ถ้าสถานการณ์ทางด้านการเมืองมีความสับสนไม่สงบสุข จะมีผลกระทบถึงด้านสภาวะเศรษฐกิจ

รับทำบัญชี.COM | ผลการจัดเก็บรายได้ รัฐบาล ปีงบประมาณรายปี?

Click to rate this post!
[Total: 115 Average: 5]

ถ้าสถานการณ์ทางด้านการเมืองมีความสับสนไม่สงบสุข จะมีผลกระทบถึงด้านสภาวะเศรษฐกิจ

+++ในช่วงที่สภาพทางการเมืองของประเทศส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจ ข้อมูลผลการจัดเก็บรายได้ ภาครัฐเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราควรจะเข้าไปดูเพื่อ เป็นความรู้ว่า การจัดเก็บรายได้ในแต่ละเดือนของรัฐบาลเป็นอย่างไร เป็นรายได้ประเภทใด และหน่วยงานใดจัดเก็บได้มากน้อยเพียงใด เพราะนั่นคืองบประมาณที่รัฐบาลจะนำมาใช้จ่ายในการบริหารประเทศ ถ้าสถานการณ์ทางด้านการเมืองมีความสับสนไม่สงบสุข จะมีผลกระทบถึงด้านสภาวะเศรษฐกิจ การลงทุน และการใช้จ่ายของรัฐบาลด้วย ซึ่งหมายถึงว่าหน่วยจัดเก็บก็ต้องรับภาระจัดเก็บให้เพียงพอ ต่อค่าใช้จ่ายตามประมาณการที่ได้รับมอบหมายเว็บไซต์ http://www.mof.go.th ของกระทรวงการคลัง ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหลักๆ ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลังของประเทศ รวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

+++แต่ที่น่าสนใจคือได้รวบรวมข้อมูลผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลจากหน่วยจัด เก็บรายได้ จัดทำเป็นข้อมูลเชิงสถิติ แยกเป็นหมวดหมู่ไว้ให้เข้าดูได้ ท่องเว็บฉบับนี้จึงขอแนะนำให้เข้าดูรายละเอียดข้อมูลเหล่านี้ได้จากเว็บไซต์ ของกระทรวงการคลังข้างต้น -เมื่อคลิ้กเข้าเว็บไซต์ของกระทรวงการคลังแล้ว ให้เลือกที่รายการทางด้านซ้ายของหน้าจอ เมนู ข้อมูลการคลังภาครัฐ

– เมื่อคลิ้กเข้าไปจะพบหน้าจอ

– รายได้รัฐบาล

– ซึ่งมีเมนูย่อยๆ อีก (8) รายการ และมีรายละเอียดดังนี้ ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล เป็นข้อมูลเชิงสถิติ ของผลการจัดเก็บรายได้ประจำเดือนของหน่วยจัดเก็บในสังกัดกระทรวงการคลังและ หน่วยงานอื่น เป็นข้อมูลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาในเดือนเดียวกัน และกับเอกสารงบประมาณ สามารถคลิ้กระบุ เดีอนหรือปี ที่ต้องการเลือกดูได้ รายได้แยกตามกระทรวง ข้อมูลเงินรายได้แผ่นดินที่กระทรวงต่างๆ จัดเก็บในปีงบประมาณที่ผ่านมา รายได้แยกตามหมวดรายได้ เป็นข้อมูลเงินรายได้แผ่นดินในปีงบประมาณที่ผ่านๆ มาแยกตามประเภทรายได้ว่าเป็นภาษีประเภทไหน เช่น ภาษีทางตรง ภาษีการขายทั่วไปฯ สามารถระบุ

– เลือกปีและเดือนที่ต้องการสืบค้นได้ตารางเปรียบเทียบ 3 กรมหลัก เป็นข้อมูลเปรียบเทียบผลการจัดเก็บภาษีอากรจากกรมจัดเก็บภาษี 3 กรมหลัก คือ กรมสรรพากร กรมสรรพสามิตและกรมศุลกากร ที่ อยู่ในรูปแบบของกราฟและข้อมูล 3 สถานะคือ

1.ข้อมูลเดือนที่ระบุ

2.ข้อมูลเดือนเดียวกันในปีที่ผ่านมา

3.ข้อมูลของการประมาณการ การจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากร เป็นข้อมูลผลการจัดเก็บภาษีอากรโดยกรมสรรพากรเป็นผู้จัดเก็บ ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลรายเดือนของภาษีอากรประเภทต่างๆ คือ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ และอื่นๆ แสดงรายการในรูปแบบเดียวกับหัวข้อผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล การจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิต เป็นข้อมูลผลการจัดเก็บภาษีอากรที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิต เช่น ภาษีน้ำมัน ภาษียาสูบ ภาษีสุรา เป็นต้น แสดงรายการในรูปแบบเดียวกับหัวข้อผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล การจัดเก็บรายได้ของกรมศุลกากร แสดงรายได้จากอากรขาเข้า อากรขาออกและค่าธรรมเนียม เปรียบเทียบในปีก่อนและแสดงยอดสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงสิ้นเดือน การจัดเก็บรายได้ของกรมธนารักษ์ แสดงผลการจัดหาประโยชน์จากที่ราชพัสดุ การจำหน่ายแลกเปลี่ยนเหรียญกษาปณ์ รายได้อื่นที่กรมธนารักษ์จัดเก็บเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ 3 ปี และแสดงประมาณการปีปัจจุบันนอกหนือจากข้อมูลผลการจัดเก็บรายได้ที่กล่าวมาแล้วทั้งหมด

+++ด้านบนของหน้าจอมีเมนูแสดงข้อมูลจากสำนักบริหารหนี้สาธารณะ ข้อมูลรายได้ที่รัฐวิสาหกิจนำ ส่ง และสถิติการ นำเข้า-ส่งออก ที่แสดงให้ทราบถึงมูลค่าการจัดเก็บอากรสินค้าที่นิยมนำเข้า-ส่งออก แยกตามประเภทสินค้าแยกตามกลุ่มประเทศและอื่นๆ ถ้าสนใจให้คลิ้กเข้าไปดูได้ นี้ขอฝากให้ผู้อ่านทุกท่าน อย่าสนใจเฉพาะข่าวการเมืองเพียงด้านเดียว ขอให้ความสนใจกับการติดตามข้อมูลข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจการคลังของรัฐบาล ด้วย โดยเฉพาะในด้านรายได้และรายจ่าย เพื่อก้าวให้ทันต่อสถานการณ์ที่จะมีผลกระทบถึงคนไทยทุกคน เพราะหากรายได้ภาครัฐลดต่ำลง เราก็คงจะนิ่งดูดายมีความสุขอยู่คนเดียวไม่ได้เช่นกัน วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ…

ที่มา สรรพากรสาส์นารขยายเวลายื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี พื้นที่น้ำท่วม

(1)ค่ารับรองหรือค่าบริการ

(2)ดอกเบี้ยจ่าย

(3)ลดค่าของทรัพย์สินและหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

(4)การลงรายการในรายงานภาษีซื้อ

 
ถ้าสถานการณ์ทางด้านการเมืองมีความสับสนไม่สงบสุข จะมีผลกระทบถึงด้านสภาวะเศรษฐกิจ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )