สามารถลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทเอกชน ที่จะเสนออัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุน

รับทำบัญชี.COM | เงินลงทุนในตราสารหนี้ ซื้อที่ไหน ผลตอบแทน?

Click to rate this post!
[Total: 111 Average: 5]

สามารถลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทเอกชน ที่จะเสนออัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุน

เพื่อให้ท่านเห็นภาพชัดเจนขึ้น เราลองมาดูว่าการลงทุนในตราสารหนี้ ไม่ว่าจะเป็น พันธบัตร หรือ หุ้นกู้ มีประโยชน์เปรียบเทียบกับการฝากเงิน หรือ การลงทุนในหุ้นอย่างไรบ้าง
 

ผลตอบแทนสูงความเสี่ยงต่ำ

ผลตอบแทนสูงความเสี่ยงต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับการฝากเงินกับธนาคารแล้ว ตราสารหนี้ให้ผลตอบแทนสูงกว่าในขณะที่มีความเสี่ยงต่ำ เช่น ในขณะที่การฝากเงินออมทรัพย์ให้ผลตอบแทนไม่เกิน 0.75% ในปัจจุบันการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่ถือว่าปราศจากความเสี่ยงในเรื่องการผิดนัดชำระหนี้ให้ผลตอบแทนมากกว่า 3% และหากท่านสามารถยอมรับความเสี่ยงสูงขึ้น ก็สามารถลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทเอกชน ที่จะเสนออัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีลักษณะและอายุใกล้เคียงกัน

เป็นแหล่งรายได้ประจำ

เป็นแหล่งรายได้ประจำ เนื่องจากตราสารหนี้จ่ายดอกเบี้ยเป็นงวดๆแก่ผู้ลงทุน และจะจ่ายคืนเงินต้นเมื่อครบกำหนดอายุ จึงเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการรายได้ที่แน่นอนสม่ำเสมอในแต่ละงวด ซึ่งจะต่างจากการลงทุนในหุ้นที่ผลตอบแทนจากเงินปันผลจะไม่แน่นอนขึ้นกับผลประกอบการของบริษัท

เงินลงทุนมั่นคงปลอดภัย

เงินลงทุนมั่นคงปลอดภัย พันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้ของรัฐบาลถือเป็นการลงทุนที่ปลอดภัย เพราะไม่มีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ ส่วนการลงทุนในหุ้นกู้หรือตราสารหนี้อื่นๆ นักลงทุนควรพิจารณาอันดับความน่าเชื่อถือ หรือ Credit rating ของหุ้นกู้ที่ท่านลงทุน อันดับความน่าเชื่อถือที่สูงก็ถือว่ามีความปลอดภัยสูง

กระจายความเสี่ยง

กระจายความเสี่ยง การลงทุนในตราสารหนี้จัดเป็นเครื่องมือการลงทุนที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของนักลงทุนในเรื่องการกระจายความเสี่ยง เพื่อให้ท่านสามารถกระจายการลงทุนไปในตราสารที่หลากหลายได้

สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือได้

สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือได้ ข้อดีของการลงทุนในตราสารหนี้ ก็คือสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนมือกันได้ในตลาดรอง โดยไม่ต้องรอให้ถึงวันครบกำหนดอายุ อย่างไรก็ตาม สภาพคล่องการซื้อขายอาจแตกต่างกันไปตามปริมาณและประเภทของตราสารหนี้ ในขณะที่การฝากเงินกับธนาคาร จะไม่ได้ประโยชน์ในข้อนี้

ตราสารทุน คือ

ตราสารทุน (Equity securities) เป็นอีกหนึ่งประเภทของตราสารทางการเงิน ที่เป็นเอกสิทธิ์ทางการเงินที่ให้ผู้ถือตราสารได้เป็นเจ้าของหุ้นหรือส่วนแบ่งของบริษัทหรือกิจการ ดังนั้นผู้ถือตราสารทุนจะมีสิทธิในการรับเงินปันผล (เช่น เงินปันผลหรือเงินปันผลรายปี) และสิทธิในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางธุรกิจของบริษัท เช่น สิทธิเสียภาษีน้อยกว่ารายได้สุทธิ และสิทธิในการแบ่งเศษทรัพย์ของบริษัทในกรณีที่บริษัทขายทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากกว่าหนี้สิน

ตัวอย่างของตราสารทุนได้แก่ หุ้นทางปันผล (Dividend stocks) ที่ให้ผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผล, หุ้นรายได้ (Income stocks) ที่ให้ผลตอบแทนในรูปแบบดอกเบี้ยหรือรายได้ประจำ, หุ้นเติบโต (Growth stocks) ที่มีโอกาสเติบโตมากในอนาคต, หุ้นค่าใช้จ่าย (Value stocks) ที่มีมูลค่าต่ำกว่าราคาตลาด และอื่นๆ

ตราสารหนี้ เอกชน มีอะไรบ้าง

ตราสารหนี้เอกชน (Corporate bonds) เป็นตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชนเพื่อระดมทุนจากผู้ลงทุน ตราสารหนี้เอกชนมักถูกออกในรูปของพันธบัตรหรือพันธบัตรสมทบ (Debenture) และมีระยะเวลาการคืนเงินและอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้

ตัวอย่างของตราสารหนี้เอกชนได้แก่ พันธบัตรระยะสั้น (Short-term corporate bonds) ที่มีระยะเวลาคืนเงินภายใน 1 ปี, พันธบัตรระยะยาว (Long-term corporate bonds) ที่มีระยะเวลาคืนเงินมากกว่า 1 ปี, พันธบัตรสมทบ (Convertible bonds) ที่ผู้ถือสามารถแลกเปลี่ยนเป็นหุ้นของบริษัทได้ในอนาคต, และพันธบัตรที่ปรับอัตราดอกเบี้ย (Floating-rate bonds) ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงตามอัตราดอกเบี้ยที่ระบบการเงินกำหนด

ผลตอบแทนตราสารหนี้ มีอะไรบ้าง

ผลตอบแทนที่ได้รับจากตราสารหนี้จะมาจากดอกเบี้ยที่จ่ายให้ผู้ถือตราสาร โดยอัตราดอกเบี้ยจะระบุไว้ในเอกสารของตราสารหนี้ เมื่อผู้ถือตราสารลงทุนในตราสารหนี้ บริษัทหรือหน่วยงานที่ออกตราสารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ตามอัตราที่กำหนดไว้ โดยปกติแล้ว ผู้ถือตราสารหนี้จะได้รับดอกเบี้ยเป็นรายปี

ตัวอย่างของผลตอบแทนที่ได้รับจากตราสารหนี้ได้แก่ ดอกเบี้ยคงที่ (Fixed interest) ที่มีอัตราดอกเบี้ยที่คงที่ตลอดระยะเวลาการถือครอง, ดอกเบี้ยผันแปร (Variable interest) ที่อัตราดอกเบี้ยสามารถเปลี่ยนแปลงตามอัตราดอกเบี้ยในตลาด, และดอกเบี้ยชำระรายงวด (Coupon interest) ที่จ่ายดอกเบี้ยในรูปแบบงวดตามกำหนด

ตราสารหนี้ ซื้อที่ไหน

ตราสารหนี้สามารถซื้อขายได้ในตลาดทางการเงิน ซึ่งประกอบด้วยหลายแหล่งที่มาเช่น ตลาดหลักทรัพย์ประเทศ (Stock Exchange), ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Foreign Stock Exchange), หน่วยงานการเงิน (Financial institutions) เช่น ธนาคาร หรือบริษัทหลักทรัพย์ (Securities companies) ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ในตลาดที่ได้รับอนุญาต

ผู้ลงทุนสามารถซื้อตราสารหนี้โดยตรงจากผู้ออกตราสารหรือผ่านตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ที่มีสิทธิ์ในการซื้อขาย โดยต้องทำการเปิดบัญชีกับหลักทรัพย์บริษัท หรือสาขาธนาคารที่มีบริการซื้อขายตราสารหนี้

ตราสารหนี้ คือ

ตราสารหนี้ (Debt securities) เป็นอีกหนึ่งประเภทของตราสารทางการเงินที่ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดหาเงินทุน โดยผู้ออกตราสารหนี้จะกู้เงินจากผู้ลงทุน และให้คำประกันด้วยการชำระเงินกลับตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารของตราสาร

ตราสารหนี้สามารถเป็นใบสำคัญ (Note) หรือใบหนังสือค้ำประกัน (Bond) ซึ่งจะระบุเงื่อนไขของการกู้เงิน เช่น อัตราดอกเบี้ย, วันคืนเงิน, วิธีการชำระเงิน และค่าปรับ

ตราสาร คือ

ตราสาร (Securities) คือเอกสารหลักทรัพย์ที่แสดงถึงสิทธิหรือเจตจำนงทางการเงินที่ผู้ถือตราสารได้รับ ตราสารสามารถแบ่งออกเป็นตราสารทุน (Equity securities) และตราสารหนี้ (Debt securities)

ตราสารทุนเป็นตราสารที่ให้สิทธิในการเป็นเจ้าของหุ้นหรือส่วนแบ่งของบริษัทหรือกิจการ ในขณะที่ตราสารหนี้ให้สิทธิในการรับดอกเบี้ยหรือเงินคืนตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในเอกสารของตราสาร

เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน

การลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนมีความแตกต่างกัน ในกรณีของตราสารหนี้ ผู้ลงทุนจะเป็นเจ้าของหนี้สินของบริษัทหรือหน่วยงานที่ออกตราสาร และจะได้รับดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทนจากการลงทุน

ในกรณีของตราสารทุน ผู้ลงทุนจะเป็นเจ้าของส่วนแบ่งในบริษัทหรือกิจการ และจะได้รับผลตอบแทนจากการเป็นเจ้าของหุ้น ซึ่งสามารถมาจากเงินปันผล, เพิ่มมูลค่าของหุ้น หรือการขายหุ้นในราคาที่สูงกว่าราคาซื้อเข้ามา

ผู้ลงทุนสามารถแบ่งปันการลงทุนของตนระหว่างตราสารหนี้และตราสารทุนเพื่อสร้างความคดเคี้ยวและกระจายความเสี่ยง และสามารถปรับสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินทั้งสองประเภทเพื่อให้เข้ากับวัตถุประสงค์การลงทุนและความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ตราสารหนี้ระยะสั้น

ตราสารหนี้ระยะสั้น (Short-term debt securities) คือตราสารหนี้ที่มีระยะเวลาคืนเงินภายในระยะเวลาสั้น ซึ่งมักมีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ตัวอย่างของตราสารหนี้ระยะสั้นได้แก่ เช็คสั่งจ่าย (Promissory note) และเอกสารหลักทรัพย์ระยะสั้น (Short-term securities) เช่น เช็คแบงค์, ธนาณัติ, หนังสือค้ำประกันการกู้เงิน (Letter of credit)

ตราสารหนี้ระยะสั้นมักถือเป็นทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงต่ำกว่าตราสารหนี้ระยะยาว เนื่องจากมีระยะเวลาคืนเงินสั้น และมักจ่ายดอกเบี้ยในรูปแบบดอกเบี้ยคงที่ สำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนเพื่อรับผลตอบแทนในระยะเวลาสั้น ตราสารหนี้ระยะสั้นสามารถเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )