การนำภาษีเงินได้ไปหักรายการที่ก่อให้เกิดภาษีนั้นขึ้น

กระจายภาษีในระหว่างงวดบัญชี?

ภาษีมูลค่าเพิ่ม คิดยังไง vat 0 ปัญหาภาษี ผู้ส่งออก ต้องระวัง ภาษีแบบเหมาจ่าย pantip ภาษีมูลค่าเพิ่ม มีอะไรบ้าง สาขาที่ 00001 คือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม สรุป ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตัวอย่าง ภาษีมูลค่าเพิ่ม หมายถึง
Click to rate this post!
[Total: 53 Average: 5]

กระจายภาษีในระหว่างงวดบัญชี

การนำภาษีเงินได้ไปหักรายการที่ก่อให้เกิดภาษีนั้นขึ้น

                การกระจายภาระภาษีในระหว่างงวดบัญชี คือ การนำภาษีเงินได้ไปหักรายการที่ก่อให้เกิดภาษีนั้นขึ้น และแสดงความสัมพันธ์ของรายการนี้ในงบกำไรขาดทุน เป็นการกระจายภาระภาษีในลักษณะที่แสดงให้เห็นกำไรก่อนรายการพิเศษ รายการพิเศษ รายการปรุบปรุงกำไรของปีก่อนกับกำไรสะสมต้นปี รายการปรับปรุงกับส่วนของผู้ถือหุ้นโดยตรง ภาษีเงินได้ที่บริษัทต้องเสียทั้งสิ้นจะถูกกระจายไปแสดงในงบกำไรขาดทุน (เป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานและสำหรับรายการพิเศษ) ในงบกำไรสะสม (รายการปรับปุรงของงวดปีก่อนที่มีผลต่อภาษีเงินได้) และในงบดุล (เฉพาะส่วนของภาษีที่ผลต่อส่วนของผู้ถือหุ้นยกเว้นกำไรสะสม) ข้อสนับสนุนในการกระจายภาษี คือ ภาษีควรจะแสดงไว้ควบคู่กับรายการที่ก่อให้เกิดภาษีขึ้นในงบการเงิน ถ้านำภาษีเงินได้ทั้งหมดไปแสดงหักก่อนที่จะไก้กำไรก่อนรายการพิเศษแล้ว จะทำให้มีข้อผิดพลาดดังต่อไปนี้

  1. กำไรก่อนรายกาารพิเศษไม่ถูกต้องเพราะจะแสดงกำรไที่หักภาษีแล้ว แต่ภาษีนั้นมิใช่เป็นภาษีของการดำเนิงานปัจจุบัน

  2. รายการพิเศษจะแสดงจำนวนก่อนหักหรือบวกภาษีแทนที่จะเป็นจำนวนสุทธิ (หลังหักหรือบวกภาษี) ซึ่งไม่ถูกต้อง

  3. กำไรสุทธิประจำปีที่ไม่ถูกต้อง เพราะได้นำภาษีสำหรับรายการปรุบปรุงกำไรปีก่อนบวกหรือหักแล้ว 4.กำไรสะสมต้นปีที่ปรับปรุงแล้วไม่ถูกต้อง เพราะรายการปรับปรุงกำไรของปีก่อน มิใช่จำนวนสุทธิหลังจากบวกหรือหักภาษีแล้ว

การนำภาษีเงินได้ไปหักรายการที่ก่อให้เกิดภาษีนั้นขึ้น

ผลิตสื่อออนไลน์ กิจการค้า รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย อยาก ทํา ธุรกิจส่วนตัวแต่ ไม่รู้ จะ ทํา อะไร ธุรกิจออนไลน์ที่มาแรง ตัวอย่างธุรกิจส่วนตัว การทําธุรกิจออนไลน์ มีขั้นตอนอะไรบ้าง เริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ การทําธุรกิจออนไลน์ มีอะไรบ้าง ธุรกิจส่วนตัวเล็กๆ แนวคิด การทําธุรกิจออนไลน์

ไวน์ ภาษี กิจการค้า รายรับ รายจ่าย !

หัก ณ ที่จ่าย แผนธุรกิจไวน์ ธุรกิจไวน์ในไทย ตัวแทนขายไวน์ แฟ รน ไช ส์ ร้านไวน์ ลงทุนไวน์ เซลล์ ขายไวน์ ขายไวน์ออนไลน์ นํา เข้าไวน์ ออนไลน์

ช้อปปิ้ง SHOPEE รับจ่าย โดน ภาษีย้อนหลัง?

หัก ณ ที่จ่าย ขายของใน shopee เสียค่าอะไรบ้าง สมัคร shopee ขายของ มือใหม่ ขายของใน shopee  ขายของใน shopee ส่งของยังไง เปิดร้านใน shopee เสียค่าอะไรบ้าง ขายของใน shopee ขายอะไรดี ขายของใน shopee ได้เงินยังไง เปิดร้านใน shopee 
การปรับปรุงเงินลงทุน

ปรับปรุงเงินลงทุน ตามความต้องการตลาด?

เงินลงทุน บันทึกบัญชียังไง การบันทึกบัญชีเงิน ลงทุน ในตราสารหนี้ การบันทึกบัญชีเงิน ลงทุน ชั่วคราว ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน ภาษาอังกฤษ ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน อยู่หมวดไหน การบันทึกบัญชีเงิน ลงทุน ระยะยาว การวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน เงินลงทุนในหลักทรัพย์ อยู่หมวดไหน

เมล็ดพันธุ์ กิจการค้า รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชของประเทศไทย การผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด

วิธีการตลาดสินค้าออนไลน์ รายได้ ความเสี่ยง?

ตัวอย่างตลาดออนไลน์ ตลาดออนไลน์ หมายถึง การตลาดออนไลน์ มีอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์ มีองค์ประกอบอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์ หมายถึง ทําการตลาดออนไลน์ ให้ได้ผล ประโยชน์ของการตลาดออนไลน์ การตลาดออนไลน์

เสี่ยง! 2•บริษัทขนส่งสินค้า ไม่หักณที่จ่าย?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย บริษัทขนส่ง j&t บริษัทขนส่งแฟลช บริษัทขนส่งมีอะไรบ้าง บริษัทขนส่งโลจิสติกส์ รายชื่อบริษัทขนส่งในประเทศไทย บริษัทขนส่งพัสดุ บริษัทขนส่งต่างประเทศ บริษัทขนส่งสินค้า ใกล้ฉัน ออนไลน์

Leave a Comment

Scroll to Top