ความเห็นของผู้สอบบัญชี

[Total: 72 Average: 5]

ผู้สอบบัญชีสามารถแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขก็ต่อเมื่อ ?

1.ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานตรวจสองงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชีรับรองทั่วไป
2.ผู้สอบบัญชีเห็นว่างบการเงินที่ตรวจสอบนั้นได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดไว้อย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

โดยทั่วไป รายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขประกอบด้วย 3 วรรค คือ(1)วรรคนำ (วรรคที่หนึ่ง) (2) วรรคขอบเขต(วรรคที่สอง) และ (3)วรรคความเห็น(วรรคที่สาม) ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ผู้สอบบัญชีจะแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขก็ต่อเมื่อ (1)ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปได้เป็นส่วนใหญ่แต่อาจมีบางเรื่องที่เป็นปัญหาอุปสรรคซึ่งเป็นสาระสำคัญในการปฏิบัติงานตรวจสอบ (2)และผู้สอบบัญชีเห็นว่า งบการเงินที่ตรวจสอบนั้นได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด อย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปเมื่อได้ ยกเว้นเรื่องที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานตรวจสอบ หรือยกเว้นเงื่อนไขที่ได้กล่าวไว้ในวรรคอธิบาย ก่อนวรรคความเห็น และอ้างไว้ในวรรคความเห็น สรุป

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤษภาคม 26, 2022

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Scroll to Top