รับทำบัญชี.COM | บัญชีต้นทุนรวมมีอะไรบ้าง ระบบต้นทุนรวมเต็ม?

บัญชีต้นทุนรวม

การคํานวณต้นทุนการผลิตทั้งหมดที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ในงวดหนึ่งประกอบด้วย

วิธีการบัญชีต้นทุนรวม  บางครั้งอาจจะเรียกว่า  “ วิธีต้นทุนเต็ม ”  หมายถึง  การคํานวณต้นทุนการผลิตทั้งหมดที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ในงวดหนึ่งประกอบด้วย   ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรงและค่าใช้จ่ายการผลิตในส่วนที่เป็นทั้งต้นทุนคงที่และต้นทนุผันแปรรวมกันจัด   เป็นต้นทุนผลิตภัณฑ์ปรากฏในรูปของต้นทุนสินค้าที่ผลิตหรือต้นทุนงานระหว่างผลิตจนกว่าจะถูกจําหน่ายออกไปก็จะถือ เป็นต้นทุนขาย  วิธีการบัญชีต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนผลิตภัณฑ์ไม่ใช้ต้นทุนงวดเวลา  มีผลทําให้ต้นทุนสินค้าคงเหลือวิธีนี้ มีค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่รวมอยู่ด้วย

ต้นทุนรวม (Total Cost) จำนวนเงินที่ต้องใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือบริการทั้งหมด รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในกระบวนการการผลิตหรือการให้บริการด้วย โดยประกอบด้วยสามส่วนหลัก ๆ คือ

  1. ต้นทุนวัสดุและสินค้าสำเร็จรูป (Direct Material and Manufacturing Cost) เป็นราคาที่ต้องจ่ายในการจัดหาวัสดุหรือสินค้าสำเร็จรูปที่ใช้ในกระบวนการผลิต รวมถึงค่าแรงงานโรงงานและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตตามรายการในบัญชี

  2. ต้นทุนแรงงาน (Direct Labor Cost) ค่าจ้างแรงงานที่ใช้ในกระบวนการผลิตหรือการให้บริการ รวมถึงค่าจ้างคนงานที่มีส่วนร่วมในการสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการ

  3. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง (Overhead Cost) เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ต้นทุนวัสดุหรือแรงงานตรง ๆ แต่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการผลิตหรือการให้บริการ ซึ่งอาจค่าเช่าโรงงาน, ค่าน้ำมันเครื่อง, ค่าไฟฟ้า, ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์, ค่าบริการรับจ้าง, ค่าสำรวจคุณภาพ, และค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบริษัท ต้นทุนรวมรวมทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทั้งหมดในการผลิตหรือให้บริการ

สำหรับการคำนวณต้นทุนรวมของสินค้าหรือบริการเฉพาะ คุณสามารถใช้สูตรต่อไปนี้

ต้นทุนรวม = ต้นทุนวัสดุและสินค้าสำเร็จรูป+ต้นทุนแรงงาน+ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

การคำนวณต้นทุนรวมเป็นสิ่งสำคัญในการวางราคาสินค้าหรือบริการ, การตัดสินใจเรื่องการผลิต, การวางแผนการเงิน, และการตรวจสอบประสิทธิภาพของธุรกิจของคุณ

Click to rate this post!
[Total: 173 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )