3 การบัญชีต้นทุนรวมที่คํานวณต้นทุนการผลิต

กำลังปรับปรุง
[Total: 233 Average: 5]

การคํานวณต้นทุนการผลิตทั้งหมดที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ในงวดหนึ่งประกอบด้วย ?

วิธีการบัญชีต้นทุนรวม  บางครั้งอาจจะเรียกว่า  “ วิธีต้นทุนเต็ม ”  หมายถึง  การคํานวณต้นทุนการผลิตทั้งหมดที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ในงวดหนึ่งประกอบด้วย   ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรงและค่าใช้จ่ายการผลิตในส่วนที่เป็นทั้งต้นทุนคงที่และต้นทนุผันแปรรวมกันจัด   เป็นต้นทุนผลิตภัณฑ์ปรากฏในรูปของต้นทุนสินค้าที่ผลิตหรือต้นทุนงานระหว่างผลิตจนกว่าจะถูกจําหน่ายออกไปก็จะถือ เป็นต้นทุนขาย  วิธีการบัญชีต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนผลิตภัณฑ์ไม่ใช้ต้นทุนงวดเวลา  มีผลทําให้ต้นทุนสินค้าคงเหลือวิธีนี้ มีค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่รวมอยู่ด้วย

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top