แบบฟอร์ม 2 คำขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท คำรับรองการจดทะเบียนบริษัท

คำรับรองจดทะเบียนบริษัท
[Total: 587 Average: 5]

คำรับรอง การจดทะเบียนบริษัท

คำรับรอง การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

คำขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท คำรับรองการจดทะเบียนบริษัท เหมือนกัน หรือไม่

แบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ( บอจ.1 ) ” เป็นแบบฟอร์มที่ใช้ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการขอจดทะเบียนบริษทัจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ ไม่ว่าจะเป็น การจัดตั้งใหม่ที่ในรายการจดทะเบียนจัดตั้ง ( แบบ บอจ.3 ) การขอหนังสือบริคณห์สนธิ การจดเปลี่ยนแปลง หรือแม้กระทั้งจดเลิกกิจการก็จำเป็นต้องแบบฟอร์มนี้ด้วย “

แบบฟอร์มคำรับรองการจดทะเบียน ” เป็นแบบฟอร์มขอรับรองว่าการขอจดทะเบียนตามที่ต้องการดําเนินการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัท และตามระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง เป็นข้อความหรือเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนทุกประการรวมทั้งรายการและข้อความที่ระบุในคําขอและเอกสารประกอบคําขอ ตลอดจนเอกสารหลักฐานใด ๆ ที่ยื่นพร้อมกบคําขอนี้ถูกต้องตามความเป็นจริงครบทุกประการ “

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย เมษายน 25, 2022

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Scroll to Top