กำลังปรับปรุง

9 ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม จากการซื้อสินค้า

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม จากการซื้อสินค้า

การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
      ผู้เดินทางที่มีสิทธิขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกเรียกเก็บไว้แล้วจากการซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการจดทะเบียนเพื่อนำออกไปนอกราชอาณาจักร ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้
– ไม่เป็นผู้มีสัญชาติไทย
– ไม่เป็นผู้มีลำนาอยู่ในประเทศไทย
– ไม่เป็นนักบินหรือลูกเรือของสายการบินที่เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
– เดินทางออกนอกราชอาณาจักร ณ ท่าอากาศยานระหว่างประเทศ
– ซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรร
– ซื้อสินค้าที่เป็นสินค้าที่นำไปพร้อมกับการเดินทาง
– ไม่เป็นสินค้าต้องห้ามออกนอกราชอาณาจักร เช่น อาวุธปืน วัตถุระเบิด
– มูลค่าของสินค้าต้องไม่น้อยกว่าห้าพันบาท
– เป็นสินค้าที่ต้องนำออกนอกราชอาณาจักรภายในหกสิบวันนับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top