ขอคืนหักณที่จ่าย

รับทำบัญชี.COM | เปิดกิจการรับเหมาถูกหักภาษีณที่จ่าย?

Click to rate this post!
[Total: 33 Average: 5]

เปิดกิจการรับเหมา ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เห็นว่าสามารถขอคืนได้

+++++ สามารถขอคืนได้ตอนยื่นแบบแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปลายปี ในแบบ ภงด90 ค่ะ ซึ่งเดี่ยวนี้ทางสรรพากรมีบริการให้ยื่นเสียภาษีผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้แล้วนะค่ะ แล้วรอจดหมายแจ้งจากทางกรมสรรพากรกลับมากค่ะ +++++

กิจการรับเหมา (Contracting Business) เป็นประเภทหนึ่งของกิจการหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและปฏิบัติงานตามสัญญาทางกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีผู้รับเหมา (contractor) ที่รับผิดชอบในการดำเนินโครงการหรืองานตามข้อตกลงที่ได้ทำไว้กับผู้ว่าจ้างหรือลูกค้า (client) ในระยะเวลาและราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ธุรกิจรับเหมาอาจเป็นธุรกิจที่มีลักษณะหลากหลาย เช่น ก่อสร้าง, การสร้างอาคาร, งานระบบไฟฟ้า-ประปา, งานก่อสร้างทางดร็อป, งานขุดและขนส่ง, งานติดตั้งระบบปรับอากาศ, งานสถาปัตยกรรมภายใน, งานบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรืองานรับเหมาต่าง ๆ

รายละเอียดและลักษณะของกิจการรับเหมาอาจแตกต่างกันไปตามลักษณะงานและวัตถุประสงค์ของผู้รับเหมา รวมถึงขนาดและความซับซ้อนของโครงการหรืองานนั้น ๆ รูปแบบการชำระเงิน, การจัดการโครงการ, การควบคุมคุณภาพ, และความปลอดภัยก็เป็นสิ่งสำคัญที่ควรพิจารณาในกิจการรับเหมา

การดำเนินกิจการรับเหมาเรียกให้ต้องมีการวางแผนและการจัดการโครงการอย่างเต็มรูปแบบเพื่อให้โครงการเสร็จสมบูรณ์ตรงตามระยะเวลาและความคาดหวังของลูกค้า การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์, งบประมาณ, การจัดหาวัสดุและอุปกรณ์, และการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญในกิจการรับเหมา นอกจากนี้ การรับมือกับเรื่องทางกฎหมายและการเสร็จสิ้นข้อตกลงและสัญญาก็เป็นส่วนสำคัญของกิจการรับเหมา

บางรายการที่เกี่ยวข้องกับกิจการรับเหมาอาจมีการกำกับและการควบคุมจากหน่วยงานหรือองค์กรทางรัฐ และอาจต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เช่น การขอใบอนุญาต, การรายงานการก่อสร้าง, และการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม