จดทะเบียนบริษัท ออนไลน์ [รับเปิด] 2 การจัดตั้ง ขั้นตอนการจด ทะเบียน

จดทะเบียนบริษัท
[Total: 1093 Average: 5]
ในหน้านี้

การจดทะเบียนบริษัท

ถ้าหากว่าคุณกำลังมองหา บริษัท รับจดทะเบียน นนทบุรี จดทะเบียนบริษัทนนทบุรี  จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนนนทบุรี รับทำบัญชีนนทบุรี อยู่ละก็ เราคิดว่าคุณกำลังเข้ามาถูกที่อย่างแน่นอนครับ เพราะเราคือบริษัท รับจดทะเบียนบริษัท แบบมืออาชีพ และ เรายังเปิดบริการ ทำบัญชีนนทบุรี รับวางระบบบัญชีนนทบุรี วางระบบบัญชีนนทบุรี รับตรวจสอบบัญชีนนทบุรี ตรวจสอบบัญชีนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี บางกรวย บางใหญ่ บางบัวทอง ไทรน้อย ปากเกร็ด อีกด้วย การจดทะเบียนบริษัท เอกสารที่ต้องใช้และข้อดีของการจ้างบริษัทจดทะเบียนบริษัทให้ สำหรับผู้ที่เริ่มต้นเป็นเจ้าของกิจการด้วยตัวเอง โดยส่วนใหญ่แล้วก็มักจะมองไปถึงขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท เพื่อความน่าเชื่อถือ การเติบโตของกิจการและความก้าวหน้าในอนาคต อย่างไรก็ตามขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทด้วยตนเองนั้นต้องบอกว่าค่อนข้างยุ่งยากและซับซ้อนพอสมควรและหากไม่มีเวลาศึกษารายละเอียดหรือดำเนินการด้วยตัวเองแล้ว การจ้างบริษัทจดทะเบียนบริษัทถือเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่จะทำให้ประหยัดเวลาไปได้มากเลยทีเดียว

การจดทะเบียนบริษัท

การจัดตั้งบริษัท สิ่งที่ควรรู้ก่อน เปิดบริษัท

การเปิดบริษัทไม่ใช่เรื่องยาก เพียงคุณเตรียมเงินและเอกสารต่าง ๆ ให้พร้อมก็สามารถเปิดได้ แต่การทำให้บริษัทนั้นอยู่ได้ยืนยาว ไม่ล่มง่าย ๆ ต้องมีความรู้มาประกอบหลายอย่าง ไม่ว่าจะความรู้ในเรื่องของการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท ความรู้ทางภาษี ความรู้ทางบัญชี และความรู้ในด้านอื่น ๆ ที่จำเป็น หากเรียมเอาไว้พร้อมบริษัทของคุณก็จะเจริญเติบโตอยู่ได้และไม่ล้มง่าย ๆ

เตรียมพร้อมในด้านของลูกค้า

การมีบริษัทจะอยู่ไม่ได้เลยถ้าขาดลูกค้า เมื่อลูกค้ามาใช้บริการธุรกิจของเราสิ่งที่ต้องเตรียมให้พร้อมคือเอกสารที่ลูกค้าต้องการในการใช้บริการบริษัทจำพวก ใบกำกับภาษี การออกใบเสร็จในนามบริษัท สิ่งเหล่านี้ล้วนสร้างความน่าเชื่อถือมากขึ้น

เตรียมตัวในเรื่องของภาษี

บริษัทหรือนิติบุคคล การเสียภาษีจะต่างจากตอนเป็นบุคคลธรรมดา ดังนั้นก่อนจะทำการจดบริษัทควรจะต้องประเมินให้ดีว่ารายได้คุ้มไหมที่จะจดทะเบียนบริษัทขึ้นมาโดยศึกษาตัวเลขเทียบกันระหว่างภาษีบุคคลธรรมดากับภาษีนิติบุคคล อีกทั้งเอกสารค่าใช้จ่ายต่าง ๆ การทำบัญชีบริษัทเปิดใหม่จำเป็นต้องเก็บบลายละเอียดให้ครบ และรักษาเอกสารให้ดี และทำเป็นรายลักษณ์อักษรให้มากขึ้นเพราะค่าใช้จ่ายจะถูกนำมาหักรายได้ แล้วเหลือเท่าไหร่จึงนำมาใช้คำนวณภาษี แต่หากหักลบแล้วขาดทุนก็จะไม่ต้องจ่าย

สรุปแล้วการจัดตั้งบริษัทจะต้องเตรียมความพร้อมหลายอย่าง ซึ่งต่างจากตอนทำงานแบบบุคคลธรรมดามาก โดยเฉพาะเรื่องของค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ค่อนข้างสูง ดังนั้นควรคำนึงและคำนวณเรื่องของค่าใช้จ่ายให้ดี และควรรู้ตัวเสมอว่าการตั้งบริษัทนั้นมีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องทำตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษี เรื่องของประกันสังคม และอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้การยกเลิกบริษัทนั้นยากกว่าตอนจดจัดตั้งเพราะมีหลายเรื่องต้องทำ ดังนั้นก่อนจะจัดตั้งบริษัทจึงควรคิดให้รอบคอบที่สุด

การจดห้างหุ้นส่วนจํากัด

กิจการห้างหุ้นส่วน (partnership) เป็นกิจการที่มีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปตกลงเพื่อกระทำการร่วมกัน มักเป็นกิจการที่มีขนาดเล็กหรือขนาดกลาง โดยมีสัญญาตกลงร่วมกันเป็นหุ้นส่วนประกอบการค้าเพื่อหวังผลกำไร (ขาดทุน) โดยมีการกำหนดอัตราการแบ่งผลประโยชน์ไว้ล่วงหน้า ทั้งนี้

กิจการห้างหุ้นส่วน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1) ห้างหุ้นส่วนสามัญ
2) ห้างหุ้นส่วนจำกัด

หมายเหตุ : ห้างหุ้นส่วน  ตามมาตรา  1012 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติว่า”อันว่าสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคล ตั้งแต่สองคนขึ้นไป ตกลงเข้ากัน เพื่อกระทำกิจการร่วมกันด้วยประสงค์จะแบ่งกำไรอันจะพึงได้แต่กิจการที่ทำนั้น”

ค่าธรรมเนียม จดทะเบียน บริษัท

เปิดบริษัทใช้เงินเท่าไหร่

เปิดบริษัทใช้เงินเท่าไหร่

ค่าธรรมเนียมในการเปิดบริษัท

 • ค่าจดบริคณห์สนธิ 500.-
 • ค่าจดจัดตั้งบริษัท 5,000.-
 • อากร 400.-
 • ค่าคัดเอกสาร 450.-

*** ราคา ค่าธรรมเนียม จดทะเบียน บริษัท โดยประมาณ หากดำเนินการจดเอง

ขั้นตอนการจดบริษัท

ขั้นตอนการจดบริษัท 2 ขั้นตอน คือ

 1. การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ
 2. การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด

ในการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

 1. ผู้เริ่มก่อการจองชื่อนิติบุคคลให้ผู้ที่ประสงค์จะจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนขึ้นใหม่ตรวจสอบชื่อที่ต้องการจองว่า ชื่อดังกล่าวต้องไม่เหมือนหรือมีเสียงเรียกขานตรงกัน หรือคล้ายคลึงกันกับชื่อที่ได้จองหรือได้จดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว หรือขัดระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 ข้อ 38(1)-(11) ด้วยตนเอง และนำใบแจ้งผลการจองชื่อไปประกอบการขอจดทะเบียนต่อไป
 2. เมื่อได้รับอนุญาตให้ใช้ชื่อแล้ว ผู้เริ่มก่อการอย่างน้อย 3 คน เข้าชื่อกันจัดทำหนังสือบริคณห์สนธิ

  ผู้เริ่มก่อการจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

  1. เป็นบุคคลธรรมดา จะเป็นนิติบุคคลไม่ได้
  2. มีอายุตั้งแต่ 12 ปี ขึ้นไป
  3. จะต้องจองซื้อหุ้นอย่างน้อยคนละ 1 หุ้น
 3. ผู้เริ่มก่อการยื่นจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิต่อนายทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันที่นายทะเบียนอนุญาตให้จองชื่อนิติบุคคล
 4. ผู้เริ่มก่อการทุกคนตกลงในหนังสือ บริคณห์สนธิ ฉบับนี้สิ้นผล หากไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทภายใน 10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ

เอกสารที่ใช้จดทะเบียนบริษัท

เอกสารที่ใช้จดทะเบียนบริษัท

 1. คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด (แบบ บอจ.1)
 2. แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
 3. หนังสือบริคณห์สนธิ (แบบ บอจ.2) ชำระค่าอากรแสตมป์ 200 บาท
 4. รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (แบบ บอจ.3)
 5. แบบวัตถุประสงค์ (แบบ ว.)
 6. รายละเอียดกรรมการ (แบบ ก.)
 7. ใบแจ้งผลการจองชื่อนิติบุคคลที่ยังไม่หมดอายุ
 8. หลักฐานให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ใช้เฉพาะในการประกอบธุรกิจที่มีกฎหมายพิเศษควบคุม เช่น ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์กิจการข้อมูลเครดิต บริหารสินทรัพย์กิจการคลังสินค้า กิจการไซโล หรือกิจการห้องเย็น)
 9. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5)
 10. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการประชุมให้ความเห็นชอบในกิจการ ที่ได้ประชุมจัดตั้งบริษัทพร้อมลายมือชื่อ
 11. สำเนารายงานการประชุมตั้งบริษัท
 12. สำเนาข้อบังคับ ชำระค่าอากรแสตมป์ 200 บาท (ถ้ามี)
 13. สำเนาหลักฐานการรับชำระค่าหุ้นที่บริษัทออกให้ผู้ถือหุ้น
 14. กรณีบริษัทจำกัดมีผู้ถือหุ้นเป็นคนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทจำกัดไม่ถึงร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน หรือกรณีบริษัทจำกัดไม่มีคนต่างด้าวเป็นผู้ถือหุ้น แต่คนต่างด้าวเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามหรือร่วมลงนาม ผูกพันบริษัท ให้ส่งเอกสารหลักฐานที่ธนาคารออกให้เพื่อรับรองหรือแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหุ้น ที่มีสัญชาติไทยแต่ละรายประกอบคำขอจดทะเบียน โดยเอกสารดังกล่าวต้องแสดงจำนวนเงินที่สอดคล้องกับ จำนวนเงินที่นำมาลงหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย
 15. แบบ สสช.1
 16. แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป
 17. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้เริ่มก่อการและกรรมการทุกคน
 18. สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
 19. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง ก็มอบอำนาจ ให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนโดยทำหนังสือมอบอำนาจและผนึกหรือชำระค่าอากรแสตมป์ 10 บาท)

***หมายเหตุ หากกิจการของท่าน มีคู่ค้า ที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ รายได้ของบริษัท เกินตามที่กฎหมายกำหนด ก็จำเป็นจะต้องเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

ขั้นตอนการจดทะเบียนการค้า การจดทะเบียนพาณิชย์

การจดทะเบียนพาณิชย์ ตาม พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
– คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
– คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับนายทะเบียนพาณิชย์และพนักงานเจ้าหน้าที่
– ตัวอย่างการจดทะเบียนพาณิชย์ใหม่
– ตัวอย่างการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
– ตัวอย่างการจดทะเบียนเลิกพาณิชยกิจ
– สถานที่จดทะเบียน
– ค่าธรรมเนียม
1. ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์
1.1 บุคคลธรรมดาคนเดียว (กิจการเจ้าของคนเดียว )
1.2 ห้างหุ้นส่วนสามัญ 
1.3 นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย
1.4 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด
1.5 บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัดโดยบุคคลตาม
1.1-1.5 ต้องประกอบกิจการค้าซึ่งเป็นพาณิชยกิจตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กำหนดตาม 2  
2. กิจการค้าที่เป็นพาณิชยกิจที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
2.1 บุคคลธรรมดา (กิจการเจ้าของคนเดียว) ห้างหุ้นส่วนสามัญ และนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งสำนักงานสาขาใน ประเทศไทย ตาม 1.1-1.3 ซึ่งประกอบกิจการดังต่อไปนี้ ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
(1) ผู้ประกอบกิจการโรงสีข้าวและโรงเลื่อยที่ใช้เครื่องจักร
(2) ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าไม่ว่าอย่างใดๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่าง คิดรวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งขายได้เป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป หรือมีสินค้าดังกล่าวไว้เพื่อขายมีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป
(3) นายหน้าหรือตัวแทนค้าต่างซึ่งทำการเกี่ยวกับสินค้าไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม และสินค้านั้นมีค่ารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป
(4) ผู้ประกอบกิจการหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม และขายสินค้าที่ผลิตได้ คิดราคารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไปหรือในวันหนึ่งวันใดมีสินค้าที่ผลิตได้มีราคารวมทั้งสิ้นตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป
(5) ผู้ประกอบกิจการขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือกลไฟหรือเรือยนต์ประจำทาง การขนส่งโดยรถไฟ การขนส่งโดยรถราง การขนส่งโดยรถยนต์ประจำทาง การขายทอดตลาด การรับซื้อขายที่ดิน การให้กู้ยืมเงิน การรับแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้อหรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร การโพยก๊วน การทำโรงรับ จำนำ และการทำโรงแรม
(6) ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดีทัศน์ แผ่นวีดีทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
(7) ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี
(8) ซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
(9) บริการอินเทอร์เน็ต
(10) ให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(11) บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
(13) การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต
(14) การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ
(15) การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์
(16) การให้บริการตู้เพลง
(17) โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก การค้าส่งงาช้างและผลิตภัณฑ์จากงาช้าง
2.2 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด ตาม 1.4-1.5 ซึ่งประกอบกิจการดังต่อไปนี้ ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (1) ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดีทัศน์ แผ่นวีดีทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง (2) ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี (3) ซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครื่องข่ายอินเทอร์เน็ต (4) บริการอินเทอร์เน็ต (5) ให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (6)บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (7) การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต (8) การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ (9) การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์ (10) การให้บริการตู้เพลง (11) โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการทำหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีกการค้าส่งงาช้าง และผลิตภัณฑ์จากงาช้าง ***กรณีที่ผู้ประกอบพาณิชยกิจเป็นคนต่างด้าว หรือนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งสำนักงานสาขาใน ประเทศไทย จะต้องตรวจสอบดูด้วยว่ากิจการค้าที่ดำเนินการนั้นต้องได้รับอนุญาตตามพระราช บัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 หรือไม่ หากเป็นกิจการค้าที่ต้องได้รับอนุญาต ผู้ประกอบพาณิชยกิจจะต้องได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าก่อนยื่นจดทะเบียน พาณิชย์***
3. พาณิชยกิจที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่
3.1 การค้าเร่ การค้าแผงลอย
3.2 พาณิชยกิจเพื่อการบำรุงศาสนาหรือเพื่อการกุศล
3.3 พาณิชยกิจของนิติบุคคลซึ่งได้มีพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น
3.4 พาณิชยกิจของกระทรวง ทบวง กรม
3.5 พาณิชยกิจของมูลนิธิ สมาคม สหกรณ์
3.6 พาณิชยกิจของกลุ่มเกษตรกรที่ได้จดทะเบียนตาม ปว.141 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2515
4. เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์
รายละเอียดเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (โปรดคลิก)  *ท่านสามารถ Download แบบพิมพ์ไปใช้ในการจดทะเบียนได้ที่ www.dbd.go.th /ดาวน์แบบฟอร์ม/ทะเบียนพาณิชย์ หรือขอรับแบบพิมพ์ได้ที่
1. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานคร
2. สำนักงานเขตทุกเขต
3. เทศบาล
4. องค์การบริหารส่วนตำบล
5. เมืองพัทยา

รายละเอียดเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (โปรดคลิก)  *ท่านสามารถ Download แบบพิมพ์ไปใช้ในการจดทะเบียนได้ที่ www.dbd.go.th /ดาวน์แบบฟอร์ม/ทะเบียนพาณิชย์ หรือขอรับแบบพิมพ์ได้ที่
1. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานคร
2. สำนักงานเขตทุกเขต
3. เทศบาล
5. สถานที่จดทะเบียน
5.1 ในเขตกรุงเทพมหานคร ยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ได้ที่ :
(1) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร รับจดทะเบียนพาณิชยกิจของผู้ประกอบพาณิชยกิจ ที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
(2) ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตทุกแห่ง รับจดทะเบียนพาณิชยกิจของผู้ประกอบพาณิชยกิจ ที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในท้องที่ของเขตนั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
: สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง โทร. 0-2224-1916, 0-2225-1945 หรือที่ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตทุกแห่ง และที่เว็บไซต์  www.bangkok.go.th/fiic
5.2 ในภูมิภาค ยื่นจดทะเบียนได้ที่ : เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล หรือเมืองพัทยา รับจดทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบพาณิชยกิจที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ใน ท้องที่เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล หรือเมืองพัทยาแล้วแต่กรณี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนบริหารการจดทะเบียน สำนักข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0-2547-4446-7 และสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดทุกจังหวัด
6. กำหนดระยะเวลาการจดทะเบียนพาณิชย์
6.1 จดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันเริ่มประกอบพาณิชยกิจ
6.2 การเปลี่ยนแปลงรายการที่จดทะเบียนไว้ตาม (1) ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
6.3 เลิกประกอบพาณิชยกิจ ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันที่เลิกประกอบพาณิชยกิจ
6.4 ใบทะเบียนพาณิชย์สูญหายต้องยื่นขอใบแทนภายใน 30 วันนับแต่วันสูญหาย
7. หน้าที่ของผู้ประกอบพาณิชยกิจ 
7.1 ต้องขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามแต่กรณี
7.2 ต้องแสดงใบทะเบียนพาณิชย์หรือใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ไว้ ณ สำนักงานในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย
7.3 ต้องจัดให้มีป้ายชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจไว้หน้าสำนักงานแห่งใหญ่และ สำนักงานสาขาโดย เปิดเผยภายในเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนพาณิชย์ ป้ายชื่อให้เขียนเป็นอักษรไทย อ่านง่ายและชัดเจน จะมีอักษร ต่างประเทศในป้ายชื่อด้วยก็ได้ และจะต้องตรงกับชื่อที่จดทะเบียนไว้ หากเป็นสำนักงานสาขาจะต้องมีคำว่า “สาขา” ไว้ด้วย
7.4 ต้องไปให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรายการจดทะเบียนตามคำสั่งของนายทะเบียน
7.5 ต้องอำนวยความสะดวกแก่นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งเข้าทำการตรวจสอบในสำนักงานของผู้ประกอบกิจการ
8. บทกำหนดโทษ
8.1 ประกอบพาณิชยกิจโดยไม่จดทะเบียน แสดงรายการเท็จ ไม่ยอมให้ถ้อยคำ ไม่ยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้า ไปตรวจสอบในสำนักงาน มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท กรณีไม่จดทะเบียนอันเป็นความผิด ต่อเนื่อง ปรับอีกวันละไม่เกิน 100 บาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
8.2 ถ้าใบทะเบียนพาณิชย์สูญหายไม่ยื่นคำร้องขอใบรับแทน หรือไม่แสดงใบทะเบียนพาณิชย์ไว้ที่สำนักงาน ที่เห็นได้ง่าย ไม่จัดทำป้ายชื่อ มีความผิดปรับไม่เกิน 200 บาท และถ้าเป็นความผิดต่อเนื่อง ปรับอีกวันละไม่เกิน 20 บาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
8.3 ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งกระทำการฉ้อโกงประชาชน ปนสินค้าโดยเจตนาทุจริต ปลอมสินค้า หรือกระทำการทุจริตอื่นใดอย่างร้ายแรงในการประกอบกิจการจะถูกถอนใบทะเบียน พาณิชย์ เมื่อถูกสั่งถอนใบทะเบียน พาณิชย์แล้วจะประกอบกิจการต่อไปไม่ได้ เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะสั่งให้รับจดทะเบียนพาณิชย์ใหม่
8.4 ผู้ประกอบพาณิชยกิจที่ถูกสั่งถอนใบทะเบียนพาณิชย์แล้ว ยังฝ่าฝืนประกอบพาณิชยกิจต่อไป มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือทั้งปรับทั้งจำ
9. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์ การขอดำเนินการตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ฯ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามประเภทของการดำเนินการดังต่อไปนี้
9.1 จดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ 50 บาท
9.2 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ครั้งละ 20 บาท
9.3 จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ 20 บาท
9.4 ขอให้ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ ฉบับละ 30 บาท
9.5 ขอตรวจเอกสารของผู้ประกอบพาณิชยกิจรายหนึ่ง ครั้งละ 20 บาท
9.6 ขอให้เจ้าหน้าที่คัดสำเนาและรับรองสำเนาเอกสารของผู้ประกอบพาณิชยกิจ ฉบับละ 30 บาท (หนึ่งคำขอ คิดเป็น หนึ่งฉบับ)

การจดทะเบียนบริษัทต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ?

สิ่งแรกที่ต้องการทำคือคิดชื่อบริษัทขึ้นมาเพื่อใช้ในการจองและชื่อเหล่านั้นจะต้องไม่ซ้ำหรือคล้ายกับบริษัทอื่นที่ได้ทำการจดทะเบียนไปแล้ว จากนั้นก็เตรียมเอกสาร ดังนี้

เอกสารจดทะเบียนบริษัท
– คําขอจดทะเบียนบริษัทจํากัด (แบบ บอจ.1)และแบบคํารับรองการจดทะเบียนบริษัทจํากัด
– หนังสือบริคณห์สนธิ คือหนังสือแสดงความต้องการในการจัดตั้งบริษัท โดยเนื้อความต้องต้นด้วยบริษัทและลงท้ายด้วยคำว่าจำกัดและมีการระบุที่อยู่ วัตถุประสงค์ จำนวนหุ้นรวมถึงข้อมูลของผู้ก่อตั้งอย่างน้อย 3 คน ผนึกอากรแสตมป์ 200 บาท
– แบบจองชื่อนิติบุคคล ที่ได้จองไว้
– สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ร่วมก่อการและกรรมการทุกคน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกคน
– หลักฐานการชำระค่าหุ้นที่ออกให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคน ซึ่งต้องลงวันที่เป็นวันเดียวกับวันที่ในใบรายงานการประชุมจัดตั้งบริษัท
– แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และสถานที่ใกล้เคียงโดยสังเขป
– สำเนาทะเบียนบ้านที่จะใช้เป็นที่ตั้งสำนักงาน สัญญาซื้อขายและสำเนาโฉนด  ถ้าไม่ใช่เจ้าของ ต้องมีหนังสือยินยอมให้ใช้ที่อยู่นั้นด้วย
– เตรียมค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์ให้พร้อมด้วย

ข้อดีของการจ้างบริษัทจดทะเบียนให้คือ ?

-ไม่ต้องกังวลเรื่องความผิดพลาดของเอกสารหรือขั้นตอนที่ซับซ้อนต่างๆ เพราะบริษัทผู้ให้บริการรับจ้างจะทะเบียนบริษัทส่วนใหญ่มีประสบการณ์และความเป็นมืออาชีพในเรื่องเอกสารอยู่แล้ว อีกทั้งยังช่วยให้คำแนะนำต่างๆเกี่ยวกับสิ่งที่สงสัยได้อย่างถูกต้อง
-มีการตรวจสอบและติดตามสถานะพร้อมทั้งแจ้งลูกค้าอยู่สม่ำเสมอเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ และเพื่อเป็นการสร้างความไว้วางใจจากลูกค้าด้วย
-ส่วนใหญ่สามารถช่วยให้คำปรึกษาในการนำส่งภาษีที่ถูกต้อง เช่น สำเนาฟอร์มภาษีต่าง ๆ ที่นำส่งพร้อมใบเสร็จรับเงินจากกรมสรรพากร ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในการดำเนินกิจการรูปแบบบริษัทซึ่งควรได้รับคำแนะนำพร้อมการตรวจสอบจากบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ
-ถึงแม้จะมีค่าบริการในการดำเนินงานแต่ก็ถือว่าสมเหตุสมผลและส่วนใหญ่ก็มีบริการหลังการขายที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า เช่น ให้คำปรึกษาเรื่องการเสียภาษี การต่ออายุ หรือแม้กระทั่งการทำบัญชีถ้าลูกค้าต้องการ ทั้งหมดนี้ก็คือ ความสำคัญของการจดทะเบียนบริษัท ซึ่งหากเป็นเจ้าของกิจการมือใหม่ การใช้บริการบริษัทที่รับจ้างจดทะเบียนบริษัทถือเป็นอีกทางเลือกที่จะช่วยประหยัดเวลาและได้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าในด้านอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย ถ้าหากไม่รู้จะไปหาบริษัท รับจดทะเบียนบริษัท จังหวัดนนทบุรี ที่ไหนดี ละก็ แนะนำเลยที่นี่ PANGPOND.COM บริษัทรับจดทะเบียนบริษัท นนทบุรี ที่คิดว่ารวดเร็วที่สุด

บริการของ รับทำบัญชี.com คือ

เรารับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี และภาษีอากร และจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน นนทบุรี โดยสำนักงานทำบัญชีมืออาชีพ ประสบการณ์ในการให้บริการ กว่า 15 ปี เรามีทีมงานรับทำบัญชี และยื่นภาษีอากรที่พร้อมจะให้บริการแก่ท่านได้อย่างเร็ว และใน สนนราคาที่ถูก ท่านสามารถลองติดต่อสอบถามกันได้ทุกเมื่อนะคะ บอกเลยว่า คุ้มค่ากับราคาที่จ่ายเงินมาอย่างแน่นอน ถ้าหากว่าเป็นเรื่องการจดทะเบียนบริษัท ได้โปรดไว้ใจเรา
ทางเราจะดำเนินการอย่างมืออาชีพ เพื่อที่จะไม่ทำให้ ธุรกิจของท่านรอนาน
มั่นใจดำเนินงานมา 15 ปี เราเป็น สำนักงานบัญชีคุณภาพ | สำนักงานบัญชีตัวแทนสรรพากร

line

จดทะเบียนบริษัท นนทบุรี แบบรวดเร็ว ได้ที่นี่ คลิกเลย

บริษัท ปังปอน จำกัด 47/103 หมู่ที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทร. 02-964-9800, 081-931-8761 LineiD : @e200

TAG : รับจดทะเบียนบริษัท นนทบุรี จดทะเบียนนนทบุรี  บริษัท รับจดทะเบียนนนทบุรี รับจดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี

ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท

1. ผู้ก่อการยื่นขอตรวจและจองชื่อบริษัทด้วยแบบจองชื่อนิติบุคคล( จำหน่ายที่กรมทะเบียนการค้าราคาแผ่นละ 5 บาท) เพื่อตรวจสอบว่าชื่อที่จะใช้นั้นจะเหมือนหรืคล้ายกับชื่อที่คนอื่นได้จดทะเบียนไว้ก่อนหรือไม่โดยยื่นแบบจองชื่อดังกล่าวแก่นายทะเบียนผู้ตรวจสอบชื่อและปัจจุบันสามารถจองชื่อผ่านทางอินเตอร์เน็ตซึ่งจะทราบผลในวันถัดไปโดยจะแจ้งผลการจองชื่อผ่านทาง e-mail ของผู้จองชื่อนั้นเมื่อจองชื่อได้แล้วจะต้องขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ ภายใน 30 วัน
2. เมื่อได้ชื่อแล้ว บุคคลซึ่งเป็นผู้ก่อการตั้งแต่ 7 คนขึ้นไปเข้าชื่อกันจัดทำคำขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและเอกสารประกอบแล้วนำไปจดทะเบียน
3. เมื่อได้จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิแล้วผู้ก่อการต้องจัดให้หุ้นของบริษัทที่คิดจะจัดตั้งขึ้นนั้นมีผู้เข้าชื่อจองซื้อหุ้นจนครบ
4. ดำเนินการประชุมจัดตั้งบริษัทโดยต้องส่งคำบอกกล่าวนัดประชุมให้ผู้จองหุ้นทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม
5. เมื่อได้ประชุมตั้งบริษัทและที่ประชุมได้แต่งตั้งกรรมการบริษัทแล้วผู้เริ่มก่อการต้องมอบหมายกิจการให้กรรมการบริษัทรับไปดำเนินการต่อไป
6. กรรมการบริษัทจัดการเรียกให้ผู้เริ่มก่อการและผู้ขอจองหุ้นชำระค่าหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 25 ของมูลค่าหุ้น
7. เมื่อได้รับเงินค่าหุ้นแล้วกรรมการต้องจัดทำคำขอจดทะเบียนตั้งบริษัทและเอกสารประกอบนำไปจดทะเบียนเป็นบริษัทภายใน 3 เดือนหลังจากการประชุมตั้งบริษัท

ระยะเวลาในการจดทะเบียนบริษัท

ระยะเวลาในการจดทะเบียนบริษัท ในสมัยก่อนการจัดตั้งบริษัทจำกัด จะต้องคำนึงถีงระยะเวลาในการจดทะเบียนบริษัทเป็นสำคัญ เพราะต้องมีการนับวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน จึงจะไปทำการจดจัดตั้งเป็นบริษัท ได้ แต่ในปัจจุบันนี้ไม่จำเป็นต้องมีการนัดประชุมให้จดจัดตั้งในวันเดียวกับการจดบริคณห์สนธิ ได้เลย จึงเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ประกอบการด้วย

ค่าจดทะเบียนบริษัท

            ตารางค่าธรรมเนียม การขอใบสำคัญหรือใบแทนใบสำคัญ การขอตรวจเอกสาร การขอสำเนาเอกสารพร้อมคำรับรอง และการขอหนังสือรับรอง ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด     บาท
1.การออกใบสำคัญหรือใบแทนใบสำคัญ      
1.1 การขอใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจำกัด ฉบับละ 100.-  
1.2 การขอใบสำคัญหรือใบแทนใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน บริษัท มหาชน จำกัด ฉบับละ 200.-
2. การตรวจเอกสาร      
2.1 การตรวจคำขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบของห้างหุ้นส่วน รายละ 50.-   หรือบริษัทจำกัด      
2.2 การตรวจเอกสารของแต่ละบริษัท (บริษัทมหาชนจำกัด) ครั้งละ 50.-  
2.3 การตรวจงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น รายละ 50.-
3. การขอสำเนาเอกสารพร้อมคำรับรอง หน้าละ 50.-
4. การขอหนังสือรับรองข้อความในทะเบียน รายการละ 40.-
5. การถ่ายข้อมูลที่ได้จัดทำจากระบบคอมพิวเตอร์       – ค่าบริการ ครั้งละ 800.-    – ค่าบันทึกข้อมูลซึ่งมีความยาวของระเบียนไม่เกินสองร้อยอักขระ ระเบียนละ 0.30    ในกรณีระเบียนมีความยาวมากกว่าสองร้อยอักขระ ให้คิดทุกจำนวนสองร้อยอักขระ เป็นหนึ่งระเบียน         เศษของสองร้อยอักขระ ให้คิดเป็นหนึ่งระเบียน     หมายเหตุ”ระเบียน” หมายความว่า หน่วยของรายการข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในฐานข้อมูลซึ่งแสดงออกในรูปของอักขระ ในแต่ละบรรทัด
6. การถ่ายโอนข้อมูลจากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ขอข้อมูล       – ค่าธรรมเนียมในการให้บริการติดตั้งโปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูล ครั้งละ 3,000.-   – ค่าบริการถ่ายโอนข้อมูล รายละ 60.-   – การต่อโปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูล เนื่องจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตัดการเชื่อมโยงข้อมูล ครั้งละ 3,000.- หมายเหตุ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะตัดการเชื่อมโยงข้อมูลเมื่อปรากฏว่าไม่มีการใช้บริการถ่ายโอนข้อมูล เป็นระยะเวลาหกเดือนติดต่อกันนับตั้งแต่ติดตั้งหรือต่อโปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูลหรือนับจากมี การถ่ายโอนข้อมูลครั้งสุดท้าย  จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน     บาท
1. จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน      
1.1 ทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนรวมกันไม่เกิน 1,000,000 บาท   1,000.-  
1.2 ทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนรวมกันทุก 100,000 บาท ที่กำหนดไว้   100.-   (เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท)      
1.3 ทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนรวมกันตั้งแต่ 5,000,000 บาท   5,000.-
2. จดทะเบียนควบห้างหุ้นส่วน   2,000.-
3. จดทะเบียนแก้ไขชื่อห้างหุ้นส่วน   400.-
4. จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์   400.-
5. จดทะเบียนแก้ไขที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ และ/หรือสำนักงานสาขา   400.-
6. จดทะเบียนหุ้นส่วนเข้าใหม่ คนละ 300.-
7. จดทะเบียนหุ้นส่วนออก คนละ 300.-
8. จดทะเบียนแก้ไขทุน      
8.1 จดทะเบียนลดทุนของผู้เป็นหุ้นส่วน คนละ 300.-  
8.2 จดทะเบียนเพิ่มทุนของผู้เป็นหุ้นส่วน       คิดตามทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนที่เพิ่มขึ้นรวมกันทุก 100,000 บาท   100.-   (เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท)       เพิ่มทุนตั้งแต่ 5,000,000 บาท   5,000.-
9. จดทะเบียนเปลี่ยนสิ่งที่นำมาลงหุ้นของผู้เป็นหุ้นส่วน คนละ 300.-
10. จดทะเบียนเปลี่ยนจำพวกหุ้นส่วน คนละ 300.-
11. จดทะเบียนแก้ไขหุ้นส่วนผู้จัดการ   400.-
12. จดทะเบียนข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ   400.-
13. จดทะเบียนแก้ไขตรา   400.-
14. จดทะเบียนรายการอื่น ๆ ซึ่งเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ   400.-
15. จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน   400.-
16. จดทะเบียนเปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชี   400.-
17. จดทะเบียนแก้ไขอำนาจผู้ชำระบัญชี   400.-
18. จดทะเบียนแก้ไขสำนักงานชำระบัญชี   400.-
19. จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี   400.-  
จดทะเบียนบริษัทจำกัด   บาท
1. จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ    
1.1 ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1,000,000 บาท 500.-  
1.2 ทุนจดทะเบียนทุก 100,000 บาท ที่กำหนดไว้ 50.-   (เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท)  1.3 ทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 50,000,000 บาท 25,000.-
2. จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิก่อนจัดตั้งบริษัท    
2.1 จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิทุกข้อ(นอกจากการเพิ่มทุน) 400.-  
2.2 จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อเพิ่มทุน    
(1) ทุนจดทะเบียนที่เพิ่มไม่เกิน 1,000,000 บาท 500.-  
(2) ทุนจดทะเบียนทุก 100,000 บาท ที่เพิ่มขึ้น 50.-   (เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท)  (3) ทุนจดทะเบียนที่เพิ่มตั้งแต่ 50,000,000 บาท 25,000.-
3. จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด    
3.1 ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1,000,000 บาท 5,000.-  
3.2 ทุนจดทะเบียนทุก 100,000 บาท ที่กำหนดไว้ 500.-   (เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท)  3.3 ทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 50,000,000 บาท ขึ้นไป 250,000.-
4. จดทะเบียนควบบริษัทจำกัด 5,000.-
5. จดทะเบียนการแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือ     ห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัด    
5.1 ทุนจำนวนไม่เกิน 1,000,000 บาท 5,000.-  
5.2 ทุนจดทะเบียนทุก 100,000 บาท ที่กำหนดไว้ 500.-   (เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท)     
5.3 ทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 50,000,000 บาท ขึ้นไป 250,000.-
6. จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมบริษัท    
6.1 จดทะเบียนมติพิเศษ (เพิ่มทุน/ลดทุน/ควบบริษัท) 400.-  
6.2 จดทะเบียนเพิ่มทุน     คิดตามทุนที่เพิ่มทุก 100,000 บาท 500.-   (เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท)     เพิ่มทุนตั้งแต่ 50,000,000 บาท ขึ้นไป 250,000.-  
6.3 จดทะเบียนลดทุน 400.-  
6.4 จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิทุกข้อ 400.-  
6.5 จดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับทุกข้อ 400.-  
6.6 จดทะเบียนกรรมการเข้าใหม่ คนละ 400.-  
6.7 จดทะเบียนกรรมการออก (ไม่กำหนดจำนวนคน) 400.-  
6.8 จดทะเบียนแก้ไขอำนาจกรรมการ 400.-  
6.9 จดทะเบียนแก้ไขสำนักงานแห่งใหญ่ และ/หรือสำนักงานสาขา 400.-  
6.10 จดทะเบียนแก้ไขดวงตรา 400.-  
6.11 จดทะเบียนรายการอื่น ๆ ซึ่งเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ 400.-
7. จดทะเบียนเลิกบริษัทและชำระบัญชี 400.-
8. จดทะเบียนเปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชี 400.-
9. จดทะเบียนแก้ไขอำนาจผู้ชำระบัญชี 400.-
10. จดทะเบียนแก้ไขสำนักงานผู้ชำระบัญชี 400.-
11. จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี 400.-  
จดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด   บาท
1. จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ    
1.1 ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1,000,000 บาท 1,000.-  
1.2 ทุนจดทะเบียนทุก 1,000,000 บาท ที่กำหนดไว้ 1,000.-   (เศษของ 1,000,000 บาท ให้คิดเป็น 1,000,000 บาท)    
1.3 ทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 50,000,000 บาท ขึ้นไป 50,000.-
2. จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิก่อนจัดตั้งบริษัท    
2.1 จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิทุกข้อก่อนจัดตั้งบริษัท 500.-   (นอกจากการเพิ่มทุน)    
2.2 จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อเพิ่มทุน    
(1) ทุนจดทะเบียนที่เพิ่มไม่เกิน 1,000,000 บาท 1,000.-  
(2) ทุนจดทะเบียนทุก 1,000,000 บาท ที่เพิ่มขึ้น 1,000.-   (เศษของ 1,000,000 บาท ให้คิดเป็น 1,000,000 บาท)    
(3) ทุนจดทะเบียนที่เพิ่มตั้งแต่ 50,000,000 บาท ขึ้นไป 50,000.-
3. จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด    
3.1 ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1,000,000 บาท 1,000.-  
3.2 ทุนจดทะเบียนทุก 1,000,000 บาท ที่กำหนดไว้ 1,000.-   (เศษของ 1,000,000 บาท ให้คิดเป็น 1,000,000 บาท)    
3.3 ทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 250,000,000 บาท ขึ้นไป 250,000.-
4. จดทะเบียนแปรสภาพบริษัท    
4.1 ทุนจำนวนไม่เกิน 1,000,000 บาท 1,000.-  
4.2 ทุนจดทะเบียนทุก 1,000,000 บาท ที่กำหนดไว้ 1,000.-   (เศษของ 1,000,000 บาท ให้คิดเป็น 1,000,000 บาท)    
4.3 ทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 50,000,000 บาท ขึ้นไป 50,000.-
5. จดทะเบียนควบบริษัท 10,000.-
6. จดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัท    
6.1 ทุนจดทะเบียนที่เพิ่มไม่เกิน 1,000,000 บาท 1,000.-  
6.2 ทุนจดทะเบียนทุก 1,000,000 บาท ที่เพิ่มขึ้น 1,000.-     (เศษของ 1,000,000 บาท ให้คิดเป็น 1,000,000 บาท)    
6.3 ทุนจดทะเบียนที่เพิ่มตั้งแต่ 250,000,000 บาท 250,000.-
7. จดทะเบียนลดทุนบริษัท 500.-
8. จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิบริษัทนอกจากกรณีเพิ่มทุน 500.-
9. จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 500.-
10. จดทะเบียนตั้งกรรมการเข้าใหม่ คนละ 500.-
11. จดทะเบียนกรรมการออก (ไม่กำหนดจำนวนคน) 500.-
12. จดทะเบียนเลิกบริษัท 500.-
13 จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี 500.-
14. จดทะเบียนเรื่องอื่น ๆ เรื่องละ 500.-  
แบบพิมพ์ที่ใช้จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท และทะเบียนพาณิชย์ ( แบบพิมพ์ที่แจกฟรี ) ( แบบพิมพ์ที่จำหน่าย ) บาท ห้างหุ้นส่วนบริษัท ห้างหุ้นส่วนบริษัท   แบบ บอจ. 1 , 2 , 3, 4 – แบบจองชื่อนิติบุคคล 2 ฉบับ 10.- แบบ หส. 1 , 2 – แบบ บอจ. 5 (สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น) 5.- แบบ ก. – แบบหนังสือมอบอำนาจ 5.- แบบ ว. – แบบหนังสือนัดประชุมตั้งบริษัท 5.- แบบ สสช. 1 – แบบรายงานการประชุมตั้งบริษัท 10.- แบบ ลช. 1 , 2 , 3 , 5 , 6 – แบบข้อบังคับ 10.-   – แบบวัตถุประสงค์เกษตรกรรม 5.-   – แบบวัตถุประสงค์อุตสาหกรรมและหัตถกรรม 10.- ทั่วไป – แบบวัตถุประสงค์พาณิชยกรรม 15.- แบบ ต.ท. (คำขอตรวจเอกสาร) – แบบวัตถุประสงค์ธุรกิจบริการ 15.- แบบ ร.ท. (คำขอหนังสือรับรอง / สำเนา – แบบสัญญาหุ้นส่วนแก้ไขเพิ่มเติม 5.- เอกสาร / ใบแทนใบสำคัญฯ) – แบบสัญญาเลิกห้างหุ้นส่วน 5.- แบบ ส.บช. (แบบนำส่งงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน) – แบบหนังสือสัญญาโอนหุ้นในบริษัท 5.-       หากมีข้อสงสัยประการใด สอบถามรายละเอียดได้ที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ด้านการจดทะเบียนธุรกิจ โทร. 0 2547 5155

สถานที่จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุงเทพมหานคร

ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง  ท่าทราย สนามบินน้ำ

อาคารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 9 ถ.นนทบุรี 1 อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0 2547-5050 FAX. 0 2547-4448-9

สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 1 (ปิ่นเกล้า1)

อาคารธนาลงกรณ์ ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ
เขตบางพลัด กทม. 10700 โทร. 0 2446 8160-68
FAX. 0 2446 8169,0 2446 8191

สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 2 (พหลโยธิน1)

อาคารเลขที่ 78/13 ถนนพระราม 6 (สี่แยกประดิพัทธ์) เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2618 3340-41,45 FAX. 0 2618 3343-4

สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 3 (รัชดาภิเษก)

อาคารปรีชาคอมเพล็ก(ซี 2) ชั้น 3 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 (เยื้อง สน.สุทธิสาร) โทร. 0 2276 7259-64 FAX. 0 2276 7263

สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 4 (สุรวงศ์1)

อาคารวรวิทย์ ชั้น 8 โซน A-B เลขที่ 222 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0 2234 2951-3
FAX. 0 2266 5852-3

สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 5 (รามคำแหง)

อาคารปรีชาคอมเพล็ก (ซี 2) ชั้น 4 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 (เยื้อง สน.สุทธิสาร) โทร. 0 2276 7255-7 FAX. 0 2276 7258,68

สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 6 (ศรีนครินทร์1)

อาคารโมเดอร์นฟอร์ม ชั้น 16 ถนนศรีนครินทร์ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทร.0 2722 8366-7 FAX. 0 2722 8369

สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 7 (แจ้งวัฒนะ)

อาคารปรีชาคอมเพล็กซ์ (ซี 2) ชั้น 5 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 (เยื้อง สน.สุทธิสาร) โทร.0 2276 7250-1 FAX. 0 2276 7252

กรุงเทพมหานคร
 
หน่วยงาน ที่ตั้งปัจจุบัน
สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 1 (ปิ่นเกล้า2) อาคารธนาลงกรณ์ ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ
เขตบางพลัด กทม. 10700 โทร. 0 2446 8160-68
FAX. 0 2446 8169,0 2446 8191
สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 2 (พหลโยธิน2) อาคารเลขที่ 78/13 ถนนพระราม 6 (สี่แยกประดิพัทธ์) เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2618 3340-41,45 FAX. 0 2618 3343-4
สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 3 (รัชดาภิเษก) อาคารปรีชาคอมเพล็ก(ซี 2) ชั้น 3 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 (เยื้อง สน.สุทธิสาร) โทร. 0 2276 7259-64 FAX. 0 2276 7263
สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 4 (สุรวงศ์2) อาคารวรวิทย์ ชั้น 8 โซน A-B เลขที่ 222 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0 2234 2951-3
FAX. 0 2266 5852-3
สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 5 (รามคำแหง) อาคารปรีชาคอมเพล็ก (ซี 2) ชั้น 4 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 (เยื้อง สน.สุทธิสาร) โทร. 0 2276 7255-7 FAX. 0 2276 7258,68
สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 6 (ศรีนครินทร์2) อาคารโมเดอร์นฟอร์ม ชั้น 16 ถนนศรีนครินทร์ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทร.0 2722 8366-7 FAX. 0 2722 8369
สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 7 (แจ้งวัฒนะ) อาคารปรีชาคอมเพล็กซ์ (ซี 2) ชั้น 5 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 (เยื้อง สน.สุทธิสาร) โทร.0 2276 7250-1 FAX. 0 2276 7252
ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง

ท่าทราย สนามบินน้ำ

อาคารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 9 ถ.นนทบุรี 1 อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0 2547-5050 FAX. 0 2547-4448-9

จดทะเบียนข้ามเขต

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบธุรกิจจึงกำหนดให้ธุรกิจ

             วันที่ 14 พ.ค. 2557   ธุรกิจตั้งใหม่เฮ! กรมพัฒน์ฯ ไฟเขียวจดทะเบียนข้ามเขตได้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดินหน้าอำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจ โดยพร้อมบริการจดทะเบียนข้ามเขต ทั่วประเทศได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2557 นี้ เป็นต้นไป นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ พร้อมเปิดให้บริการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทได้ทั่วประเทศเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายนนี้

จากเดิมต้องยื่นคำขอจดทะเบียน ณ จังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานแห่งใหญ่เท่านั้น แต่เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบธุรกิจจึงกำหนดให้ธุรกิจ ตั้งใหม่สามารถยื่นคำขอจดทะเบียนข้ามเขตจังหวัดได้โดยไม่ว่าห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นจะมีที่ตั้งสำนักงาน แห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครหรือในจังหวัดใดก็สามารถยื่นคำขอได้ที่หน่วยให้บริการของกรมฯ ทั้งในส่วนกลาง และสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าทุกจังหวัดทั่วประเทศ “กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นหน่วยงานหลักของประเทศ

ที่ให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคล ตั้งแต่การ จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ เปลี่ยนแปลงข้อมูล จนถึงการจดทะเบียนยกเลิกธุรกิจ เปรียบเสมือนเป็น “ต้นสายปลายทางธุรกิจ” ของการประกอบธุรกิจในประเทศไทยโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรมฯ ได้ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ด้านการจดทะเบียนและด้านอื่น ๆ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจได้รับความสะดวกรวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย ทั้งการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน รวมถึงนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับปรุงคุณภาพ การให้บริการ และเพื่อเป็นการรองรับจำนวนคำขอจดทะเบียนที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในทุกปี โดยในปี 2556 มีการขอจดทะเบียนนิติบุคคล รวมทั้งสิ้นกว่า 220,000 ราย ซึ่งในจำนวนดังกล่าว

เป็นการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทใหม่ถึง 67,000 ราย หรือประมาณ 1 ใน 3 ของจำนวนคำขอทั้งหมดในแต่ละปี ฉะนั้นการกำหนดให้ยื่นคำขอจดทะเบียนในเขตพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสำนักงานแห่งใหญ่ของนิติบุคคลเท่านั้น อาจทำให้ผู้ประกอบธุรกิจไม่ได้รับความสะดวกอย่างเต็มที่ กรมฯ จึงมีแนวคิดในการเปิดให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนข้ามเขตจังหวัด ณ หน่วยให้บริการของกรมฯ แห่งใดก็ได้ทั่วประเทศ และสำหรับกรณีของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ผู้ประกอบการ นอกจากจะยื่นขอจดทะเบียนในเขตพื้นที่จังหวัดตนเองแล้ว ยังสามารถยื่นคำขอจดทะเบียน คำขอทุกประเภทได้ที่ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสงขลาได้เหมือนเช่นเดิมตามที่เคยเปิดให้บริการไว้ก่อนหน้านี้แล้ว” ผู้ที่ประสงค์จะจัดตั้งธุรกิจใหม่สามารถยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทได้ที่หน่วยให้บริการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 87 แห่ง

ประกอบด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนามบินน้ำสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1-6 (ปิ่นเกล้า ประดิพัทธ์ รัชดาภิเษก สุรวงศ์ บางนา และศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถ.แจ้งวัฒนะ) สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า 76 จังหวัด และสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า ในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญอีก 4 แห่ง คือ แม่สอด เมืองพัทยา หัวหิน และเกาะสมุย
 โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สายด่วน 1570 หรือดูรายละเอียดทาง www.dbd.go.th **************************************** ที่มา: สำนักทะเบียนธุรกิจ ฉบับที่ 22 /14 พฤษภาคม 2557

4.8
Rated 4.8 out of 5
4.8 out of 5 stars (based on 4 reviews)
Excellent75%
Very good25%
Average0%
Poor0%
Terrible0%

ตอบคำถามได้ดีครับ

Rated 5 out of 5
พฤษภาคม 8, 2022

เจ้าหน้าทีรับสายเต็มใจในการตอบปัญหา ตอบได้ตรงประเด็น ทำให้หมดความกังวล ถ้าจำเป็นจะใช้บริการกับที่นี่ครับ ขอบคุณครับ

ชอบใจ

ชอบบริการของที่นี่มาก

Rated 4 out of 5
เมษายน 9, 2020

ให้บริการด้วยความจริงใจ รวดเร็ว มีคุณภาพ และราคายุติธรรม ขอบคุณมากๆ

ดีใจมาก

แก้ไขครั้งสุดท้าย กรกฎาคม 20, 2022

Scroll to Top