รับทำบัญชี.COM | เอกสารทางภาษีมีอะไรบ้างลงภายในประกอบการบันทึกบัญชี?

Click to rate this post!
[Total: 13 Average: 5]

เอกสารทางภาษี มีอะไรบ้าง

เอกสารทางภาษีเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการชำระภาษีและการประกอบธุรกิจทางการเงินของบุคคล ธุรกิจ หรือองค์กร ส่วนใหญ่เอกสารทางภาษีรวมถึง

  1. ใบสำคัญรับ (Receipts) เอกสารที่ระบุรายละเอียดการชำระเงินหรือรายได้ที่ได้รับ เช่น ใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีขาย
  2. ใบเสร็จรับเงิน (Invoice) เอกสารที่ออกโดยธุรกิจหรือผู้ขายเมื่อมีการขายสินค้าหรือบริการ มักระบุรายละเอียดเกี่ยวกับราคาและจำนวนสินค้า และมีการคำนวณภาษีที่เป็นหนี้ต่อผู้ซื้อ
  3. แบบภาษีขาย (Sales Tax Return) เอกสารที่ผู้ประกอบการต้องยื่นเพื่อรายงานรายละเอียดของการเรียกเก็บภาษีขายและยอดภาษีที่ต้องชำระให้กับเจ้าหนี้ภาษี
  4. แบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax Form) เอกสารที่บุคคลธรรมดาต้องกรอกเพื่อรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับรายได้ทั้งหมดและรายจ่าย เพื่อคำนวณภาษีเงินได้
  5. แบบภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax Form) เอกสารที่นิติบุคคลต้องกรอกเพื่อรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับรายได้และรายจ่ายของบริษัท เพื่อคำนวณภาษีเงินได้
  6. หนังสือรับรองบัญชี (Accounting Records) เอกสารที่ระบุรายละเอียดการบัญชีของธุรกิจ เช่น งบการเงิน, บัญชีเงินฝาก, บันทึกรายการซื้อขาย, และรายการเดินบัญชีอื่น ๆ
  7. สัญญา (Contracts) เอกสารที่ระบุรายละเอียดของข้อตกลงระหว่างฝ่ายต่าง ๆ และสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามสัญญา เช่น สัญญาเช่า, สัญญาการจ้างงาน, และสัญญาการซื้อขาย
  8. สรุปยอด (Financial Statements) เอกสารที่ระบุสถานะการเงินของธุรกิจ รวมถึงรายงานผลกำไรขาดทุน, งบการเงิน, และงบดุล
  9. ใบสำคัญรับภาษี (Tax Receipts) เอกสารที่แสดงการชำระภาษีต่าง ๆ ที่เสียตามกฎหมาย เช่น ใบเสร็จรับเงินภาษีที่หัก
  10. เอกสารอื่น ๆ เอกสารทางภาษีอื่น ๆ ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติกฎหมายภาษี เช่น แบบประกันภัย, หนังสือรับรองการลงนามของนักบริหาร, หนังสืออนุมัติภาษี, และเอกสารสำคัญอื่น ๆ

เอกสารทางภาษีมีความสำคัญในการปฏิบัติกฎหมายภาษีและการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง คุณควรเก็บรักษาเอกสารทางภาษีอย่างปลอดภัยและติดตามเกี่ยวกับกฎหมายภาษีที่เปลี่ยนแปลงเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติภาษีของคุณตามกฎหมายที่มีผลในปัจจุบัน

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )