รับทำบัญชี.COM | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต้นทุนบัญชีจัดสรรที่ดิน

Click to rate this post!
[Total: 162 Average: 5]

กิจการอสังหาริมทรัพย์

                 กิจการค้าอสังหาริมทรัพย์ การคำนวณรายได้และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการอสังหาริมทรัพย์ ให้ใช้เกณฑ์สิทธิดังนี้

 • ให้คำนวณรายได้และรายจ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นรายได้และรายจ่ายทั้งจำนวนเมื่อมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ เฉพาะการขายอสังหาริมทรัพย์ที่มีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับการขายนั้น
 • ให้คำนวณรายได้และรายจ่ายที่เกียวข้องตามอัตราส่วนของงานที่ทำแล้วเสร็จในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีมารวมคำนวณเป็นรายได้และรายจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น
 • ให้คำนวณรายได้และรายจ่ายที่เกี่ยวข้องตามงวดที่ถึงกำหนดชำระโดยให้ใช้วิธีการคำนวณตามอัตรากำไรขั้นต้น กิจการค้าอสังหาริมทรัพย์ Related Posts via Categoriesผู้นำเข้าและส่งออกที่ได้รับการยกเว้นภาษี (1)การยกเลิกใบกำกับภาษี (1)การจำหน่ายหนี้สูญในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (1)การชำระค่าภาษีอากรศุลกากร (1)อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (1)

กิจการอสังหาริมทรัพย์เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เช่น อาคารพาณิชย์, บ้าน, ที่ดิน, อพาร์ตเมนต์, โรงแรม, หอพัก, และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ในวัตถุประสงค์ทางพาณิชย์หรือการลงทุนในคุณสมบัติที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นในระยะยาว นี่คือบางข้อมูลสำหรับกิจการอสังหาริมทรัพย์:

 1. การลงทุนและการพัฒนา: กิจการอสังหาริมทรัพย์มักเริ่มต้นด้วยการลงทุนในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ และบ่มเพาะการพัฒนาโครงการใหม่ โดยการก่อสร้างหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้างเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้.

 2. การบริหารจัดการ: การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ครอบคลุมการจัดการเช่า, การบำรุงรักษา, การจัดการการรักษาความปลอดภัย, และการจัดการรายได้และรายจ่ายของคุณสมบัติ.

 3. การเช่า: หากคุณเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในวัตถุประสงค์ทางพาณิชย์ เจ้าของอสังหาริมทรัพย์จะคอยมองหาผู้เช่าเพื่อเช่าอสังหาริมทรัพย์ของคุณ การเช่าสิ่งก่อสร้างเป็นแหล่งรายได้สำคัญในกิจการอสังหาริมทรัพย์.

 4. การตลาดและการขาย: เมื่อคุณต้องการขายอสังหาริมทรัพย์ของคุณหรือหากคุณเปิดขายโครงการใหม่ ความเข้าใจเกี่ยวกับการตลาดอสังหาริมทรัพย์และการเชื่อมโยงกับลูกค้าหรือผู้ลงทุนเป็นสิ่งสำคัญ.

 5. การเงินและการเงินสินทรัพย์: การบริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญในกิจการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้มีสภาพคล่องทางการเงินและสามารถรองรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน.

 6. การรายงานการเงิน: การรายงานการเงินที่ถูกต้องและทันเวลาสำคัญต่อการบริหารอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งอาจเป็นการรายงานการเงินสรุปความก้าวหน้าโครงการหรือรายงานการเงินรายปี.

 7. กฎหมายและข้อบังคับ: การทำกิจการอสังหาริมทรัพย์ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น การเสร็จสิ้นโครงการสร้างอสังหาริมทรัพย์, การเช่า, และการขาย.

 8. การเพิ่มมูลค่า: กิจการอสังหาริมทรัพย์มุ่งหวังในการเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์ในระยะยาว โดยการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ให้มีการเพิ่มมูลค่าที่สูงขึ้นตามเวลา.

กิจการอสังหาริมทรัพย์เป็นกิจการที่มีความคุ้มค่าในการลงทุนในระยะยาว แต่ต้องใช้การวางแผนและบริหารจัดการอย่างดีเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงในตลาดและข้อกำหนดทางกฎหมายและการเงินที่เปลี่ยนแปลงได้.

อ่านเพิ่มเติม >> การจัดทำบัญชีวัด