แผนการตรวจนับ

แผนการตรวจนับสินค้าคงเหลือ?

รายงานการตรวจนับสินค้าคงเหลือ แบบฟอร์มการตรวจนับสินค้าคงเหลือ คู่มือการตรวจนับสินค้าคงเหลือ การตรวจนับสินค้าคงเหลือมี กี่ วิธี นโยบายการตรวจนับสินค้าคงเหลือ หน่วยที่4 การตรวจนับสินค้าคงเหลือ วิธีการตรวจนับสินค้าคงคลังแบบ physical count วัตถุประสงค์ การตรวจนับสินค้าคงเหลือ การตรวจนับสินค้าคงเหลือปลายงวด
Click to rate this post!
[Total: 131 Average: 5]

ตรวจนับสินค้าคงเหลือ

วิธีกาตรวจนับสินค้าคงเหลืออย่างน้อยทีละครั้งเพื่อนใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน

          โดยปกติ กิจการจะกำหนดวิธีกาตรวจนับสินค้าคงเหลืออย่างน้อยทีละครั้งเพื่อนใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำงบการเงินและเพื่อนให้แน่ใจในความเชื่อถือของระบบควบคุมสินค้าคงเหลือของกิจการ การตรวจนับสินค้าคงเหลือจึงขึ้นอยู่กับกิจการที่จะมีการวางแผนการตรวจนับสินค้าอย่างไรซึ่งผู้ทำบัญชีจะรับบทบาทหน้าที่ในการวางแผนการตรวจนับสินค้าคงเหลือว่า จะนับปีละครั้ง หรือจะนับกี่ครั้งต่อปี หรือจะตรวจนับแบบหมุนเวียน และจะต้องทำหน้าที่ประสานงานแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ ได้แก่ คลังสินค้า ผู้สอบบัญชี เรื่องที่จะต้องวางแผนในการตรวจนับสินค้าจะครอบคลุมในเรื่อง


– การออกแบบและวิธีการปฏิบัติวิธีการตรวจนับ
– การควบคุมภายในสินค้าคงเหลือขณะตรวจนับ
– กำหนดวันเวลาของการตรวจนับสินค้าคงเหลือ
– สถานที่จัดเก็บสินค้าคงเหลือที่จะทำการตรวจนับ มีสถานที่กี่แห่ง อยู่ที่เดียวกันหรือห่างไกล
– ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจนับหรือไม่
– บุคลากรที่จะทำหน้าที่ตรวจนับจากหน่วยงานใดบ้าง และจำนวนบุคลากรที่ร่วมในการตรวจนับ


          การวางแผนการตรวจนับสินค้าจะช่วยให้การตรวจนับทำได้อย่างมีปะสิทธิภาพและที่สำคัญผู้จัดทำบัญชีควรได้ทราบว่าในการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีจะมีการประเมินแผนการตรวจนับและวิธีการตรวจนับของกิจการที่ใช้ในการบันทึกและการตวบคุมผลการตรวจนับสินค้าคงเหลือของกิจการ เมื่อวางแผนกำหนดการตรวจนับแล้วต้องแจ้งำหนดการตรวจนับให้ผู้สอบบัญชีทราบเพื่อนส่งผู้ช่วยหรือผู้สอบบัญชีเข้าร่วมสังเกตุการณ์ตรวจนับ การแจ้งควรจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง
 
แหล่งอ้างอิง เอกสารภาษีอากร (ธรรมนิติ)

การตรวจนับสินค้าคงเหลือเป็นกระบวนการสำคัญในการบริหารสต็อกสินค้าของธุรกิจ เป้าหมายหลักของการตรวจนับคือการตรวจสอบว่าสินค้าที่ระบุในบัญชีสต็อกตรงกับสินค้าที่มีจริงในคลังสินค้า นี่คือขั้นตอนที่สามารถทำเพื่อดำเนินการตรวจสอบสินค้าคงเหลือ

 1. เตรียมตัว

  • กำหนดวันและเวลาที่เหมาะสมในการตรวจนับสินค้า เลือกวันที่ไม่มีกิจกรรมส่งออกหรือรับเข้าสินค้าเพิ่มเติม
  • ระบุบุคคลหรือทีมที่จะรับผิดชอบในการตรวจนับ
 2. เตรียมเอกสาร

  • จัดเตรียมเอกสารที่จำเป็น เช่น รายการสินค้าคงเหลือ, แบบฟอร์มตรวจนับ, และเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบ เช่น ปากกา, สมุดบันทึก, แท็กบาร์โค้ด, และเครื่องนับ
 3. การตรวจสอบสินค้า

  • เริ่มต้นการตรวจนับสินค้าที่มีอยู่ในคลังสินค้า ตรวจสอบจำนวนและคุณภาพของสินค้า
  • ใช้รหัสบาร์โค้ดหรือหมายเลขรหัสสินค้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความตรงกับเอกสารบัญชี
 4. รายงานผล

  • รายงานจำนวนสินค้าที่ตรวจนับและความแตกต่างระหว่างจำนวนที่ตรวจนับได้กับจำนวนในบัญชีสต็อก
  • รายงานข้อมูลเกี่ยวกับความเสียหายหรือความผิดพลาด (หากมี) ที่พบระหว่างการตรวจสอบ
 5. แก้ไขความผิดพลาด

  • หากพบความผิดพลาดในการตรวจนับ เช่น สินค้าขาดหาย หรือความไม่ถูกต้องในจำนวน ให้ระบุและดำเนินการแก้ไขตามนโยบายของบริษัท
 6. การปรับปรุงบัญชีสต็อก

  • อัปเดตบัญชีสต็อกโดยบันทึกผลการตรวจนับลงในระบบบัญชี
  • ปรับปรุงค่าสินค้าคงเหลือในบัญชีสต็อกให้ตรงกับผลการตรวจนับ
 7. รายงานและการตรวจสอบอื่น ๆ

  • สร้างรายงานสรุปผลการตรวจนับสินค้า
  • ดำเนินการตรวจสอบสินค้าที่มีค่าสูงหรือเป็นสินค้าสำคัญเพิ่มเติม (ABC Analysis)
 8. การทำความสะอาดและการจัดเก็บใหม่

  • หลังจากการตรวจนับเสร็จสิ้น, ควรทำความสะอาดคลังสินค้าและจัดเก็บสินค้าใหม่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

การตรวจนับสินค้าคงเหลือเป็นกระบวนการที่จำเป็นเพื่อความถูกต้องในบัญชีสต็อกและการบริหารจัดการสินค้า นอกจากนี้ยังช่วยในการตรวจสอบการทำธุรกรรมและการปรับปรุงความเสี่ยงทางการเงินขององค์กรได้อีกด้วย

อ่านบทความทั้งหมด >>> รับทำบัญชี.com

เลือก สำนักงานบัญชี 20 วิธี ง่ายๆ ที่มีดี คุณภาพ?

เซ้ง สำนักงานบัญชี เว็บไซต์ สำนักงานบัญชี สํา นักงาน บัญชี หมาย ถึง หา สำนักงาน บัญชี สํา นักงาน บัญชี ใน ประเทศไทย เลือก บริษัท บัญชี สำนักงาน บัญชี ใน กรุงเทพฯ รายชื่อ สํา นักงาน บัญชี กรุงเทพ ใกล้ฉัน ออนไลน์
ต้นทุนขาย

ต้นทุนขาย #9 ปรับกลยุทธ์ธุรกิจ ของคุณ วิธีลด เพื่อเพิ่มกำไร?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ต้นทุนขาย มีอะไรบ้าง ต้นทุนขาย สูตร ตัวอย่างงบต้นทุนขาย การคิดต้นทุนขาย กําไร และราคาขาย วิธีคิด ต้นทุน กำไร งบต้นทุนขาย ต้นทุนขาย ภาษาอังกฤษ วิธีคิดราคาขายต่อชิ้น ใกล้ฉัน ออนไลน์
หมวดบัญชี

หมวดบัญชี #5 ทั้งหมด มีกี่ ชื่อบัญชี ความหมาย เดบิต เครดิต?

หมวดบัญชี 5 หมวด หมวดบัญชี 5 หมวด เดบิต เครดิต หมวดบัญชี ค่า ใช้ จ่าย มีอะไรบ้าง หมวดบัญชี เดบิต เครดิต ไฟล์ ผังบัญชี หมวดบัญชีสินทรัพย์ หมวดบัญชี 5 หมวด ภาษาอังกฤษ การ แบ่ง หมวดบัญชี 

ค่าแรงงานทางตรง สูตร เป็นต้นทุน?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตัวอย่างค่าแรงงานทางตรง สูตรค่าแรงงานทางตรง ค่าแรงงานทางตรง เป็นต้นทุนอะไร ค่าแรงงานทางตรง บันทึกบัญชี ข้อใดไม่จัดเป็นค่าแรงงานทางตรง งบประมาณค่าแรงงานทางตรง ต้นทุนทางตรง ทางอ้อม ค่าแรงทางตรง ค่าแรงทางอ้อม ใกล้ฉัน ออนไลน์
ต้นทุนการผลิต

ต้นทุนการผลิต #7 eXCEL มีสูตรให้ แสดงตัวอย่าง วิธีทำงบบัญชี?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ต้นทุนการผลิต มีอะไรบ้าง ต้นทุนการผลิต สูตร ต้นทุน การผลิต มี กี่ ประเภท ต้นทุนการผลิต บัญชี ต้นทุนการผลิต ภาษาอังกฤษ งบต้นทุนการผลิต ต้นทุนการผลิต ตัวอย่าง ต้นทุนการผลิต pdf ใกล้ฉัน ออนไลน์
การรับรู้มูลค่าและการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

รับรู้ มูลค่า สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน?

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน มีอะไรบ้าง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน บันทึกบัญชี มาตรฐานการบัญชี สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2565 บทที่ 9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  tas 38 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สรุป มาตรฐานการบัญชี สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2564 การวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน สินทรัพย์ไม่มีตัวตน อายุการใช้งาน

Leave a Comment

Scroll to Top