การกระจายภาษีในระหว่างงวดบัญชี เป็นการกระจาย

กำลังปรับปรุง
[Total: 108 Average: 5]

การนำภาษีเงินได้ไปหักรายการที่ก่อให้เกิดภาษีนั้นขึ้น ?

                การกรระจายภาระภาษีในระหว่างงวดบัญชี คือ การนำภาษีเงินได้ไปหักรายการที่ก่อให้เกิดภาษีนั้นขึ้น และแสดงความสัมพันธ์ของรายการนี้ในงบกำไรขาดทุน เป็นการกระจายภาระภาษีในลักษณะที่แสดงให้เห็นกำไรก่อนรายการพิเศษ รายการพิเศษ รายการปรุบปรุงกำไรของปีก่อนกับกำไรสะสมต้นปี รายการปรับปรุงกับส่วนของผู้ถือหุ้นโดยตรง ภาษีเงินได้ที่บริษัทต้องเสียทั้งสิ้นจะถูกกระจายไปแสดงในงบกำไรขาดทุน (เป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานและสำหรับรายการพิเศษ) ในงบกำไรสะสม (รายการปรับปุรงของงวดปีก่อนที่มีผลต่อภาษีเงินได้) และในงบดุล (เฉพาะส่วนของภาษีที่ผลต่อส่วนของผู้ถือหุ้นยกเว้นกำไรสะสม) ข้อสนับสนุนในการกระจายภาษี คือ ภาษีควรจะแสดงไว้ควบคู่กับรายการที่ก่อให้เกิดภาษีขึ้นในงบการเงิน ถ้านำภาษีเงินได้ทั้งหมดไปแสดงหักก่อนที่จะไก้กำไรก่อนรายการพิเศษแล้ว จะทำให้มีข้อผิดพลาดดังต่อไปนี้

1.กำไรก่อนรายกาารพิเศษไม่ถูกต้องเพราะจะแสดงกำรไที่หักภาษีแล้ว แต่ภาษีนั้นมิใช่เป็นภาษีของการดำเนิงานปัจจุบัน
2.รายการพิเศษจะแสดงจำนวนก่อนหักหรือบวกภาษีแทนที่จะเป็นจำนวนสุทธิ (หลังหักหรือบวกภาษี) ซึ่งไม่ถูกต้อง
3.กำไรสุทธิประจำปีที่ไม่ถูกต้อง เพราะได้นำภาษีสำหรับรายการปรุบปรุงกำไรปีก่อนบวกหรือหักแล้ว 4.กำไรสะสมต้นปีที่ปรับปรุงแล้วไม่ถูกต้อง เพราะรายการปรับปรุงกำไรของปีก่อน มิใช่จำนวนสุทธิหลังจากบวกหรือหักภาษีแล้ว

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย สิงหาคม 18, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top