กิจกรรมจัดหาเงิน

กิจกรรมจัดหาเงิน (Financing Activities)?

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน มีอะไรบ้าง งบกระแสเงินสด วิธีทํา กระแสเงินสด คํานวณ ประโยชน์ของงบกระแสเงินสด โปรแกรม ทำ งบกระแส เงินสด การวิเคราะห์งบกระแส เงินสด องค์ประกอบของงบกระแสเงินสด
Click to rate this post!
[Total: 21 Average: 5]

กิจกรรมจัดหาเงิน

กิจกรรมจัดหาเงิน (Financing Activities) หมายถึง การแสดงรายการเงินสดรับและเงินสดจ่ายจากกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด โดยกิจกรรมจัดหาเงิน เช่น การรับเงินจากกิจกรรมออกตั๋วเงิน , การรับเงินจากการออกหุ้นกู้ และ การจ่ายเงินจากการไถ่ถอนหุ้นของกิจการ เป็นต้น

กิจกรรมจัดหาเงิน (Financing Activities) เป็นหนึ่งในสาขาสำคัญของการวิเคราะห์และบันทึกบัญชีในรายงานการเงินของบริษัทหรือองค์กร กิจกรรมนี้เกี่ยวข้องกับการรับเงินหรือหาเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการขององค์กร ซึ่งสามารถแบ่งเป็นกิจกรรมหลัก ๆ ได้ดังนี้

  1. การออกหุ้น (Issuing Equity) การออกหุ้นหมายถึงการขายหุ้นใหม่หรือหุ้นที่ยังไม่ได้ขายให้กับผู้ลงทุน ซึ่งบริษัทจะรับเงินจากการออกหุ้นเพื่อใช้ในการขยายกิจการหรือชำระหนี้

  2. การกู้ยืมเงิน (Borrowing) การกู้ยืมเงินเป็นกิจกรรมที่บริษัทหรือองค์กรขอยืมเงินจากสถาบันการเงินหรือผู้ให้กู้ยืมอื่น ๆ เพื่อใช้ในการลงทุนหรือใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจ บริษัทจะต้องชำระดอกเบี้ยและเงินต้นตามข้อตกลงกู้ยืม

  3. การชำระหนี้ (Debt Repayment) การชำระหนี้เป็นกิจกรรมที่บริษัทต้องชำระหนี้หรือต้นทุนที่ถูกกู้ยืมมาก่อนหน้านี้ ซึ่งรวมถึงดอกเบี้ยและเงินต้นตามข้อตกลงกู้ยืม

  4. การจ่ายเงินเป็นเงินค่าหุ้นหรือเงินปันผล (Payment of Dividends or Share Repurchases) การจ่ายเงินเป็นเงินค่าหุ้นหรือเงินปันผลหมายถึงการจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือการซื้อคืนหุ้นเพื่อลดจำนวนหุ้นที่ออกอยู่ในตลาด ซึ่งจะส่งผลในการลดทุนสินทรัพย์ของบริษัท

  5. กิจกรรมอื่น ๆ (Other Financing Activities) รายการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาเงิน อาจรวมถึงการออกตราสารหนี้, การแลกเปลี่ยนหุ้น, หรือกิจกรรมการเงินอื่น ๆ ตามที่บริษัทหรือองค์กรต้องการ

กิจกรรมจัดหาเงินเป็นส่วนสำคัญของการบันทึกบัญชีและการวิเคราะห์การเงิน เนื่องจากมีผลต่อความสามารถในการดำเนินกิจการขององค์กรและการสร้างมูลค่าสู่ผู้ถือหุ้น การเงินฝากธนาคาร, การออกหุ้น, การกู้ยืมเงิน, และการจ่ายเงินเป็นเงินค่าหุ้นหรือเงินปันผลเป็นตัวชี้ที่สำคัญในการวิเคราะห์สภาพการเงินขององค์กร

 
กิจกรรมจัดหาเงิน คือ
กิจกรรมจัดหาเงิน คือ

องค์ประกอบ #8 การตลาดออนไลน์ มีอะไรบ้าง?

ตัวอย่างตลาดออนไลน์ ตลาดออนไลน์ หมายถึง การตลาดออนไลน์ มีอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์ มีองค์ประกอบอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์ หมายถึง ทําการตลาดออนไลน์ ให้ได้ผล ประโยชน์ของการตลาดออนไลน์ การตลาดออนไลน์
กรณีซื้ออุปกรณ์เสริมของรถบรรทุก

อุปกรณ์เสริมของรถบรรทุก?

การบันทึกบัญชี ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ TAS 40 สรุป การบันทึกบัญชีสินทรัพย์ถาวร มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 ปรับปรุง 2564 หลักเกณฑ์การบันทึกทรัพย์สิน 2565 การบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ บัญชี สินทรัพย์มีอะไรบ้าง หลักเกณฑ์การบันทึกทรัพย์สิน 2564
การกรอกแจ้งเพิ่มบริษัทรับทำบัญชีในเว็บของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

แจ้ง เพิ่ม บริษัท ออนไลน์ ทำง่ายๆ?

แจ้งทําบัญชีเพิ่ม ภายในกี่วัน ยืนยันรายชื่อธุรกิจที่รับทําบัญชี 2565 คัดหนังสือรับรองบริษัท ออนไลน์  จองชื่อบริษัทออนไลน์ dbd จดทะเบียนออนไลน์ www.dbd.go.th บริการออนไลน์ แจ้งยืนยัน ผู้ทําบัญชี ปี 2565 ภายในวันที่ ขอหนังสือรับรองบริษัท ภาษาอังกฤษ ออนไลน์ 
ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบริษัท 150 ตัวอย่าง สํานักงาน ที่หักได้มีอะไรบ้าง?

ค่าใช้จ่าย หมายถึง รายการค่าใช้จ่าย บัญชีค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายบริษัท มีอะไรบ้าง ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ลงบัญชี ค่าใช้จ่าย ภาษี ค่าใช้จ่ายข้ามปี สรรพากร ตัวอย่างค่าใช้จ่าย
บันทึกรายรับรายจ่าย

วิธีทำบัญชีรายรับรายจ่าย #6 ทำเอง ส่งธนาคาร สมุดร้านค้าง่าย?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตัวอย่าง บัญชีรายรับ รายจ่ายในครัวเรือน พ่อค้า แม่ค้า สมุด รายรับ-รายจ่าย ทํา เอง แบบฟอร์มบัญชีรายรับรายจ่าย ร้านค้า บัญชีรายรับรายจ่าย excel ฟรี บัญชีรายรับรายจ่าย ง่ายๆ ฟอร์ม วิธี ทํา บัญชีรายรับ รายจ่าย ส่งธนาคาร วิธีทํารายรับรายจ่าย รายเดือน วิธี ทํา บัญชีรายรับ รายจ่าย ส่งธนาคาร ใกล้ฉัน ออนไลน์

ฟอเวิดเดอร์ ภาษี มั่นคงด้วยบริการ มีคุณภาพ?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย freight forwarder มีบริษัทอะไรบ้าง ฟอเวิดเดอร์ คือ Freight Forwarder คือ Freight Forwarder หน้าที่ ขั้น ตอน การ ทํา งานของ Freight Forwarder freight forwarder คือใคร บริษัท Freight Forwarder รายชื่อ บริษัท freight forwarder ใน ไทย ใกล้ฉัน ออนไลน์

Leave a Comment

Scroll to Top