ต้นทุนงานก่อสร้างจะบันทึกไว้ในราคาทุนที่จ่ายไปในงานระหว่างการก่อสร้าง
รับรู้รายได้กการรับเหมา
การจัดตั้งบริษัทรับเหมาก่อสร้าง