2 ระบบ บันทึกบัญชี ฝากขาย รับขายฝาก ตัวอย่าง || รับทำบัญชี.COM

กำลังปรับปรุง
[Total: 1220 Average: 5]

ขายฝาก

การบันทึกบัญชีด้านผู้ฝากขาย ?

วิธีการบันทึกบัญชีด้านผู้ฝากขายจะมี 2 วิธี คือ
วิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าฝากขายแยกไว้ต่างหากจากการขายปกติของกิจการ และวิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าฝากขายรวมกับการขายปกติของกิจการ ซึ่งทั้ง 2 วิธีนี้ต้องคำนึงถึงระบบบัญชีเกี่ยวกับสินค้าที่ใช้ด้วยว่าใช้ระบบใด

วิธีบันทึกรายการสินค้ามี 2 ระบบ คือ ระบบการบันทึกบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่อง และระบบการบันทึกบัญชีสินค้าเมื่อสิ้นงวด

โดยแบ่งออกเป็น การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าฝากขาย การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าฝากขายแยกไว้ต่างหากจากการขายปกติของกิจการและใช้ระบบการบันทึกบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่อง

การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าฝากขายแยกไว้ต่างหากจากการขายปกติของกิจการและใช้ระบบการบันทึกบัญชีสินค้าเมื่อสิ้นงวด

การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าฝากขายรวมกับการขายปกติของกิจการและใช้ระบบการบันทึกบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่อง
การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าฝากขายรวมกับการขายปกติของกิจการและใช้ระบบการบันทึกบัญชีสินค้าเมื่อสิ้นงวด

การบันทึกบัญชีด้านผู้รับฝากขาย ?

วิธีการบันทึกบัญชีด้านผู้รับฝากขายก็มี 2 วิธีเช่นกัน คือ
การบันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับสินค้ารับฝากขายแยกไว้ต่างหากจากการขายปกติของกิจการ และการบันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับสินค้ารับฝากขายรวมกับรายการขายปกติของกิจการ แบ่งออกเป็น การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้ารับฝากขายแยกไว้ต่างหากจากการขายปกติของกิจการ
การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้ารับฝากขายรวมกับการขายปกติของกิจการ

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 14, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top