เครดิต ขอคืนภาษีการยื่นแบบ?

ใคร คือ ผู้มีสิทธิขอคืนภาษี ขอคืนภาษีซื้อ คือ ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภายใน 3 ปี ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงินสด การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม นิติบุคคล ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม pantip เงื่อนไขการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม บุคคลธรรมดา
Click to rate this post!
[Total: 140 Average: 5]

การเครดิตขอคืนภาษี

                 การเครดิตภาษีที่เหลืออยู่ในแต่ละเดือนภาษี จากการคำนวณภาษีตามาตรา 82/3 ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีสิทธินำไปชำระภาษีมูลค่าเพิ่มได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา หรือมีสิทธิขอคืนพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเพิ่มเติมเพราะการยื่นแบบแสดงรายการภาษีไม่ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา 83 หรือมาตรา 83/1 เว้นแต่ในกรณีที่มีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเพิ่มเติมเพราะการยื่นแบบแสดงรายการภาษีไม่ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา 83/4 ก็ให้มีสิทธิขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการ

  1. การขายสินค้าหรือการให้บริการในกรณีที่มีภาษีต้องคืน แต่ผู้ประกอบการจดทะเบียนมิได้ขอคืนตามมาตรา 84 ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีสิทธิยื่นคำร้องขอคืนภาษีภายใน 3 ปี นับแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีสำหรับเดือนภาษีนั้น
  2. การขายสินค้าหรือการให้บริการในกรณีอื่น ให้ยื่นคำร้องขอคืนภายใน 3 ปีนับแต่วันที่ได้ชำระภาษีเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนให้ยื่นคำร้องขอคืนภาษี ณ ที่ว่าการอำเภอท้องที่สถานประกอบการจดทะเบียนมีสถานประกอบการหลายแห่งให้ยื่นคำร้องขอคืนภาษีเป็นรายสถานประกอบการ ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้ประกอบการจดทะเบียนดังกล่าวได้รับอนุมัติจากอธิบดีให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีรวมกันก็ให้ยื่นคำร้องขอคืนภาษีรวมกัน ณ ที่ว่าการอำเภอท้องที่ หรือ ณ สถานที่อธิบดีกำหนด และในกรณีที่ผู้ขอคืนภาษีมิใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนให้ยื่นคำร้องขอคืน ณ ทีว่าการอำเภอท้องที่ที่ผู้ขอคืนมีภูมิลำเนา การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าในกรณีดังต่อไปนี้

ให้กระทำได้ตามเงื่อนไขดังนี้

  1. ในกรณีผู้นำเข้ามีข้อโต้แย้งตามกกหมายว่าด้วยศุลกากรหรือเป็นเป้นคดีในศาลการขอคืนภาษีให้กระทำภายใน 6 เดือน   นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัย ข้อโต้แย้งอากรขาเข้าเป็นหนังสือ หรือนับแต่วันที่มีคำพิพากษาถึงที่สุด แล้วแต่กรณี
  2. ในกรณีผู้นำเข้าที่มิได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนได้ชำระภีมูลค่าเพิ่มแล้ว และต่อมาได้ส่งสินค้ากลับออกไป กรขอคืนภาษีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราส่วนเช่นเดียวกับการคืนอากรขาเข้าตามกฏหมายว่าด้วยศุลกากรที่กำหนดไว้สำหรับขอคืนอากรขาเข้า
 

รับผลิตใบปลิว มั่นคงด้วยบริการ มีคุณภาพ?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย พิมพ์ใบปลิว a5 ราคาถูก พิมพ์ใบปลิว ราคาถูก พิมพ์ ใบปลิว ด่วน รับออกแบบใบปลิว ร้านทําใบปลิว ใกล้ฉัน แจกใบปลิว ผิดกฎหมายไหม ตัวอย่างใบปลิวเปิดร้านใหม่ พิมพ์ใบปลิว a4 ใกล้ฉัน ออนไลน์
ปิดงบเปล่า

ปิดงบเปล่าด้วยตัวเอง 7 ขั้นตอน เบื้องต้น รู้แล้วใครๆก็ทำได้?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ปิดงบเปล่า ใช้เอกสารอะไรบ้าง ปิดงบเปล่า ปิดงบเปล่า ราคาถูก ตัวอย่างการปิดงบบัญชี ตัวอย่างงบเปล่า ปิดงบเปล่า คือ ไม่ส่งงบ การเงิน ติด คุก ไหม ปิดงบบัญชีประจําปี เดือนไหน ใกล้ฉัน ออนไลน์

องค์ประกอบ #8 การตลาดออนไลน์ มีอะไรบ้าง?

ตัวอย่างตลาดออนไลน์ ตลาดออนไลน์ หมายถึง การตลาดออนไลน์ มีอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์ มีองค์ประกอบอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์ หมายถึง ทําการตลาดออนไลน์ ให้ได้ผล ประโยชน์ของการตลาดออนไลน์ การตลาดออนไลน์
กรณีซื้ออุปกรณ์เสริมของรถบรรทุก

อุปกรณ์เสริมของรถบรรทุก?

การบันทึกบัญชี ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ TAS 40 สรุป การบันทึกบัญชีสินทรัพย์ถาวร มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 ปรับปรุง 2564 หลักเกณฑ์การบันทึกทรัพย์สิน 2565 การบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ บัญชี สินทรัพย์มีอะไรบ้าง หลักเกณฑ์การบันทึกทรัพย์สิน 2564
ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบริษัท 150 ตัวอย่าง สํานักงาน ที่หักได้มีอะไรบ้าง?

ค่าใช้จ่าย หมายถึง รายการค่าใช้จ่าย บัญชีค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายบริษัท มีอะไรบ้าง ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ลงบัญชี ค่าใช้จ่าย ภาษี ค่าใช้จ่ายข้ามปี สรรพากร ตัวอย่างค่าใช้จ่าย

Leave a Comment

Scroll to Top