รับทำบัญชี.COM | เรียลเอสเตท นักพัฒนาอสังหา เริ่มต้นจากอะไร?

Click to rate this post!
[Total: 190 Average: 5]

ธุรกิจเรียลเอสเตท

 1. วางแผนธุรกิจ ทำการวางแผนธุรกิจโดยกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนกำหนดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

 2. ซื้อหรือเช่าทรัพย์สิน จัดหาทรัพย์สินเช่นบริษัทที่ต้องการขาย อาคารพาณิชย์ ที่ดิน เพื่อใช้ในธุรกิจเรียลเอสเตท

 3. เป็นเอกสารกฎหมาย ปรึกษาทนายความเพื่อให้คำปรึกษาในการจัดเอกสารกฎหมาย เช่น สัญญาการซื้อขาย สัญญาเช่า หรือสัญญาเงินกู้

 4. ตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจเรียลเอสเตท เช่น กฎหมายที่เกี่ยวกับการซื้อขายทรัพย์สิน การเช่า หรือการเงิน

 5. การจัดการการเงิน สร้างแผนการเงินเพื่อการลงทุน การจัดหาเงินทุน เช่น การกู้ยืมเงิน หรือการระดมทุน

 6. การตลาด วางแผนกลยุทธ์การตลาด เพื่อสร้างความรู้จักในตลาด เช่น การโฆษณา การตลาดออนไลน์ หรือการส่งเสริมการขาย

ตารางรายรับรายจ่าย ตัวอย่างบัญชี ธุรกิจเรียลเอสเตท

รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท)
การขายทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการซื้อทรัพย์สิน
ค่าเช่าสินทรัพย์ ค่าบริหารจัดการและบริการรับฝากจ่าย
ดอกเบี้ยจากการลงทุน ค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายทรัพย์สิน
ค่านายหน้า ค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากร
อื่นๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจเรียลเอสเตท

 1. นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Agent) ผู้ที่ประสานงานระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายทรัพย์สิน เพื่อให้การซื้อขายเป็นไปอย่างราบรื่น

 2. นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investor) ผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนในทรัพย์สิน เช่น บ้าน อาคารพาณิชย์ หรือที่ดินเพื่อสร้างรายได้

 3. นักเรียนรู้สู่วงการอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Educator) ผู้ให้คำแนะนำและสอนเรื่องทรัพย์สินแก่บุคคลที่สนใจเข้าสู่วงการอสังหาริมทรัพย์

 4. นักส่งเสริมการขายทรัพย์สิน (Real Estate Marketer) ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการตลาดและโฆษณาทรัพย์สินเพื่อดึงดูดลูกค้า

 5. นักออกแบบทรัพย์สิน (Real Estate Designer) ผู้ออกแบบและวางแผนโครงการที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน เช่น อาคารสำนักงาน หรือโครงการที่พัฒนาที่ดิน

วิเคราะห์ SWOT ธุรกิจเรียลเอสเตท

วิเคราะห์ SWOT ธุรกิจเรียลเอสเตทช่วยในการตรวจสอบจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ของธุรกิจเพื่อให้มีการวางกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น

Strengths (จุดแข็ง)

 • ความชำนาญและความเชี่ยวชาญในวงการอสังหาริมทรัพย์
 • มีฐานลูกค้าที่มั่นคงและระบบการบริหารที่ดี
 • การบริการที่มีคุณภาพและมีความน่าเชื่อถือ
 • สถานที่ตั้งที่ดีและมีความสะดวกสบาย

Weaknesses (จุดอ่อน)

 • ขาดทรัพยากรทางการเงินเพื่อการลงทุนในโครงการ
 • อยู่ในช่วงเริ่มต้นที่มีความไม่แน่นอนและเป็นกำลังใจในการแข่งขันกับผู้แข่งขันที่มีชื่อเสียงในวงการ
 • ขาดความรู้และความเข้าใจในตลาดที่เป้าหมาย

Opportunities (โอกาส)

 • การเพิ่มความต้องการในตลาดอสังหาริมทรัพย์
 • การเปิดตลาดใหม่หรือการขยายธุรกิจไปยังภูมิภาคหรือตลาดใหม่
 • การใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินธุรกิจ

Threats (อุปสรรค)

 • ความผันผวนในตลาดอสังหาริมทรัพย์
 • การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์
 • การแข่งขันจากธุรกิจในวงการที่มีความเชี่ยวชาญและชื่อเสียง

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจเรียลเอสเตท ที่ควรรู้

 1. ทรัพย์สิน (Property) สิ่งของหรือทรัพย์สินที่มีค่าเป็นที่มาจากทางการเงิน เช่น บ้าน อาคารพาณิชย์ ที่ดิน

 2. เช่า (Lease/Rent) การให้บริการใช้สิ่งของหรือทรัพย์สินในระยะเวลาที่กำหนดโดยจ่ายค่าเช่า

 3. ผู้ลงทุน (Investor) บุคคลหรือหน่วยงานที่ลงทุนเงินหรือทรัพย์สินในธุรกิจเพื่อได้รับผลตอบแทน

 4. การประมูล (Auction) กระบวนการขายสินค้าหรือทรัพย์สินให้กับผู้ที่เสนอราคาสูงสุด

 5. บ้านพร้อมอยู่ (Ready-to-move-in house) บ้านที่สามารถเข้าอยู่ได้ทันทีโดยไม่ต้องมีการก่อสร้างเพิ่มเติม

 6. อาคารพาณิชย์ (Commercial building) อาคารที่ใช้เพื่อการธุรกิจ ซึ่งสามารถให้บริการในลักษณะต่างๆ เช่น ออฟฟิศ ร้านค้า หรือโรงแรม

 7. ที่ดิน (Land) พื้นที่ไม่มีสิ่งก่อสร้างที่อยู่บนพื้นผิวเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ

 8. บ้านเดี่ยว (Single house) บ้านที่สร้างขึ้นบนที่ดินเป็นเอกสิทธิ์เจ้าของเพียงคนเดียว

 9. ตลาดอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Market) ตลาดที่ซื้อขายทรัพย์สิน เช่น บ้าน อาคารพาณิชย์ ที่ดิน

 10. ค่าใช้จ่ายในการซื้อทรัพย์สิน (Property Acquisition Cost) ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในกระบวนการซื้อทรัพย์สิน เช่น ราคาซื้อ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

ธุรกิจ ธุรกิจเรียลเอสเตท ต้อง จดทะเบียนบริษัท หรือไม่

 1. บริษัทหรือนิติบุคคล หากคุณต้องการก่อตั้งบริษัทเพื่อดำเนินธุรกิจเรียลเอสเตท คุณต้องจดทะเบียนบริษัทหรือนิติบุคคลตามกฎหมายท้องถิ่น ซึ่งอาจเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน ตามกฎหมายประเทศที่คุณกำลังดำเนินธุรกิจ

 2. สำนักงานทะเบียนทรัพย์สิน คุณอาจต้องจดทะเบียนเพื่อรับรองสิทธิในทรัพย์สินที่คุณเป็นเจ้าของ เช่น ที่ดิน อาคาร หรือหน่วยที่อยู่อาศัย การจดทะเบียนจะให้ความชัดเจนและความถูกต้องในการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน

 3. สถานประกอบการ หากคุณมีสถานที่ทำงาน เช่น สำนักงาน ร้านค้า หรือโครงการอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น คุณอาจต้องจดทะเบียนเพื่อรับอนุญาตให้ใช้สถานที่ตามกฎหมายและข้อกำหนดท้องถิ่น

 4. ใบอนุญาตหรือการอนุญาตเฉพาะ บางที่อาจกำหนดให้ธุรกิจเรียลเอสเตทได้รับใบอนุญาตเฉพาะ เช่น ใบอนุญาตเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ใบอนุญาตตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ที่ดิน หรือใบอนุญาตการประเมินราคาทรัพย์สิน

การจดทะเบียนอาจแตกต่างกันไปตามกฎหมายและข้อบังคับในแต่ละประเทศ ดังนั้น ควรปรึกษาทนายความหรือผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจเรียลเอสเตทในท้องถิ่นที่คุณกำลังดำเนินธุรกิจเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและถูกต้องสำหรับการจดทะเบียนที่เฉพาะเจาะจงของธุรกิจเรียลเอสเตทของคุณ

บริษัท ธุรกิจเรียลเอสเตท เสียภาษีอย่างไร

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นภาษีที่เสียจากรายได้ที่ได้รับจากธุรกิจเรียลเอสเตท เช่น รายได้จากการเช่าทรัพย์สินหรือการขายทรัพย์สิน

 2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นภาษีที่เสียจากรายได้ของนิติบุคคล ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งรายได้จากการเช่าทรัพย์สินหรือการขายทรัพย์สิน

 3. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หากธุรกิจเรียลเอสเตทครอบครองที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง เช่น อาคารพาณิชย์ จะต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายท้องถิ่น

 4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ บางประเภทของธุรกิจเรียลเอสเตทอาจต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามกฎหมายท้องถิ่นหรือประเทศ

 5. ภาษีการโอนทรัพย์สิน หากมีการโอนทรัพย์สิน เช่น การขายทรัพย์สิน อาจมีการเสียภาษีการโอนทรัพย์สินตามกฎหมายท้องถิ่นหรือประเทศ

โดยขอให้ทราบว่าการเสียภาษีในธุรกิจเรียลเอสเตทอาจแตกต่างไปตามกฎหมายและข้อกำหนดในแต่ละประเทศ และสามารถมีภาษีอื่นๆ เพิ่มเติมที่อาจมีอยู่ตามกระบวนการซื้อขายทรัพย์สินหรือกฎหมายท้องถิ่น ดังนั้น ควรปรึกษาทนายความหรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและถูกต้องสำหรับสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจงของธุรกิจเรียลเอสเตทที่คุณกำลังดำเนินการอยู่

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )