กิจกรรมจัดหาเงิน

รับทำบัญชี.COM | วิธีกระแสเงินสด จากกิจกรรมจัดหาเงินทางตรง?

Click to rate this post!
[Total: 21 Average: 5]

กิจกรรมจัดหาเงิน

กิจกรรมจัดหาเงิน (Financing Activities) หมายถึง การแสดงรายการเงินสดรับและเงินสดจ่ายจากกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด โดยกิจกรรมจัดหาเงิน เช่น การรับเงินจากกิจกรรมออกตั๋วเงิน , การรับเงินจากการออกหุ้นกู้ และ การจ่ายเงินจากการไถ่ถอนหุ้นของกิจการ เป็นต้น

กิจกรรมจัดหาเงิน (Financing Activities) เป็นหนึ่งในสาขาสำคัญของการวิเคราะห์และบันทึกบัญชีในรายงานการเงินของบริษัทหรือองค์กร กิจกรรมนี้เกี่ยวข้องกับการรับเงินหรือหาเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการขององค์กร ซึ่งสามารถแบ่งเป็นกิจกรรมหลัก ๆ ได้ดังนี้

  1. การออกหุ้น (Issuing Equity) การออกหุ้นหมายถึงการขายหุ้นใหม่หรือหุ้นที่ยังไม่ได้ขายให้กับผู้ลงทุน ซึ่งบริษัทจะรับเงินจากการออกหุ้นเพื่อใช้ในการขยายกิจการหรือชำระหนี้

  2. การกู้ยืมเงิน (Borrowing) การกู้ยืมเงินเป็นกิจกรรมที่บริษัทหรือองค์กรขอยืมเงินจากสถาบันการเงินหรือผู้ให้กู้ยืมอื่น ๆ เพื่อใช้ในการลงทุนหรือใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจ บริษัทจะต้องชำระดอกเบี้ยและเงินต้นตามข้อตกลงกู้ยืม

  3. การชำระหนี้ (Debt Repayment) การชำระหนี้เป็นกิจกรรมที่บริษัทต้องชำระหนี้หรือต้นทุนที่ถูกกู้ยืมมาก่อนหน้านี้ ซึ่งรวมถึงดอกเบี้ยและเงินต้นตามข้อตกลงกู้ยืม

  4. การจ่ายเงินเป็นเงินค่าหุ้นหรือเงินปันผล (Payment of Dividends or Share Repurchases) การจ่ายเงินเป็นเงินค่าหุ้นหรือเงินปันผลหมายถึงการจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือการซื้อคืนหุ้นเพื่อลดจำนวนหุ้นที่ออกอยู่ในตลาด ซึ่งจะส่งผลในการลดทุนสินทรัพย์ของบริษัท

  5. กิจกรรมอื่น ๆ (Other Financing Activities) รายการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาเงิน อาจรวมถึงการออกตราสารหนี้, การแลกเปลี่ยนหุ้น, หรือกิจกรรมการเงินอื่น ๆ ตามที่บริษัทหรือองค์กรต้องการ

กิจกรรมจัดหาเงินเป็นส่วนสำคัญของการบันทึกบัญชีและการวิเคราะห์การเงิน เนื่องจากมีผลต่อความสามารถในการดำเนินกิจการขององค์กรและการสร้างมูลค่าสู่ผู้ถือหุ้น การเงินฝากธนาคาร, การออกหุ้น, การกู้ยืมเงิน, และการจ่ายเงินเป็นเงินค่าหุ้นหรือเงินปันผลเป็นตัวชี้ที่สำคัญในการวิเคราะห์สภาพการเงินขององค์กร

 
กิจกรรมจัดหาเงิน คือ
กิจกรรมจัดหาเงิน คือ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )