สำหรับวุฒิการศึกษาก็รับทั้งสถานศึกษาจากรัฐบาลและสถานศึกษาเอกชน

รับทำบัญชี.COM | ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผู้ทีต้องการสอบบัญชีภาษีอากร

Click to rate this post!
[Total: 25 Average: 5]

สำหรับวุฒิการศึกษาก็รับทั้งสถานศึกษาจากรัฐบาลและสถานศึกษาเอกชน

          คนที่ต้องการสอบบัญชีภาษีอากรนั้น จะต้องมีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการทดสอบตามที่กรมสรรพากรได้กำหนดเอาไว้ โดยต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีเป็นขั้นต่ำทางบัญชีโดยเฉพาะ และต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีขึ้นไป ต้องมีสัญชาติไทย มีความประพฤติดี ไม่เคยจำคุก ไม่วิกลจริต ไม่เคยโดนเพิกถอนใบอนุญาตในการเป็นนักบัญชีมาก่อน และต้องผ่านการทดสอบตามที่กำหนด สำหรับวุฒิการศึกษาก็รับทั้งสถานศึกษาจากรัฐบาลและสถานศึกษาเอกชน ส่วนขอบเขตเนื้อหาที่จะต้องเข้าสอบนั้นก็เป็นวิชาการบัญชี, วิชาการสอบบัญชี, วิชาความรู้เกี่ยวกับการประมวลรัษฎากร เป็นต้น ส่วนวิธียื่นคำขอในการเข้าสอบบัญชีนั้นก็ต้องยื่นแบบเข้าสอบเสียก่อนจากนั้นก็ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการเข้าสอบให้เรียบร้อย พร้อมทั้งรับใบเสร็จรับเงินและใบแสดงวิชาในการเข้าสอบ เตรียมหลักฐานที่ต้องนำส่งให้เรียบร้อย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องในทุกเอกสาร ต่อไปก็ทำการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีให้เรียบร้อย หลังจากที่ได้เป็นผู้สอบบัญชีแล้ว สิ่งที่ต้องทำก็คือการตรวจสอบและรับรองบัญชีต่างๆตามงบการเงิน ส่วนหน้าที่ก็จะมีทั้งการยื่นแบบ บภ.07 และแบบ บภ.08 พร้อมทั้งปฏิบัติงานต่างๆ ให้ได้ตามมาตรฐาน เช่นจัดทำแนวทางการสอบบัญชี, การทำกระดาษบันทึกข้อมูล, ทดสอบความถูกต้องต่างๆ, ทดสอบบัญชี, ตรวจสอบความถูกต้อง, ปรับปรุงแก้ไข, ตรวจสอบบัญชีพิเศษ และเปิดเผยสาระสำคัญที่เป็นข้อเท็จจริงของบัญชี สำหรับการทดสอบรายการบัญชีนั้น ต้องทำการทดสอบทั้งการขายสินค้า, การซื้อทรัพย์สิน, กาตั้งเจ้าหนี้, ทดสอบผลขาดทุน และทดสอบการหักภาษี จากนั้นให้รายงานการตรวจสอบบัญชีงบการเงิน, การจัดทำ, รายงานเอกสาร, รายงานกิจกรรม, และรายงานสิ่งอื่นๆที่สำคัญ สำหรับจรยาบรรณในการเป็นนักบัญชีนั้นสำคัญมากๆ แม้ว่าจะมีอิสระแต่ว่าก็ต้องมีความเที่ยงธรรมและซื่อสัตย์ ต้องใช้ความรู้และความสามารถให้เกิดประโยชน์ แต่ว่าไม่ควรเกิน 300 รายต่อปี ที่สำคัญไม่ควรลงชื่อในรายการที่ไม่ได้ตรวจสอบด้วยตัวเอง ทั้งนี้ก็ต้องทำการสอดส่องอย่างระมัดระวัง ต้องมีจรรยาบรรณต่อผู้เสียภาษีและผู้ร่วมอาชีพ และต้องไม่ทำอะไรที่เสียเกียรติ ไม่กำหนดค่าธรรมเนียมและต้องเสียภาษีของตัวเองด้วย
 
สำหรับวุฒิการศึกษาก็รับทั้งสถานศึกษาจากรัฐบาลและสถานศึกษาเอกชน