การตีราคาสินค้าเป็นเงิน

3 การตีราคาสินค้าเป็นเงินตราตางประเทศ

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

การตีราคาสินค้าเป็นเงินตราตางประเทศ

การตีราคาสินค้าเป็นเงินตราตางประเทศเมื่อกิจการมีการซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบเพื่อมาจำหน่ายเป็นเงินตราต่างประเทศ กิจการจะต้องมีการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย ซึ่งตามกฏหมายการจัดทำบัญชีจ้ต้องบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นเป็นเงินตราไทย

ดังนั้นเมื่อกิจการได้มีการซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบ เป็นเงินตราต่างประเทศจะต้องมีการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย ตามมาตรา 65 ทวิ (8) คือ ราคาทุนของสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ ให้คำนวณเป็นเงินตราไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนในท้องตลาดของวันที่ได้สินค้านั้นมา

เว้นแต่เงินตราต่างประเทศนั้นจะแลกได้ในอัตราทางราชการ ก็ให้คำนวณเป็นเงินตราไทยตามอัตราทางราชการนั้นการตีราคาสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศRelated Posts via Categoriesผู้นำเข้าและส่งออกที่ได้รับการยกเว้นภาษี (1)การยกเลิกใบกำกับภาษี (1)การจำหน่ายหนี้สูญในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (1)การชำระค่าภาษีอากรศุลกากร (1)อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (1)

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
การตีราคาสินค้าเป็นเงินตราตางประเทศ
การตีราคาสินค้าเป็นเงินตราตางประเทศ

Leave a Comment

Scroll to Top