แผนการตรวจนับ

รับทำบัญชี.COM | วิธีการตรวจนับสินค้าคงคลัง แบบฟอร์มตรวจนับ?

Click to rate this post!
[Total: 131 Average: 5]

ตรวจนับสินค้าคงเหลือ

วิธีกาตรวจนับสินค้าคงเหลืออย่างน้อยทีละครั้งเพื่อนใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน

          โดยปกติ กิจการจะกำหนดวิธีกาตรวจนับสินค้าคงเหลืออย่างน้อยทีละครั้งเพื่อนใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำงบการเงินและเพื่อนให้แน่ใจในความเชื่อถือของระบบควบคุมสินค้าคงเหลือของกิจการ การตรวจนับสินค้าคงเหลือจึงขึ้นอยู่กับกิจการที่จะมีการวางแผนการตรวจนับสินค้าอย่างไรซึ่งผู้ทำบัญชีจะรับบทบาทหน้าที่ในการวางแผนการตรวจนับสินค้าคงเหลือว่า จะนับปีละครั้ง หรือจะนับกี่ครั้งต่อปี หรือจะตรวจนับแบบหมุนเวียน และจะต้องทำหน้าที่ประสานงานแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ ได้แก่ คลังสินค้า ผู้สอบบัญชี เรื่องที่จะต้องวางแผนในการตรวจนับสินค้าจะครอบคลุมในเรื่อง

– การออกแบบและวิธีการปฏิบัติวิธีการตรวจนับ
– การควบคุมภายในสินค้าคงเหลือขณะตรวจนับ
– กำหนดวันเวลาของการตรวจนับสินค้าคงเหลือ
– สถานที่จัดเก็บสินค้าคงเหลือที่จะทำการตรวจนับ มีสถานที่กี่แห่ง อยู่ที่เดียวกันหรือห่างไกล
– ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจนับหรือไม่
– บุคลากรที่จะทำหน้าที่ตรวจนับจากหน่วยงานใดบ้าง และจำนวนบุคลากรที่ร่วมในการตรวจนับ

          การวางแผนการตรวจนับสินค้าจะช่วยให้การตรวจนับทำได้อย่างมีปะสิทธิภาพและที่สำคัญผู้จัดทำบัญชีควรได้ทราบว่าในการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีจะมีการประเมินแผนการตรวจนับและวิธีการตรวจนับของกิจการที่ใช้ในการบันทึกและการตวบคุมผลการตรวจนับสินค้าคงเหลือของกิจการ เมื่อวางแผนกำหนดการตรวจนับแล้วต้องแจ้งำหนดการตรวจนับให้ผู้สอบบัญชีทราบเพื่อนส่งผู้ช่วยหรือผู้สอบบัญชีเข้าร่วมสังเกตุการณ์ตรวจนับ การแจ้งควรจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง

แหล่งอ้างอิง เอกสารภาษีอากร (ธรรมนิติ)

การตรวจนับสินค้าคงเหลือเป็นกระบวนการสำคัญในการบริหารสต็อกสินค้าของธุรกิจ เป้าหมายหลักของการตรวจนับคือการตรวจสอบว่าสินค้าที่ระบุในบัญชีสต็อกตรงกับสินค้าที่มีจริงในคลังสินค้า นี่คือขั้นตอนที่สามารถทำเพื่อดำเนินการตรวจสอบสินค้าคงเหลือ

 1. เตรียมตัว

  • กำหนดวันและเวลาที่เหมาะสมในการตรวจนับสินค้า เลือกวันที่ไม่มีกิจกรรมส่งออกหรือรับเข้าสินค้าเพิ่มเติม
  • ระบุบุคคลหรือทีมที่จะรับผิดชอบในการตรวจนับ
 2. เตรียมเอกสาร

  • จัดเตรียมเอกสารที่จำเป็น เช่น รายการสินค้าคงเหลือ, แบบฟอร์มตรวจนับ, และเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบ เช่น ปากกา, สมุดบันทึก, แท็กบาร์โค้ด, และเครื่องนับ
 3. การตรวจสอบสินค้า

  • เริ่มต้นการตรวจนับสินค้าที่มีอยู่ในคลังสินค้า ตรวจสอบจำนวนและคุณภาพของสินค้า
  • ใช้รหัสบาร์โค้ดหรือหมายเลขรหัสสินค้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความตรงกับเอกสารบัญชี
 4. รายงานผล

  • รายงานจำนวนสินค้าที่ตรวจนับและความแตกต่างระหว่างจำนวนที่ตรวจนับได้กับจำนวนในบัญชีสต็อก
  • รายงานข้อมูลเกี่ยวกับความเสียหายหรือความผิดพลาด (หากมี) ที่พบระหว่างการตรวจสอบ
 5. แก้ไขความผิดพลาด

  • หากพบความผิดพลาดในการตรวจนับ เช่น สินค้าขาดหาย เอกสารบัญชีหาย หรือความไม่ถูกต้องในจำนวน ให้ระบุและดำเนินการแก้ไขตามนโยบายของบริษัท
 6. การปรับปรุงบัญชีสต็อก

  • อัปเดตบัญชีสต็อกโดยบันทึกผลการตรวจนับลงในระบบบัญชี
  • ปรับปรุงค่าสินค้าคงเหลือในบัญชีสต็อกให้ตรงกับผลการตรวจนับ
 7. รายงานและการตรวจสอบอื่น ๆ

  • สร้างรายงานสรุปผลการตรวจนับสินค้า
  • ดำเนินการตรวจสอบสินค้าที่มีค่าสูงหรือเป็นสินค้าสำคัญเพิ่มเติม (ABC Analysis)
 8. การทำความสะอาดและการจัดเก็บใหม่

  • หลังจากการตรวจนับเสร็จสิ้น, ควรทำความสะอาดคลังสินค้าและจัดเก็บสินค้าใหม่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

การตรวจนับสินค้าคงเหลือเป็นกระบวนการที่จำเป็นเพื่อความถูกต้องในบัญชีสต็อกและการบริหารจัดการสินค้า นอกจากนี้ยังช่วยในการตรวจสอบการทำธุรกรรมและการปรับปรุงความเสี่ยงทางการเงินขององค์กรได้อีกด้วย

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )