2% ขายมรดก เมื่อมีการโอนหรือขาย

ขายทรัพย์สินมรดก
[Total: 134 Average: 5]

ขายทรัพย์สินมรดก

ขายทรัพย์สินมรดก ?

เมื่อขายทรัพย์สินมรดก เมื่อมีการโอนหรือขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดก มีภาระภาษีที่ต้องรับผิดชอบดังนี้

-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดกต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากราคาประเมินของกรมที่ดิน เว้นแต่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) หรือองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) ผู้ขายมีสิทธิได้รับยกเว้นเงินได้จากการขายในส่วนที่ไม่เกิน 200,000 บาทแต่ถ้าอสังหาริทนทรัพย์ ตั้งอยู่นอกเขต อบจ. หรือ อบต. ไม่ว่าขายได้จำนวนเท่าใด ผู้ขายก็ไม่ได้รับยกเว้นภาษ๊ และต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จากราคาประเมิน
-ภาษีธุรกิจเฉพาะ การขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดก ได้รับยกเว้นภาษีธุกิจเฉพาะตามหลักเกณฑ์ในมาตรา 91/2 (6) ประกอบกับพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 342 พ.ศ. 2541 มาตรา 4 (6) (ข) การขายอสังหาริททรัพย์ที่ได้มาโดยทางมรดก
-อากรแสตมป์ เมื่อได้รับยกเว้นภาษี
ธุรกิจเฉพาะ การขายอสังหาริทรัพย์อันเป้นมรดก ต้องเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน ในอัตรา 1 บาท ต่อทุกจำนวน 200 บาทหรือเศษของ 200 ของราคาประเมินกรมที่ดิน
-ค่าธรรมเนียมการโอน การโอนขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดก ผู้โอนและผู้รับโอนต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนในอัตรา 2 % ของราคาประเมินการมที่ดินตามประมวลกฏหมายที่ดิน

สำนักงานบัญชี บริการอะไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top