คำรับรองจดทะเบียนบริษัท

ห้ามพลาด 3 คำรับรองการจดทะเบียน ขอ บริษัท ตัวอย่าง

Click to rate this post!
[Total: 769 Average: 5]

คำรับรอง การจดทะเบียนบริษัท

คำรับรอง การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

คำรับรองจดบริษัท

คำขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท คำรับรองการจดทะเบียนบริษัท เหมือนกัน หรือไม่
แบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ( บอจ.1 ) ” เป็นแบบฟอร์มที่ใช้ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการขอจดทะเบียนบริษทัจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ ไม่ว่าจะเป็น การจัดตั้งใหม่ที่ในรายการจดทะเบียนจัดตั้ง ( แบบ บอจ.3 ) การขอหนังสือบริคณห์สนธิ การจดเปลี่ยนแปลง หรือแม้กระทั้งจดเลิกกิจการก็จำเป็นต้องแบบฟอร์มนี้ด้วย “

แบบฟอร์มคำรับรองการจดทะเบียน ” เป็นแบบฟอร์มขอรับรองว่าการขอจดทะเบียนตามที่ต้องการดําเนินการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัท และตามระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง เป็นข้อความหรือเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนทุกประการรวมทั้งรายการและข้อความที่ระบุในคําขอและเอกสารประกอบคําขอ ตลอดจนเอกสารหลักฐานใด ๆ ที่ยื่นพร้อมกบคําขอนี้ถูกต้องตามความเป็นจริงครบทุกประการ “

สำนักงานบัญชี บริการอะไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 23, 2023

Leave a Comment

Scroll to Top