กำลังปรับปรุง

2 ความรู้เบื้องต้นและการบันทึกเกี่ยวกับการทำบัญชีต้นทุน

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ความรู้เบื้องต้นและการบันทึกเกี่ยวกับการทำบัญชีต้นทุน

                  การบัญชีต้นทุน (Cost Accounting) จัดเป็นวิธีการทางบัญชีที่เป็นการทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลทางด้านต้นทุนของธุรกิจ ประเภทอุตสาหกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์พื้นฐานในการจัดทำรายงานทางการเงิน ตลอดจนทำการวิเคราะห์ และจำแนกข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารต้นทุน ตามความต้องการของผู้บริหาร ซึ่งในปัจจุบันนี้ไม่ใช่แต่กิจประเภทอุตสาหกรรมเท่านั้น ที่จะต้องรู้จักใช้วิธีการทางบัญชีหรือข้อมูลของบัญชีต้นทุน แต่หากยังมีธุรกิจอีกหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม โรงพยาบาล บริษัทเงินทุน โรงเรียน ธนาคาร บริษัทสายการบิน ฯลฯ ที่ได้มีการนำวิธีการบัญชีต้นทุนไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นการตัดสินใจของผู้บริหาร วัตถุประสงค์ที่สำคัญของข้อมูลทางบัญชีต้นทุน การทำบัญชีต้นทุนก็เพื่อให้ทราบถึงต้นทุนการผลิต ตลอดจนต้นทุนขายประจำงวด ซึ่งจะนำไปหักออกจากรายได้ในงบกำไรขาดทุน เพื่อที่จะทำการช่วยให้ผู้บริหารได้ทราบผลการดำเนินงานของกิจการว่ามีผลกำไรหรือขาดทุนอย่างไร และเพื่อใช้ในการตีราคาสินค้าคงเหลือที่อยู่ในธุรกิจอุตสาหกรรม ซึ่งสินค้าคงเหลือที่จะปรากฏในงบดุลจะประกอบด้วย วัตถุดิบ งานระหว่างผลิต รวมถึงสินค้าสำเร็จรูป ซึ่งเป็นการแสดงมูลค่าของสินค้าคงเหลือเหล่านี้ได้อย่างถูกต้อง หรือใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด และจำเป็นต้องอาศัยวิธีการทางบัญชีต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ ประโยชน์ของการทำบัญชีต้นทุน เพื่อเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจวางแผนและควบคุม ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถจัดการและดำเนินกิจการไปอย่างมีแบบแผน และเป็นการบรรลุเป้าหมายตามความต้องการของธุรกิจ และข้อมูลทางบัญชีต้นทุนยังช่วยให้ผู้บริหารได้ทราบถึงความผิดพลาดหรือจุดบกพร่องในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ก็เพื่อหาทางกำหนดวิธีการปฏิบัติเพื่อทำการแก้ไขเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างทันท่วงที และเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อตัดสินใจ ซึ่งในการดำเนินธุรกิจ ผู้บริหารมักจะต้องประสบปัญหาที่จะต้องทำการแก้ไขอยู่ตลอดเวลา และไม่ว่าจะเป็นปัญหาในระยะสั้น หรือเกิดปัญหาที่จะส่งผลกระทบในระยะยาวก็ตาม ขอบเขตของหลักการบัญชี ขอบเขตของหลักการบัญชีถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ บัญชีการเงิน และบัญชีต้นทุน ซึ่งบัญชีการเงิน ค่อนข้างที่จะมีขอบเขตกว้าง เพราะเป็นบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงินเพื่อเสนอต่อบุคคลภายนอกอย่างผู้ถือหุ้น นักลงทุน และเจ้าหนี้ ทำให้การวิเคราะห์งบการเงินจึงเป็นเครื่องมือที่จะให้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจแก่บุคคลต่าง ๆ อย่างนักลงทุนก่อนที่จะมีการตัดสินใจลงทุนในธุรกิจใดก็จะต้องทำการวิเคราะห์งบการเงินของกิจการหรือธุรกิจนั้น ๆ ก่อน เพื่อจะได้ทราบถึงความเสี่ยง และความเป็นไปได้ที่จะตัดสินใจลงทุนในธุรกิจนั้น ๆ งบการเงินจะต้องจัดทำขึ้นเพื่อเสนอต่อบุคคลภายนอก ซึ่งจะมีการนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของการตัดสินใจที่แตกต่างกัน ทำให้งบการเงินนี้จึงต้องจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และจากการจัดทำงบการเงินภายใต้หลักการบัญชีที่ยอมรับนี้ จึงทำให้ข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในงบการเงินเป็นข้อมูลในอดีตทั้งสิ้น เพราะการจัดทำงบการเงินที่เสนอต่อบุคคลภายนอกควรจะมีความถูกต้อง มีหลักฐาน และเชื่อถือได้อย่างแน่นอน

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
ความรู้เบื้องต้นและการบันทึกเกี่ยวกับการทำบัญชีต้นทุน
ความรู้เบื้องต้นและการบันทึกเกี่ยวกับการทำบัญชีต้นทุน

Leave a Comment

Scroll to Top