4 เมื่อตั้งเงินกองทุน ต้องเป็นไปตามสัญญาที่ตั้งไว้

กำลังปรับปรุง
[Total: 123 Average: 5]

การสะสมเงินกองทุน คือ ?

การสะสมเงินกองทุน คือ (Funds Accumulation) วิธีกาสะสมเงินกองทุนมักจะกำหนดไว้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อตั้งเงินกองทุน ต้องเป็นไปตามสัญญาที่ตั้งไว้กับเจ้าหนี้ วิธีการสะสมเงินกองงทุนที่มักพบบ่อยๆ ก็คือ

1). การคำนวณที่ต้องแยกตั้งไว้เป็นเงินกองทุนตามปริมาณของสิ่งผลิต เช่น กำหนดจำนวนเงินที่ต้องตั้งเป็นเงินกองทุน 10 สตางค์ต่อสิ่งผลิต 1 หน่วยผลิตได้ การกำหนดจำนวนเงินที่ต้องสะสมไว้ตาใวิธีนี้มักจะใช้กันมาก เมื่อออกหุ้นหู้จำนองโดยนำ Wasting Assets เป็นประกัน ใน Bond Indenture มักจะกำหนดให้สะสมทุนเป็นอัตราต่อจนวนแร่ที่ขุดได้ต่อตัน
2). สะสมเงินลงทุนโดยคำนวณเป็นร้อยละของกำไรประจำปี วิธีนี้มักจะใช้กับการสะสมเงินทุน เพื่อไถ่ถอนหุ้นบุริมสิทธิ ผู้ถือหุ้นมักจะไม่ยอมให้กำหนดการสะสมเงินทุนเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้โดยวิธีนี้ เพราะไม่แน่นอนว่าบริษัทจะทำกำไรได้หรือไม่ประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่งจำนวนกำไรที่ทำมาหาได้แน่นอนหรือน้อย ถ้ากำไรน้อย เงินทุนที่สะสมไว้อาจไม่เพียงพอที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้เมื่อครบกำหนดไถ่ถอน ซึ่งทำให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับความเสียหาย
3). สะสมเงินทุนเป็นจำนวนทุกปี เช่น ถ้าต้องการตั้งเงินทุนเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้จำนวน 100,000 บาท ซึ่งครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อครบกำหนด 5 ปี ปีหนึ่งๆ จะต้องสะสมเงินลงทุนไว้เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท เมื่อครบกำหนด 5 ปี จะมีเงินไถ่ถอนหุ้นกู้จำนวน 100,000 บาทพอดี ถ้าได้นำเงินที่สะสมไว้นี้ไปลงทุนซื้อหลักทรัพย์ รายได้จากหลักทรัพย์นั้นจะช่วยลดจำนวนเงินที่ต้องจ่ายจากเงินสดของบริษัท เพื่อมาเป็นทุนสะสมให้น้อยลง
4). จำนวนเงินที่จะต้องสะสมแต่ละปีนั้น ให้คำนวณตามวิธีดอกเบี้ยทบต้น เช่น ถ้าต้องการให้เงินสะสมมีจำนวน 100,000 บาทเมื่อสิ้นปีที่ 5 โดยคิดดอกเบี้ยรับในอัตรา 4% ต่อปีและทบต้นทุกสิ้นปีจะต้องลงเงินสะสมปีละ 18,462.71 บาท

สำนักงานบัญชี บริการอะไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 13, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top