การปิดบัญชี คือ

รับทำบัญชี.COM | การปิดบัญชี Closing Entries ขั้นตอนข้อมูลสำคัญที่คุณต้องรู้?

Click to rate this post!
[Total: 187 Average: 5]

การปิดบัญชี

การปิดบัญชี คือ ( Closing Entries )

การปิดบัญชี (Closing Entries) การปิดยอดคงเหลือบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายโอนไปบัญชีกำไรขาดทุน และยอดคงเหลือของบัญชีกำไรขาดทุนจะถูกโอนไปยังบัญชีทุนเช่นเดียวกับยอดคงเหลือบัญชีถอนใช้ส่วนตัว ซึ่งการปิดบัญชีจะต้องทำให้ตัวเลขในบัญชีตรงกับความเป็นจริง สามารถพิสูจน์ได้โดยการจัดทำงบทดลองหลังปิดบัญชี

การปิดบัญชี (Closing Entries) การปิดบัญชีรายรับและรายจ่ายของบริษัทหรือธุรกิจเมื่อสิ้นสุดรอบบัญชี (accounting period) โดยทั่วไปรอบบัญชีจะปิดทุกๆ 3, 6 หรือ 12 เดือน และการปิดบัญชีมีวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อทำให้บัญชีพร้อมสำหรับรอบบัญชีใหม่ และเพื่อคำนวณกำไรหรือขาดทุนจากกิจกรรมธุรกิจในรอบบัญชีนั้น ๆ

กระบวนการการปิดบัญชีประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้

  1. ปิดบัญชีรายรับ การเริ่มต้นจากการปิดบัญชีรายรับโดยหักยอดรายรับสุทธิที่ได้ในรอบบัญชีนั้น ๆ ออกจากบัญชีรายรับและบันทึกรายการปิดไปยังบัญชีรายรับและรายจ่ายสำหรับรอบบัญชีใหม่

  2. ปิดบัญชีรายจ่าย จากนั้นจะปิดบัญชีรายจ่ายโดยหักยอดรายจ่ายสุทธิที่เสียในรอบบัญชีนั้น ๆ ออกจากบัญชีรายจ่ายและบันทึกรายการปิดไปยังบัญชีรายรับและรายจ่ายสำหรับรอบบัญชีใหม่

  3. ปิดบัญชีกำไรหรือขาดทุน รายการปิดสุดท้ายคือการปิดบัญชีกำไรหรือขาดทุน โดยหลังจากปิดบัญชีรายรับและรายจ่ายแล้ว จะมีกำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้น การปิดบัญชีนี้ทำให้บัญชีรายรับและรายจ่ายของรอบบัญชีนั้น ๆ ถูกล้างให้เป็นศูนย์และกำไรหรือขาดทุนถูกยกโอนไปยังบัญชีทุนหรือส่วนของเจ้าของ

การปิดบัญชีเป็นกระบวนการสำคัญในการบริหารบัญชีและการจัดทำรายงานการเงิน โดยทำให้บัญชีพร้อมสำหรับรอบบัญชีใหม่และช่วยให้เจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหารสามารถตรวจสอบกำไรหรือขาดทุนจากกิจกรรมธุรกิจในรอบบัญชีนั้น ๆ ได้อย่างชัดเจน

 

การปิดบัญชี คือ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )