10 จดทะเบียนบริษัท ที่ไหน เสียภาษี ยังไง

จดทะเบียนบริษัท
Click to rate this post!
[Total: 24 Average: 5]

รับจดทะเบียนบริษัท

รับจดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนบริษัทออนไลน์

จดทะเบียนบริษัท ที่ไหน

  1. สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ยื่นจดทะเบียนได้ที่ ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 4 ถนนนนทบุรี 1 จังหวัดนนทบุรี หรือสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าทั้ง 6 เขต
  2. สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่จังหวัดอื่น ยื่นจดทะเบียนได้ที่ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด ที่บริษัทมีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่
  3. จดทะเบียนบริษัท dbd จดทะเบียน บริษัทออนไลน์ DBD ยื่นจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตที่ www.dbd.go

รับจดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนบริษัท ภาษาอังกฤษ

จดทะเบียนบริษัท เสียภาษีอย่างไร

1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ
5. อากรแสตมป์

จดทะเบียนบริษัท ดียังไง

1. มีความน่าเชื่อถือ ในการติดต่อธุรกิจกับลูกค้าในทุก ๆ ด้าน
2. สามารถวางแผนการบริหารงาน ต้นทุน และภาษีทุกประเภท
3. มีโอกาสในการขยายธุรกิจ และเข้าถึงแหล่งเงินทุน
4. ได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐ ตามมาตรการที่ส่งเสริมให้
5. อัตราภาษีต่ำกว่าบุคคลธรรมดา 
6. สามารถเพิ่มมูลค่าของธุรกิจ

จดทะเบียนบริษัท ยังไง

รับจดทะเบียนบริษัท

  1. ประชุมเพื่อแบ่งอำนาจ และสัดส่วนของผู้ถือหุ้น
  2. ตั้งชื่อและทำการจองชื่อ ที่ใช้ในการจดทะเบียน
  3. จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ในเการจดทะเบียน
  4. พิมพ์ชุดจดทะเบียน และออกใบหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นที่ชำระค่าหุ้น
  5. นำชุดจดทะเบียนที่มีลายเซ็นต์ของผู้ถือหุ้นไปจดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์
  6. ชำระค่าธรรมเนียม จะได้รับทะเบียนการค้า และหนังสือรับรอง

จดทะเบียนบริษัท คนเดียว 2565

Scroll to Top