กำลังปรับปรุง

6 ความสำคัญของระบบบัญชีต่อผู้ประกอบการ

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ความสำคัญของระบบบัญชีต่อผู้ประกอบการ

           การที่ผู้ประกอบการมิได้จัดทำบัญชีให้ถูกต้อง ทำให้ไม่น่าเชื่อถือ ซึ่งอาจมีผลต่อการบริหารธุรกิจโดยตรง และส่งผลถึงการขอสินเชื่อจากธนาคารอีกด้วย การลงบัญชีจากรายการค้าที่เกิดขึ้นมีความสำคัญต่อการจัดการการเงินของธุรกิจ การมีระบบบัญชีที่ดี จะช่วยควบคุมและแสดงสถานภาพทางการเงิน สามารถวิเคราะห์การดำเนินการของธุรกิจได้ ลักษณะที่ดีของระบบบัญชี ระบบบัญชีที่ดีควรแสดงข้อมูลที่แท้จริง มีความเที่ยงตรงในการดำเนินงาน โดยแสดงรายการทุกรายการเป็นจำนวนเงิน สามารถเปรียบเทียบข้อมูลในอดีตกับปัจจุบันได้ง่ายและรวดเร็ว เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดทำงบประมาณค่าใช้จ่าย   ต่าง ๆ นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ในการบริหารโดยสามารถนำเสนองบการเงินเพื่อของกู้ยืมเงินจากเจ้าหนี้ได้  และยังสามารถป้องกันการใช้เงินมากเกินความจำเป็น การทุจริต หรือการปฏิบัติงานผิดพลาดของพนักงานได้ รวมถึงใช้เป็นข้อมูลในการคำนวณภาษีให้แก่สรรพากรอย่างถูกต้องด้วย หลักในการบันทึกในระบบบัญชี ในระบบบัญชี นักบัญชีจะต้องบันทึกข้อมูลตามหลักการบัญชีเพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหาร โดยมีหลักในการบันทึกบัญชีดังนี้
1.บัญชีแยกประเภทลูกหนี้ใช้สำหรับบันทึกยอดเงินที่ลูกค้ายังคงค้างชำระ
2.บัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้ใช้สำหรับบันทึกยอดเงินที่กิจการค้างชำระแก่เจ้าหนี้ค่าสินค้าและบริการรายต่าง ๆ
3.บัญชีเงินเดือนใช้บันทึกค่าจ้าง เงินเดือนของลูกจ้าง รายการหักภาษี ณ ที่จ่าย รายการเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
4.สมุดเงินสด แยกเป็นสมุดเงินสดรับและจ่ายคนละเล่ม
5.บัญชีสินทรัพย์ถาวร ใช้บันทึกราคาต้นทุนของสินทรัพย์ที่ได้มาและแสดงค่าเสื่อมราคาสะสมแต่ละรายการ
6.บัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ บันทึกตามหมวดหมู่บัญชีนั้น ๆ
ขั้นตอนในการจัดทำบัญชี
ในการจัดทำบัญชีจะมีขั้นตอนในการบันทึกข้อมูลในสมุดบัญชีต่าง ๆ จากนั้นจะผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท แล้วรวบรวมรายการที่เหมือนกันเข้าด้วยกัน ทำการสรุปออกมาเป็นงบการเงิน
โดยมีขั้นตอนดังนี้
1.เป็นการบันทึกรายการค้า โดยรวบรวมหลักฐานทางการเงิน มาทำการบันทึกบัญชี เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี และเอกสารอื่นใดที่ใช้เป็นหลักฐาน เป็นต้น
2.ลงรายการในสมุดรายวัน เป็นการบันทึกรายการค้าตามเอกสารหลักฐานที่มีอยู่ลงในสมุดรายวันทั่วไป หรือจะแยกลงบัญชีในสมุดรายวันขาย สมุดรายวันซื้อ สมุดเงินสดรับเงินสดจ่าย ก็สามารถทำได้
3.ผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภทตามหมวดหมู่ทางการบัญชีอย่างมีหลักการ
4.จัดทำงบการเงิน แสดงผลการดำเนินงานในงบกำไรขาดทุน และสรุปยอดคงเหลือของสินทรัพย์ หนี้สินและทุน ในงบดุล การที่ผู้ประกอบการใส่ใจระบบบัญชีและทำการบันทึกรายการอย่างถูกต้อง งบการเงินก็จะน่าเชื่อถือ และเป็นประโยชน์ต่อการบริการกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามหากเจ้าของกิจการไม่สันทัดในการทำบัญชี ก็อาจจะว่าจ้างผู้รับทำบัญชีที่น่าเชื่อถือมาจัดวางและทำระบบบัญชีให้เป็นมาตรฐานและถูกต้องตามหลักบัญชีได้

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top