รับทำบัญชี.COM | จ้างบัญชีต้องการรายงานการเงินอย่างไรบ้าง?

การจ้างบัญชีต้องการรายงานการเงินอย่างไรบ้าง

การจ้างบัญชีต้องการรายงานการเงินที่ชัดเจนและถูกต้องเพื่อให้ผู้ประกอบการทราบถึงสถานะการเงินของธุรกิจอย่างเต็มที่ รายงานการเงินมีหลายประเภทและข้อมูลที่สำคัญที่ควรปรากฏในรายงานเหล่านี้ได้แก่

  1. งบกำไรขาดทุน (Income Statement) รายงานนี้แสดงรายได้และรายจ่ายของธุรกิจในระยะเวลาที่กำหนด เช่น รายได้จากการขายสินค้าและบริการ ค่าใช้จ่ายในการผลิต ค่าใช้จ่ายทางด้านการขายและการตลาด และค่าใช้จ่ายทางด้านการดำเนินงานอื่น ๆ เป็นต้น จากงบกำไรขาดทุนจะสามารถหากำไรหรือขาดทุนของธุรกิจได้

  2. งบแสดงสภาพการเงิน (Balance Sheet) รายงานนี้แสดงสถานะการเงินของธุรกิจในวันที่กำหนด เปรียบเทียบระหว่างทรัพย์สิน หนี้สิน และส่วนของเจ้าของที่จะแสดงถึงสมดุลของบัญชี รายงานนี้ช่วยให้ผู้ประกอบการทราบถึงว่าธุรกิจมีสินทรัพย์อยู่ในรูปแบบใด และมีหนี้สินอยู่ในรูปแบบใด

  3. งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement) รายงานนี้แสดงกระแสเงินสดของธุรกิจในระยะเวลาที่กำหนด ช่วยให้ผู้ประกอบการทราบถึงแหล่งที่มาและการใช้เงินสดในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การลงทุน การดำเนินงานปรกติ และการผ่อนชำระหนี้

  4. หมายเหตุรายงานการเงิน (Notes to Financial Statements) เป็นการอธิบายและระบุข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานการเงิน เช่น นโยบายบัญชี ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการที่ปรากฏในงบการเงิน และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับธุรกิจ

  5. รายงานผลประกอบการ (Statement of Comprehensive Income) รายงานนี้แสดงผลประกอบการที่รวมรวมรายได้และรายจ่ายที่ไม่ใช่รายได้และรายจ่ายจากกิจกรรมปกติ เช่น ผลประกอบการที่เกิดจากการปรับปรุงมูลค่าทรัพย์สิน และผลประกอบการที่ไม่ใช่เงินสด

  6. รายงานอื่น ๆ นอกเหนือจากรายงานที่กล่าวมา อาจมีรายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงินของธุรกิจ เช่น รายงานการทำธุรกรรมทางการเงิน รายงานการรับรองการทำงานตามมาตรฐานบัญชี และอื่น ๆ

การรายงานการเงินมีความสำคัญในการแสดงถึงสถานะการเงินของธุรกิจและผลประกอบการในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ประกอบการควรรับรู้ถึงรายงานการเงินที่สร้างขึ้นและสามารถอ่านและเข้าใจได้ เพื่อช่วยในกระบวนการตัดสินใจและวางแผนทางการเงินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสามารถใช้บริการผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีเพื่อ รับทำบัญชี รายงานการเงิน โดยคุณสามารถติดต่อกับ สำนักงานบัญชี ปังปอน ผู้ให้บริการทางการเงินหรือบริษัทที่มีบริการทำบัญชีเพื่อขอใบเสนอราคา หรือพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการของคุณ จากนั้นคุณสามารถเปรียบเทียบราคาและบริการกับผู้ให้บริการอื่นๆ เพื่อเลือกบริการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ

Click to rate this post!
[Total: 30 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )