รับทำบัญชี.COM | การจัดทำงบการเงินจะเหมาะกับกิจกรรมของธุรกิจแบบไหน?

งบการเงิน มีอะไรบ้าง

งบการเงินเป็นเอกสารที่ใช้ในการบริหารจัดการงบประมาณ ซึ่งจะระบุรายได้และรายจ่ายขององค์กรหรือบุคคล รวมถึงกำไรและขาดทุน ดังนั้น เพื่อให้เข้าใจง่าย จะแบ่งออกเป็นส่วนประกอบหลัก ดังนี้

 1. รายรับ เป็นเงินที่องค์กรหรือบุคคลได้รับเข้ามา เช่น เงินเดือน รายได้จากการขายสินค้า รายได้จากการลงทุน และอื่นๆ

 2. รายจ่าย เป็นเงินที่องค์กรหรือบุคคลต้องใช้จ่าย เช่น ค่าเช่า ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ ค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้า ค่าใช้จ่ายในการจัดการบริหาร และอื่นๆ

 3. กำไรหรือขาดทุน เป็นผลต่างระหว่างรายรับและรายจ่าย ถ้ารายรับมากกว่ารายจ่าย จะมีกำไร แต่ถ้ารายรับน้อยกว่ารายจ่าย จะเกิดขาดทุน

 4. งบดุล เป็นการเทียบระหว่างรายรับและรายจ่ายเพื่อดูว่ามีเงินเหลือหรือไม่ ถ้ามีเงินเหลือ จะแสดงในส่วนของกำไร แต่ถ้าไม่มีเงินเหลือ จะแสดงในส่วนของขาดทุน

 5. งบสด เป็นรายการบัญชีที่ระบุจำนวนเงินที่อยู่ในเงินสดหรือบัญชีธนาคาร ในช่วงเวลาที่กำหนด เป็นการควบคุมความเป็นไปได้ของการจ่ายเงินออกจากบัญชีธนาคาร และป้องกันการใช้จ่ายเกินงบประมาณ

 6. งบเงินลงทุน เป็นการวางแผนการลงทุนขององค์กรหรือบุคคล ซึ่งระบุวัตถุประสงค์ ระยะเวลาการลงทุน รายละเอียดของสินทรัพย์ และอื่นๆ

 7. งบการเงินสมดุล เป็นรายการบัญชีที่แสดงการจัดทำงบการเงินให้เป็นสมดุล คือ รายรับเท่ากับรายจ่าย ในกรณีที่ไม่สมดุล จะต้องปรับปรุงแก้ไขให้สมดุลก่อน

 8. งบประมาณ เป็นการวางแผนการใช้จ่ายในช่วงเวลาหนึ่ง เพื่อบอกว่าจะใช้เงินในโครงการหรือกิจกรรมใดบ้าง รวมถึงระยะเวลาและจำนวนเงินที่ใช้ในแต่ละโครงการหรือกิจกรรม

 9. งบทดลอง เป็นการทดสอบการจัดทำงบการเงินโดยใช้ข้อมูลปัจจุบัน เพื่อดูว่าการวางแผนงบประมาณและการดำเนินงานตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ โดยไม่ส่งผลกระทบต่องบการเงินจริง

 10. งบการเงินประจำปี เป็นเอกสารที่แสดงรายละเอียดของรายรับ รายจ่าย กำไรหรือขาดทุน และสถิติการเงินอื่น

องค์ประกอบ ของงบ การเงิน ฉบับ สมบูรณ์

งบการเงินฉบับสมบูรณ์ประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้

 1. งบดุล (Balance Sheet) หรืองบสภาพทางการเงิน แสดงสถานะการเงินขององค์กรหรือบุคคลในวันที่กำหนด ระบุสินทรัพย์ที่มี เช่น เงินสด อสังหาริมทรัพย์ หุ้นส่วน ฯลฯ และหนี้สินที่ต้องชำระ รวมถึงทุนที่จะใช้ในการลงทุนในอนาคต

 2. งบกำไร-ขาดทุน (Income Statement) หรืองบกำไรขาดทุนและกำไรสุทธิ แสดงรายได้และรายจ่ายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่กำหนด รวมถึงกำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นในระยะเวลานั้น

 3. งบการเงินสด (Cash Flow Statement) หรืองบกระแสเงินสด แสดงกระแสเงินสดขององค์กรหรือบุคคล ระบุจำนวนเงินที่เข้าและออกจากบัญชีธนาคารในช่วงเวลาที่กำหนด

 4. งบเปรียบเทียบการเงิน (Financial Statement Analysis) หรืองบวิเคราะห์การเงิน ใช้เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการเงินขององค์กรหรือบุคคล โดยใช้ตัวชี้วัดทางการเงิน เช่น อัตราผลตอบแทนที่เกิดจากการลงทุน อัตรากำไรสุทธิ และอื่นๆ

 5. งบแสดงผลการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (Statement of Changes in Equity) หรืองบแสดงการเปลี่ยนแปลงของส่วนของเจ้าของ แสดงรายละเอียด

 6. หมวดเงินเบิกจ่าย (Expense Categories) หรือรายการรายจ่าย แสดงรายการรายจ่ายตามประเภท เช่น ค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้า ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายในการจัดการบริหาร ค่าใช้จ่ายในการขายสินค้า และอื่นๆ

 7. หมวดเงินรับ (Revenue Categories) หรือรายการรายได้ แสดงรายการรายได้ตามประเภท เช่น เงินเดือน รายได้จากการขายสินค้า รายได้จากการลงทุน และอื่นๆ

 8. งบประมาณ (Budget) หรือแผนการเงิน แสดงวัตถุประสงค์การใช้จ่ายในช่วงเวลาที่กำหนด รวมถึงปริมาณและราคาของสินค้าหรือบริการ และคาดการณ์รายได้และรายจ่ายในอนาคต

 9. งบทดลอง (Pro Forma Statement) หรืองบการเงินสำหรับการทดลอง ใช้เพื่อวางแผนการเงินโดยใช้ข้อมูลปัจจุบัน โดยไม่ส่งผลกระทบต่องบการเงินจริง

 10. รายงานการเงิน (Financial Report) หรือรายงานการวิเคราะห์การเงิน ใช้เพื่อรายงานผลการเงินขององค์กรหรือบุคคลในช่วงเวลาที่กำหนด รวมถึงการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการเงินและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงบการเงินในอนาคต

ประโยชน์ของงบการเงิน

งบการเงินมีประโยชน์หลายอย่างต่อองค์กรหรือบุคคลที่จัดทำ เช่น

 1. ช่วยให้เข้าใจสถานะการเงินขององค์กรหรือบุคคล งบการเงินช่วยแสดงสถานะการเงินทั้งของรายได้และรายจ่าย ซึ่งช่วยให้เข้าใจสถานะการเงินขององค์กรหรือบุคคลได้ง่ายขึ้น

 2. ช่วยในการวางแผนการเงิน งบการเงินช่วยให้ผู้จัดการองค์กรหรือบุคคลวางแผนการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแยกแยะรายรับและรายจ่ายเพื่อให้เห็นถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเงิน

 3. ช่วยในการตัดสินใจการลงทุน งบการเงินช่วยให้ผู้จัดการองค์กรหรือบุคคลตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการวิเคราะห์การเงินและกำไรขาดทุนเพื่อให้สามารถประเมินผลกระทบต่อการลงทุนได้

 4. ช่วยในการขอสินเชื่อ งบการเงินเป็นเอกสารที่สำคัญในการขอสินเชื่อ และช่วยประกอบการตัดสินใจของธนาคารหรือผู้ให้สินเชื่อว่าจะให้สินเชื่อหรือไม่

 5. ช่วยในการตรวจสอบบัญชี งบการเงินเป็นเอกสารที่สำคัญในการตรวจสอบบัญชีขององค์กรหรือบุคคล โดยผู้ตรวจสอบสามารถใช้งบการเงินเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเปลี่ยนแปลง

 1. ช่วยในการเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น งบการเงินช่วยให้องค์กรหรือบุคคลสามารถเปรียบเทียบสถานะการเงินกับองค์กรอื่นได้ ซึ่งช่วยให้วิเคราะห์ผลการเงินเพื่อค้นหาวิธีปรับปรุงการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น

 2. ช่วยในการบริหารจัดการการเงิน งบการเงินช่วยให้ผู้บริหารองค์กรหรือบุคคลสามารถบริหารจัดการการเงินให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับธุรกิจหรือกิจกรรมที่กำลังดำเนินอยู่

 3. ช่วยในการสร้างความไว้วางใจ งบการเงินช่วยให้ผู้ลงทุนและผู้รับบริการได้เห็นถึงสถานะการเงินขององค์กรหรือบุคคล ซึ่งช่วยสร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในการดำเนินกิจการ

 4. ช่วยในการวางแผนการเติบโต งบการเงินช่วยให้ผู้บริหารองค์กรหรือบุคคลสามารถวางแผนการเติบโตให้เหมาะสมกับธุรกิจหรือกิจกรรมที่กำลังดำเนินอยู่ โดยแยกแยะรายรับและรายจ่ายเพื่อให้เห็นถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเติบโต

 5. ช่วยในการประเมินผลการดำเนินงาน งบการเงินช่วยให้ผู้บริหารองค์กรหรือบุคคลสามารถประเมินผลการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการวิเคราะห์

งบ การเงิน ที่ แสดง ผล การ ดํา เนิน งานของกิจการใน ช่วง เวลา ใด เวลา หนึ่ง หมาย ถึง งบ อะไร

งบการเงินที่แสดงผลการดำเนินงานของกิจการในช่วงเวลาหนึ่งหมายถึง งบกำไร-ขาดทุน (Income Statement) หรืองบกำไรขาดทุนและกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นงบการเงินที่แสดงรายได้และรายจ่ายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่กำหนด รวมถึงกำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นในระยะเวลานั้น งบกำไร-ขาดทุนมักถูกเตรียมขึ้นเป็นรายไตรมาสหรือรายปี เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ผลกระทบต่อกิจการและใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจการเงินในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักเกณฑ์ ในการจัด ทำ งบ การเงิน

การจัดทำงบการเงินต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยหลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินสามารถแบ่งออกเป็นหลักเกณฑ์หลักๆ ดังนี้

 1. การเก็บข้อมูลและการบันทึก การจัดทำงบการเงินต้องมีการเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลอย่างถูกต้องและเป็นระเบียบ โดยใช้เอกสารและซอฟต์แวร์ที่มีความเป็นมาตรฐานเพื่อให้สามารถติดตามข้อมูลและประเมินผลได้อย่างถูกต้อง

 2. ความเป็นมาตรฐาน การจัดทำงบการเงินต้องมีการใช้หลักเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานเพื่อให้ผลการวิเคราะห์เป็นไปตามหลักการทางการเงินและการบัญชี

 3. การประเมินผล การจัดทำงบการเงินต้องมีการประเมินผลการเงินอย่างถูกต้องและเป็นระเบียบ เพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถตัดสินใจการเงินได้อย่างถูกต้อง

 4. การตรวจสอบและการตระหนัก การจัดทำงบการเงินต้องมีการตรวจสอบและตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลการเงิน และต้องมีการตรวจสอบข้อมูลเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลถูกต้องและเชื่อถือได้

 5. การจัดเรียงและการแสดงผล การจัดทำงบการเงินต้องมีการจัดเรียงและการแสดงผลอย่างชัดเจนและเหมาะสม เพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถเข้าใจและวิเคราะห์ผลได้อย่างถูกต้อง

 1. การใช้เทคโนโลยี การจัดทำงบการเงินต้องใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบันทึกข้อมูลและประมวลผล รวมถึงการนำเสนอผลการวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีที่สามารถสร้างกราฟและแผนภูมิเพื่อช่วยในการเข้าใจข้อมูลได้อย่างชัดเจน

 2. การปรับปรุงต่อเนื่อง การจัดทำงบการเงินต้องมีการปรับปรุงต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำงบการเงินและเพื่อให้มีข้อมูลการเงินที่สมบูรณ์และแม่นยำตลอดเวลา

 3. การปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐาน การจัดทำงบการเงินต้องปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายทางการเงินและการบัญชี เพื่อให้ข้อมูลการเงินสมบูรณ์และเชื่อถือได้ต่อผู้ใช้งบการเงิน

งบการเงินที่แสดงข้อมูลฐานะการเงินของกิจการ วันใดวันหนึ่งของรอบบัญชีหมายถึง งบอะไร

งบการเงินที่แสดงข้อมูลฐานะการเงินของกิจการณ์ณวันหนึ่งของรอบบัญชีหมายถึงงบแสดงฐานะการเงิน (Balance Sheet) ซึ่งเป็นงบการเงินที่แสดงสถานะการเงินของกิจการในวันที่กำหนด โดยแบ่งออกเป็นส่วนสินทรัพย์ (Assets) ส่วนหนี้สินและทุน (Liabilities and Equity) ซึ่งมีประโยชน์ในการวิเคราะห์ความสามารถในการจ่ายหนี้ของกิจการและความเสี่ยงทางการเงินของกิจการในวันที่กำหนด นอกจากนี้ งบฐานะการเงินยังช่วยในการวิเคราะห์ปริมาณและคุณภาพของสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนของกิจการในวันที่กำหนดเพื่อให้ผู้ใช้งบเข้าใจสถานะการเงินของกิจการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

การจัดทํางบการเงิน คือ

การจัดทำงบการเงินคือกระบวนการที่ใช้ข้อมูลการเงินของกิจการเพื่อเตรียมงบการเงินต่างๆ เช่น งบกำไร-ขาดทุน (Income Statement) หรืองบกำไรขาดทุนและกำไรสุทธิ (Profit and Loss Statement) และงบฐานะการเงิน (Balance Sheet) เพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถวิเคราะห์สถานะการเงินของกิจการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการตัดสินใจทางธุรกิจ ในกระบวนการการจัดทำงบการเงินนั้นจะมีขั้นตอนการเก็บข้อมูลทางการเงิน การบันทึกข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทำงบการเงินต่างๆ และการนำเสนอผลการวิเคราะห์ให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการตัดสินใจทางธุรกิจ การจัดทำงบการเงินเป็นกระบวนการที่สำคัญและจำเป็นต่อการบริหารจัดการธุรกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในระยะยาว

Click to rate this post!
[Total: 85 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )