รับทำบัญชี.COM | แนวทางบริหาร ลูกบ้านอาคารชุดหมู่บ้านจัดสรร?

Click to rate this post!
[Total: 223 Average: 5]

บริหารจัดการ โครงการหมู่บ้านจัดสรร

รูปแบบการบริหารจัดการโครงการหมู่บ้านจัดสรร

  1. เจ้าของโครงการเดิมบริหารต่อหลังจากขายหมดแล้วทั้งโครงการ
  2. เจ้าของโครงการจ้างจ้างบริษัทที่รับบริหารโครงการมาดูแลใหม่ แต่ ความเป็นเจ้าของ ยังคงเป็นของเจ้าของโครงการ
  3. การที่เจ้าของโครงการ ไม่อยากรับผิดชอบ แล้วเนื่องจาก ขายเสร็จจึงยกให้กับ หน่วยงานภาครัฐเข้ามาบริหารต่อโดยอาจทำให้เป็นพื้นที่สาธารณะแก่บุคคลภายนอกได้
  4. การที่เจ้าของโครงการให้สมาชิกภายในหมู่บ้าน รวมตัวกันเพื่อให้หมู่บ้านของตน เป็น นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เพื่อบริหารกันเอง ตาม พ.ร.บ. จัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543

หมู่บ้านจัดสรร

หมู่บ้านจัดสรร หมายถึง พื้นที่ที่มีบ้าน อาคาร หรือหน่วยอาศัยที่ถูกสร้างขึ้นบนที่ดินและถูกแบ่งแยกเป็นหน่วยที่มีคนอาศัยอยู่ โดยมักจะมีการจัดสรรและจัดการโครงการนี้โดยหน่วยงานราชการหรือบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้ผู้คนมีที่อยู่และสิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลาง หมู่บ้านจัดสรรอาจมีความหลากหลายในรูปแบบและขนาด รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่ต่างกัน เช่น โรงเรียน ร้านค้า สวนสาธารณะ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ที่สามารถนำเสนอคุณสมบัติการอยู่รอบตัวที่ครอบครัวคนอาศัยต้องการในชุมชนนั้นๆ หมู่บ้านจัดสรรมักเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการจัดหาที่อยู่ให้กับคนอาศัยในพื้นที่ที่มีการพัฒนาดินและอสังหาริมทรัพย์ใหม่ ๆ และอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเพิ่มคุณค่าของพื้นที่ในระยะยาว หมู่บ้านจัดสรรอาจเป็นหมู่บ้านที่เปิดให้บุคคลทั่วไปซื้อบ้านหรืออาศัยอยู่ หรืออาจเป็นหมู่บ้านที่ระบุไว้สำหรับกลุ่มคนที่มีความต้องการที่เฉพาะเจาะจง เช่น หมู่บ้านจัดสรรสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ที่ต้องการบริการดูแลเฉพาะ