบัญชีตั๋วเงิน ปรับปรุง Read More »

หางานปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว

สมัครงาน ลาดหลุมแก้ว 10 เทคนิคสมัคร หยุดเสาร์ อาทิตย์ สมัครงาน แถวนพวงศ์ โรงงานวุ้นเส้นลาดหลุมแก้ว หางานในอำเภอลาดหลุมแก้ว
5 (106)

[Total: 106 Average: 5]  ผู้ที่ต้องการหางานปทุมธานีอำเภอลาดหลุมแก้วควรจะเป็นบุคคลที่สามารถทำงานในบริษัทขนาดกลางและขนาดใหญ่ได้ทั้งนี้ตำแหน่งงานจะมีเข้า …

สมัครงาน ลาดหลุมแก้ว 10 เทคนิคสมัคร หยุดเสาร์ อาทิตย์ สมัครงาน แถวนพวงศ์ โรงงานวุ้นเส้นลาดหลุมแก้ว หางานในอำเภอลาดหลุมแก้ว Read More »

หางานบัญชี

หางานสํานักงานบัญชี จบใหม่ งานสํานักงานบัญชี ทําอะไรบ้าง หางานสํานักงานบัญชี บางแค
5 (66)

[Total: 66 Average: 5] ในหน้านี้ หางานสํานักงานบัญชีหางานสำนักงานบัญชีให้ถูกที่ มีงานดีดีทำได้อีกนาน ?สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนัก …

หางานสํานักงานบัญชี จบใหม่ งานสํานักงานบัญชี ทําอะไรบ้าง หางานสํานักงานบัญชี บางแค Read More »

สมัครงานสำนักงานบัญชี

สมัครงาน สำนักงานบัญชี หยุดเสาร์ อาทิตย์ งานสํานักงานบัญชี ทําอะไรบ้าง
5 (170)

[Total: 170 Average: 5] ในหน้านี้ สมัครงาน สำนักงานบัญชีเรื่องที่ควรรู้ก่อนสมัครงานสำนักงานบัญชี ?สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบ …

สมัครงาน สำนักงานบัญชี หยุดเสาร์ อาทิตย์ งานสํานักงานบัญชี ทําอะไรบ้าง Read More »

ใบสั่งซื้อคืออะไร

PO PR คือ อะไร 7 ใบสั่งซื้อสินค้า แบบฟอร์ม | Purchase Order
5 (960)

[Total: 960 Average: 5] ในหน้านี้ POPurchase Order คือ ?Purchase Requisiti คือ ?ความแตกต่างระหว่าง ใบ PR กับ ใบ POแสดงตัวอย่างการเดินทางของ PR กับ POข …

PO PR คือ อะไร 7 ใบสั่งซื้อสินค้า แบบฟอร์ม | Purchase Order Read More »

ใบเสนอราคาตัวอย่าง

ใบเสนอราคา 2 ฟรี [ Word ] บุคคลธรรมดา ฟรีแลนซ์ ดาวน์โหลด พิมพ์
5 (938)

[Total: 938 Average: 5] ในหน้านี้ ใบเสนอราคาใบเสนอราคา คือ ?ประโยชน์ของใบเสนอราคา ?ใบเสนอราคาประกอบไปด้วย ดังนี้ทำไมต้องทำใบเสนอราคาตัวอย่างใบเสนอราคา …

ใบเสนอราคา 2 ฟรี [ Word ] บุคคลธรรมดา ฟรีแลนซ์ ดาวน์โหลด พิมพ์ Read More »

บอจ คือ บอจ.3 ภาษาอังกฤษ บอจ 5 คืออะไร บอจ.2 3 4 5 คืออะไร
5 (224)

[Total: 224 Average: 5] ในหน้านี้ แบบ บอจ.3 คือ           บอจ คือ บอจ.3 ภาษาอังกฤษเป็นแบบไหน ?สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี …

บอจ คือ บอจ.3 ภาษาอังกฤษ บอจ 5 คืออะไร บอจ.2 3 4 5 คืออะไร Read More »

บอจ 5 บอจ.4 คือ อะไร [ ตราประทับ ] บอจ.4 ขอ บอจ.2 ออนไลน์
5 (326)

[Total: 326 Average: 5] ในหน้านี้ บอจ 4 คือบอจ 4 คือ ?สำนักงานบัญชี บริการอะไร ?บอจ 4 คือ   chanatee ngeusa บัญชีปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาลัยธุรกิจ …

บอจ 5 บอจ.4 คือ อะไร [ ตราประทับ ] บอจ.4 ขอ บอจ.2 ออนไลน์ Read More »

บอจ 5 แบบ ยื่น ภาย [ ในกี่วัน ] ราย ชื่อ ผู้ ถือ หุ้น ตัวอย่าง คืออะไร
5 (477)

[Total: 477 Average: 5] ในหน้านี้ บอจ 5บอจ 5 คือ ?สำนักงานบัญชี บริการอะไร ?บอจ 5 chanatee ngeusa บัญชีปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นักบัญ …

บอจ 5 แบบ ยื่น ภาย [ ในกี่วัน ] ราย ชื่อ ผู้ ถือ หุ้น ตัวอย่าง คืออะไร Read More »

รับจดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนบริษัท ออนไลน์ [รับเปิด] 2 การจัดตั้ง ขั้นตอนการจด ทะเบียน
5 (1093)

ในหน้านี้ การจดทะเบียนบริษัทการจัดตั้งบริษัท สิ่งที่ควรรู้ก่อน เปิดบริษัทเตรียมพร้อมในด้านของลูกค้าเตรียมตัวในเรื่องของภาษีการจดห้างหุ้นส่วนจํากัดเปิด …

จดทะเบียนบริษัท ออนไลน์ [รับเปิด] 2 การจัดตั้ง ขั้นตอนการจด ทะเบียน Read More »

ภงด 1 คือ ใบแนบ [ Excel ] แบบฟอร์ม แบบใหม่ ยื่น เมื่อ ไหร่
5 (1521)

[Total: 1521 Average: 5] ในหน้านี้ ภงด 1ใครบ้าง ที่เป็นผู้หัก และ ผู้ถูกหักหลักการคำนวณ ภ.ง.ด.1ตัวอย่างการคำนวณ ภงด.1  กรณี บริษัท หัก ณ ที่จ่าย …

ภงด 1 คือ ใบแนบ [ Excel ] แบบฟอร์ม แบบใหม่ ยื่น เมื่อ ไหร่ Read More »

ธุรกิจออนไลน์ที่น่าสนใจ

ธุรกิจออนไลน์ที่น่าสนใจ
5 (325)

[Total: 325 Average: 5]ธุรกิจออนไลน์ที่น่าสนใจ (1) หากจะถามว่า ธุรกิจออนไลน์ มีอะไรบ้าง เชื่อว่าทุกคนคงจะสามารถหยิบยกขึ้นมาหนึ่งถึงสองธุรกิจ …

ธุรกิจออนไลน์ที่น่าสนใจ Read More »

งบดุล

งบดุล 2 งบแสดงสถานะทางการเงิน Balance sheet ประกอบด้วย
5 (901)

[Total: 901 Average: 5] ในหน้านี้ งบดุลงบดุล คือ ?งบดุลแสดงอะไร ?งบดุล ~ หนู ~ปริญญาตรี บัญชี นักบัญชี ที่ชอบทำบทความ รักการทำบทความมากว่า 20 ปี

สินค้าสำเร็จรูป

สินค้าสำเร็จรูป คือ [ Finished Goods ] ประกอบด้วย บันทึกบัญชี
5 (2237)

[Total: 2237 Average: 5] ในหน้านี้ สินค้าสำเร็จรูปสินค้าสำเร็จรูป คือ ?สินค้าสำเร็จรูป อยู่หมวด ?สินค้าสำเร็จรูป ~ หนู ~ปริญญาตรี บัญชี นักบัญชี ที่ชอ …

สินค้าสำเร็จรูป คือ [ Finished Goods ] ประกอบด้วย บันทึกบัญชี Read More »

ภพ 30

ภพ 30 คือ ตัวอย่าง เมื่อไหร่ วิธีการทำรายงาน ยื่น ผ่าน เน็ต | PP30
5 (1680)

[Total: 1680 Average: 5] ในหน้านี้ ภพ 30ภพ 30 คือ ?ใครยื่น ภพ 30 ? รายละเอียดในแบบ ภพ 30 คืออะไรภพ 30 รายละเอียดในแบบ ภพ 30 คืออะไร   1. เลขประจำ …

ภพ 30 คือ ตัวอย่าง เมื่อไหร่ วิธีการทำรายงาน ยื่น ผ่าน เน็ต | PP30 Read More »

ภงด53

ภงด 53 แบบ ฟอร์ม ยื่น เพิ่มเติม ผ่านอินเตอร์เน็ต คือ อะไร PND 53
5 (732)

[Total: 732 Average: 5] ในหน้านี้ ภงด 53วิธียื่น ภงด 53เงินได้ที่ต้องถูกหัก ภงด 53หลักการคำนวณอัตราภาษี หัก ณ ที่จ่าย ภงด 53ค่าเช่า หรือประโยชน์อื่นที …

ภงด 53 แบบ ฟอร์ม ยื่น เพิ่มเติม ผ่านอินเตอร์เน็ต คือ อะไร PND 53 Read More »

ภงด 3

ภงด 3 คือ [ ค่าแรง ] ยื่น ออนไลน์ แบบฟอร์ม ใบแนบ ยื่นวันไหน
5 (1201)

[Total: 1201 Average: 5] ในหน้านี้ ภงด 3ภงด 3 คือ ?ภงด 3 กับ 53 ?แบบ ภงด 3วิธียื่น ภงด 3เงินได้ที่ต้องถูกหัก ภงด 3หลักการคำนวณอัตราภาษี หัก ณ ที่จ่าย …

ภงด 3 คือ [ ค่าแรง ] ยื่น ออนไลน์ แบบฟอร์ม ใบแนบ ยื่นวันไหน Read More »

กฎระเบียบบริษัท

กฎระเบียบบริษัท 2 ตัวอย่าง การเขียน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ การหยุดงาน ของ บริษัท
5 (4994)

[Total: 4994 Average: 5] ในหน้านี้ กฎระเบียบบริษัทข้อบังคับบริษัท ทำได้หรือไม่ ?ข้อบังคับบริษัท ?สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบั …

กฎระเบียบบริษัท 2 ตัวอย่าง การเขียน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ การหยุดงาน ของ บริษัท Read More »

Scroll to Top