รับทำบัญชี.COM | ค่าแรงงานทางตรงสูตรเป็นต้นทุน?

Click to rate this post!
[Total: 14 Average: 5]

ค่าแรงงานทางตรง

“ค่าแรงงานทางตรง” (Direct labor cost) คือ ค่าแรงงานที่เป็นต้นทุนตรงที่เกิดขึ้นจากการใช้แรงงานในกระบวนการผลิตหรือการให้บริการเพื่อผลิตสินค้าหรือบริการ ค่าแรงงานทางตรงนี้รวมถึงค่าจ้างแรงงานที่ทำงานโดยตรงกับสินค้าหรือบริการที่กำลังผลิตขึ้นและมีผลต่อความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ๆ

ตัวอย่างของค่าแรงงานทางตรงรวมถึง

 1. ค่าแรงงานในการผลิตสินค้า เช่น ค่าจ้างช่างที่ทำงานในโรงงานเพื่อประกอบสินค้า ค่าแรงงานในการประกอบสินค้าที่ถูกนำไปขาย
 2. ค่าแรงงานในการให้บริการ เช่น ค่าจ้างพนักงานที่ให้บริการลูกค้า ค่าจ้างพนักงานในภัตตาคาร หรือค่าแรงงานในสถานพยาบาล

ค่าแรงงานทางตรงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนผลิตหรือการให้บริการและมีบทบาทสำคัญในการคำนวณต้นทุนรวมของสินค้าหรือบริการ การควบคุมค่าแรงงานทางตรงและการเพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานทางตรงสามารถช่วยลดต้นทุนและเพิ่มกำไรในองค์กรหรือกิจการได้ การอบรมและพัฒนาพนักงาน เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญและประสิทธิภาพในการทำงานเป็นส่วนสำคัญในการจัดการค่าแรงงานทางตรงให้เป็นประสบการณ์ที่ดีและคุ้มค่าสำหรับองค์กร

ตัวอย่างค่าแรงงานทางตรง

ค่าแรงงานทางตรง (Direct labor cost) คือค่าจ้างแรงงานที่ทำงานโดยตรงในกระบวนการผลิตหรือการให้บริการ ตัวอย่างของค่าแรงงานทางตรงประกอบด้วย

 1. ช่าง ค่าจ้างช่างที่ทำงานในการผลิตสินค้า ยกตัวอย่างเช่น ช่างก่อสร้างที่ทำงานในโรงงานการผลิตอาคาร
 2. คนงานในเสริม ค่าจ้างคนงานในเสริมที่มีบทบาทในกระบวนการผลิต ตัวอย่างเช่น คนงานในเสริมที่ทำงานในบริษัทผลิตรถยนต์
 3. พนักงานบริการ ค่าจ้างพนักงานที่ให้บริการลูกค้าในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมบริการ เช่น พนักงานในภัตตาคาร, พนักงานทำความสะอาด, หรือพนักงานในโรงแรม
 4. คนงานผลิต ค่าจ้างคนงานที่มีบทบาทในการผลิตสินค้า ยกตัวอย่างเช่น คนงานผลิตในโรงงานผลิตอาหาร
 5. ค่าแรงงานทางการแพทย์ ค่าจ้างแพทย์, พยาบาล, หรือบุคลากรทางการแพทย์ในสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาล
 6. ค่าแรงงานทางการวิจัยและพัฒนา ค่าจ้างนักวิจัยหรือวิศวกรที่ทำงานในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
 7. ค่าแรงงานทางศิลปะและบันเทิง ค่าจ้างนักแสดง, นักร้อง, หรืออาชีพทางศิลปะในกิจกรรมทางบันเทิง เช่น การแสดงภาพยนตร์หรือการแสดงทางเวที
 8. ค่าแรงงานทางการศึกษา ค่าจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนหรือสถานศึกษา

ค่าแรงงานทางตรงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนผลิตหรือการให้บริการและมีบทบาทสำคัญในการคำนวณต้นทุนรวมของสินค้าหรือบริการ การควบคุมค่าแรงงานทางตรงและการเพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานทางตรงสามารถช่วยลดต้นทุนและเพิ่มกำไรในองค์กรหรือกิจการได้

สูตรค่าแรงงานทางตรง

ค่าแรงงานทางตรง (Direct labor cost) สามารถคำนวณได้โดยใช้สูตรง่าย ๆ ดังนี้

ค่าแรงงานทางตรง = จำนวนชั่วโมงทำงาน×อัตราค่าจ้างแรงงานต่อชั่วโมง

โดยที่

 • “จำนวนชั่วโมงทำงาน” คือ จำนวนชั่วโมงที่แรงงานทำงานโดยตรงในกระบวนการผลิตหรือการให้บริการ
 • “อัตราค่าจ้างแรงงานต่อชั่วโมง” คือ อัตราค่าจ้างที่จ่ายให้แรงงานต่อชั่วโมงของการทำงานทางตรงนั้น ๆ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมแต่ละอัน โดยอัตราค่าจ้างอาจต่างกันไปตามพื้นที่และระดับความชำนาญของแรงงาน

ตัวอย่าง

ถ้ามีแรงงานที่ทำงานในโรงงานผลิตรถยนต์เป็นจำนวน 40 ชั่วโมงและอัตราค่าจ้างแรงงานต่อชั่วโมงคือ 300 บาทต่อชั่วโมง ค่าแรงงานทางตรงจะคำนวณได้

ค่าแรงงานทางตรง = 40 ชั่วโมง×300 บาท/ชั่วโมง=12,000 บาท

ดังนั้น ค่าแรงงานทางตรงในกรณีนี้คือ 12,000 บาทสำหรับ 40 ชั่วโมงของแรงงาน

ค่าแรงงานทางตรง เป็นต้นทุนอะไร

เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนผลิต หรือ การให้บริการและเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตหรือการให้บริการ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการคำนวณต้นทุนรวมของสินค้าหรือบริการ ต้นทุนนี้เกิดขึ้นจากการจ้างแรงงานที่ทำงานโดยตรงในกระบวนการผลิตหรือการให้บริการและมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าจ้างแรงงานที่สมบูรณ์ตามสัญญาที่ทำกับแรงงาน นั่นหมายความว่า ค่าแรงงานทางตรงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนผลิตหรือบริการที่ถูกคำนวณและนำมาคิดในการกำหนดราคาขายหรือการประเมินกำไรของธุรกิจหรือองค์กรนั้น ๆ ในทางปฏิบัติ ค่าแรงงานทางตรงเป็นต้นทุนที่จะต้องคำนวณและนำมาใช้ในรายงานการเงินและการวางแผนธุรกิจขององค์กรหรือกิจการ