ครีมทาหน้า ภาษี กิจการค้า รายรับ รายจ่าย !

Click to rate this post!
[Total: 6 Average: 5]

แผนธุรกิจครีมทาหน้า

การเริ่มต้นธุรกิจครีมทาหน้าต้องผ่านขั้นตอนต่างๆ และคำนึงถึงปัจจัยหลายอย่าง เพื่อให้ธุรกิจของคุณเริ่มต้นอย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือขั้นตอนเบื้องต้นที่คุณควรพิจารณา

 1. วางแผนธุรกิจ (Business Planning)

  • วางแผนธุรกิจเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ของธุรกิจ, กำหนดกลยุทธ์, วิเคราะห์ตลาด, และกำหนดแผนการทำกำไร.
  • กำหนดงบประมาณเริ่มต้นและกำหนดความต้องการทางการเงิน.
 2. ศึกษาตลาดและการค้า (Market Research and Analysis)

  • ศึกษาตลาดและคำนึงถึงคอนเสปต์เป้าหมายของลูกค้าที่เป็นไปได้ และสำรวจคู่แข่งในตลาด.
  • วิเคราะห์ความต้องการของตลาดและคำนึงถึงสิ่งที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณแตกต่างและน่าสนใจ.
 3. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Research and Product Development)

  • วิจัยและพัฒนาสูตรครีมที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า.
  • ทดสอบและปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพื่อให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ.
 4. สร้างแบรนด์ (Brand Building)

  • ออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์ที่ดึงดูดลูกค้า.
  • สร้างสื่อสารและการตลาดเพื่อสร้างความรู้ในตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณ.
 5. ขออนุญาตและการรับรอง (Permits and Certification)

  • ตรวจสอบกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและขายผลิตภัณฑ์ครีมทาหน้าในพื้นที่ของคุณ.
  • ขอใบอนุญาตและการรับรองที่จำเป็นเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของคุณอนุญาตให้ขายได้ในตลาด.
 6. หาผู้ผลิต (Manufacturing)

  • พิจารณาวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ของคุณ ว่าควรผลิตเองหรือจะเป็นการจ้างผู้ผลิต.
  • คุณควรคำนึงถึงมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์.
 7. การจัดหาวัตถุดิบ (Sourcing Raw Materials)

  • หาวัตถุดิบที่เหมาะสมและมีคุณภาพสูงสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ.
  • คำนึงถึงการจัดหาวัตถุดิบให้อยู่ในราคาที่คุ้มค่า.
 8. การจัดเก็บและจัดส่ง (Storage and Distribution)

  • หากคุณจะเก็บครีมหรือจัดส่งสินค้า คุณต้องกำหนดสถานที่เก็บสินค้าและวางแผนการจัดส่งสินค้าให้เป็นไปอย่างมีระบบ.
 9. การตลาดและขาย (Marketing and Sales)

  • สร้างแผนการตลาดเพื่อโปรโมตผลิตภัณฑ์ของคุณให้กับลูกค้า.
  • สร้างเครือข่ายทางการตลาดและขายผลิตภัณฑ์ของคุณ.
 10. การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation)

  • ติดตามและประเมินผลการดำเนินธุรกิจของคุณเพื่อปรับปรุงและพัฒนา.
  • ฟังความคิดเสนอแนะจากลูกค้าและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของคุณตามความต้องการ.
 11. ความปลอดภัยและคุณภาพ (Safety and Quality)

  • สร้างกระบวนการและมาตรฐานเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของคุณมีคุณภาพและปลอดภัย.
  • สร้างระบบควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยในการผลิต.

ขั้นตอนเหล่านี้เป็นเพียงขั้นตอนเบื้องต้นในการเริ่มต้นธุรกิจครีมทาหน้า ควรจะคำนึงถึงความเป็นไปได้และข้อกำหนดที่เฉพาะเจาะจงในพื้นที่ของคุณ เพื่อให้ธุรกิจของคุณเป็นไปอย่างประสบความสำเร็จและยั่งยืน. ตลาดสินค้าครีมทาหน้าอาจมีความแข็งแรงและการแข่งขันรุนแรง ดังนั้นการเตรียมการและการวางแผนอย่างดีเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง.

ตารางรายรับรายจ่าย ตัวอย่างบัญชี ธุรกิจครีมทาหน้า

รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท)
รายรับ    
1. ยอดขายสินค้าครีมทาหน้า 500,000 บาท  
2. บริการที่เกี่ยวข้อง (เช่น ค่าจัดส่ง) 20,000 บาท  
3. รายรับจากการส่งออก (ถ้ามี) 50,000 บาท  
รวมรายรับ 570,000 บาท  
รายจ่าย    
1. ค่าวัตถุดิบและวัสดุที่ใช้ในการผลิตครีม 150,000 บาท  
2. ค่าแรงงาน (รวมค่าจ้างงานและสวัสดิการ) 120,000 บาท  
3. ค่าเช่าสถานที่หรือโกดัง 30,000 บาท  
4. ค่าโฆษณาและการตลาด 40,000 บาท  
5. ค่าบริหารและดูแลรักษาธุรกิจ 50,000 บาท  
6. ค่าจัดส่งสินค้า 10,000 บาท  
7. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 20,000 บาท  
รวมรายจ่าย 420,000 บาท  
กำไรสุทธิ 150,000 บาท  

โดยที่ค่าวัตถุดิบและค่าแรงงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามขนาดของธุรกิจและปริมาณการผลิต ค่าเช่าสถานที่อาจต่างกันในแต่ละพื้นที่ และค่าโฆษณาและการตลาดอาจมีการปรับตามกำหนดการตลาดของคุณ ค่าบริหารและดูแลรักษาธุรกิจอาจรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของคุณ เพื่อความความถูกต้อง ควรปรึกษากับผู้บัญชาการหรือผู้เชี่ยวชาญทางการเงินเพื่อประมาณการรายรับและรายจ่ายของธุรกิจครีมทาหน้าของคุณในรายละเอียดที่มากขึ้น และคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจของคุณ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจครีมทาหน้า

ธุรกิจครีมทาหน้ามีความเกี่ยวข้องกับอาชีพหลายอย่างที่สามารถช่วยให้ธุรกิจเติบโตและประสบความสำเร็จได้ดีขึ้น อาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจครีมทาหน้าได้แก่

 1. เภสัชกร (Pharmacist) เภสัชกรมีความเข้าใจในสารสำคัญทางเภสัชวิทยาและสามารถช่วยในกระบวนการพัฒนาสูตรครีมทาหน้าที่มีส่วนผสมเภสัชภัณฑ์.

 2. เครื่องสำอาง (Cosmetologist) ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องสำอางมีความรู้เกี่ยวกับการสร้างผลิตภัณฑ์เสริมความงามและสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับสูตรครีม.

 3. วิทยาศาสตร์เคมี (Chemist) วิทยาศาสตร์เคมีมีบทบาทสำคัญในการวิจัยและพัฒนาสูตรครีมและทดสอบคุณภาพ.

 4. ผู้ผลิต (Manufacturer) ผู้ผลิตที่เชี่ยวชาญในการผลิตสินค้าเครื่องสำอางและครีมสามารถเป็นพันธมิตรสำหรับธุรกิจครีมทาหน้า.

 5. การตลาดและการขาย (Marketing and Sales) ผู้ที่มีความรู้ในการตลาดและการขายสามารถช่วยโปรโมตและขายผลิตภัณฑ์ครีมทาหน้าให้กับลูกค้าได้ดีขึ้น.

 6. ออกแบบกระบวนการผลิต (Process Engineer) วิศวกรที่เชี่ยวชาญในการออกแบบกระบวนการผลิตสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตครีม.

 7. โฆษณาและสื่อสาร (Advertising and Communication) ผู้ที่เชี่ยวชาญในการสร้างแคมเปญโฆษณาและการสื่อสารสามารถช่วยในการโฆษณาครีมและสร้างความตระหนักในตลาด.

 8. บริหารธุรกิจ (Business Management) ผู้จัดการธุรกิจมีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการธุรกิจครีมทาหน้าและสร้างยุทธศาสตร์ธุรกิจ.

 9. นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Research and Development) นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มีบทบาทในการพัฒนาสูตรครีมใหม่และปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า.

 10. ธุรการ (Administrative Staff) บุคคลในธุรกิจที่มีหน้าที่ในการบริหารงานธุรกิจและการจัดการเอกสาร.

การร่วมมือกับบุคคลที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจครีมทาหน้าจะช่วยให้ธุรกิจของคุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ.

วิเคราะห์ SWOT ธุรกิจครีมทาหน้า

การวิเคราะห์ SWOT เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถทำความเข้าใจเรื่องราวของธุรกิจของตนเองได้อย่างชัดเจน โดยมีสี่ส่วนหลักคือความแข็งแกร่ง (Strengths), ความอ่อนแอ (Weaknesses), โอกาส (Opportunities), และความเสี่ยง (Threats) ซึ่งสามารถนำไปสู่การตัดสินใจและการวางยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมต่อไปได้ ต่อไปนี้คือการวิเคราะห์ SWOT สำหรับธุรกิจครีมทาหน้า

ความแข็งแกร่ง (Strengths)

 1. คุณภาพสินค้าครีมทาหน้า – ถ้าคุณมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและมีประสิทธิภาพ มีโอกาสที่ลูกค้าจะเลือกใช้และกลับมาซื้ออีก.

 2. สูตรครีมทาหน้าที่หลากหลาย – การมีสูตรที่หลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกันได้.

 3. การตลาดและการโฆษณา – การตลาดอย่างเหมาะสมและการโฆษณาที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยเพิ่มความรู้และความนิยมของสินค้าของคุณ.

 4. การบริการลูกค้าที่ดี – การให้บริการลูกค้าอย่างดีสามารถสร้างความพึงพอใจและความภักดีในตราสินค้าของคุณ.

 5. ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม – ความสามารถในการพัฒนาสูตรใหม่และสร้างผลิตภัณฑ์ครีมทาหน้าใหม่ที่น่าสนใจ.

ความอ่อนแอ (Weaknesses)

 1. ความขาดแคลนในทรัพยากรทางการเงิน – ธุรกิจขนาดเล็กอาจจำเป็นต้องมีทรัพยากรจำกัดทางการเงินในการลงทุนในการสร้างสินค้าและการตลาด.

 2. การค้าขายที่จำกัด – ถ้าธุรกิจมีช่วงเวลาหรือสถานที่การค้าขายที่จำกัดอาจทำให้ลูกค้ามีความยุ่งยากในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์.

 3. การแข่งขัน – ตลาดสินค้าครีมทาหน้ามีการแข่งขันรุนแรง และความสามารถในการแข่งขันอาจจำเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง.

โอกาส (Opportunities)

 1. การขยายตลาด – คุณมีโอกาสขยายตลาดของคุณไปยังภูมิภาคหรือประเทศอื่นๆ.

 2. เทรนด์สุขภาพและความงาม – เทรนด์สุขภาพและความงามที่เพิ่มขึ้นอาจส่งผลให้ครีมทาหน้าเป็นที่ต้องการมากขึ้น.

 3. การขายออนไลน์ – การขายผลิตภัณฑ์ออนไลน์สามารถเป็นโอกาสในการเพิ่มยอดขาย.

ความเสี่ยง (Threats)

 1. การแข่งขันรุนแรง – ตลาดครีมทาหน้ามีการแข่งขันรุนแรงและความเสี่ยงที่คุณอาจสูญเสียลูกค้าไปยังคู่แข่ง.

 2. การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและกฎระเบียบ – การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายสามารถส่งผลให้การผลิตและการขายของคุณต้องปรับตัว.

 3. การสูญเสียความนิยม – ความสามารถในการสูญเสียความนิยมของสินค้าหรือการเกิดปัญหาสามารถส่งผลให้คุณเสียลูกค้า.

 4. การเปลี่ยนแปลงในเทรนด์และความต้องการของลูกค้า – การเปลี่ยนแปลงในเทรนด์สไตล์ความงามและความต้องการของลูกค้าอาจส่งผลให้คุณต้องปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของคุณ.

การวิเคราะห์ SWOT ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบและใช้ความเข้าใจของคุณในธุรกิจครีมทาหน้าให้เป็นประโยชน์ในการวางยุทธศาสตร์การเติบโตและการดำเนินธุรกิจในอนาคตได้อย่างรู้คุณภาพและประสบความสำเร็จ.

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจครีมทาหน้า ที่ควรรู้

 1. ครีมทาหน้า (Face cream)

  • คำอธิบาย ผลิตภัณฑ์ความงามที่ใช้ทาบนผิวหน้าเพื่อบำรุงและรักษาผิวหน้าให้สุขภาพดีขึ้น.
 2. สารสกัด (Extracts)

  • คำอธิบาย ส่วนผสมที่ถูกดึงออกมาจากพืชหรือสารธรรมชาติอื่น ๆ และนำมาใช้ในสูตรผลิตครีมทาหน้าเพื่อประโยชน์ทางความงาม.
 3. คอลลาเจน (Collagen)

  • คำอธิบาย โปรตีนที่พบอยู่ในผิวหนังและเป็นส่วนสำคัญในการรักษาความยืดหยุ่นและความเรียบเนียนของผิวหน้า.
 4. ผิวแพ้ง่าย (Sensitive skin)

  • คำอธิบาย ผิวที่มีความอ่อนไหวและมีโอกาสปรากฏปัญหาหรือระคายเคืองเมื่อสัมผัสกับสารหรือสิ่งแวดล้อมบางอย่าง.
 5. สารป้องกันแสงแดด (Sunscreen)

  • คำอธิบาย ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยปกป้องผิวหน้าจากอันตรายของรังสีแสงแดด UV ที่สามารถทำให้ผิวถูกทำลาย.
 6. สิว (Acne)

  • คำอธิบาย สภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อน้ำมันและสิ่งสกัดอื่น ๆ ที่อุดตันในหนองและทำให้เกิดสิวและขุย.
 7. ครีมกลางวัน (Day cream)

  • คำอธิบาย ครีมทาหน้าที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในช่วงเวลากลางวันและมีส่วนผสมที่ช่วยปกป้องผิวหน้าจากรังสีแสงแดดและสภาวะสภาพอากาศ.
 8. ครีมกลางคืน (Night cream)

  • คำอธิบาย ครีมทาหน้าที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในช่วงเวลากลางคืนและมีส่วนผสมที่ช่วยในกระบวนการฟื้นฟูผิวหน้าในระหว่างที่คุณหลับ.
 9. การทดสอบแพทย์ (Patch test)

  • คำอธิบาย กระบวนการทดสอบผิวหนังเพื่อตรวจสอบว่าสินค้าครีมทาหน้าที่ใช้ไม่มีสารที่ทำให้เกิดแพ้ผิวหรือปรากฏปัญหา.
 10. การผลิตเอง (DIY – Do It Yourself)

  • คำอธิบาย กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ครีมทาหน้าโดยใช้สารสกัดหรือส่วนผสมต่าง ๆ ด้วยตนเองแทนที่จะซื้อผลิตภัณฑ์พร้อมใช้จากตลาด.

ธุรกิจ ครีมทาหน้า ต้อง จดทะเบียนบริษัท หรือไม่

การจดทะเบียนธุรกิจครีมทาหน้าจะขึ้นอยู่กับกฎหมายและข้อกำหนดในประเทศหรือพื้นที่ที่คุณต้องการเปิดธุรกิจ แต่มีขั้นตอนเบื้องต้นที่คุณอาจต้องดำเนินการดังนี้

 1. การจดทะเบียนธุรกิจ คุณจะต้องจดทะเบียนธุรกิจของคุณกับหน่วยงานหรือสำนักงานที่เกี่ยวข้องในประเทศหรือพื้นที่ที่คุณต้องการทำธุรกิจ เพื่อรับใบอนุญาตและสิทธิ์ในการดำเนินธุรกิจนี้.

 2. การขึ้นทะเบียนเป็นผู้เสียภาษี คุณอาจต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้เสียภาษีกับหน่วยงานภาษีในประเทศหรือพื้นที่ของคุณ โดยเฉพาะถ้าคุณจะผลิตและขายครีมทาหน้าในปริมาณมาก.

 3. การรับใบอนุญาตสุขภาพ หากคุณผลิตครีมทาหน้าที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ, คุณอาจต้องรับใบอนุญาตสุขภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และต้องประกอบกับข้อกำหนดเกี่ยวกับการผลิตและขายสินค้าเสริมอาหารหรือเครื่องสำอางที่มีผลกระทบต่อผิวหน้า.

 4. การรับใบอนุญาตการขาย หากคุณจะขายครีมทาหน้าผ่านช่องทางการค้าปลีก, คุณอาจต้องขอใบอนุญาตการขายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหากคุณมีร้านค้าหรือร้านสำหรับลูกค้ามาก.

 5. การเปิดบัญชีธนาคารธุรกิจ คุณควรเปิดบัญชีธนาคารสำหรับธุรกิจของคุณเพื่อการบัญชีและการเงินที่สะดวกต่อการดำเนินธุรกิจ.

 6. การทำการตลาดและจัดหาสินค้า คุณควรวางแผนการตลาดเพื่อโฆษณาครีมทาหน้าของคุณและจัดหาสารสกัดและวัตถุดิบที่ต้องใช้ในการผลิต.

 7. การปฏิบัติตามกฎหมายการผลิต คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดการผลิตสินค้าครีมทาหน้าอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยและคุณภาพสินค้า.

 8. การรักษาความปลอดภัย คุณต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการผลิตครีมทาหน้าเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและปัญหาสุขภาพ.

 9. การสร้างแบรนด์ การสร้างและสรรหาแบรนด์ของคุณเป็นสิ่งสำคัญในการตลาดครีมทาหน้าและสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของคุณ.

 10. การจัดการบัญชีและการเงิน คุณควรจัดการบัญชีและการเงินของธุรกิจครีมทาหน้าของคุณอย่างเป็นระบบและแบบมืออาชีพ.

โปรดทราบว่าข้อกำหนดและการจดทะเบียนอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับพื้นที่และประเทศที่คุณตั้งธุรกิจของคุณ คุณควรปรึกษากับทนายความหรือผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่นเพื่อข้อมูลเพิ่มเติมและคำแนะนำเกี่ยวกับการจดทะเบียนธุรกิจของคุณในพื้นที่ของคุณ.

บริษัท ธุรกิจครีมทาหน้า เสียภาษีอย่างไร

การเสียภาษีในธุรกิจครีมทาหน้าจะขึ้นอยู่กับกฎหมายและข้อกำหนดในประเทศหรือพื้นที่ที่คุณตั้งธุรกิจของคุณ และลักษณะของธุรกิจของคุณเช่นกัน อย่างไรก็ตาม, มีภาษีและค่าภาษีที่อาจสำคัญสำหรับธุรกิจนี้ที่คุณอาจต้องพิจารณา

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ถ้าคุณมีรายได้จากธุรกิจครีมทาหน้าและเป็นบุคคลธรรมดา คุณอาจต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายภาษีของประเทศหรือพื้นที่ที่คุณทำธุรกิจ.

 2. ภาษีเพิ่มมูลค่าเพิ่ม (VAT) ในบางประเทศ, การขายผลิตภัณฑ์ครีมทาหน้าอาจถูกต้องในการเสียภาษีเพิ่มมูลค่าเพิ่ม (VAT) โดยผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายต้องเรียกเก็บและส่งเงินให้กับหน่วยงานภาษี.

 3. ภาษีนิติบุคคล หากคุณก่อตั้งบริษัทหรือธุรกิจครีมทาหน้าของคุณในรูปแบบของนิติบุคคล, คุณอาจต้องเสียภาษีนิติบุคคลตามกฎหมายภาษีของประเทศหรือพื้นที่ที่คุณทำธุรกิจ.

 4. อื่น ๆ มีกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่อาจมีผลต่อการเสียภาษีในธุรกิจครีมทาหน้า เช่น การเสียค่าธรรมเนียมสถานที่, การจัดการลิขสิทธิ์ของผลิตภัณฑ์, การป้องกันและควบคุมความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์, และอื่น ๆ อีกมากมาย.

ควรปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญทางภาษีหรือทนายความเพื่อให้คำปรึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจครีมทาหน้าของคุณในพื้นที่ของคุณ

อ่านบทความทั้งหมด >>> รับทำบัญชี.com

สิ่งที่ควรรู้ ก่อนจ้าง บริษัทรับทำบัญชี !

เปิดบริษัท ทําบัญชีเองได้ไหม ตัวอย่าง การทำบัญชีบริษัท ขั้น ตอน การ ทำงาน ของ สำนักงานบัญชี บัญชีบริษัท มีอะไรบ้าง การทําบัญชีบริษัท เบื้องต้น ค่าจ้างทำบัญชี - pantip อัตราค่าจ้าง นักบัญชี การทําบัญชีบริษัท excel

เครือข่ายขายตรง รายรับ รายจ่าย โอกาส !

ธุรกิจขายตรงมีอะไรบ้าง ธุรกิจขายตรง หมายถึงอะไร ธุรกิจ MLM ธุรกิจขายตรงกับแชร์ลูกโซ่ ธุรกิจขายตรงในประเทศไทย 10 อันดับธุรกิจขายตรง 2563 ธุรกิจขายตรงออนไลน์ ข่าวธุรกิจขายตรง

ธุรกิจเกี่ยวกับเด็ก รายรับ รายจ่าย โอกาส !

ธุรกิจ เกี่ยวกับ นักเรียน ธุรกิจ เบบี้ช็อป แฟ รน ไช ส์ ร้าน เพื่อลูก สินค้าแม่และลูก ราคาส่ง หา ของ ให้ลูก ขาย
กิจการบริการมีงานแก้ไข

กิจการมีงานแก้ไข ออกใบลดหนี้ได้ไหม

ใบลดหนี้ ตัวอย่าง ใบลดหนี้ต้องออกใบเสร็จหรือไม่ ใบลดหนี้ไม่มี vat เหตุผลในการออกใบลดหนี้ ใบลดหนี้ คืนสินค้า ตัวอย่างใบลดหนี้ pdf ใบลดหนี้ ใช้ข้ามเดือนได้ หรือ ไม่ ใบลดหนี้ ค่าปรับ

การขนส่ง ภาษี กิจการค้า รายรับ รายจ่าย !

เปิดบริษัทขนส่งสินค้า ต้อง ทํา อย่างไร แฟรนไชส์ ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจขนส่ง ต้อง จดทะเบียน อะไรบ้าง ธุรกิจขนส่ง มีอะไรบ้าง ธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์ ธุรกิจขนส่งสินค้า แผนธุรกิจขนส่งสินค้า การทำธุรกิจ รถขนส่ง ใกล้ฉัน ออนไลน์

วิธีการตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่ม ยอดขาย

25 กลยุทธ์เพิ่มยอดขาย แผนการเพิ่มยอดขาย วิธีเพิ่มยอดขายให้ร้าน วิธี กระตุ้น ยอดขาย เซลล์ วิธีเพิ่มยอดขายออนไลน์ 15 เทคนิคการเพิ่มยอดขาย ตัวอย่างโครงการเพิ่มยอดขาย วิธีการเพิ่มยอดขาย 7 11

ผลิตสื่อออนไลน์ กิจการค้า รายรับ รายจ่าย !

อยาก ทํา ธุรกิจส่วนตัวแต่ ไม่รู้ จะ ทํา อะไร ธุรกิจออนไลน์ที่มาแรง ตัวอย่างธุรกิจส่วนตัว การทําธุรกิจออนไลน์ มีขั้นตอนอะไรบ้าง เริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ การทําธุรกิจออนไลน์ มีอะไรบ้าง ธุรกิจส่วนตัวเล็กๆ แนวคิด การทําธุรกิจออนไลน์

Leave a Comment

Scroll to Top