9 เครดิตภาษีซื้อโต๊ะกินข้าวของพนักงาน

การเครดิตภาษีซื้อในการซื้อโต๊ะกินข้าว

การเครดิตภาษีซื้อในการซื้อโต๊ะกินข้าวของพนักงาน

การเครดิตภาษีซื้อในการซื้อโต๊ะกินข้าวของพนักงาน ?

โต๊ะกินข้าวพนักงาน สามารถเคดิตภาษีซื้อได้หรือเปล่าบริษัทซื้อมามี vat ทั้งโต๊ะและเก้าอี้

โต๊ะที่ซื้อมาเพื่อให้พนักงานทานข้าว สามารถนำภาษีซื้อมาใช้ได้ค่ะ เพราะว่าถือเป็น ทรัพย์สิน ของบริษัทค่ะ

ก่อนจะแสดงความเห็น ต้องศึกษาก่อนนะคะว่าในทางประมวลรัษฎากร ได้กำหนดภาษีซื้อต้องห้ามไว้อย่างไรบ้าง ภาษีซื้อต้องห้าม แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
1 ภาษีซื้อที่ห้ามขอคืน หรือ เครดิตภาษีขาย แต่ให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายได้
2. ภาษีซื้อที่ห้ามขอคืน หรือ เครดิตภาษีขาย และห้ามถือเป็นค่าใช้จ่ายจะยกตัวอย่างภาษีต้องห้ามทั้ง 2 ประเภทให้ดูนะคะ
1. กรณีไม่มีหลักฐานใบกำกับ ภาษีซื้อที่เกิดขึ้นในการดำเนินการ แต่ไม่มีหลักฐานใบกำกับภาษี ( มาตรา 82/5 ( 1 ) ) ” ห้ามขอคืน หรือนำไปเครดิตภาษีขาย และห้ามถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ ”
2. กรณีมีใบกำกับภาษีแต่ไม่สามารถแสดงได้ว่ามีการชำระภาษีซื้อ ” ห้ามขอคืน หรือนำไปเครดิตภาษีขาย และห้ามถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ ”
3. กรณีมีใบกำกับภาษี แต่ข้อความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ตามมาตรา 86/4 ” ห้ามขอคืน หรือนำไปเครดิตภาษีขาย และห้ามถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ ”
4. ภาษีซื้อที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการ ” ห้ามขอคืน หรือนำไปเครดิตภาษีขาย และห้ามถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ ”
5. ภาษีซื้อที่เกิดจากรายจ่ายเพื่อการรับรอง หรือ เพื่อการอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน ” ห้ามขอคืน หรือนำไปเครดิตภาษีขาย แต่ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ ” โดยค่ารับรองที่จะถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้นั้นจะต้องเป็นไปตามกฏกระทรวงฉบับที่ 143 พ.ศ. 2522 ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ www.rd.go.th/publish/2495.0.html”>http://www.rd.go.th/publish/2495.0.html
6. ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อ เช่า เช่าซื้อ หรือรับโอนรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ตามกฏหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต และภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อสินค้าหรือการับบริการที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ตามกฏหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ” ห้ามขอคืน หรือนำไปเครดิตภาษีขาย แต่ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ ”
7. ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีอย่างย่อตามมาตรา 86/6 และ 86/7 ” ห้ามขอคืน หรือนำไปเครดิตภาษีขาย แต่ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ ”
8. ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4 ซึ่งรายการมิได่ตีพิมพ์ขึ้น หรือมิได้จัดทำขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในกรณีจัดทำใบกำกับภาษีขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฉบับ ” ห้ามขอคืน หรือนำไปเครดิตภาษีขาย แต่ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ ”
9. ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีที่ออกโดยผู้ไม่มีสิทธิออก หรือที่เรียกกันว่า ใบกำกับภาษีปลอม ” ห้ามขอคืน หรือนำไปเครดิตภาษีขาย และห้ามถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ “*** ที่ยกตัวอย่างมานั้น เป็นรายละเอียดที่น่าจะพบเจอกันบ่อยๆ ดังนั้นจากตัวอย่างเราจะมาตอบคำถามนะคะ ค่าโต๊ะกินข้าวพนักงาน เป็นการซื้อของที่นำมาใช้ในออฟฟิตที่ชัดเจน ในทางบัญชีอาจจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ถามว่าภาษีซื้อสามารถขอคืนได้หรือไม่ เรามาวิเคราะห์คะ จากตัวอย่างที่ยกมาจะเห็นได้ว่า ถ้าเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโดยตรงแล้ว จะไม่เข้าข่ายเป็นภาษีซื้อต้องห้าม ดังนั้น ถ้าใบกำกับภาษีสมบูรณ์ครบถ้วน ก็สามารถขอคืนภาษีซื้อได้คะ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 12, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top