การจัดตั้งคณะบุคคลกี่คนขึ้นไปค่ะถึงจะจัดตั้งได้

การจัดตั้งคณะบุคคล
[Total: 131 Average: 5]

การจัดตั้งคณะบุคคลกี่คนขึ้นไปค่ะถึงจะจัดตั้งได้

การจัดตั้งคณะบุคคลกี่คนขึ้นไปค่ะ ถึงจะจดจัดตั้งได้ ?

ตอบ : คณะบุคคล หมายถึง ธุรกิจที่ดำเนินงานด้วยบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยได้ตกลงทำกิจกรรมร่วมกันมีวัตถุประสงค์ที่จะแบ่งปันผลกำไรตามอัตราส่วน ที่ตกลงกันหรือแต่ละคนที่ได้ลงทุนในกิจการ การเสียภาษีเงินได้ของคณะบุคคลจะเสียภาษีเงินได้เหมือนกับบุคคลธรรมดาที่แยก ออกจากตัวบุคคล ถือเป็นบุคคลอีกคนหนึ่งตามมาตรา 56 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร มีเอกสารที่จะต้องเตรียมดังนี้

1. แบบ ลป.10.2 การขอมีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
2. หนังสือมอบอำนาจ ( ในกรณีไม่ได้ไปขอบัตรเอง ) ติดอากรแสตมป์ 10 บาท
3. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
4. สัญญาจัดตั้งคณะบุคคล ( ต้องติดอากรแสตมป์ 100 บาทด้วย )
5. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ ( พร้อมสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเจ้าบ้าน )

เมื่อเตรียมหลักฐานพร้อมแล้วก็ไปยื่นขอบัตรได้ที่สรรพากรพื้นที่ที่สถาน ประกอบการตั้งอยู่

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย กันยายน 14, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top