คำรับรองจดทะเบียนบริษัท

รับทำบัญชี.COM | โหลดฟอร์มคํารับรองการจดทะเบียนบริษัทจํากัด?

Click to rate this post!
[Total: 309 Average: 5]

คำรับรอง การจดทะเบียนบริษัท

คำรับรอง การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

คำรับรองจดบริษัท

คำขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท คำรับรองการจดทะเบียนบริษัท เหมือนกัน หรือไม่
แบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ( บอจ.1 ) ” เป็นแบบฟอร์มที่ใช้ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการขอจดทะเบียนบริษทัจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ ไม่ว่าจะเป็น การจัดตั้งใหม่ที่ในรายการจดทะเบียนจัดตั้ง ( แบบ บอจ.3 ) การขอหนังสือบริคณห์สนธิ การจดเปลี่ยนแปลง หรือแม้กระทั้งจดเลิกกิจการก็จำเป็นต้องแบบฟอร์มนี้ด้วย “

แบบฟอร์มคำรับรองการจดทะเบียน ” เป็นแบบฟอร์มขอรับรองว่าการขอจดทะเบียนตามที่ต้องการดําเนินการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัท และตามระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง เป็นข้อความหรือเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนทุกประการรวมทั้งรายการและข้อความที่ระบุในคําขอและเอกสารประกอบคําขอ ตลอดจนเอกสารหลักฐานใด ๆ ที่ยื่นพร้อมกบคําขอนี้ถูกต้องตามความเป็นจริงครบทุกประการ “

คุณสามารถใช้บริการผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีเพื่อ รับจดทะเบียนบริษัท โดยคุณสามารถติดต่อกับ สำนักงานบัญชี ปังปอน ผู้ให้บริการทางการเงินหรือบริษัทที่มีบริการทำบัญชีเพื่อขอใบเสนอราคา หรือพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการของคุณ จากนั้นคุณสามารถเปรียบเทียบราคาและบริการกับผู้ให้บริการอื่นๆ เพื่อเลือกบริการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ

อ่านเพิ่มเติม >> หนังสือบริคณห์สนธิ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )